خانه >> آراء

آراء

قابلیت فرجامخواهی قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک که در این مرجع مورد تأیید قرار می گیرد قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.

توضیحات بیشتر »

حکم جعل در فتوکپی سند عادی یا رسمی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

رأی دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی جرم و قابل مجازات است، قضات اتفاق نظر ندارند. اکثریت آن را جرم ندانسته ولی اقلیتی آن را جرم می دانند.

توضیحات بیشتر »

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع (رأی اصرار هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)

طلاق

قضاوت آنلاین: اگر زوجه از وکالت در طلاق استفاده اما بعد طرفین رجوع نماید، طلاق زایل و ازدواج اولیه و شرط ضمن باقی و زوجه می تواند مجدداً از وکالت استفاده نماید.

توضیحات بیشتر »

دادگاه صالح رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات غیرمجاز (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: زسیدگی به جرایم خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از عنوان قاچاق خروج موضوعی دارد.

توضیحات بیشتر »

قسامه از ادله اثبات قتل و جرح است نه صدمات تغییر رنگ (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: در قانون مجازات اسلامی 1392 قسامه از ادله اثبات جنایت است ولی تنها یکی از ادله خاص در قتل و جرح بوده و در صدمات موجب تغییر رنگ قابل استناد نیست.

توضیحات بیشتر »

اگر مقدمات تمکین زوجه فراهم نباشد وی مکلف به تمکین نیست (آرای بدوی و تجدیدنظر محاکم استان تهران)

رأی دادگاه خانواده

قضاوت آنلاین: مقدمه تمکین زوجه فراهم بودن مقدمات آن است.اگر این مقدمات فراهم نباشد، وی مکلف به تمکین نیست لذا اگر زوجه دعوی تمکین طرح کند محکوم به بطلان است.

توضیحات بیشتر »

رأی شعبه ۸ دیوان عالی کشو در خصوص دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه، فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است

رأی شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: زمانی که زوج متقاضی طلاق زوجه بوده و دادگاه خانواده اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید دیگر دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل استماع نیست.

توضیحات بیشتر »