خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری >> صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (قسمت سوم)
دادگاه
دادگاه

صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (قسمت سوم)

سلسه مباحث مصادیق جرائم قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو

قسمت سوم-درجات جرم و مجازات ها و نحوه تمييز هريك از هم برای تعیین مجازات های بالاتر و شدید

در جلسه اول به هنگام بيان جهات شروع به رسیدگی جرائم در دادگاه كيفري، در بند “د” آن به”جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود”پرداختيم. بند دوم آن ناظر به جرائمی بود که براساس ضوابط مقرر برای درجه بندی مجازات ها، قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو است و منظور همان جرائم درجات هفت و هشت است که باید مستقمیاً در اين دادگاه رسیدگی شود. همچنين در جلسه دوم به جرائمی که مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود، پرداختيم. اين جلسه لازم است تا به عنوان مقدمه نهايي ضروري بحث ورود به “مصاديق جرائم مشمول درجات هفت و هشت” توضيح مختصري در خصوص درجات جرم و مجازات و نحوه تمييز هريك از هم بپرداريم.

ماده ۳۴۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در این خصوص مقرر می دارد: «جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود…» بخشي از جرائم قابل رسیدگی در دادگاه كيفري دو، مشمول این دو درجه است. برای تمییز این که یک جرم از کدام درجه است، باید به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مراجعه شود[۱].براين اساس، در ارتباط با اين ماده، تبصره هاي ۲ و ۳ آن واجد اهميت است. در تبصره ۲ مقرر گرديد: « مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.» و در تبصره ۳ آن بيان شد: «در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچيك از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.»

از زمان حکومت قانون مجازات اسلامی، در خصوص این که مراد قانونگذار از «مجازات بالاتر و شدیدتر» چیست و «ضوابط تشخیص آن» چه می باشد، دو نظر قضایی در میان حقوقدانان و به ویژه محاکم کیفری ایران شکل گرفت که عبارت از:

نظر اول-حبس مجازات شدید و بالاتر محسوب می شود

عده ای عقیده دارند، از آنجایی که در نظام قضایی جزایی ما مصطلح است که حبس را شدیدترین نوع مجازات محسوب می نمایند و از آنجایی که از میان انواع مجازات ها،مجازات حبس سالب آزادی است، در نتيجه مراد از عبارت «مجازات بالاتر و مجازات شدیدتر» در تبصره های مذکور الزاماً حبس می باشد!

نظر دوم-برحسب مورد باید قائل به تفکیک شد

در مقابل عده ای نظر اول را برداشت ناصواب از قانون دانسته و عقیده دارند که درجه جرم از درجه مجازات متفاوت است و برای برداشت صحیح باید این دو را هم تفکیک نماییم. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ناظر به درجه مجازات است كه اِعمال آن براي تعيين درجه جرم در زمان تعیین صلاحیت دادگاه است نه تعيين و اِعمال مجازات كه در مرحله صدور حکم موضوعيت پيدا مي كند. يك جرم می تواند چند مجازات نظیر حبس، شلاق، جزای نقدی داشته باشد كه ممکن است دادگاه تحت شرايطي شديدترين مجازات آن را که حبس خواهد بود، اعمال نماید. با توجه به ماده ۱۹ قانون مزبور، قانونگذار برای تمییز صلاحيت دادگاه كيفري، درجه بندي مجازات های تعزیری را ملاك قرار داده که نوآوري محسوب شده و حسب مورد ممكن است جزای نقدی، حبس، شلاق و …مجازات شديد محسوب شود نه اين که الزاماً در تمامي صور، مجازات حبس، مجازات شديد قلمداد گردد. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضايه هم در نظرات خود پيرامون قانون مجازات اسلامي و از جمله ماده مذكور، اين امر را مورد تأكيد قرار داده است و عقیده دارد که درجه جرم متفاوت از درجه مجازات است و برای تعیین درجه جرم باید به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. براي مشاهده اين نظرات پست هاي تفاوت درجه جرم با درجه مجازات و درجه مجازات غیر از درجه جرم است را در قضاوت آنلاين مطالعه نماييد.

بنابراين، مطابق نظر دوم، همچنان كه در صدر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي تصريح شده است، اين ماده ناظر به درجه بندي مجازات هاي تعزيري است نه درجه بندي جرائم. براين اساس، جهت تعيين درجه يك جرمی اعم از اين كه مجازات واحد يا متعدد داشته باشد، بايد به ماده فوق مراجعه شود و آنگاه مجازات هر جرم را كه در هر درجه قرار گرفت، جرم از همان درجه محسوب مي شود. پس اگر جرمي داراي بيش از يك مجازات باشد، براي تعيين درجه آن جرم، بايد هر مجازات آن جرم را مستقل از مجازات ديگر همان جرم، در يكي از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قرار داه و هر مجازاتي كه در درجه بالاتر قرار گرفت، درجه جرم، از همان درجه مجازات محسوب گرديده و در نهايت اين درجه، مجازات شديد محسوب و مبناي تمييز صلاحيت دادگاه خواهد بود.

براي این که دقيق تر به تفاوت دو دیدگاه بیان شده و آثار مترتب بر هریک پی ببرید، دو مثال بيان می شود:

مثال اول: فرض کنید شخصی كه متهم به کلاهبرداری ساده به مبلغ یک میلیارد ریال است، تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار می گیرد. می خواهیم ببینیم کداميك از دادگاههاي کیفری یک و دو صالح به رسیدگی اين جرم بوده و چرا؟ در اين مثال، چنانچه مجازات حبس، مبناي مجازات شديد باشد، چون کلاهبرداری از نوع ساده است، عنصر قانوني جرم منطبق با قسمت نخست ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷[۲]بوده و مجازات متهم حبس از یک تا ۷ سال است، در نتیجه جرم از درجه ۴ ماده ۱۹ محسوب که با توجه به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری[۳] که جرم از درجه سه به بالا را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته، این جرم در صلاحیت دادگه کیفری دو قرار خواهد گرفت كه با وحدت قاضي رسيدگي خواهد شد اما اگر مجازات جزای نقدی مبناي مجازات شديد باشد، چرا که برابر ماده ۱ قانون بيش گفته، مجازات جزای نقدی معادل مال اخذ شده يعنی یک میلیارد ریال است، مجازات جرم قابل انطباف با درجه یک ماده ۱۹ محسوب و با توجه ماده ۳۰۲ قانون فوق الذكر،جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود كه با تعدد قاضي رسيدگي خواهد شد.

مثال دوم: در رابطه با جرم توهين به مأمورين و مقامات دولتي در حال انجام وظيفه يا به سبب آن، ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر مي دارد: «هركس با توجه به سمت، [به] يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.» در اين ماده، با توجه به اين كه از ميان مجازت هاي سه گانه ماده مزبور و با توجه تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، مجازت حبس از درجه هفت، شلاق از درجه شش و جزاي نقدي از درجه هشت مي باشد، اگر تابع نظری باشیم که مجازات حبس را به عنوان مجازات شدید می دانند، جرم از درجه هفت محسوب که باید مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود اما اگر نظری باشد که ضابطه را انطباق مجازات های جرم با درجه مجازات ها در ماده ۱۹ قانون فوق می داند، مجازات شلاق، مجازات شديد محسوب که رسیدگی به آن در دادگاه بطور غیرمستقیم صورت می گیرد یعنی با صدور کیفرخواست که مستلزم رسیدگی دادسرا است.

بنابه مراتب، ملاحظه خواهيد كرد كه تفاوت هر يك از برداشت هاي مورد بحث از مراد قانونگذار در تبصره های مورد بحث ماده ۱۹ قانون تا چه حد می تواند در تمييز صلاحيت دادگاه تأثيرگذار باشد. گرچه رویه رویه قضایی غالب نظر دوم است، اما به جهت وجود همین اختلاف برداشت های قضایی، نهاتیاً موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح که این هیأت در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۹۴/۸/۱۹ خود نظر گروه اول را مورد تأیید قرار داده است. برای مشاهده متن کامل این رأی و پروندهایی که منتج به صدور آن شده است به اینجا مراجعه نمایید. به اعتقاد ما این نظر قابل انتفاد می رسد که در فرصت مناسب به آن می پردازیم.[۴]

نتیجه:

با توجه شرح رفته و نظر به الزام به تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باید گفت در هر دو مثال های سابق الذکر مجازات حبس به عنوان مجازات شديد، مبناي تمييز صلاحيت می باشد، چه آن که در رابطه با مثال اول که اساساً شأن نزول رأی وحدت ناظر به آن است و در مورد مثال دوم، گرچه نظر مخالفی می توان استدلال نمود، اما به نظر از ملاک رأی می توان کمک گرفت و استدلال نمود که در صورت وجود مجازاتی غیر از جزای نقدی با حبس هم، مجازات حبس ملاک تمییز مجازات شدید می باشد.

زیرنویس:

[۱]-ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

شماره ۱) ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲:

«مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه تقسيم ميشود:

درجه ۱

– حبس بيش از بيست و پنج سال

– جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال

– مصادره كل اموال

– انحلال شخص حقوقي

درجه ۲

– حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال

– جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ريال تا يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال

درجه ۳

– حبس بيش از ده تا پانزده سال

– جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ريال تا پانصد و پنجاه ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ريال

درجه ۴

– حبس بيش از پنج تا ده سال

– جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ريال تا سيصد و شصت ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ريال

-انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي

درجه ۵

– حبس بيش از دو تا پنج سال

– جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون(۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ريال

-محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي

-ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي

درجه ۶

– حبس بيش از شش ماه تا دو سال

– جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال تا هشتاد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ريال

– شلاق ازسي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت

– محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ششماه تا پنجسال

– انتشار حكم قطعي در رسانه ها

– ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

– ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

– ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

– حبس از نود و يك روز تا شش ماه

– جزاي نقدي بيش از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال تا بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال

– شلاق از يازده تا سي ضربه

– محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه

درجه ۸

– حبس تا سه ماه

– جزاي نقدي تا ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال

– شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شده است.

تبصره ۲- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.

تبصره ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچيك از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.

تبصره ۴- مقررات اين ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازاتهاي مقرر در قوانين جاري ندارد.

تبصره ۵- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۱۰۵) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر ميشود بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.»

[۲]– ماده۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷:

«هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌مي‌شود.

‌در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال

ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

تبصره ۱ – در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات‌مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي

نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

‌تبصره ۲ – مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.‌مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.»

[۳]-ماده ۳۰۲ قانون آيين دارسي كيفري

[۴]-برای اطلاغ از زمان دقیق انتشار مطلب «شرح و تفسیر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی» مطالب ما را از طریق خبرنامه دنبال نمایید.

مطالبی که تاکنون در ارتباط با پست حاضر منشتر شد:

اطلاعیه انتشار پست صلاحیت دادگاه کیفری دو

قسمت اول- آشنایی اجمالی با ترکیب اعضاء، صلاحیت، جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو، کیفیت رسیدگی، درجه مجازات ها و طرق تشخیص آن

قسمت دوم-رسیدگی به سایر جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط

قسمت سوم-درجات جرم و مجازات ها و نحوه تمييز هريك از هم برای تعیین مجازات های بالاتر و شدید

منبع: قضاوت آنلاین

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام. در نظر دارم تا دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

مطلب پیشنهادی

وب سایت زندان های کشور

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور، قسمت اول

قضاوت آنلاین: کاهش جمعیت کیفری زندان ها به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها نقش و عملکرد قضات در صدور قرار های تأمین کیفری و تعیین مجازات سالب آزادی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.