خانه >> مقررات >> آیین نامه‌های کیفری >> آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوبه ۱۳۶۱
بی سیم

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوبه ۱۳۶۱

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ و ۵۷ دقیقه ب.ظ

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ هیأت وزیران

‌قسمت اول ـ سیستم‌های اختصاصی

‌فصل اول ـ تعاریف

‌ماده ۱ ـ ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی و ادوات مربوطه (‌مثل منابع تغذیه و دستگاه‌های اندازه‌گیری و‌غیره) که برای برقراری ارتباط رادیویی اختصاصی تأسیس می‌گردد.

‌ماده ۲ ـ شبکه رادیویی عبارت است از، مجموعه یک یا چند ایستگاه ثابت و یا متحرک و یا هر دو که می‌تواند در عین حال با هم ارتباط داشته باشند.

‌ماده ۳ ـ پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد.

‌ماده ۴ ـ مسئول ایستگاه شخصی است که به موجب تعهدنامه کتبی، مسئولیت کلیه دستگاه‌ها و با ایستگاه‌های رادیویی و کارکنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و ‌تخلف از مقررات داخلی و بین‌المللی به عهده گرفته است.

‌ماده ۵ ـ قدرت خروجی فرستنده رادیویی عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صورت PER) PEAK ENVELOP POWER)‌ به آنتن دستگاه‌ اعمال می‌شود.

‌فصل دوم ـ شرایط عمومی

‌ماده ۶ ـ متقاضی تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی، باید تقاضای کتبی خود را در مرکز و شهرستان‌ها، مستقیماً به وزارت پست و تلگراف و تلفن مدیریت‌ امور فرکانس و روابط بین‌الملل تسلیم و دو نسخه از نقشه یا کروکی دقیق شبکه رادیویی درخواستی را،با ذکر نام محل و فواصل دقیق ایستگاه‌های مورد نظر‌پیوست نماید.

‌ماده ۷ ـ با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاص در صورتی موافقت خواهد شد که بنا به رأی کمیسیون فنی، تأمین نیازهای ارتباطی متقاضی، با استفاده از‌شبکه‌های مخابراتی کشور در زمان تقاضا مقدور نباشد و به علاوه لزوم آن مورد تأیید کمیسیون مزبور قرارگیرد.

‌ماده ۸ ـ کمیسیون فنی مرکب از سه نفر نمایندگان مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل و امور واگذاری مدارات شبکه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران و‌با حکم رسمی وزارتی تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۹ ـ در صورتی که درخواست متقاضی، مورد تأیید کمیسیون فنی قرار گیرد مدارک زیر باید تشکیل و به مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست‌و تلگراف و تلفن تسلیم شود، تا موافقت‌نامه تأسیس ایستگاه‌ها بیسیم اختصاصی و شرایط فنی مربوطه صادر و ابلاغ گردد.

الف ـ درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه شماره ۱ در دو نسخه.

ب ـ مشخصات فنی دستگاه‌های مورد نظر طبق نمونه شماره ۲ در دو نسخه.

ج ـ مشخصات مسئول کلی دستگاه‌ها که به موجب تعهدنامه کتبی (‌طبق نمونه شماره ۱ و

با رعایت مفاد ماده چهار آیین‌نامه معرفی می‌گردد در دو نسخه با دو‌قطعه عکس

مشارالیه.

‌د ـ چنانچه مسئول دستگاه‌ها، تبعه کشورهای خارجی باشد، علاوه بر مشخصات فرد و

ردیف (ج) فتوکپی گذرنامه پروانه اقامت و پروانه کار تبعه مذکور هر یک‌در دو نسخه

باید تهیه و و ارایه گردد.

ه‍ـ تعهد پرداخت حق‌الاستفاده از دستگاه‌های بیسیم اختصاصی که بر طبق ماده ۳ قانون بیسیم‌های اختصاصی محاسبه و مطالبه خواهد شد.

‌تبصره: نماینده انحصاری کارخانه‌های سازنده داخلی و خارجی دستگاه‌های بیسیم، برای تحصیل پروانه برقراری ارتباط آزمایشی، پیش‌بینی شده در تبصره ماده۳ قانون بیسیم‌های اختصاصی و رادیوآماتوری، علاوه بر موارد فوق‌الذکر مدارک زیر را نیز باید تهیه و ارایه نمایند.

‌الف ـ تصویر نامه نمایندگی انحصاری کارخانه سازنده دستگاه‌ها.

ب ـ تصویر نامه کارت بازرگانی در دو نسخه.

ج ـ تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه‌ها، جز در موارد آزمایشی (‌که جنبه بهره‌برداری نداشته باشد).

‌ماده ۱۰ ـ پس از صدور موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی، متقاضی مجاز است نسبت به سفارش و خرید‌دستگاه‌های بیسیم، مطابق با مشخصات فنی و تعداد و فرکانس‌های اختصاص یافته اقدام نماید.

تبصره ۱: در موارد استثنایی، که کمیسیون فنی مندرج در ماده ۷، قدرت‌های بیشتری را ضروری تشخیص دهد مطابق ضوابط فنی قدرت جدیدی تعیین و ابلاغ‌خواهد شد.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۳۰/۳/۱۳۶۲): در صورتی که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود استفاده از فرکانس‌های‌اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند و در این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. دستگاه‌های مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌نیروهای سه‌گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوای انتظامی، شهربانی، ژاندارمری و ‌کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.[۱]

‌ماده ۱۱ ـ قدرت خروجی فرستنده‌های بیسیم، در شبکه‌های داخلی، با توجه به ماده ۵ آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌گردد.

۱ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم HF حداکثر یک‌صد وات

۲ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم VHF و UHF و رپیتر حداکثر ۳۰ وات

۳ ـ ۱۱ ـ فرستنده بیسیم سیار حداکثر ۲۵ وات

۴ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم دستی حداکثر ۲ وات

‌تبصره ۱: قدرت‌های خارج از این محدودیت‌ها برای همین نوع شبکه رادیویی نظامی و غیر نظامی پذیرفته نیست و در مورد کاربردها و سیستم‌ها و شبکه‌های‌ دیگر مطابق توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور عمل خواهد گردید.

‌تبصره ۲: سایر مشخصات فنی ایستگاه‌ها با در نظر گرفتن توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور و شرایط داخلی از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن‌تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده ۱۲ (اصلاحی ۳۰/۳/۱۳۶۲))ـ فقط دستگاه‌هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکانس کار قبلاً مورد تأیید مدیریت امور فرکانس و روابط‌بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد، می‌تواند وارد کشور گردد. دستگاه‌های مخابراتی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.[۲]

‌تبصره ۱: در مواردی که دستگاه‌های مخابراتی، جزو وسایل ضروری وسایط نقلیه از قبیل کشتی، هواپیما، هلیکوپتر و نظایر آن خریداری شده و مشخصات فنی‌ و فرکانس کارنجات داشته باشد با تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن اجازه ترخیص صادر و مورد استفاده خواهد گرفت و لزومی به رعایت تشریفات ترخیص‌ مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

‌تبصره ۲: اجازه ترخیص تجهیزات رادیویی وسایط نقلیه نظامی از طرف وزارت دفاع ملی صادر خواهد شد.

‌ماده ۱۳ ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است دستگاه‌های بیسیم وارده به کشور را هنگام ورود در گمرک و یا هر محل دیگری که مقتضی بداند نظر قدرت‌ فرستنده، فرکانس کار و حساسیت گیرنده و سایر مشخصات فنی آنها مورد آزمایش قرار دهد. (‌بررسی و آزمایش تجهیزات رادیویی نیروهای مسلح ارتش‌جمهوری اسلامی ایران و قوای انتظامی از شمول این ماده معاف می‌باشد).

‌ماده ۱۴ ـ هر نوع دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی، کریستال‌ها و هرگونه وسایل مربوط به شبکه‌های مخابراتی و سایر دستگاه‌هایی که با امواج رادیویی کار‌می‌کنند فقط در برابر احکام صادره از وزارت پست و تلگراف و تلفن از گمرکات کشور ترخیص خواهد شد به استثنای دستگاه‌های نیروهای ارتش جمهوری ‌اسلامی ایران و شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی[۳]

‌تبصره: کلیه دستگاه‌های بیسیم و لوازم مخابراتی وارده به گمرکات کشور، در صورت عدم ترخیص و انقضای مهلت مقرر در قانون، متروکه تلقی شده، قابل‌فروش و حراج نبوده، باید به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل گردد.

‌ماده ۱۵ ـ برای صدور احکام ترخیص باید مدارک زیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم گردد.

‌الف ـ اصل اسناد گمرکی شامل بارنامه ـ فاکتور گمرکی ـ لیست بسته‌بندی گواهی مبدأ و قبض انبار مربوطه با دو فتوکپی از هر کدام.

ب ـ اصل کاتالوک دستگاه‌ها.

ج ـ چک بدون مدت یا حواله بانکی، مبنی بر واریز پیش‌پرداخت حق‌الاستفاده سه ماهه دستگاه‌ها، طبق تعرفه مقرر در وجه وزارت پست و تلگراف و تلفن.

‌ماده ۱۶ – دستگاه‌های فرستنده و گیرنده و سایر وسایل مشروحه در ماده ۱۴ آیین‌نامه با رعایت مقررات گمرکی و پس از مطابقت کمی و کیفی با احکام ترخیص‌و اسناد گمرکی پیوست با تنظیم صورت جلسه‌ای طبق نمونه مربوطه (‌نمونه شماره ۴) با حضور و امضای صاحب کالا یا نماینده او و مأمور گمرکی مدیریت امور‌فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن و مأمور گمرک ترخیص و تحویل صاحب کالا و یا نماینده او خواهد گردید.

‌فصل سوم ـ صدور، تمدید، تغییر و لغو پروانه ایستگاه

ماده ۱۷ ـ پس از تأیید پیش‌پرداخت حق‌الاستفاده سه ماهه دستگاه‌ها توسط متقاضی و شروع بهره‌برداری طبق تبصره ۳ ماده سه قانون برای هر دستگاه فرستنده‌اعم از ثابت و یا متحرک انحصاراً یک پروانه صادر خواهد شد. ( نمونه شماره ۵)

‌ماده ۱۸ ـ مدت اعتبار پروانه ایستگاه حداکثر یک سال است و دارندگان آن می‌بایستی یک ماه قبل از انقضای مدت مزبور نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.

‌ماده ۱۹ ـ دارندگان پروانه ایستگاه موظفند، هرگونه تغییرات حاصله در اطلاعات و مشخصات مندرج در پروانه ایستگاه و مدارک تسلیمی را بلافاصله به‌ مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع دهند.

‌ماده ۲۰ ـ هر زمانی که بنا به رأی کمیسیون فنی موضوع ماده ۸ همین آیین‌نامه، تأمین ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه‌های مخابراتی کشور ممکن شود، مراتب‌ به مسئول کلی دستگاه‌ها یا مؤسسه مربوطه ابلاغ خواهد شد و از آن پس، پروانه ایستگاه خود به خود لغو گردیده، و بایستی ایستگاه بیسیم اختصاصی فوراً‌تعطیل و دستگاه‌ها از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن پلمپ گردد.

‌ماده ۲۱ ـ در صورت لغو پروانه قدیمی، به منظور صدور پردانه جدید یا تمدید آن بایستی پروانه اولی به وزارت پست و تلگراف و تلفن مسترد گردد.

‌ماده ۲۲ ـ پروانه کار ایستگاه و حقوق ناشیه از آن جزای و کلاً غیر قابل انتقال است و دارندگان پروانه مجاز نیستند دستگاه‌های بیسیم خود را در دسترس اشخاص‌دیگری بگذارد.

‌ماده ۲۳ ـ چنانچه حق استفاده از دستگاه‌های بیسیم اختصاص مرتباً از طرف صاحب پروانه پرداخت نشود وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه را لغو و از‌طریق مراجع قانونی از کار ایستگاه‌ها جلوگیری و نسبت به وصول طلب دولت اقدام خواهد کرد.

فصل چهارم ـ شرایط فنی کار ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی

‌ماده ۲۴ ـ قبل از شروع کار هر ایستگاه بیسیم اختصاصی، اپراتور یا مسئول موظف است از فرکانس کار و قدرت خروجی مجاز دستگاه، اطمینان حاصل نماید و‌ طبق توصیه‌های سازنده دستگاه‌ها و مقررات دیگری که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ می‌شود، آزمایش‌های مربوطه را با توجه به فواصل زمانی‌توصیه شده تکرار نماید.

‌ماده ۲۵ ـ تغییر فرکانس کار فرستنده، قبل و بعد از انجام مدولاسیون، باید در حد مجاز و توصیه شده از طرف اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور یا شرایط اعلام‌شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد.

‌تبصره ۱: خرید، فروش و نگهداری هر نوع کریستال تولید فرکانس، بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع بوده، و در صورت کشف، به نفع ضبط‌ خواهد شد.

‌تبصره ۲: استفاده‌کنندگان از دستگاه‌های بیسیم، در صورت تعویض فرکانس کار دستگاه‌ها موظفند کریستال‌های قبلی را به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل‌نمایند کریستال‌های مذکور به صورت امانی در وزارت پست و تلگراف و تلفن ضبط و نگهداری شده، در موقع تقاضا نسبت به استفاده از آنها و در صورت‌موافقت با واگذاری فرکانس مذکور قیمت مربوطه از طرف خریدار یا صاحبان کریستال‌ها مسترد خواهد شد.

‌ماده ۲۶ ـ هر ایستگاه اختصاصی، بایستی قبل از شروع به ارتباط و پس از خاتمه آن، مصرف ایستگاه CALLSICH را که قبلاً در پرونده درخواست کار ایستگاه،‌ثبت نموده چند دفعه اعلام و معرفی نماید.

‌ماده ۲۷ ـ حداکثر ارتفاع و فاصله آنتن ایستگاه‌ها، از فرودگاه‌ها یا محل‌هایی که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن مشخص می‌شود، بایستی برمبنای شرایط‌و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری که توسط وزارت پست و تلگراف اعلام خواهد شد، مطابق باشد.

‌تبصره: از لحاظ مراعات شرایط ایمنی پرواز، طبق مقررات مصوبه باید نسبت به رنگ‌آمیزی و گل‌ها و نصب چراغ خطر اقدام گردد.

فصل پنجم ـ مقررات کار ایستگاه و مسئولیت‌ها

‌ماده ۲۸ ـ ارسال پیام‌های رمز و بکار بردن دستگاه محرمانه کننده، و به طور کلی انجام هرگونه تغییراتی روی مشخصات دستگاه‌ها، و تغییر نوع کار و دستگاه‌ها و‌اتصال آنها به شبکه‌های مخابراتی عمومی، بدون اطلاع و کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع است.

‌ماده ۲۹ ـ ایستگاه‌ها باید منحصراً برای امور مشخص شده و نوع ارتباط و محل تعیین شده در پروانه، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

ماده ۳۰ ـ هیچ مؤسسه یا شخص دیگری (‌اعم از حقوقی یا حقیقی) به جز صاحب پروانه، حق استفاده و بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم از ایستگاه را نخواهد‌داشت.

‌ماده ۳۱ ـ به منظور مراقبت در حسن اجرای شرایط ضوابط مندرج در این آیین‌نامه حاضر و قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری)‌مصوب ششم اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه ماده سه آن مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی بازرسان فنی وزارت

پست و تلگراف و تلفن می‌توانند با اجازه‌دادستان عمومی حوزه قضایی مربوطه دستگاه‌ها را در محل کار یا هر محل دیگری با رعایت مقررات مربوطه مورد بررسی و آزمایش قرار دهند.

‌تبصره: بازرسان فنی به پیشنهاد مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن برگزیده خواهند شد.

‌ماده ۳۲ ـ گزارش بازرسان فنی با هر گزارش دیگری در مورد عدم اجرای مقررات و شرایط مربوط به ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی در کمیسیون فنی سه نفره‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از مشاهده و ثبوت تخلف از مقررات یاد شده (‌از نظر فنی) کمیسیون بر حسب مورد می‌تواند با تنظیم صورت مجلس رأی‌ به جلوگیری از کار ایستگاه و لغو پروانه مربوطه صادر و یا در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌ آماتوری) پرونده امر را به‌ مقامات صالحه ارجاع نماید.

‌تبصره اصلاحی ۳۰/۳/۱۳۶۲): ایستگاه‌های رادیویی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی از بازرسی‌ موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

‌تبصره منسوخ: ایستگاه‌های رادیویی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و قوای انتظامی (‌شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) از بازرسی‌موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

ماده ۳۳ ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن، دستگاه‌های فرستنده و گیرنده فاقد پروانه کار و با خارج سرویس را به منظور جلوگیری از استفاده غیر قانونی از آنها به‌ مصرف ممهور نموده و یا بر حسب تقاضای صاحب دستگاه‌ها اوراق خواهد کرد.

‌تبصره: تغییر محل فرستنده باید با اطلاع قبلی وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت گیرد.

‌قسمت دوم ـ رادیو آماتوری

‌فصل اول ـ تعاریف

ماده ۳۴ ـ رادیو آماتوری، نوعی ارتباط رادیویی است که، به منظور خودآموزی و تبادل اطلاعات علمی و عملی و بررسی‌های فنی ارتباطی، بین‌ رادیوآماتوری‌های مجاز در دنیا، برقرار می‌گردد.

ماده ۳۵ ـ رادیوآماتور، کسی است که، به خاطر علاقه به فن ارتباط رادیویی و بدون هیچ‌گونه نظر انتفاعی و سیاسی، با دریافت پروانه رادیوآماتوری، از وزارت‌پست و تلگراف و تلفن نسبت به انجام آزمایشات رادیویی، به منظور پیشبرد علم رادیو الکترونیک اقدام می‌نماید.

‌ماده ۳۶ ـ ایستگاه رادیوآماتوری، عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی، است که از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده‌و پس از صدور پروانه مربوطه یا مسئولیت یک رادیوآماتور تأسیس و به منظور برقراری ارتباط موصوف باشد رادیوآماتوری مجاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

‌ماده ۳۷ ـ پروانه رادیوآماتوری اجازه نامه‌ای است که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص حقیقی برای اشتغال به کارهای رادیوآماتوری صادر‌می‌گردد.

‌ماده ۳۸ ـ پیام عبارت است از علایم تلگرافی و یا سایر انواع علایم مخابراتی و همچنین مکالمات تلفنی که بین ایستگاه‌های رادیوآماتوری مبادله می‌گردد.

‌ماده ۳۹ ـ معرف یا CALLSION علامت مشخصه‌ای است که قبل و بعد از برقراری هر ارتباط رادیوآماتوری و به منظور ایستگاه اعلام می‌گردد.

‌ماده ۴۰ ـ پروانه تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری، اجازه‌نامه‌ای است که توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط برای دارندگان پروانه رادیوآماتوری، صادر‌می‌شود و به موجب آن، شخص رادیوآماتور با دریافت علامت خطاب، مجاز به تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری و بهره‌برداری از دستگاه‌های فرستنده و گیرنده‌ای‌که خود آنها را ساخته و یا خریداری نموده است می‌شود.

‌ماده ۴۱ ـ انجمن رادیوآماتوری، عبارت است از مرکز تجمع رادیوآماتورهای مجاز و علاقه‌مندان، که به منظور تبادل نظر فنی و اشاره به رادیوآماتوری و کمک به‌رشد و تلفن و بروز استعدادهای نهفته، طبق اساس‌نامه‌ای که به تصویب وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌رسد تأسیس می‌گردد.

‌ماده ۴۲ ـ اتحادیه رادیوآماتورهای ایران، که متشکل از کلیه رادیوآماتورهای ایرانی اعم از اعضای انجمن‌های رادیوآماتوری و غیره می‌باشد. مسئول ارتباط با‌انجمن‌ها و اتحادیه‌های رادیوآماتوری دیگر کشورهای جهان، و اتحادیه بین‌المللی رادیوآماتوری بوده، و اساس‌نامه تشکیل آن و حدود اختیارات آن بعداً توسط‌وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و اعلام خواهد شد.

‌فصل دوم – انواع پروانه رادیوآماتوری و شرایط صدور پروانه

‌ماده ۴۳ ـ پروانه‌های رادیوآماتوری به درجات سه‌گانه: مبتدی (‌درجه ۳)، عمومی (‌درجه ۲) و پیشرفته (‌درجه یک) تقسیم می‌شوند.

‌ماده ۴۴ ـ پروانه رادیوآماتوری درجه ۳ (‌مبتدی) به کسانی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشد.

‌الف ـ داشتن حداقل ۱۶ سال تمام

ب ـ صلاحیت اخلاقی و سیاسی به تأیید مقامات ذی‌صلاح کشور

ج ـ قبولی در آزمون‌های کتبی و عملی مربوطه

‌تبصره ۱: آزمون عملی پروانه درجه ۳ (‌مبتدی) شامل مخابره مورس (‌حداقل ۵ کلمه در دقیق) است.

‌تبصره ۲: دارندگان پروانه رادیوآماتوری مبتدی، می‌توانند در باندهای آماتوری ۷، ۲۱ و ۲۸ مگاهرتز VHF از فرستنده تلگرافی با حداکثر قدرت متوسط ۳۰‌وات، استفاده نمایند.

‌ماده ۴۵ ـ پروانه رادیوآماتوری درجه ۲ (‌عمومی) به کسانی داده می‌شود که، علاوه بر دارا بودن شرایط الف ماده ۴۴ از عهده امتحانات مربوطه، برآیند و حداقل‌شش ماه با پروانه مبتدی کار کرده باشند.

‌تبصره ۱: آزمون عملی پروانه عمومی، شامل مخابره مورس (‌حداقل ۱۳ کلمه در دقیقه) است.

‌تبصره ۲: دارندگان پروانه رادیوآماتوری عمومی می‌توانند در کلیه باندهای آماتوری، از فرستنده‌ای با حداکثر قدرت ۱۰۰ وات، به صورت تلفنی و تلگرافی‌استفاده نمایند.

‌ماده ۴۶ ـ پروانه رادیوآماتوری پیشرفته، به کسانی داده می‌شود که، علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده ۴۵ از عهده امتحانات تکمیلی برآیند.

‌تبصره: دارندگان پروانه رادیوآماتوری درجه ۱، مجاز به مخابره تلفنی و تلگرافی تله تایپ و ارسال تصویر SSPV در باندهای HF با حداکثر قدرت ۲۰۰ وات وVHF با حداکثر قدرت ۵۰ وات و UHF با حداکثر قدرت ۲۰ وات می‌باشند. در شرایط خاص، قدرت‌های مذکور به تشخیص مدیریت امور فرکانس و روابط‌بین‌الملل، تا ۴۰۰. وات قابل افزایش است.

‌ماده ۴۷ ـ ریز مواد امتحانی هر یک از درجات بالا به طور جداگانه تهیه شده و ضمیمه این آیین‌نامه می‌باشد. (‌ نمونه‌های ۶، ۷، ۸)

‌تبصره: امتحانات رادیوآماتوری غیر از موارد فوق‌العاده، در هر سال دو بار برگزار خواهد شد به قبول شدگان علاوه بر گواهی‌نامه درجه مربوطه، یک نسخه از‌قانون و آیین‌نامه مربوطه نیز اهدا می‌شود.

‌ماده ۴۸ ـ دارندگان پروانه رادیوآماتوری درجه ۱ و ۲، هر چهار سال یک بار، باید از عهده امتحانات مخابره با مورس درجه مربوطه برآیند.

‌ماده ۴۹ ـ برای دریافت پروانه رادیوآماتوری، مدارک زیر بایستی از طرف متقاضی تکمیل و به اداره کل امور فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و‌ تلفن تسلیم گردد.

‌الف ـ درخواست گواهی‌نامه رادیوآماتوری طبق نمونه مربوطه در دو نسخه (‌فرم شماره ۷).

ب ـ مشخصات فردی متقاضی طبق نمونه مربوطه در سه نسخه (‌فرم شماره ۳).

ج ـ عکس (۳ × ۲) چهار قطعه.

‌د ـ تصویر نامه یا رونوشت شناسنامه.

‌و ـ فیش پرداخت مبلغ ۵۰۰. ریال به حساب خزانه دولت.

‌ه‍ـ تصویر نامه پروانه رادیوآماتوری از خارج از کشور در صورت وجود.

ماده ۵۰ ـ برای دریافت پروانه تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری، مدارک زیر بایستی از طرف متقاضی تکمیل و به مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت‌پست و تلگراف و تلفن تسلیم گردد.

‌الف ـ درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه مربوطه.

ب ـ تصویر نامه پروانه رادیوآماتوری.

ج ـ مشخصات فنی دستگاه رادیوآماتوری طبق نمونه مربوطه.

‌د ـ عکس (۳ × ۲) ۲ قطعه.

‌و ـ فیش پرداخت مبلغ یک هزار ریال به خزانه دولت.

‌ه‍ـ کروکی دقیق محل سکونت متقاضی و محل یا محدوده ایستگاه رادیوآماتوری.

(‌وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از دریافت کروکی محل، امکان ایجاد مزاحمت احتمالی برای سایر ایستگاه‌های مخابرات و قیر مخابراتی را بررسی و نظر‌نهایی را به اطمینان از عدم مزاحمت اعلام خواهد کرد).

‌ماده ۵۱ ـ صدور پروانه رادیوآماتوری، برای اتباع خارجی، علاوه بر احراز شرایط مورد نیاز صدور پروانه‌ها، به شرط وجود شرایط مشابه و رفتار متقابل با‌متقاضیان ایرانی در کشور متبوع آنان موکول به تأیید مقامات مسئول امور اتباع بیگانه خواهدبود.

‌تبصره ۱: تبدیل پروانه رادیوآماتوری کشورهای دیگر، در صورت وجود شرایط مشابه و

رفتار متقابل، پس از تأیید صلاحیت فوق‌الذکر امکان‌پذیر خواهد بود.

‌تبصره ۲: پروانه تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری، بایستی سالیانه تجدید شود. و جهت انجام آن، ارایه دفتر گزارش ایستگاه مندرج در ماده ۷۸ این آیین‌نامه ضروری‌است.

‌فصل سوم ـ شرایط پروانه رادیوآماتوری

‌ماده ۵۲ ـ مدت اعتبار پروانه‌های رادیوآماتوری، به شرح زیر می‌باشد.

‌الف ـ پروانه (‌مبتدی) دو سال و قابل تمدید فقط برای دو بار (‌نمونه ۸).

ب ـ پروانه‌های عمومی و پیشرفته، یک سال از تاریخ صدور (‌نمونه‌های ۹ و ۱۰).

‌ماده ۵۳ ـ هرگونه تغییر در مشخصات فنی (‌بند ج ماده ۵۰) فرستنده‌های رادیوآماتوری، بدون کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع است.‌دارندگان پروانه رادیوآماتوری موظفند، هرگونه تغییرات حاصله، در نام و نشانی خود و ایستگاه رادیوآماتوری و آنتن را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع‌دهند.

‌ماده ۵۴ ـ در صورت لغو یا تجدید پروانه رادیوآماتوری، نسخه اصلی آن بایستی به وزارت پست و تلگراف و تلفن مسترد گردد.

‌ماده ۵۵ ـ پروانه رادیوآماتوری و حقوق ناشیه از آن جزاً و کلاً غیر قابل انتقال است.

‌ماده ۵۶ ـ دارندگان فرستنده رادیوآماتوری، در صورت انصراف یا عدم استفاده از آن می‌توانند مراتب را به وزارت پست و تلگراف تلفن اطلاع دهند تا نسبت به‌پلمپ آن اقدام گردد.

‌فصل چهارم ـ شرایط فنی ایستگاه رادیوآماتوری

‌ماده ۵۷ ـ رادیوآماتوری موظف است فرستنده خود را قبل از بکار انداختن، روی فرکانس مجاز رادیوآماتوری، تنظیم و ثبات فرکانس کار آن را آزمایش کند و برابر‌دستورالعمل‌های فنی، مراقبت نماید که تغییر فرکانس از حد مجاز تجاوز ننماید.

‌ماده ۵۸ ـ پیام‌ها باید در باند مجاز آماتوری و با قدرت پخش و نوع پخش مندرجه، در مشخصات فنی ایستگاه رادیوآماتوری مخابره گردد.

‌ماده ۵۹ ـ در مواقع اضطراری و مخابره پیام‌های امدادطلبانه، سایر رادیوآماتورها مجاز نیستند روی فرکانس پیام‌های اضطراری، پیام مبادله نماید.

‌ماده ۶۰ ـ رادیوآماتور نباید در حین مبادله پیام، توسط ایستگاه‌های دیگر، روی فرکانس کار آنها وارد شود و همچنین در صورت مشاهده هرگونه تداخل، از طرف‌ایستگاه‌های غیر آماتوری بایستی بلافاصله مخابره روی آن فرکانس را قطع نماید و در اینگونه موارد رادیوآماتور، موظف است مراتب را سریعاً با مدیریت امور‌فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش نماید.

‌ماده ۶۱ ـ هر ایستگاه رادیوآماتوری، باید ترتیبات لازم جهت جلوگیری از انتشار ناخواسته شامل، انتشار خارج از باند HIISSION OUF – OF – BAND و‌انتشار اضافی SPURIOUS که خود مشتمل بر انتشار هارمونیک، انتشار پارازیتیک، حاصلضرب‌های اینتر مدولاسیون و حاصلضرب‌های تبدیل فرکانس است‌در حد بالاتر از سطح مجاز را بدهد.

‌ماده ۶۲ ـ آنتن‌های منصوبه در هر ایستگاه آماتوری، باید با مشخصات فنی مندرجه در مشخصات فنی ایستگاه رادیوآماتوری تطبیق نماید و از اتصال آنها به‌شبکه برق و خطوط ارتباطی جلوگیری شود.

‌ماده ۶۳ ـ حداکثر ارتفاع آنتن‌ها ۶۰۰ متر و برای آنتن‌هایی که به فاصله کمتر از نیم کیلومتر از یک فرودگاه مستقر گردیده است نباید از ۱۵ متر تجاوز نماید.

‌ماده ۶۴ ـ مخارج تغییر محل دستگاه‌های رادیوآماتوری ۷ در صورت احتمال ایجاد خطر یا مزاحمت برای سایر دستگاه‌های مخابراتی، مثل، انواع گیرنده‌های‌صوتی و تصویری و غیره و همچنین تحصیل اجازه برای نصب آنتن‌ها و یا عبور دادن سیم از روی ساختمان‌های متعلق به اشخاص، به عهده دارندگان پروانه‌آماتوری می‌باشد.

‌ماده ۶۵ ـ ورود هر نوع دستگاه‌های فرستنده و گیرنده رادیوآماتوری به کشور یا خروج آنها از کشور و یا هر نوع نقل و انتقال و فروش آنها به سار رادیوآماتورهای‌مجاز باید با کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل انجام گیرد.

‌فصل پنجم ـ مقررات ایستگاه‌ها

‌ماده ۶۶ ـ هر رادیوآماتور به وسیله یک معرف یا علامت خطاب (CALLSICN) که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تعیین خواهد شد، مشخص‌می‌گردد و آماتورها موظف هستند که، قبل و بعد از ارسال هر پیام، معرف خود را مخابره نمایند. معرف ایستگاه بایستی

حداقل ده دقیقه یک بار در زمان ارسال‌پیام تکرار شود.

‌ماده ۶۷ ـ سرعت مخابره معرف در مخابرات مورس، بین ۵ تا ۲۰ کلمه در دقیقه می‌باشد.

‌ماده ۶۸ ـ ارسال پیام به صورت رمز، کنایه و یا حاوی اطلاعات محرمانه، همچنین بکار بردن دستگاه رمزکننده برای کلیه ایستگاه‌های رادیوآماتوری، ممنوع‌می‌باشد.

‌تبصره: بدیهی است استفاده از کدهای متداول رادیوآماتوری، برای آماتورها مجاز

می‌باشد.

‌ماده ۶۹ ـ پیام‌های رادیوآماتوری، بایستی از موضوع فعالیت رادیوآماتوری (‌مندرج در ماده ۳۴) خارج نباشد، مگر در موارد اضطراری، جهت نجات از خطر سیل‌و زلزله و یا حوادث مشابه آن که، به طور رایگان انجام خواهد گرفت.

‌ماده ۷۰ ـ ایستگاه‌های رادیوآماتوری، نباید در جهت و برای تبلیغ و نشر عمومی و پخش اخبار آگهی تبلیغات سیاسی، اجتماعی، و تجاری و غیره بکار رود،‌همچنین استفاده از ایستگاه برای بهره‌برداری عمومی ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۷۱ ـ ایستگاه‌های رادیوآماتوری، مجاز نیستند پیام‌هایی به صورت بخش‌نامه عمومی برای سایر رادیوآماتورها ارسال نمایند و پیام‌ها باید، فقط خطاب به‌یک و یا چند ایستگاه رادیوآماتوری طرف ارتباط باشد.

‌ماده ۷۲ ـ بکار بردن صفحات و یا نوارهای پر شده غیر مستهجن و غیر محرک برای آزمایش و معرفی ایستگاه‌های رادیوآماتوری آزاد بوده ولی برای استفاده‌های‌ تفریحی مجاز نمی‌باشد.

‌ماده ۷۳ ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند در صورت نیاز مؤسسات آموزش و یا انجمن‌های غیر انتفاعی، مجوز فعالیت‌های آموزشی رادیوآماتوری در‌باندهای رادیوآماتوری را به نام اشخاص صادر نماید. اشخاص مذکور بایستی دارای پروانه رادیوآماتوری باشند.

‌تبصره: تأسیس یا تشکیل هر نوع دوره یا کلاس یا آموزشگاه برای آموزش فن رادیوآماتوری، علاوه بر اجازه مقامات ذی‌صلاح موکول به کسب اجازه قبلی از‌وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشد.

‌ماده ۷۴ ـ رادیوآماتورها باید اصل و یا فتوکپی پروانه رادیوآماتوری و پروانه تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری خود را در ایستگاه رادیوآماتوری نصب نمایند.

‌مسئولیت‌ها

‌ماده ۷۵ ـ رعایت مقررات عمومی داخلی و بین‌المللی رادیویی، برای تمام دارندگان پروانه رادیوآماتوری الزامی است.

‌ماده ۷۶ ـ دارندگان پروانه رادیوآماتوری، مجاز نیستند دستگاه‌های بیسیم موجود در ایستگاه خود را، در دسترس اشخاص که دارای پروانه رادیوآماتوری‌نمی‌باشند قرار دهند.

‌ماده ۷۷ ـ دارندگان پروانه رادیوآماتوری، مجاز نیستند پیام‌هایی که مربوط به آنها نمی‌باشد از ایستگاه خود دریافت نمایند و اگر چنین پیام‌هایی دریافت شد به‌هیچ وجه نباید متن یا رئوس مطالب آن جزاً و کلاً به کسی جز مقامات دولتی فاش نموده و یا از روی آنها نسخه‌برداری نمایند.

‌ماده ۷۸ ـ تماس ایستگاه‌های رادیوآماتوری به ایستگاه‌های غیرآماتوری ممنوع می‌باشد مگر در حوادث غیر مترقبه همچون سیل و زلزله و …. به منظور امداد و‌نجات جان افراد.

‌ماده ۷۹ ـ هر ایستگاه رادیوآماتوری بایستی دارای دفتر گزارش روزانه به صورت مجله (‌نه به صورت اوراق جداگانه) باشد که در آن اطلاعات لازم در مورد کلیه‌ارتباطات آن ایستگاه، که حداقل شامل تاریخ و ساعت برقراری ارتباط، باند فرکانس و مشخصات طرف تماس، توسط رادیوآماتور به طور مرتب ثبت و امضا‌گردیده و همواره برای بازرسی آماده باشد، دفتر گزارش روزانه قبل از استفاده در مرکز وسیله اداره کل امور فرکانس و روابط بین‌الملل و در شهرستان‌ها، وسیله‌ادارات مخابرات محل برگ شماری و ممهور

خواهد شد.

‌ماده ۸۰ ـ دفتر گزارش ایستگاه، باید لااقل برای مدت یک سال نگهداری شده، مطالب مندرج در آن بدون قلم خوردگی و کاملاً خوانا باشد.

‌ماده ۸۱ ـ رادیوآماتورها موظف هستند، در صورت مشاهده تخلف از مقررات این آیین‌نامه موارد آن را به مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل مربوطه اطلاع‌داده، متخلف را معرفی نمایند.

‌ماده ۸۲ ـ رادیوآماتورها در صورت علاقه به شرکت در برگزاری فعالیت‌های دسته جمعی یا مراسم خاص رادیوآماتوری باید قبلاً از مدیریت امور فرکانس و روابط‌بین‌الملل مجوز لازم را کسب نمایند.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

زیرنویس:

[۱]– تبصره ۲ منسوخ: در صورتی که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود استفاده از فرکانس‌های‌اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند و در این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید.

(‌دستگاه‌های مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌نیروهای سه‌گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

[۲]– اصلاحی به موجب همان مستند پیشین

[۳]– اصلااحی به موجب همان مستند پیشین

تذکر: مدیریت، کنترل، ساماندهی فرکانس رادیویی و خارج نمودن آن از دسترس عموم مردم بر عهده سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیر نظر وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات می باشد. بنابراین هر ماده از آیین نامه فوق که این امور بر عهده «وزارت پست‌ و تلگراف و تلفن» نهاده شده، سازمان فوق جایگزین آن گردید.

کاربرگرامی! در خصوص مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز مقاله چهار قسمتی تهیه و منتشر شد که می توانید برای مطالعه به آن مراجعه نمایید.

منبع: مجموعه مصوبات دولت، جلد ۲، سال ۱۳۶۱، صفحه ۹۶۴ (این مصوبه در روزنامه رسمی کشور چاپ نشده است)

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *