بی سیم

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوبه ۱۳۶۱ هیأت وزیران

قضاوت آنلاین: اصلاحات در آیین نامه حاضر به موجب «اصلاح آیین نامه استفاده از بیسیم های اختصاصی غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳۶۲/۳/۳۰ هیأت وزیران» صورت گرفت که در متن آیین نامه لحاظ شد. مدیریت، کنترل، ساماندهی فرکانس رادیویی و خارج نمودن آن از دسترس عموم مردم بر عهده «سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی» است که زیر نظر وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات می باشد. بنابراین، در هر یک از مواد آیین نامه که امور ذکرشده بر عهده «وزارت پست‌ و تلگراف و تلفن» قرار داده شد، سازمان مذکور جایگزین این آن می گردد.

علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۶۱ هیأت وزیران (تنقیح شده)

قسمت اول ـ سیستم‌های اختصاصی
‌فصل اول ـ تعاریف

‌ماده ۱ ـ ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی و ادوات مربوطه (‌مثل منابع تغذیه و دستگاه‌های اندازه‌گیری و‌غیره) که برای برقراری ارتباط رادیویی اختصاصی تأسیس می‌گردد.

‌ماده ۲ ـ شبکه رادیویی عبارت است از، مجموعه یک یا چند ایستگاه ثابت و یا متحرک و یا هر دو که می‌تواند در عین حال با هم ارتباط داشته باشند.

‌ماده ۳ ـ پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد.

‌ماده ۴ ـ مسئول ایستگاه شخصی است که به موجب تعهدنامه کتبی، مسئولیت کلیه دستگاه‌ها و با ایستگاه‌های رادیویی و کارکنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و ‌تخلف از مقررات داخلی و بین‌المللی به عهده گرفته است.

ماده ۵ ـ قدرت خروجی فرستنده رادیویی عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صورت PER) PEAK ENVELOP POWER)‌ به آنتن دستگاه‌ اعمال می‌شود.

فصل دوم ـ شرایط عمومی

ماده ۶ ـ متقاضی تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی، باید تقاضای کتبی خود را در مرکز و شهرستان‌ها، مستقیماً به وزارت پست و تلگراف و تلفن مدیریت‌ امور فرکانس و روابط بین‌الملل تسلیم و دو نسخه از نقشه یا کروکی دقیق شبکه رادیویی درخواستی را،با ذکر نام محل و فواصل دقیق ایستگاه‌های مورد نظر‌پیوست نماید.

‌ماده ۷ ـ با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاص در صورتی موافقت خواهد شد که بنا به رأی کمیسیون فنی، تأمین نیازهای ارتباطی متقاضی، با استفاده از‌شبکه‌های مخابراتی کشور در زمان تقاضا مقدور نباشد و به علاوه لزوم آن مورد تأیید کمیسیون مزبور قرارگیرد.

‌ماده ۸ ـ کمیسیون فنی مرکب از سه نفر نمایندگان مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل و امور واگذاری مدارات شبکه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران و‌با حکم رسمی وزارتی تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۹ ـ در صورتی که درخواست متقاضی، مورد تأیید کمیسیون فنی قرار گیرد مدارک زیر باید تشکیل و به مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست‌و تلگراف و تلفن تسلیم شود، تا موافقت‌نامه تأسیس ایستگاه‌ها بیسیم اختصاصی و شرایط فنی مربوطه صادر و ابلاغ گردد.

الف ـ درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه شماره ۱ در دو نسخه.

ب ـ مشخصات فنی دستگاه‌های مورد نظر طبق نمونه شماره ۲ در دو نسخه.

ج ـ مشخصات مسئول کلی دستگاه‌ها که به موجب تعهدنامه کتبی (‌طبق نمونه شماره ۱ و با رعایت مفاد ماده چهار آیین‌نامه معرفی می‌گردد در دو نسخه با دو‌قطعه عکس مشارالیه.

‌د ـ چنانچه مسئول دستگاه‌ها، تبعه کشورهای خارجی باشد، علاوه بر مشخصات فرد و ردیف (ج) فتوکپی گذرنامه پروانه اقامت و پروانه کار تبعه مذکور هر یک‌در دو نسخه باید تهیه و و ارایه گردد.

ه‍ـ تعهد پرداخت حق‌الاستفاده از دستگاه‌های بیسیم اختصاصی که بر طبق ماده ۳ قانون بیسیم‌های اختصاصی محاسبه و مطالبه خواهد شد.

‌تبصره: نماینده انحصاری کارخانه‌های سازنده داخلی و خارجی دستگاه‌های بیسیم، برای تحصیل پروانه برقراری ارتباط آزمایشی، پیش‌بینی شده در تبصره ماده۳ قانون بیسیم‌های اختصاصی و رادیوآماتوری، علاوه بر موارد فوق‌الذکر مدارک زیر را نیز باید تهیه و ارایه نمایند.

‌الف ـ تصویر نامه نمایندگی انحصاری کارخانه سازنده دستگاه‌ها.

ب ـ تصویر نامه کارت بازرگانی در دو نسخه.

ج ـ تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه‌ها، جز در موارد آزمایشی (‌که جنبه بهره‌برداری نداشته باشد).

ماده ۱۰ ـ پس از صدور موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی، متقاضی مجاز است نسبت به سفارش و خرید‌دستگاه‌های بیسیم، مطابق با مشخصات فنی و تعداد و فرکانس‌های اختصاص یافته اقدام نماید.

تبصره ۱: در موارد استثنایی، که کمیسیون فنی مندرج در ماده ۷، قدرت‌های بیشتری را ضروری تشخیص دهد مطابق ضوابط فنی قدرت جدیدی تعیین و ابلاغ‌خواهد شد.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۲/۳/۳۰): در صورتی که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود استفاده از فرکانس‌های‌اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند و در این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. دستگاه‌های مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌نیروهای سه‌گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوای انتظامی، شهربانی، ژاندارمری و ‌کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

زیرنویس:

تبصره ۲ قبل از اصلاح: در صورتی که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود استفاده از فرکانس‌های‌اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند و در این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. دستگاه‌های مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌نیروهای سه‌گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ قدرت خروجی فرستنده‌های بیسیم، در شبکه‌های داخلی، با توجه به ماده ۵ آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌گردد.

۱ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم HF حداکثر یک‌صد وات

۲ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم VHF و UHF و رپیتر حداکثر ۳۰ وات

۳ ـ ۱۱ ـ فرستنده بیسیم سیار حداکثر ۲۵ وات

۴ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم دستی حداکثر ۲ وات

تبصره ۱: قدرت‌های خارج از این محدودیت‌ها برای همین نوع شبکه رادیویی نظامی و غیر نظامی پذیرفته نیست و در مورد کاربردها و سیستم‌ها و شبکه‌های‌ دیگر مطابق توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور عمل خواهد گردید.

‌تبصره ۲: سایر مشخصات فنی ایستگاه‌ها با در نظر گرفتن توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور و شرایط داخلی از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن‌تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌‌ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۶۲/۳/۳۰)ـ فقط دستگاه‌هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکانس کار قبلاً مورد تأیید مدیریت امور فرکانس و روابط‌ بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد، می‌تواند وارد کشور گردد. دستگاه‌های مخابراتی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

زیرنویس:

ماده ۱۲ (قبل از اصلاح)-فقط دستگاه‌هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکانس کار قبلاً مورد تأیید مدیریت امور فرکانس و روابط‌ بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد، می‌تواند وارد کشور گردد. دستگاه‌های مخابراتی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

‌تبصره ۱: در مواردی که دستگاه‌های مخابراتی، جزو وسایل ضروری وسایط نقلیه از قبیل کشتی، هواپیما، هلیکوپتر و نظایر آن خریداری شده و مشخصات فنی‌ و فرکانس کارنجات داشته باشد با تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن اجازه ترخیص صادر و مورد استفاده خواهد گرفت و لزومی به رعایت تشریفات ترخیص‌ مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=1874


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

باز کردن چت واتساپ
ارتباط با ما
تماس با ما
بازدیدکننده محترم
برای ارتباط با مدیر سایت و انجمن‌های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین درخواست‌ را در واتسات مطرح کنید.