تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری

آراء دادگاه‌های کیفری

در این بخش نمونه آراء دادگاههای کیفری دو کشور که از جهاتی حقوقی واجد اهمیت می باشد، قرار می گیرد. این اهمیت ممکن به لحاظ نکات حقوقی مهمی که در رأی وجود دارد، نگاه نو مقام صادرکننده حکم به موضوع، نوآروی های قضایی به هنگام صدور حکم و غیره باشد.

مجازات کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت‌آنلاین: در این که اگر شخصی در ملاء عام روسری خانمی را از سرش بردارد،فعل ارتکابی توهین عملی بوده یا از مصادیق ارتکاب فعل حرام است، اختلاف قضایی وجود دارد.

ادامه نوشته »

مجازات دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت (رأی دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: تظاهر به وکالت و مداخله در امر وکالت اعم از این که وکیل فاقد پروانه، در مراجع قضایی خود را وکیل معرفی کند یا خارج آن به مشاوره قضایی بپردازد.

ادامه نوشته »

تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه باشد (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: به جهت عدم تصریح ماده 2 قانون تشدید به این که تحصیل مال باید مستقیماً یا غیرمستقیم از محنی علیه صورت گیرد، این امر سبب اختلاف نظرات حقوقی گردید.

ادامه نوشته »

مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم (آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

بی سیم

قضاوت آنلاین: در خصوص جرم بوده یا نبوده اعمال حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم، نوع و میزان مجازات این اعمال، بحث هایی مطرح است و رویه قضایی در مورد آن واحد نیست.

ادامه نوشته »

در تصادفات رانندگی، عابر پیاده مقصر مسئولیت کیفری ندارد (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: چنانچه در حادثه راهنمایی و رانندگی، عابر پیاده مقصر شناخته شود، نامبرده مسئولیت کیفری نخواهد داشت و بلکه مسئولیت مدنی پرداخت دیه بر عهده وی است.

ادامه نوشته »

حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: مطالبه خسارت مازاد بر دیه ارتباطی به نوع بیمارستان محل درمان مصدوم و یا میزان هزینه درمانی وی ندارد زیرا باید او سلامتی قبل از حادثه را بازیابد.

ادامه نوشته »

حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی جرم و قابل مجازات است، قضات اتفاق نظر ندارند. اکثریت آن را جرم ندانسته ولی اقلیتی آن را جرم می دانند.

ادامه نوشته »