تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود (رأی دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری تابع حکم ماده 14 قانون شورای مزبور است و چون این شورا با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری نیست نمی تواند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی با غیرقضایی است، استناد کند.

بیشتر بخوانید »

رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

نظر به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آرای شورای مزبور تنها قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری بوده و به هیچ وجه قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ندارد.

بیشتر بخوانید »

قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیرایرانی، قانون ایران است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

شیعیان کشورهای بیگانه از جهت قانون حاکم بر احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و ارث تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند نه قانون کشور دولت متبوع خود.

بیشتر بخوانید »

احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران که به قانون کشور متبوع خود استناد نکنند، تابع قانون ایران خواهدبود (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

هرگاه اتباع خارجه مقیم کشور ایران، در دعاوی مربوط به احوال شخصیه خود مانند طلاق، به قوانین کشور دولت متبوع خود استناد نکنند، قانون ایران حاکم بر آن خواهدبود.

بیشتر بخوانید »

نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشعیه مذکور در اصل 13 قانون اساسی بر تمامی مراجع قضایی ایران ضروری است، اما گاهی در تشخیص مصادیق این احوال دچار اشتباه می‌شوند.

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان مشروط به تابعیت ایرانی هر دو طرف یا یکی از آنان است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 6 قانون مدنی، دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان مانند طلاق، در صورتی در ایران قابل رسیدگی است که هر دو طرفین یا یکی از آنان تبعه ایران باشد.

بیشتر بخوانید »

سند رسمی صلح مهریه، تا زمانی که باطل نشود، معتبر است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: سند رسمی تا زمانی که از اعتبار ساقط نشود، به حکم مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک معتبر بوده و تمام مراجع رسمی باید به آن ترتیب اثر دهند.

بیشتر بخوانید »