تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

سقوط حق فسخ نکاح مستلزم علم به حق فسخ و فوریت اعمال آن است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: حق فسخ طرفین در نکاح در صورتی ساقط خواهد شد که صاحب حق، علاوه بر علم خیار، از فوریت اعمال آن در مدت عرفی هم مطلع بوده ولی با وصف آن اقدام نکند.

ادامه نوشته »

حدود التزام دادگاه خانواده در پذیرش نظریه کارشناسی تعیین میزان نحله ایام زوجیت (رأی دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: اگر اعتراض به نظریه کارشناس از سوی یکی از طرفین دعوای طلاق منجر به افزایش میزان نحله شود، این امر تأثیری در حق طرف دیگر که معترض آن نبوده، ندارد.

ادامه نوشته »

حکم به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به عدم تخلف زوجه است (رأی دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: با توجه به بند الف از شروط ضمن عقد سند ازدواج، صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به عدم احراز سوء معاشرت و تقصیر زوجه می باشد.

ادامه نوشته »

غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیردرآمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است (رأی دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضات آنلاین: اطلاق غرامت در ماده 391 قانون مدنی، شامل تمام هزینه‌های انجام شده توسط مشتری برای معامله و کاهش ارزش ثمن معامبع بر مبنای شاخص بانک مرکزی است.

ادامه نوشته »

غرامت پرداختی ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل کاهش ارزش ثمن معامله نیز است (رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضات آنلاین: اطلاق غرامت در ماده 391 قانون مدنی، شامل تمام هزینه‌های انجام شده توسط مشتری برای معامله و کاهش ارزش ثمن معامبع بر مبنای شاخص بانک مرکزی است.

ادامه نوشته »

دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: هرگاه مؤدی مالیاتی نسبت به برگ اجراییه مالیاتی معترض باشد، باید اعتراص خود را در هیأت حل اختلاف مالیاتی حوزه مالیاتی محل صدور طرح نماید.

ادامه نوشته »

شرایط اعتبار و ارزش اثباتی قرینه به عنوان اماره قضایی (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: با توجه به مواد 1324 و 1335 قانون مدنی، قرینه زمانی دارای اعتبار است که به عنوان اماره قضایی ادله دیگر را تکمیل کرده و موجب علم قاضی در پرونده شود.

ادامه نوشته »