شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

حکم به پرداخت خسارت و هزینه های درمانی مازاد بر دیه

چکیده رأی: در صورتی که ثابت شود خسارت دیده‌ی حادثه رانندگی، هزینه درمانی مازاد بر دیه متحمل شده، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت به میزان مازاد بر دیه خواهد بود.

شماره پرونده: 891238
رأی شماره: ۸۶۵
تاریخ صدور: 1391/10/24
مرجع صدور: شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی شهرستان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ث.ی. به‌ طرفیت خوانده ع.ز. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی. به دلالت دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۱۸۲ مورخه ۲۰/۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران، گواهی پزشگی قانونی، قبوض پرداختی، صورت‌ حساب بیمارستان که مربوط به تسبیب خوانده در وقوع تصادف با خواهان بوده و مثبت پرداخت هزینه‌های درمانی و غیردرمانی ناشی از تصادف است، دادگاه با توجه به رأی استنادی و این‌که فلسفه دیه جبران خسارات وارده به مصدوم یا زیان دیده است، از شعبه صادر کننده رأی کیفری استعلام نموده تا معین شود میزان دیه پرداختی به خواهان چقدر بوده است؟ پاسخ واصل شده دیه پرداختی را به مبلغ ۳۵۷۷۵۰۰۰ ریال اعلام نموده و به این ترتیب با توجه به مدارک ارایه شده از جانب خواهان و این‌که هیچ‌گونه ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، دفاعیات خوانده وجاهت قانونی در مورد مازاد خساراتی که جبران نشده، وارد نیست. به این ترتیب، دادگاه دعوای خواهان را تا میزان ۲۴۲۲۵۰۰۰ ریال ثابت دانسته و مستنداً‌ به قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی و ماده ۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت الف. به مبلغ ۲۴۲۲۵۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ب. مبلغ ۶۲۱۵۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. در مورد مازاد خواسته، با توجه به جبران آن به موجب دیه پرداختی، دعوای خواهان ثابت نیست و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. احکام صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

تاریخ: ۱۳۹۲/۱/۲۶
شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۴۶
مرجع صدور: شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ز. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۵ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۴۲۲۵۰۰۰ ریال اصل خواسته بابت هزینه و مخارج تجدیدنظرخوانده جهت معالجه خود زاید بر دیه مورد حکم در خصوص تصادف موضوع پرونده کیفری شماره بایگانی ۸۹۱۲۳۸ شعبه ۱۰۲۹ دادگاه عمومی تهران و همچنین خسارت دادرسی محکوم گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده؛ نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا، اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس  و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=13955


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن