خانه >> آراء >> قرارهای نهایی دادسرا >> درخواست تعليق تعقیب متهم و صدور قرار آن
قرار نهایی
قرار نهایی

درخواست تعليق تعقیب متهم و صدور قرار آن

سرپرست محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه…تهران

احتراماً در خصوص پرونده كلاسه … اتهامي خانم طيبه…فرزند يوسف متهم به سرقت يك دستگاه تلفن همراه از خانم پريسا …فرزند رضا، نظر به تحقيقات انجام شده، با توجه به اين كه اتهام متهم سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامي-تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵[۱]مي باشد كه با توجه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲[۲] مجازات جرم او از درجه ۶ محسوب كه قابل تعليق است و نظر به اين كه متهم در مراحل تحقيقات مقدماتي به بزه ارتكابي اقرار نموده و اقرار وي مقرون به واقع نيز مي باشد و از طرفي برابر پاسخ مركز تشخيص هويت پليس آگاهي تهران، فاقد سابقه محكوميت كيفري موثر است و شاكي نيز به موجب صورتجلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۴ تنظيمي در كلانتري … تهران رضايت بدون قيد و شرط خود را نسبت به متهم اعلام داشته و متهم نیز تمايل خود را به تعليق تعقيب در كلانتري فوق اعلام نموده است، بنابه مراتب، اين شعبه در اجراي تبصره ۴ ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ [۳] درخواست تعقيب متهم را دارد.

عليرضا مرادي

بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب ناحیه … تهران

قرار تعليق تعقيب

در خصوص اتهام خانم طيبه …فرزند يوسف مبني بر سرفت يك دستگاه تلفن همراه از خانم پريسا …فرزند…، با عنايت به اين كه جرم مذكور از جرائم تعزيري درجه شش مي باشد و شاكي اعلام گذشت كرده است و متهم فاقد سابقه محكوميت كيفري مي باشد. با موافقت متهم و در اجراي ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۹۲ تعقيب وي به مدت دو سال تعليق مي شود. متهم مكلف است به مدت يكسال از رفت و آمد به باشگاه محل وقوع جرم ورزشگاه…خودداري نمايد در غير اين صورت قرار تعليق لغو و وفق مقررات با متهم برخورد خواهد شد. همچنين، چنانچه متهم در مدت تعليق به اتهام يكي از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير از درجه ۷ و بالاتر مورد تعفيب قرار گيرد و عليه او كيفرخواست صادر شود، قرار تعليق تعقيب لغو خواهد گرديد. قرار صادره ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مي باشد.

يزداني فر

از طرف معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه…تهران

دفتر، مقرر است، در اجراي تبصره ۶ ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري مراتب به اداره سجل كيفري اعلام شود.

زیرنویس:

[۱]– ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامي-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵: «در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ( ۷۴) ضربه شلاق خواهدبود.»

[۲]– ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:

مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

[۳]– ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ث- معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

چ- شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه¬ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌سال

ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال

خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ماه

تبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴- بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

منبع: قضاوت آنلاین

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام. در نظر دارم تا دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.