شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

حکم به پرداخت خسارت و هزینه های درمانی مازاد بر دیه

چکیده رأی: در صورتی که ثابت شود خسارت دیده‌ی حادثه رانندگی، هزینه درمانی مازاد بر دیه متحمل شده، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت به میزان مازاد بر دیه خواهد بود.

شماره پرونده: 891238
رأی شماره: 865
تاریخ صدور: 1391/10/24
مرجع صدور: شعبه 215 دادگاه عمومی شهرستان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ث.ی. به‌ طرفیت خوانده ع.ز. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 60000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی. به دلالت دادنامه شماره 90000182 مورخه 20/2/90 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران، گواهی پزشگی قانونی، قبوض پرداختی، صورت‌ حساب بیمارستان که مربوط به تسبیب خوانده در وقوع تصادف با خواهان بوده و مثبت پرداخت هزینه‌های درمانی و غیردرمانی ناشی از تصادف است، دادگاه با توجه به رأی استنادی و این‌که فلسفه دیه جبران خسارات وارده به مصدوم یا زیان دیده است، از شعبه صادر کننده رأی کیفری استعلام نموده تا معین شود میزان دیه پرداختی به خواهان چقدر بوده است؟ پاسخ واصل شده دیه پرداختی را به مبلغ 35775000 ریال اعلام نموده و به این ترتیب با توجه به مدارک ارایه شده از جانب خواهان و این‌که هیچ‌گونه ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، دفاعیات خوانده وجاهت قانونی در مورد مازاد خساراتی که جبران نشده، وارد نیست. به این ترتیب، دادگاه دعوای خواهان را تا میزان 24225000 ریال ثابت دانسته و مستنداً‌ به قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی و ماده 335 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت الف. به مبلغ 24225000 ریال بابت اصل خواسته ب. مبلغ 621500 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. در مورد مازاد خواسته، با توجه به جبران آن به موجب دیه پرداختی، دعوای خواهان ثابت نیست و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. احکام صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود.

رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران

تاریخ: 1392/1/26
شماره: 9209970223100046
مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ز. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 24/10/1391 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 24225000 ریال اصل خواسته بابت هزینه و مخارج تجدیدنظرخوانده جهت معالجه خود زاید بر دیه مورد حکم در خصوص تصادف موضوع پرونده کیفری شماره بایگانی 891238 شعبه 1029 دادگاه عمومی تهران و همچنین خسارت دادرسی محکوم گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده؛ نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا، اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس  و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

آخرین بروزرسانی: مارس 7th, 2020 ساعت: 11:51 ق.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=13955


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید