تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های حقوقی

آراء دادگاه‌های حقوقی

در این بخش نمونه آراء دادگاههای مدنی که از جهاتی حقوقی واجد اهمیت می باشد، قرار می‌گیرد. این اهمیت ممکن به لحاظ نکات حقوقی مهمی که در رأی وجود دارد، نگاه نو مقام صادرکننده حکم به موضوع، نوآروی های قضایی به هنگام صدور حکم و غیره باشد.

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق هم قابل استناد است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

رویه قضایی دادگاههای خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه واحد نیست. عده ای بقاء آن را تا زمان وقوع نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود اما برخی آن را در این زمان نیز قابل استناد می دانند.

بیشتر بخوانید »

برای تجویز ازدواج مجدد زوج با فرض امتناع زوجه از تمکین، نیاز به احراز شرط توانایی زوج در اداره دو همسر نیست (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

هرگاه زوجه از تمکین امتناع نماید و زوج با طرح دعوی موفق به اخذ حکم الزام به تمکین زوجه شود ولی وی با وجود آن از تمکین امتناع کند و به این ترتیب حکم اجراء نشود، این امر از موجبات صدور حک دادگاه به ازدواج مجدد زوج بوده و در این صورت دیگر ضرورتی به احراز شرط توانایی زوج در اداره دو همسر نمی باشد.

بیشتر بخوانید »

شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

مطابق رویه قضایی دادگاه های تجدیدنطر کتمان سند از متقاضی درخواست اعاده دادرسی باید دارای سه ویژگی مهم و اساسی باشد تا تقاضای مزبور برابر بند 7 ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید »

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال از سوی شورای حل اختلاف (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

هرگاه قرار تأمین خواسته از سوی شورای حل اختلاف صالحه صادر گردد و منجر به توقیف مالی از اموال طرف تقاضا شود اما این توقیف مورد اعتراض شخص ثالثی اجرایی قرار گیرد، مرجع رسیدگی به این اعتراض شورای مزبور است یا دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض از رأی شورای حل اختلاف؟

بیشتر بخوانید »

اشتغال زوجه به شغل شرافتمندانه و مورد نیاز جامعه مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه نیست (رأی دادگاه عمومی خانواده تهران)

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 1117 قانون مدنی، از شرایط حق شوهر در ممانعت از اشتغال زن آن است که شغل یا صنعت باید مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد یا زن باشد. بنابراین اگر شغل زوجه مشاور دبیرستان دخترانه باشد، این شغل شرافتمندانه بوده که مورد جامعه نیز است و در نتیجه ماده مزبور نخواهد بود.

بیشتر بخوانید »

تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

ملاک تعیین نوع و میزان مهریه مالی است که در سند رسمی ازدواج درج می شود مگر خلاف آن ثابت شود. براین اساس اگر در عقدنامه عادی مهریه مال غیر منقولی درج شده باشد که عقد ازدواج نیز بر مبنای آن واقع گردیده ولی طرفین در هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج توافقی خلاف آن نمایند، همین توافق ملاک عمل خواهد بود.

بیشتر بخوانید »

مناط صلاحیت دادگاه در خواسته مالی، ارزش مجموع خواسته های خواهان از خوانده واحد است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

هرگاه خواسته خواهان مطالبه طلب از خوانده‌ی واحد بوده که ناشی از اسباب متعدد است، ملاک صلاحیت دادگاه، مجموع ارزش خواسته های مزبور خواهدبود و اگر دعوی در دادگاه حقوقی مطرح شود، این مرجع نمی تواند تنها یک خواسته را مبنای تعیین صلاحت خود قرار دهد.

بیشتر بخوانید »