آرای دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری

تمرد از دستور قانونی مقام مافوق اداری ناظر به وظایف و تکالیف پست سازمانی کارمند است (رأی وحدت رویه شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۷۹.۶.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ـ ۱۴۳۷

‌رأی شماره ۱۹۵ـ ۱۳۷۹.۶.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و‌پرورش ـ ۱۴۳۷
‌شماره هـ۲۰۲.۷۸. ۱۳۷۹.۸.۳۰
‌تاریخ: ۱۳۷۹.۶.۲۰ شماره دادنامه:۱۹۵
‌کلاسه پرونده: ۲۰۲.۷۸
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم، دوازدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه:

الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۷.۷۴ موضوع شکایت آقای ربیع الله نوروزی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به‌ تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأی ۱۳۷۳.۱۱.۲۱ به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۷۴.۱۲.۱۴ چنین رأی‌ صادره نموده است: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به نوع تخلف انتسابی به شاکی هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت‌ شغلی و امکانات اموال دولتی و دلایل و مدارک موجود و منعکس در پرونده و از جمله اخطاریه‌های صادره و نحوه اظهارات خود شاکی درخصوص‌ استفاده غیرمجاز از خانه‌های سازمانی و یا انطباق مورد با بند ۲۵ از ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستنداً به بند ج از ماده ۹ قانون مذکور و‌ با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است که با توجه به مراتب فوق و اینکه خود شاکی هم هیچ گونه دلیلی که حاکی‌ از مخدوش بودن رأی مورد اعتراض خود باشد ارائه نداده است، بنابه مراتب در خصوص مورد تخلفی از اجرای قوانین و مقررات مربوطه محرز و مسلم‌ نمی‌باشد و در نتیجه موضوع شکایت شاکی غیرموجه و غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد.

ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه ۵۱.۷۴ موضوع شکایت آقای رضا پوراحمدی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته‌ اعتراض به رأی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۷۳.۱۱.۲۶ به شرح دادنامه شماره ۹۹ مورخ۱۳۷۵.۲.۱۶ چنین رأی صادر نموده است، در خصوص پرونده کلاسه ۵۱.۷۴ موضوع شکایت آقای رضا پوراحمدی در اعتراض به رأی مورخ ۱۳۷۳.۱۱.۲۶ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن شاکی به دلیل سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر و استفاده غیرمجاز از‌ امکانات دولتی محکوم به کسر یک دهم حقوق و فوق العاده شغلی به مدت یکسال شده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت و‌ بررسی سوابق نظر به اینکه شاکی در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجب ابطال یا نقض رأی معترض علیه باشد ارائه نداده است تا مورد‌ امعان نظر قرار گیرد و از نظر رعایت مقررات و استناد به قانون نیز تخلفی در اقدامات خوانده مشهود نیست بنابه مراتب شکایت نامبرده فاقد وجاهت‌ قانونی است و رد می‌شود

ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۶۱.۷۴ موضوع شکایت آقای حسین صفر خواه به طرفیت هیأت تجدیدنظر‌وزارت آموزش و پرورش بخواسته نقض رأی ۱۳۷۴.۹.۱۹ به شرح دادنامه شماره ۹۷۳ مورخ ۱۳۷۵.۸.۲۸ چنین رأی صادر نموده است، با بررسی‌ اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که مثبت تخلف هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات باشد ارائه نگردیده‌ است، بنابر این موجبی برای اجابت خواسته وی وجود نداشته و حکم به رد شکایت صادر می‌دارد.

د ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۰۵.۷۳ موضوع شکایت آقای یدا… وثوقی به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته‌ اعتراض به رأی .۱۶۳‌هـ۱. به شرح دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۵.۱۰.۳ چنین رأی صادر نموده است، شکایت شاکی موجه به نظر می‌رسد زیرا‌ اتهام منتسب به مشارالیه که مبنای رأی هیأت قرار گرفته عدم تخلیه خانه سازمانی است که هیأت آن را به سرپیچی از اجرای دستور‌مقام بالاتر تغییر و با انطباق مورد با بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.۹.۷ و بر طبق بند ج ماده ۹ قانون مرقوم او را به کسر‌یک هشتم حقوق و فوق العاده به مدت ۶ ماه محکوم نموده است. نظر به اینکه به موجب ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و ماده ۱۲ آئین نامه مربوط شرایط احراز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۷۳.۱۰.۱۹ هیأت وزیران ضمانت اجرای عدم تخلیه خانه‌ سازمانی، ضبط حقوق و مزایای کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوه بر آن، سازمان متبوع مکلف است به استناد ماده ۱۵ آیین نامه مرقوم نسبت به‌ تخلیه خانه از طریق مراجع قضائی اقدام نماید. بنابه مراتب فوق خودداری از تخلیه خانه سازمانی از شمول عنوان سرپیچی از دستور مافوق خارج و‌ تخلف اداری محسوب نمی‌گردد. بدین جهت با نقض رأی معترض عنه پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض ارسال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

‌با عنایت به ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری و مقررات قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تمرد، عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در‌ قلمرو وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط است که چون امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی‌ مستخدم دولت محسوب نمی‌شود، بنابر این دادنامه شماره ۵۷۵ مورح ۱۳۷۵/۱۰/۳ شعبه دوازدهم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و‌موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد‌مشابه لازم الاتباع است.

‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۶۲۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۸

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=15820


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/

در باره علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code