خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرای؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضاوت آنلاین: تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حکم محسوب گردیده و در نتیجه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

توضیحات بیشتر »

رأی شعبه ۸ دیوان عالی کشو در خصوص دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه، فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است

رأی شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: زمانی که زوج متقاضی طلاق زوجه بوده و دادگاه خانواده اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید دیگر دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل استماع نیست.

توضیحات بیشتر »