خانه >> بایگانی برچسب: تخلیه به علت انتقال مورد اجاره به غیر

بایگانی برچسب: تخلیه به علت انتقال مورد اجاره به غیر

انتقال مورد اجاره به ورثه مستأجر، انتقال به غیر محسوب نمی شود

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: اگر مستأجر فوت کند، شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته و در نتيجه، انتقال مورد اجازه از يک ورثه به ورثه ديگر مشمول انتقال مال غير نخواهد بود.

توضیحات بیشتر »