آراء دادگاه کیفری
رأی دادگاه کیفری

کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام مصداق ارتکاب فعل حرام است

قضاوت‌آنلاین: در این که اگر شخصی در ملاء عام روسری خانمی را از سرش بردارد، فعل ارتکابی از مصادیق توهین عملی و منطبق با ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا در زمرۀ فعل حرام و منطبق با ماده ۶۳۸ قانون مجازات پیش‌گفته، اختلاف نظر قضایی وجود دارد که رأی حاضر بیانگر دیدگاه دوم می باشد.

چکیده: کشیدن روسری از سر شاکیه، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است.

پرونده کلاسه: ۸۰۰۹۲۴ ـ ۹۱

شماره دادنامه: ۸۰۰۰۰۴ ـ ۹۲

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱/۲۶

مرجع صدور: شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

اتهام آقای الف.ح. فرزند م.، ۵۱ ساله و خانم م.ح. فرزند م.، ۴۹ ساله، هر دو اهل تهران، آزاد با قید وثیقه، با وکالت آقای ن.پ. و خانم م.ب.، دایر بر ردیف اول شرکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی و ارتکاب فعل حرام (کشیدن روسری از سر شاکیه) و ردیف دوم شرکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی موضوع شکایت خانم ع.ح. با وکالت م.س.، با التفات به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات شهود و گواهی پزشکی قانونی و دفاع بلاوجه متهمان و وکیل آنان و به شرح کیفرخواست ارتکاب بزه محرز است؛ علی‌هذا دادگاه مستنداً به مواد ۳۰۲ ـ ۴۸۰ ـ ۴۸۱ ـ ۴۸۵ ـ ۶۳۸ و ۶۰۸ از قانون مجازات اسلامی نامبردگان را به پرداخت یک صدم دیه بند انگشت بابت حارصه بند انتهایی پشت دست چپ و سه هزارم دیه بابت ارش تورم ناحیه گیجگاهی در حق شاکیه و هر یک را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و مضافاً آقای ح. را با رعایت ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به اتهام ارتکاب فعل حرام محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

 رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

شماره رای: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۱

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

مرجع صدور: شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ـ خانم ل.م. به وکالت از آقای الف.ح. و خانم م.ح.، ۲ـ م.س. به وکالت از خانم ع.ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۸۰۰۰۰۴ ـ ۹۲ مورخ ۲۶/۱/۹۲ در پرونده کلاسه ۸۰۰۹۲۴ ـ ۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ح. به اتهام فحاشی و ارتکاب فعل حرام کشیدن روسری از سر خانم ع.ح. و خانم م.ح. به اتهام فحاشی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث فحاشی هر یک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای الف.ح. از حیث ارتکاب فعل حرام به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م.، دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این‌که جزای نقدی ده میلیون ریال در خصوص جرم ارتکاب فعل حرام با توجه به فقدان سابقه کیفری آقای الف.ح. شدید است و با اختیارات حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف می‌گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. نسبت به قسمتی از دادنامه صدر‌الذکر که به موجب آن موکلین وی به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق خانم ع.ح. محکوم شده‌اند، نظر به این‌که دیه ضرب و جرح‌های وارده بیش از خمس دیه کامل نمی‌باشد و این قسمت از دادنامه اساساً قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است لهذا به استناد مفهوم مخالف بند دال ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه از این حیث صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 رئیس و مستشار دادگاه شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- منصوری و جعفری شهنی

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

2/5 = (2 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=17173


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن