خانه >> بایگانی برچسب: آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

بایگانی برچسب: آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

دادگاه صالح برای نصب قیم، عزل قیم، تعیین قیم جدید و سایر امور راجع به محجور (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضاوت آنلاین: با توجه به مواد 48و 54 قانون امور حسبی، بعد از تعیین قیم، عزل وی و نصب قیم جدید و سایر امور محجورین با دادگاهی است که ابتدائاً تعیین قیم نمود.

توضیحات بیشتر »