شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی

قضاوت آنلاین: در مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعوای اعتراض شخص ثالث موعدی در نظر گرفته نشده است اما در ماده 537 قانون تجارت ‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي کميسيون قوانين عدليه با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت گردید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان عام مؤخر نمی‌تواند قانون تجارت به عنوان قانون خاص سابق را تخصیص دهد. در نتیجه، مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی است.

اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت است

دادنامه شماره: 9209972161900557
تاریخ صدور: 29/5/1392
مرجع صدور: شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

راجع به دعوی اعتراض ثالث 1- ع.م. 2- الف.م. 3- ع. نسبت به دادنامه‌ی شماره 9009972161900176 این شعبه و نقض آن به طرف آقای س.ح. با وکالت آقایان ح.ط. و ع.ش. 2- دادستان محترم تهران و 3- الف.، به این شرح که خواهان‌های معترض ثالث مدعی هستند خوانده ردیف اول تاجر نبوده تا مشمول عنوان ورشکستگی گردد. ضمناً ایشان با دارا بودن اموال متعدد ملائت جهت پرداخت کلیه‌ی بدهی خود را داراست. در این راستا و جهت کشف حقیقت، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌گردد که به شرح نظریه کارشناسی، نهایتاً توقف خوانده ردیف اول احراز و اثبات نمی‌گردد و به این نظریه اعتراضی واصل نمی‌گردد.

علیهذا دادگاه ضمن رد ایراد معترض ثالث به تاجر بودن خوانده ردیف اول، در خصوص حکم ورشکستگی چون کارشناس منتخب با بررسی‌های به عمل آمده آن را تأیید نکرده است و نظریه ایشان با اوضاع و احوال قضیه مغایرت ندارد، لذا با نقض دادنامه مورد بحث، حکم بر بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران

حکم مرتبط: تاریخ اعتراض اشخاص ذیفنع به حکم ورشکستگی تاجر (رأی وحدت رویه ۷۸۹-۱۳۹۹/۴/۳)

تاریخ رأی: 1393/9/15
شماره رأی: 9309970221801185
مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید ‌نظر‌ استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972161900557 مورخ 29/5/1392 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث ع. نسبت به دادنامه شماره 9009972161900176 مورخ 20/2/1390که متضمن اصدار حکم بر ورشکستگی م.ح. با تاریخ توقف 30/8/1386می‌باشد، حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ح. به خواسته اعلان ورشکستگی صادر شده است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که

اولاً: حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلانی بوده و مهلت اعتراض نسبت به حکم مذکور بنابر تصریح مواد 537 و 538 از قانون تجارت برای شخص تاجر ورشکسته ظرف ده روز و برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر حکم صادره در مورد ورشکستگی تجدیدنظرخواه در تاریخ 20/2/1390 انشاء گردیده و در تاریخ 12/3/1390 در روزنامه کثیرالانتشار افکار آگهی گردیده است و در تاریخ 12/4/1390 قطعیت یافته است، این در حالیست که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده در تاریخ 4/11/1391 مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نموده که این اقدام خارج از مواعد مقرر در مواد 537 و 538 قانون تجارت می‌باشد.

ثانیاً: هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعوی اعتراض ثالث موعدی توسط مقنن در نظر گرفته نشده است، لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، قانون تجارت بوده و مقررات قانون مذکور در این‌ خصوص ساری و جاری می‌باشد و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی‌دهند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی اعتراض ثالث ع. را به ‌لحاظ اقامه دعوی خارج از موعد مقرر قانونی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید ‌نظر‌ استان تهران

منبع: بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

آخرین بروزرسانی: جولای 21st, 2020 ساعت: 06:04 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=14334


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید