خانه » بیوگرافی » اساتید حقوق » زندگی نامه دکتر لعیا جنیدی
دکتر لعیا جنیدی

زندگی نامه دکتر لعیا جنیدی

دکتر لعیا جنیدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، شاگرد اساتیدی چون دکتر ناصر کاتوزیان، محمد علی الماسی، محمد حسین صفایی است. وی که اهل شهرستان بابل در استان مازندران می باشد، درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، رتبه اول کسب کرد.

زمینه‌ی تخصصی دکتر جنیدی حقوق تجارت و داوری است و با زبان های انگلیسی، عربی و فرانسه نیز آشناست. در سال های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق دکتری) بورس تحصیلی خود را گذرانده‌اند.

دکتر جنیدی درسال ۱۳۹۲ طي حكمي از سوي آقاي دكتر نصيري قيداري معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم تحقيقات و فناوري به سمت مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب شد و ۱۳۸۶ عهده‌دار این سمت بود. خانم جنیدی اکنون عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تهران هست و ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ  ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺩﺍﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ را بر عهده داشته‌است.

پیشینه تحصیلی، علمی و حرفه ای

الف) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﺣﻘﻮﻕ)

-درجه کارشناسی حقوق قضایی، ۱۳۶۸،حقوق ، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

-کارشناسی ارشد ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اسلامی، ۱۳۷۳، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

-ﺩﻛﺘﺮﻱ (Ph.D) ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ١٣٧٩، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

-فوق دکتری، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی، ۱۳۸۲، دانشگاه هاروارد

-تحصل ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ١٣٧٩

-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ: ﻫﻠﻨﺪ ، ﻻﻫﻪ، ١٣٨١

-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺁﻛﺎﺩﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻻﻫﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﻫﻠﻨﺪ، ﻻﻫﻪ، ١٣٨١

-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺮﻓﻲ (ﻛﺎﻣﻦ ﻻ)، ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣﻲ  ﮊﺭﻣﻨﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ، ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ، ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ ، ٢ ٨– ١٣٨١(ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﮐﺘﺮﺍ)

ب) ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻪ 

-ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺯﺑﺎن‌های ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ : ١٣٧٤

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍی

-ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ : ١٣٧٩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

-ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

-ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ

-ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﮔﺎﺯﻱ، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ…

-ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎیﯽ ﻭ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎیی

-ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ: ١٣٨١-٨٢

-ﻣﺤﻘﻖ  ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ١٣٨٦

-ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭﻫﺎیو-ﺍیاﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ: ١٣٨٧

-ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

-ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ١٣٨٥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

-ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

-ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨٦

-ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩٤-١٣٨٦

-ﻣﺪیر ﮐﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺪﻭین ﻟﻮﺍیح ﻭ ﺗﻨﻘیحﺢ ﻗﻮﺍنین ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘیقیات ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ ١٣٩٢ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩبیر ﮐﻤیسیون ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻗﻀﺎیی ﻋﺘﻒ

ﺁﺛﺎﺭ تألیفی ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

ﺍﻟﻒ) ﻛﺘﺐ

-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭی‌‌هاﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ١٣٧٦

-ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٧٨

-ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻏﻤﺎﻣﻲ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ١٣٨٠ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨١

-ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﺭﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺶ ١٣٨١ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨٧

-آﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ  ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٢

-ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ،١٣٨٣ (۲۰۰۴)

ﺏ) ﻣﻘﺎﻻﺕ

۱. چاپ شده در نشریات داخلی

-تقصیر زیان دید، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۴۶، — (۱۱۱۱): -.

-تضامن و آثار و اوصاف آن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی -، ۳۵ (۱۳۷۵): -.

-داوری از دریچه حقوق اسلامی، متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) پژوهشکده امام خمینی (ره) ۱۰، ۱۰ (۱۳۸۰) 

-تعهد به دادن اطلاعات در قراردادها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۵۱، ۵۱ (۱۳۸۱): -.

-رژیم ملی اجرای آرای داوری خارجی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی ۳، ۳ (۱۳۸۶): ۱۵-۳۲.

-دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوریهای بین المللی، مطالعات حقوقی ۳۸، ۲ (۱۳۸۷): ۶۹-۹۵.

-بررسی جنبه های فقهی حقوقی لایحه حمایت خانواده ۱۳۸۶، مجله تحقیقات زنان ۲، ۲ (۱۳۸۷): ۴-۲۶.

-مسیله اجرای آرای داوری ابطال شده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۳۸، ۴ (۱۳۸۷): -.

-اوصاف قلم استاد کاتوزیان با تاکید بر دامنه نفوذ آن در ادبیات حقوق تجارت و تجارت بین الملل، بر منهج عدل (مقالات اهداشده به دکتر کاتوزیان) ۱، ۱ (۱۳۸۸): ۵۷۵-۵۸۵.

-حقوق قابل اعمال بر تعهدات قراردادی با تاکید بر ماده ۹۶۸ قانون مدنی، بر منهج عدل (مقالات اهداشده به دکتر کاتوزیان) ۱، ۱ (۱۳۸۸): ۴۰۳-۴۴۸.

-شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکتهای سهامی عام (با همکاری محمد نوروزی)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۴۰، ۱۰۱ (۱۳۸۹): ۵۵-۷۵.

ا-ثر اجازه وراث در وصیت زائد بر ثلث در زمان حیات موصی، نقد رویه قضایی ۱، ۱ (۱۳۹۱): ۴۲۰-۴۳۵.

-تبیین مفهوم نظم عمومی بین المللی با تاکید بر قواعد امری حقوق عمومی، ارج نامه دکتر الماسی ۱، ۱ (۱۳۹۱): ۱۱۰-۱۳۰.

-وصف تجریدی در حقوق ایران، با تاکید بر رویه قضایی (با همکاری صادق شریعت نسب)، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) ۴۳، ۱ (۱۳۹۲): ۱-۱۶.

-قاعده تقلیل خسارات، مجله مطالعات حقوق تطبیقی ۱-۱، ۱ (۱۳۹۳): ۱۱۰-۱۴۰.

-خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور(با همکاری رضا حق پرست)، حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران) ۱۱، ۲ (۱۳۹۳): ۴۱۱-۴۳۵.

۲. چاپ شده در نشریات بین المللی

-اصل ۱۳۹ قانون اساسی و سیستم حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، – -، — (۱۳۷۶): -.

-آزادی مطبوعات مشکلات و نارسایی ها، حقوق بشر و توسعه ۳، ۳ (۱۳۸۳): -.

-مداخله دادگاههای دولتی در جریان داوری، داوری نامه ۱، ۱ (۱۳۸۳): -.

-شرایط صدور دستور موقت، مباحثی از داوریهای بین المللی ۱، ۱ (۱۳۸۸): ۴۸-۶۰.

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ

-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎم‌های ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺮﻓﻲ (ﻛﺎﻣﻦ ﻻ)،ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣﻲ-ﮊﺭﻣﻨﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ دانشگاه هاروارد، ایالات ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ -ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ،  ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ  ٢ ٨– ١٣٨١

-ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺧﻼﻗﻲ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٧٦

-ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ١٣٨٢

-ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ١٣٩ قانوﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺟﺰﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ١٣٧٢-٧٣

-ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ٩٦٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺟﺰﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ١٣٧٢.-٧٣

ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ

-ﺍﺻﻞ ١٣٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ، مؤﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ١٣٧٦.

-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﻱ، ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ١٣٨٠.

-ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻫﻠﻨﺪ،  ﻻﻫﻪ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ١٣٨١.

-ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺮﻓﻲ (ﻛﺎﻣﻦ ﻻ)،ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣﻲ  ﮊﺭﻣﻨﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ  ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ  ﺑﻬﺎﺭ ١٣٨٢.

-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٨٢

-ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ، ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ،  ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺎﺩﺭﻳﺪ،  ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ١٣٨٥.

-ﺍﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺸﻬﺪ،  ﺧﺮﺩﺍﺩ ١٣٨٦.

-ﻓﻌﺎﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ، ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ، ﺍﻭﻫﺎﻳﻮ، ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ١٣٨٦.

-ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ، ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺯﻥ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٨٦.

-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﻛﺎﻣﻦ ﻻ، ﺭﻭﻣﻲ ﮊﺭﻣﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ، ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﻟﻨﺪﻥ، ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ١٣٨٦.

-ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﻛﺎﻣﻦ ﻻ، ﺭﻭﻣﻲ ﮊﺭﻣﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ، ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ، ﺍﻭﻫﺎﻳﻮ، ﺑﻬﺎﺭ ١٣٨٧.

ﺣﻘﻮﻕ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺩﻋﻮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ، ﺑﻬﺎﺭ ١٣٨٧.

-ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ، ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ١٣٨٧.

-ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﻱ، ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﻱ، ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٧ .

-اجرای آرای داوری خارجی، ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺗﺮﻳﺶ، ﺧﺮﺩﺍﺩ ١٣٨٨.

-ﺗﺤﺮیم ﻫﺎﯼ یک ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋلیه ایران، ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺗﺮﻳﺶ، ﺧﺮﺩﺍﺩ ١٣٩٢.

-ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍیﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐیﺪ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻫﻤﺎیﺶ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻭﮐﻼ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﻓﺮﺍیﺒﻮﺭﮒ، ﺁﻟﻤﺎﻥ، ۱۳۹۴

همایش‌های بین المللی

Jonaidi، Laya. “Applicable Law in International Commercial Arbitration.” UN/UNITAR Fellowship Programme in International Law،، August 10-17، ۲۰۰۲ .

Jonaidi، Laya. “A Comparative Study of th Arbitration Agreement: Views from Common Law، Civil Law and Islamic Law.” Harvard Law School ILSP Visiting Scholars Lecture Series، Cambridge، May 1-1، ۲۰۰۳ .

Jonaidi، Laya. “Mandatory Procedural Law Rules: A Comparative Study in Common Law، Civil Law and Islamic Law.” Relationship between Sharia and the Rule of Law، Madrid، February 6-8، ۲۰۰۷ .

Jonaidi، Laya. “Women in Judiciaries of Islamic Countries.” Women Rights and Islamic Law، Oberlin، September 24-24، ۲۰۰۷ .

Jonaidi، Laya. “Alternative Dispute Settlement: A Comparative Study in Islamic Law، Common Law and Civil Law.” Ethics of Friendship in Muslim Cultures: Theory and Practice، Oberlin، April 2-2، ۲۰۰۸ .

راهنمایی پایان نامه

-کارکرد حقوق بورس اوراق بهادار در فرایند خصوصی ایران، زهرا فریور، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۵

-بررسی حقوقی صکوک استصناع در ایران، نگار رضوی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

-تعدیل قراردادهای نفتی با تاکید بر رویه داوری، میر شجاع الدین عقیلی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

-جرائم سازمان یافته در حقوق مالکیت فکری، مهدی برجسته، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

-ماهیت و رزیم حقوقی حاکم بر سبد گردانی در بازار اوراق بهادار، فهیمه طالب تبار، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۱۴

-نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی، ملیحه زارع، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۰۲

-قلمرو اعتبار شروط داوری در اساسنامه شرکت های تجاری، محسن خیری، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

-کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیک، سحر کریمی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

-نقد کارآمدی داوری تجاری، مرجان فاضلی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

-بررسی نو آوری های قانون جدید گمرک ایران با تاکید بر مساله الحاق به سازمان تجارت جهانی، نیما موثقی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۷/۰۷

-رژیم حقوقی حاکم بر ترانزیت انرژی با تاکید بر معاهده منشور انرژی، اعظم پیلتن، کاربردی، دانشگاه تهران – پردیس بین المللی کیش، ۱۳۹۲/۱۱/۲۵

-رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر معاهده منشور انرژی، فاطمه احسان نیا، کاربردی، دانشگاه تهران – پردیس بین المللی کیش، ۱۳۹۲/۱۲/۰۲

-رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای پژوهشی و توسعه بی دی، سید احمدرضا علوی دهکردی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۳/۰۲/۱۴

-دعاوی انبوه در نظام داوری سرمایه گذاری بین المللی، منیره درودیان، کاربردی، دانشگاه تهران – پردیس بین المللی کیش، ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

مشاوره پایان نامه

-داوری در قراردادهای اداری ایران، حمید رضا پرتو، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

-مقایسه تاسیس و اداره شرکت های تجاری در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، الهام مقراضی اصل، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

-بررسی تطبیقی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت های سهامی، مجید میرزایی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

-بررسی مسایل حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، عبدالرشید آخوندی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲/۰۳/۱۲

-مبانی و منابع حقوق بازرگانی فراملی، فرزین دهدار، غیرکاربردی، دانشگاه تهران۱، ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

-راهکارهای پیشگیرانه و حل و فصل غیر قضایی اختلاف، نغمه جوادپور، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

-اصول اجباری دادرسی در داوری تجاری بین المللی، صالح خدری، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

-مبانی ارجاع به داوری موردی در قراردادهای بالا دستی نفتی، حمید رضا رفیعی نسب، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

-مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی داور، محمد سعید ساجدی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

-تحلیل ماهیت حقوقی و اقتصادی اوراق بهادار، ملیحه شوشی نسب، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

-مسئولیت مدنی در بازار بورس اوراق بهادار، حجت مبین، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

-ماهیت حقوقی اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی، محمدامین عبدی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

-مقررات حاکم بر افشای اطلاعات در بازار سرمایه، علیرضا صمدی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

-جایگاه حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مجتبی بانشی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

-نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانکها و بورس، غلامحسین ارشدی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

-کاستیهای قوانین تجاری ایران در زمینه شرکتهای هلدینگ، الهه غفوری گوراب، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تجربه تدریس

-ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭﻭﺱ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ    ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻛﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻔیﺪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ…(

-ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

-ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

-ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

-ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ: ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

-ﺣﻞ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑیﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ: ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

-ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ: ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

-ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ: ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻱ

-ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ: ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻱ

-ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ: ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻱ

فعالیت‌های اجرایی

-مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، ۱۳۹۲/۰۸/۱۳، ۱۳۹۶/۰۸/۱۳، ایران، تهران

منبع: قضاوت آنلاین

3+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (8 رأی, میانگین: 3٫88 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علیرضا مرادی

علیرضا مرادی
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره و وکالت پرونده‌ها

۶ نظر

 1. Avatar

  خانم دکتر جنیدی، انسان وارسته و متین و باسواد و دانایی در علم حقوق هستند. بنده ایشان و خانواده شان رو از سالها قبل به جهت این که اهل شهرستان بابل در استان مازندران هستند، می شناسم،خانواده ایی نیک نام و موجهی می باشند.

  0
 2. Avatar

  با درود
  از اعلام نظر تکمیلی شما در توصیف شخصیت علمی و اجتماعی استاد و خانواده‌شان بسیار سپاسگزاریم.

  0
 3. Avatar

  با سلام و احترام
  توفیق روز افزون شما استاد ارجمند را آرزومندم.
  دانشجوی شما وحید بیگ محمدی

  0
 4. Avatar

  با سلام و سپاس از شما

  0
 5. Avatar
  قاسمی جویباری-قاضی استان گلستان-دانشجوی دکتری جرم شناسی

  بسمه تعالی
  با عرض سلام و تحیات الهی
  زمانی که بازپرس در آمل و بعد از مدتی معاون دادستان در (شاهی) قائمشهر شدم، روزی دیدم بک خانم جوان که همکاران بعضاً با زبان مارنی با لقب دکتر خطاب می کردند از دست بازپرس شعبه نهم ناراحت شده بود و من در حال خواندن قرآن که قبل از نوشتن قرار و ادعانامه عادت داشتم یک سوره کوچک یا چندین آیه از سوره یس یا آل عمران می خواندم و این تا به امروز بمن آرامشم بیشتر حفظ میشه…
  بهرحال، درِ اتاقم رو در راهرو باز گذاشته بودم و با اینکه دوتا سرباز تو راهرو بودند اما سربازانی وظیفه مهربانی بودند و کلی حوصله سر و صدا و صورت و دست و… پاره و خونی زیاد می دیدند و یا دم‌های الکی و … اینک خانم رسید به راهرو منتهی به اتاق دراز دالون مانند که من تازه در حال نوشتن ادعانامه بودم و صدای بحث و جدل ایشان و یکی از بچه های حفاظت و اطلاعات و پادرمیانی یکی از سربازها بود.
  قلمم رو گذاشتم کنار بلند شدم و آمدم در اتاق دستور دادم ایشان بیایند داخل.
  تعارف کردم و نشستند و گفتم سمت شما چیه و پروانه وکالت وکالتنامه را درآورد و گفت: بازپرس سر این که من گفتم ماده و تبصره ماده ۱۲۷ دادرسی کیفری و اون کلی با عصبانیت ۱۲۵ هست و چون لایحه نوشتی از این ببعد اجازه نمی دهم تا زمان کیفرخواست اجازه نمی دهم بیای تو …
  کمی اسم و رسم نگاه کردم به مازنی پرسیدم فلانی با شما آشنا هست و گفتند: بله ولی ربطی به پرونده‌ام نداره …
  تلفن زدم به بازپرس گفتم چون موضوع پرونده خواندم و حالت امنیتی و شرافتی نداره، باید بگذارید ایشان در معیت متشاکی برای کمک و دفاع شرکت کنند و گفت: آقا ایشان داره به من قانون یاد میده.
  گفتم: خب وقتی کسی درست میگه شما باید قبول کنی و خانم دکت ررا راهی کردم و رفتن.
  دوباره برگشتن، آقا ایشان کلاً لجبازی می‌کنه و از خودش میگه و تهدید می‌کنه و برای پنج میلیون تومان قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی صادر کرده و گفته: حالا هم بیا خانم و هم الکی لایحه بده…
  تلفن کردم گفتم پرونده بیاد بالا و بازپرس خوشحال از اینکه وکیل گرفتار موکل بنده خدا شده فرستاد بالا و من بدلیل عدم تطابق با شخصیت نوع اتهام که نامفهوم بود، قرارمنع پیگرد را صادر کردم و یک سوال قضایی پرسیدم: آنقدر روان و مسلط جواب دادند که لذت بردم و گفتم خانم دکتر شما بروید و من پرونده را می‌فرستم شعبه بایگانی و دستور کسر از آمارش دادم…
  ایشان گفتند: شما از کجا متوجه شده اید که اتهام متوجه نیست؟
  گفتم از علم و تجربه و صحیح و خلاصه دقیق توضیح دادن چند برگ را تورق کردم، متوجه حقانیت شدم.
  بواقع خانم دکتر جنیدی برای موکلانش از خودش مایه می‌گذارد، ایشان مایه افتخار مردم ایران و شمال کشور هستند.

  4+
 6. Avatar

  جناب آقای قاسمی جویباری
  با سلام و احترام
  سپاس فراوان بابت خاطره قضایی زیبا و ارزشمند شما

  0

پاسخی بگذارید