خانه >> آموزش صوتی >> آموزش صوتی اجرای احکام مدنی

آموزش صوتی اجرای احکام مدنی

فایل صوتی تکالیف محکوم علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آثار آن، دکتر فریدون نهرینی

دکتر فریدون نهرینی

قضاوت آنلاین:به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 محکوم علیه دارای تکالیفی است که نقض آن حسب مورد می تواند واجد ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری باشد.

توضیحات بیشتر »

نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دکتر علی مهاجری

دکتر علی مهاجری و دکتر محسن قاسمی

قضاوت آنلاین: دانشکده حقوق واحد تهران مرکز اقدام به برگزارری اولین نشست تخصصی گروه حقوق خصوصی با عنوان نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با سخنرانی دکتر علی مهاجری نموده است.

توضیحات بیشتر »