بی سیم

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوبه ۱۳۶۱ هیأت وزیران

قضاوت آنلاین: اصلاحات در آیین نامه حاضر به موجب «اصلاح آیین نامه استفاده از بیسیم های اختصاصی غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳۶۲/۳/۳۰ هیأت وزیران» صورت گرفت که در متن آیین نامه لحاظ شد. مدیریت، کنترل، ساماندهی فرکانس رادیویی و خارج نمودن آن از دسترس عموم مردم بر عهده «سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی» است که زیر نظر وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات می باشد. بنابراین، در هر یک از مواد آیین نامه که امور ذکرشده بر عهده «وزارت پست‌ و تلگراف و تلفن» قرار داده شد، سازمان مذکور جایگزین این آن می گردد.

علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۶۱ هیأت وزیران (تنقیح شده)

قسمت اول ـ سیستم‌های اختصاصی
‌فصل اول ـ تعاریف

‌ماده ۱ ـ ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی و ادوات مربوطه (‌مثل منابع تغذیه و دستگاه‌های اندازه‌گیری و‌غیره) که برای برقراری ارتباط رادیویی اختصاصی تأسیس می‌گردد.

‌ماده ۲ ـ شبکه رادیویی عبارت است از، مجموعه یک یا چند ایستگاه ثابت و یا متحرک و یا هر دو که می‌تواند در عین حال با هم ارتباط داشته باشند.

‌ماده ۳ ـ پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد.

‌ماده ۴ ـ مسئول ایستگاه شخصی است که به موجب تعهدنامه کتبی، مسئولیت کلیه دستگاه‌ها و با ایستگاه‌های رادیویی و کارکنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و ‌تخلف از مقررات داخلی و بین‌المللی به عهده گرفته است.

ماده ۵ ـ قدرت خروجی فرستنده رادیویی عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صورت PER) PEAK ENVELOP POWER)‌ به آنتن دستگاه‌ اعمال می‌شود.

فصل دوم ـ شرایط عمومی

ماده ۶ ـ متقاضی تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی، باید تقاضای کتبی خود را در مرکز و شهرستان‌ها، مستقیماً به وزارت پست و تلگراف و تلفن مدیریت‌ امور فرکانس و روابط بین‌الملل تسلیم و دو نسخه از نقشه یا کروکی دقیق شبکه رادیویی درخواستی را،با ذکر نام محل و فواصل دقیق ایستگاه‌های مورد نظر‌پیوست نماید.

‌ماده ۷ ـ با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاص در صورتی موافقت خواهد شد که بنا به رأی کمیسیون فنی، تأمین نیازهای ارتباطی متقاضی، با استفاده از‌شبکه‌های مخابراتی کشور در زمان تقاضا مقدور نباشد و به علاوه لزوم آن مورد تأیید کمیسیون مزبور قرارگیرد.

‌ماده ۸ ـ کمیسیون فنی مرکب از سه نفر نمایندگان مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل و امور واگذاری مدارات شبکه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران و‌با حکم رسمی وزارتی تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۹ ـ در صورتی که درخواست متقاضی، مورد تأیید کمیسیون فنی قرار گیرد مدارک زیر باید تشکیل و به مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست‌و تلگراف و تلفن تسلیم شود، تا موافقت‌نامه تأسیس ایستگاه‌ها بیسیم اختصاصی و شرایط فنی مربوطه صادر و ابلاغ گردد.

الف ـ درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه شماره ۱ در دو نسخه.

ب ـ مشخصات فنی دستگاه‌های مورد نظر طبق نمونه شماره ۲ در دو نسخه.

ج ـ مشخصات مسئول کلی دستگاه‌ها که به موجب تعهدنامه کتبی (‌طبق نمونه شماره ۱ و با رعایت مفاد ماده چهار آیین‌نامه معرفی می‌گردد در دو نسخه با دو‌قطعه عکس مشارالیه.

‌د ـ چنانچه مسئول دستگاه‌ها، تبعه کشورهای خارجی باشد، علاوه بر مشخصات فرد و ردیف (ج) فتوکپی گذرنامه پروانه اقامت و پروانه کار تبعه مذکور هر یک‌در دو نسخه باید تهیه و و ارایه گردد.

ه‍ـ تعهد پرداخت حق‌الاستفاده از دستگاه‌های بیسیم اختصاصی که بر طبق ماده ۳ قانون بیسیم‌های اختصاصی محاسبه و مطالبه خواهد شد.

‌تبصره: نماینده انحصاری کارخانه‌های سازنده داخلی و خارجی دستگاه‌های بیسیم، برای تحصیل پروانه برقراری ارتباط آزمایشی، پیش‌بینی شده در تبصره ماده۳ قانون بیسیم‌های اختصاصی و رادیوآماتوری، علاوه بر موارد فوق‌الذکر مدارک زیر را نیز باید تهیه و ارایه نمایند.

‌الف ـ تصویر نامه نمایندگی انحصاری کارخانه سازنده دستگاه‌ها.

ب ـ تصویر نامه کارت بازرگانی در دو نسخه.

ج ـ تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه‌ها، جز در موارد آزمایشی (‌که جنبه بهره‌برداری نداشته باشد).

ماده ۱۰ ـ پس از صدور موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی، متقاضی مجاز است نسبت به سفارش و خرید‌دستگاه‌های بیسیم، مطابق با مشخصات فنی و تعداد و فرکانس‌های اختصاص یافته اقدام نماید.

تبصره ۱: در موارد استثنایی، که کمیسیون فنی مندرج در ماده ۷، قدرت‌های بیشتری را ضروری تشخیص دهد مطابق ضوابط فنی قدرت جدیدی تعیین و ابلاغ‌خواهد شد.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۲/۳/۳۰): در صورتی که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود استفاده از فرکانس‌های‌اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند و در این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. دستگاه‌های مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌نیروهای سه‌گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوای انتظامی، شهربانی، ژاندارمری و ‌کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

زیرنویس:

تبصره ۲ قبل از اصلاح: در صورتی که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود استفاده از فرکانس‌های‌اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند و در این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. دستگاه‌های مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌نیروهای سه‌گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ قدرت خروجی فرستنده‌های بیسیم، در شبکه‌های داخلی، با توجه به ماده ۵ آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌گردد.

۱ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم HF حداکثر یک‌صد وات

۲ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم VHF و UHF و رپیتر حداکثر ۳۰ وات

۳ ـ ۱۱ ـ فرستنده بیسیم سیار حداکثر ۲۵ وات

۴ ـ ۱۱ ـ فرستنده‌های بیسیم دستی حداکثر ۲ وات

تبصره ۱: قدرت‌های خارج از این محدودیت‌ها برای همین نوع شبکه رادیویی نظامی و غیر نظامی پذیرفته نیست و در مورد کاربردها و سیستم‌ها و شبکه‌های‌ دیگر مطابق توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور عمل خواهد گردید.

‌تبصره ۲: سایر مشخصات فنی ایستگاه‌ها با در نظر گرفتن توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور و شرایط داخلی از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن‌تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌‌ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۶۲/۳/۳۰)ـ فقط دستگاه‌هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکانس کار قبلاً مورد تأیید مدیریت امور فرکانس و روابط‌ بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد، می‌تواند وارد کشور گردد. دستگاه‌های مخابراتی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

زیرنویس:

ماده ۱۲ (قبل از اصلاح)-فقط دستگاه‌هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکانس کار قبلاً مورد تأیید مدیریت امور فرکانس و روابط‌ بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد، می‌تواند وارد کشور گردد. دستگاه‌های مخابراتی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

‌تبصره ۱: در مواردی که دستگاه‌های مخابراتی، جزو وسایل ضروری وسایط نقلیه از قبیل کشتی، هواپیما، هلیکوپتر و نظایر آن خریداری شده و مشخصات فنی‌ و فرکانس کارنجات داشته باشد با تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن اجازه ترخیص صادر و مورد استفاده خواهد گرفت و لزومی به رعایت تشریفات ترخیص‌ مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید