شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

رأی دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف قطعی است

چکیده: آرای صادره از دادگاه عمومی که در مقام اعتراض به آرای شورای حل اختلاف صادر می‌شودT غیرقابل ‌اعتراض است، هرچند رأی صادره در خصوص ردّ درخواست اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف باشد.

شماره دادنامه: ۰۰۹۲۷
تاریخ صدور: ۲۵/۱۰/۹۲
مرجع صدور: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ق.ش. به‌طرفیت پ.ج. به خواسته تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۸۴۶ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری از پرونده کلاسه ۹۲/۹۵۸/۷۶ حوزه شورای حل اختلاف شهرری در دادنامه ۵۵۰ مورخ ۱۷/۷/۹۲ حوزه . . . شورای حل اختلاف، دادگاه با امعان نظر و محتویات پرونده و پرونده اصلی نظر به اینکه هیچ‌یک از جهات قانونی تجویز اعاده دادرسی احصاء شده در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن‌فیه محقق نیست و نامه ارائه‌شده از ناحیه اتحادیه صنف تولیدکنندگان نیز دلیل جدید محسوب نمی‌شود بلکه اظهارنظر آن اتحادیه بوده که اتحادیه مذکور در مقامی نبوده است که در خصوص پرداخت خسارت یا عدم پرداخت آن اظهارنظر نماید لیکن دلیل موجهی برای قبول دادخواست مستدعی به نظر نمی‌رسد قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرری ـ وطن‌دوست

حتماً بخوانید: رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست 

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۸۳
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
مرجع صدور: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ق.ش. به‌طرفیت آقای پ.ج. از دادنامه شماره ۰۰۹۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری تجدیدنظرخواهی کرده است. به‌موجب دادنامه مذکور راجع به دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۸۴۶ مورخ ۲۴/۹/۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۷/۷/۹۲ حوزه . . . شورای حل اختلاف شهرری دادنامه تجدیدنظر خواسته (صادره از حوزه شورای حل اختلاف) تأیید گردیده، قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه دادنامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۷/۷/۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری در مقام تجدیدنظر از رأی شورای حل اختلاف و به نحو قطعی صادر گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته حاضر (۰۰۹۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲) که درخواست اعاده دادرسی از آن می‌باشد، درهرحال قطعی بوده و منصرف از آرای قابل تجدیدنظر مذکور در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و به اعتقاد این دادگاه، آرای صادره از شورای حل اختلاف که دادگاه عمومی حقوقی مرجع تجدیدنظر آن می‌باشد، در هیچ صورت امکان طرح آن در دادگاه تجدیدنظر استان را ندارد، لذا به لحاظ قطعی بودن آن، قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  اهوارکی ـ رمضانی

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=18458


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن