خانه >> آراء

آراء

اموال موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال خاص و معینی است (آراء محاکم کیفری استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: انطباق عمل با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستلزم وجود شرایطی خاص مصرحه در آن بوده عملاً کمتر بدان توجه می شود.

ادامه نوشته »

مفهوم چک سفید امضاء و اثر آن در جرم صدور چک بلامحل (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: با وصف این که در قانون سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء جرم انگاری شد اما تعریفی از آن ارائه نگردید و نظر حقوقدانان هم در این خصوص واحد نیست.

ادامه نوشته »

مجازات ظاهر شدن مرد در ملاء عام با لباس و آرایش غلیظ زنانه (آراء قضایی استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت‌آنلاین: اگر مردی با پوشیدن لباس زنانه و آرایش غلیظ زنانه در انظار عمومی ظاهر شود، عمل وی براساس کدامیک از مواد قانون جزایی ایران جرم و قابل مجازات است؟

ادامه نوشته »

اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیازمند علم متهم است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت‌آنلاین: برای تحقق جرم موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، علم مرتکب به ضعف نفس، هوی و هوس و حوائیج شخص غیررشید از ارکان ضروری آن می باشد.

ادامه نوشته »

اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: قانونگذار در ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، اثبات حجر را لازمه تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس یا جوائج شخص غیررشید ندانست.

ادامه نوشته »

مجازات کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت‌آنلاین: در این که اگر شخصی در ملاء عام روسری خانمی را از سرش بردارد،فعل ارتکابی توهین عملی بوده یا از مصادیق ارتکاب فعل حرام است، اختلاف قضایی وجود دارد.

ادامه نوشته »

ابطال تصمیمات شورای تأمین شهرستان و هیأت اختلاف ثبت احوال در رد تابعیت در دادگاه و الزام به صدور شناسنامه ایرانی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: در صورت اثبات نسب مدعی تابعیت به پدر ایرانی در دادگاه، تصمیمات شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی،باطل می شود.

ادامه نوشته »