خانه » قوانین و مقررات » مجموعه قوانین و مقررات » مجموعه قوانین جرائم و مجازات‌ها » قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: در رابطه با عنوان قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و تغییر شماره‌های مواد آن در زمان حکومت قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي دو نکته را باید در نظر داشت:

اول- در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۴۳ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴، عنوان مصوبه «قانون ‌”كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)”» ذکر شد که شامل مواد ۱ الی ۲۲۳ است اما از آنجایی که در ماده ۲۲۳ این قانون آمده است که «اين قانون به عنوان كتاب پنجم – تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ الحاق مي‌گردد و ‌شماره مواد ۱ تا ۲۳۳ آن به ۴۹۸ تا ۷۳۰ اصلاح مي‌گردد…» بر این اساس، این قانون در کتاب چاپی شرکت سهامی روزنامه رسمی که در اختیار قضات قرار گرفت، تحت عنوان “کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامیو با اصلاح شماره های مواد به کیفیتی که در قضاوت آنلاین ملاحظه خواهید کرد، منتشر شد. استنادپذیری آن در قوانین و رویه قضایی یکسان نیست. قانونگذار در قوانین موضوعه خود مانند ماده ۵۵ قانون جرايم رايانه اي مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با عبارت «قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)»، قضات در زمان صدور حکم و یا وکلاء در لوایح تقدیمی به مراجع قضایی، اصولاً با نام های «قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و یا قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵» آن را مورد استناد قرار می دهند.

دوم- بدنبال تصویب قانون مجازات اسلامي مصوب ۳۹۲ که شامل مواد ۱ الی ۷۲۸ است، مواد قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده ۱۳۷۵ به عنوان ادامه این مواد می باشد. به همین جهت  در برخی کتب از جمله مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها (جلد اول) از معاونت حقوقی ریاست جمهوری (معاونت تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات)، ویرایش هفتم، تیرماه ۱۳۹۰، در کنار شماره مواد ۴۹۸ الی ۷۲۹ قانون فوق شماره های ۷۲۹ الی ۹۴۹ نیز آورده شده است. بدین نحو که هر یک از مواد این قانون دو شماره دارد که شماره اول، شماره تسلسل مواد از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و شماره دیگر، شماره فعلی آن که تغییر یافته براساس ماده ۲۲۳ همین قانون است اما رویه قضایی به این شیوه استناد گزینی مواد رویکرد مثبتی نشان نداد و اصولاً به کیفیت پیش گفته عمل می کند.

ضمناً مواد مورد اصلاح به همراه تاریخ اصلاح در بخش زیرنویس و مواد مورد نسخ صریح یا ضمنی به همراه ناسخ آنها به همین کیفیت درج گردید. چنانچه موادی منبعد موادی از قانون مورد اصلاح یا نسخ واقع شود، در قانون حاضر اعمال خواهد شد.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹ – هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴ – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵ – هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۶ – چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۰۸ – هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰۹ – هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.

ماده ۵۱۰ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

ماده ۵۱۱ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۲ – هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 3٫67 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علیرضا مرادی

علیرضا مرادی
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره و وکالت پرونده‌ها

همچنین ببینید

دکتر محمد آشوری

دکتر محمد آشوری

شرح حال و رزومه دکتر محمد آشوری استاد آیین دادرسی کیفری و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

پاسخی بگذارید