سرخط خبرها
خانه >> آراء

آراء

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی دادگستری الزام آور نیست (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: محاکم دادگستری، مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می باشند و آرای وحدت رویـّـه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نمی تواند الزامی در تبعیت محاکم ایجاد کند.

توضیحات بیشتر »

ابطال سند رسمی مؤخر معامله مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم همان مال (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: اگر مالک ملک خود را با سند عادی به شخصی بفروشد و متعاقباً همان ملک را با سند رسمی به دیگری بفروشد، معامله دوم به درخواست خریدار اول باطل می شود.

توضیحات بیشتر »

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق زوجه به علت عسر و حرج نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: مجرد اعتیاد مجوز طلاق نمی باشد بلکه یرابر شرط 7 سند ازدواج، اعتیاد باید به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای برای زوج دشوار سازد.

توضیحات بیشتر »

اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر قانونی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: اعتراض به حکم ورشکستگی موضوع ماده 537 قانون تجارت برخلاف اعتراض ثالث به سایر احکام موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی دارای مهلت های مقرر است.

توضیحات بیشتر »

عدم پرداخت یک فقره دین دلیل توقف تاجر در پرداخت دیون و ورشکستگی وی نیست (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: در این که با توقف چند دین، وقفه در پرداخت دیون تاجر محقق می شود، اختلاف نظر است. برخی عقیده دارند که با وقفه در پرداخت یک دین توقف حاصل نمی شود.

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: هرگاه به وکالت نامه وکیل دادگستری تمبر مربوطه الصاق نشود، از موارد صدور اخطار رفع نقص نبوده و دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی می کند.

توضیحات بیشتر »

بیماری لوسمی حاد زوجه، در صورت ایحاد بعد از عقد نکاح با وصف بهبودی، موجب فسخ نکاح نیست (آراء محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: صرف وجود بیماری زوجه حتی اگر سرطان لوسمی حاد باشد، در صورت ایجاد بعد از عقد نکاح، مشروط به بهبودی و مانع وظایف زناشویی نبوده، موجب فسخ نکاح نیست.

توضیحات بیشتر »