خانه >> آراء >> شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

ضرورت تحصیل دلیل دادگاه خانواده در احراز حجر (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

نمونه رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور درخصوص حدود اختیارات و تکالیف دادگاه خانواده در رسیدگی به درخواست حجر و رفع آن و این که با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 2، 14 و 57 قانون امور حسبی حق تحصیل دلیل دارد و اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانون را دارد یا خیر.

بیشتر بخوانید »

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است (رأی دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

رویه قضایی دادگاههای خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه واحد نیست. عده ای بقاء آن را تا زمان وقوع نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود اما برخی آن را در این زمان نیز قابل استناد می دانند.

بیشتر بخوانید »

شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود (رأی دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری تابع حکم ماده 14 قانون شورای مزبور است و چون این شورا با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری نیست نمی تواند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی با غیرقضایی است، استناد کند.

بیشتر بخوانید »

رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

نظر به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آرای شورای مزبور تنها قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری بوده و به هیچ وجه قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ندارد.

بیشتر بخوانید »

قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیرایرانی، قانون ایران است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

شیعیان کشورهای بیگانه از جهت قانون حاکم بر احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و ارث تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند نه قانون کشور دولت متبوع خود.

بیشتر بخوانید »

احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران که به قانون کشور متبوع خود استناد نکنند، تابع قانون ایران خواهدبود (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

هرگاه اتباع خارجه مقیم کشور ایران، در دعاوی مربوط به احوال شخصیه خود مانند طلاق، به قوانین کشور دولت متبوع خود استناد نکنند، قانون ایران حاکم بر آن خواهدبود.

بیشتر بخوانید »

نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشعیه مذکور در اصل 13 قانون اساسی بر تمامی مراجع قضایی ایران ضروری است، اما گاهی در تشخیص مصادیق این احوال دچار اشتباه می‌شوند.

بیشتر بخوانید »