تأمین خواسته
تأمین خواست

تأمین خواسته در امور حقوقی از درخواست تا اجراء (قسمت پنجم)

قضاوت‌آنلاین: از سلسله مقالات «قرار تأمین خواسته در امور حقوقی از ابتدای درخواست تا صدور قرار و اجرای آن»، قسمت اول کلیات، تعریف، مفهوم و فلسفه تأسیس تأمین خواسته، قسمت دوم شرایط عمومی درخواست تأمین خواسته، قسمت سوم شرایط اختصاصی درخواست صدور قرار تأمین خواسته و قسمت چهارم موارد درخواست و صدور قرار تأمین خواسته در سایت منتشر گردید و امروز قسمت پنچم آن با عنوان «موارد درخواست و صدور قرار تأمین خواسته» منتشر می‌شود.

تأمین خسارت احتمالی یا تعیین و تودیع آن در صندوق دادگستری

فلسفه اخذ تأمین برای صدور قرار

فلسه اخذ تأمین آن است که تامین، پرداخت خسارت احتمالی ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را تضمین و تسهیل می نماید و جنبه‌ی حمایتی از خوانده دارد و وسیله ای است در اختیار دادگاه علیه خواهان‌هایی که از نهاد حقوقی تامین خواسته سوء استفاده می کنند.

نوع تامین

نوع تأمین خسارت احتمالی مطابق بند  “د” ماده ۱۰۸ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ باید وجه نقد باشد؛ بنابراین چک، ضمانت نامه بانکی و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت را نمی تواند به جای وجه نقد اخذ کرد.

میزان تامین یا خسارت احتمالی

تعیین میزان تامین یا خسارت احتمالی مطابق بند د ماده ۱۰۸ قانون پیش‌گفته با دادگاه یا مرجع  صالح به صدور قرار تامین خواسته است. عوامل موثر در تعیین میزان تامین:

۱- در نظر گرفتن میزان و اهمیت موضوع خواسته؛

۲- لحاظ ارزش و اعتبار ادله ی ابرازی خواهان؛

۳- توجه به مدت زمان تقریبی توقیف مال و نوع مال بازداشت شده؛

۴- توجه به میزان خسارت احتمالی که ممکن است به خوانده وارد شود.

مهلت تامین یا تودیع خسارت احتمالی

قانونگذار برای تودیع خسارت احتمالی توسط متقاضی تامین خواسته مهلت و مدت تعیین نکرده است، ولی مطابق ماده ۴۴۲ ق.آ.د.م دادگاه مکلف به تعیین موعد و مهلت پرداخت است. البته مدتی حدود ۱۰ روز متعارف است ولی باید در تعیین موعد، میزان خسارت احتمالی نیز مد نظر باشد. چنانچه در طی مهلت تعیین شده، متقاضی نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نکرد، در صورتی که درخواست صدور قرار تامین خواسته بدون تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا باشد، به لحاظ عدم امکان صدور قرار، پرونده از آمار کسر و بایگانی می شود و اگر با دعوا اصلی در خواست شود، نسبت به دعوای اصلی رسیدگی می شود ولی اگر تا قبل از صدور حکم در اصل دعوی، خسارت معینه تودیع شود و شرایط صدور قرار همچنان فراهم بود، قرار تامین خواسته صادر می شود.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=16546


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مهران کاظمی فروز

مهران کاظمی افروز
قاضی دادگستری تهران کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم مفید باشد. تمام نوشته‌های من