خانه >> بایگانی برچسب: ماده 147 قانون اجراي احکام مدني

بایگانی برچسب: ماده 147 قانون اجراي احکام مدني

شکایت مجدد شخص ثالث اجرایی بعد از قطعیت حکم، اعتبار امر محکوم بها دارد

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: گرچه قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی از اعتراض ثالث اجرایی با لفظ شکایت نامبرده است، با این وصف، این شکایت دعوی محسوب می گردد.

توضیحات بیشتر »