دیه
دیه

جدول ریالی و تومانی انواع درصدهای دیه و ارش در سال ۱۳۹۶

جدول ریالی و تومانی انواع درصدهای دیه و ارش در سال ۱۳۹۶ موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای ۱۳۹۶ ارزش دیه کامل سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ معادل دویست و ده میلیون تومان اعلام گردید. براساس نرخ مزبور، معادل تومانی درصدهای دیه و ارش تعیین شده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شرح جدول زیر خواهد بود.

جدول محاسبه قیمت انواع دیه‌های سال ۱۳۹۶ قانون مجازات اسلامی 
میزان دیه             دیه بر حسب شتر میزان دیه بر حسب
درصد
مبالغ دیات به
تومان
تعداد نوع
دیه کامل مرد ۱۰۰ شتر %۱۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نصف دیه کامل ۵۰ شتر %۵۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
دیه کامل زن ۵۰ شتر %۵۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
نصف دیه زن ۲۵ شتر %۲۵ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
دیه کامل زن در ماه حرام ۶۶/۶۶ شتر %۶۶/۶۶ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دیه کامل در ماه حرام ۱۳۳.۳۳ شتر %۱۳۳/۳۳ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ثلث دیه کامل= یک سوم ۳۳/۳۳ شتر %۳۳/۳۳ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
خمس دیه کامل =یک پنجم ۲۰ شتر %۲۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ربع دیه کامل= یک چهارم ۲۵ شتر %۲۵ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
چهار پنجم خمس دیه کامل ۱۶ شتر %۱۶ ۳۴,۸۶۰,۰۰۰
چهار پنجم خمس نصف دیه کامل ۸ شتر ۱۷,۴۳۰,۰۰۰
یک دینار یک دهم از یک شتر %.۰۰۱ ۲۱۰,۰۰۰
ده دینار ۱ شتر ۲,۱۰۰,۰۰۰
صد دینار ۱۰ شتر %۱۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
هزار دینار ۱۰۰ شتر %۱۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
یک ربع یک دینار یک چهارم از
یک دهم یک
شتر %۰۰۰۲۵ ۵۲,۵۰۰
دو ربع یک دینار دو چهارم از
یک دهم یک
شتر %۰۰۰۵۰ ۱۰۵,۰۰۰
سه ربع یک دینار سه چهارم از یک
دهم یکر
شتر %۰۰۰۷۵ ۱۵۷,۰۰۰
یک ربع ده دینار یک چهارم یک شتر %۰۰۲۵ ۵۲۵,۰۰۰
دو ربع ده دینار دو چهارم از یک شتر %۰۰۵۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
سه ربع ده دینار سه چهارم ازیک شتر %۰۰۷۵ ۱,۵۷۵,۰۰۰
یک ربع صد دینار ۲.۵ شتر %۰۲۵ ۴,۷۵۰,۰۰۰
دو ربع صد دینار ۵ شتر %۰۵۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
سه ربع صد دینار ۷.۵ شتر %۰۷۵ ۱۵,۷۵۰,۰۰۰
یک هزارم دیه کامل یک دهم از یک شتر %۰۰۱ ۲۱۰,۰۰۰
ده هزارم دیه کامل ۱ شتر ۲,۱۰۰,۰۰۰
صد هزارم دیه کامل ۱۰ شتر %۱۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
یک درهم یک صدم یک شتر %۰۰۰۱ ۲۱,۰۰۰
ده درهم یک دهم یک شتر %۰۰۱ ۲۱۰,۰۰۰
صد درهم ۱ شتر %۰۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
هزار درهم ۱۰ شتر %۱۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ده هزار درهم ۱۰۰ شتر %۱۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل یک صدم از یک شتر %۰۰۰۱ ۲۱,۰۰۰
یک صد هزارم دیه کامل یک هزارم از یک شتر %۰۰۰۰۱ ۲,۱۰۰
نیم صدم یا نیم درصد دیه کامل ۰.۰۵ شتر %۰۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک صدم یا یک درصد دیه کامل ۱ شتر ۲,۱۰۰,۰۰۰
یک و نیم صدم یا یک و نیم درصد ۱.۵ شتر %۱.۵ ۳,۱۵۰,۰۰۰
دو صدم یا دو درصد ۲ شتر ۴,۲۰۰,۰۰۰
دو ونیم صدم یا دوونیم درصد ۲.۵ شتر %۲.۵ ۵,۲۵۰,۰۰۰
سه درصد یا سه صدم ۳ شتر ۶,۳۰۰,۰۰۰
سه و نیم صدم یا سه و نیم درصد ۳.۵ شتر %۳.۵ ۷,۳۵۰,۰۰۰
چهار صدم یا چهار درصد ۴ شتر ۸,۴۰۰,۰۰۰
چهار و نیم صدم یا چهار و نیم درصد ۴.۵ شتر %۴.۵ ۶,۷۵۰,۰۰۰
پنج صدم یا پنج درصد ۵ شتر ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
پنج و نیم صدم یا پنج و نیم درصد ۵.۵ شتر %۵.۵ ۱۱,۵۵۰,۰۰۰
شش صدم یا شش درصد ۶ شتر ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
شش و نیم صدم یا شش و نیم درصد ۶.۵ شتر %۶.۵ ۱۳,۶۵۰,۰۰۰
هفت صدم یا هفت درصد ۷ شتر ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
هفت  و نیم صدم یا هفت و نیم درصد ۷.۵ شتر %۷.۵ ۱۵,۷۵۰,۰۰۰
هشت صدم یا هشت درصد ۸ شتر ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
هشت و نیم  صدم یا هشت و نیم درصد ۸.۵ شتر %۸.۵ ۱۷,۸۵۰,۰۰۰
نه صدم یا نه درصد ۹ شتر ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
نه و نیم صدم یا نه و نیم درصد ۹.۵ شتر %۹.۵ ۱۹,۹۵۰,۰۰۰
ده صدم یا ده درصد ۱۰ شتر %۱۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
یک دهم دیه کامل ۱۰ شتر %۱۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل ۲۰ شتر %۲۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل ۳۰ شتر %۳۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل ۴۰ شتر %۴۰ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل ۵۰ شتر %۵۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل ۶۰ شتر %۶۰ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل ۷۰ شتر %۷۰ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
هشت دهم درصد دیه کامل ۸۰ شتر %۸۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل ۹۰ شتر %۹۰ ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=15632


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن