خانه » مقاله ها » مقالات حقوق جزا » مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت چهارم و پایانی)
بی سیم

مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت چهارم و پایانی)

تاکنون سه قسمت از مقاله چهار قسمتی مجازت حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز با عنوان‌های  آشنایی با بی سیم، کاربردهای بی سیم، انواع بی سیم، مدیریت فرکانس رادیویی، ضرورت برخورد قانونی با بی سیم های غیرمجاز و فروشندگان و استفاده کنندگان از آن و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ارتباطات رادیویی ، قوانین و مقررات قانونی حاکم بر بی سیم های غیرمجاز و نحوه برخورد ضابطان دادگستری و مقام های قضایی با بی سیم های غیرمجاز مکشوفه را منتشر کردیم. اینک قسمت چهارم و پایانی آن با عنوان رویکرد قضات و رویه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز آماده انتشار شد که می‌توانید ملاحظه نمایید. امیدواریم که این چهار قسمت توانسته باشد، نیازهای شما کاربران گرامی را مرتفع نموده باشد. در صورت هرگونه پرسش می‌توانید در بخش نظرات هر قسمت از مقاله مطرح تا پاسخ داده شود.

علیرضا مرادی –  قاضی دادگستری تهران

قسمت چهارم-رویکرد قضات و رویه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز

با توجه به آنچه در قسمت های قبل به ویژه مقررات قانونی حاکم بیان شد، شکی نیست که خرید و فروش، ورود، ساخت و هرنوع انتقال مالکیت، نگهداری و بهره برداری از دستگاههای بی سیم (فرستنده و گیرنده) و بطور کلی هر نوع کریستال مولد فرکانس، قبل از دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

بنابراین اگر به موجب نظریه کارشناس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محرز شود که از فرکانس های بی سیم بهره برداری غیرمجاز شده است، با نظرداشت مشخصات فنی اعلام شده در نظریه کارشناسی و مفاد قانون استفاده از بی سسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب ۱۳۴۵ و آیین نامه اجرایی آن قانون و تکلیف ماده ۷ قانون فوق الذکر دستگاه بیسم ذاتاً غیرمجاز مکشوفه پلمپ و ممهور به سرب گردیده و ضم پرونده و ارسال می شود که در این صورت مقام قضایی باید با توجه به خصوصیات بی سیم مکشوفه و اصلاح ناپذیر بودن آن، وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی صدور حکم به ضبط و معدوم نمودن آن توسط اداره کل فوق را صادر نماید. متذکر می شود که برابر ماده پیش گفته، ضبط از اختیارات دادگاه کیفری بوده و دادسرا فاقد اختیار در این خصوص است.

اما در رابطه با این که آیا صرف حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز هرچند ذاتاً مخرب، علاوه بر مجازات ضبط آن، برای مرتکب مجازات مالی یا سلب آزادی دارد یا خیر؟ مثلاً چنانچه شخصي اقدام به حمل بدون مجوز بي‌سيمي نمايد كه با توجه به ميزان برد آن نياز به اخذ مجوز از سازمان مقررات راديويي يا نهادهاي وابسته بوده است، در اين صورت آيا مطابق قوانين و مقررات مربوطه بزه اي واقع شده است يا خير و در صورت جرم بودن عمل، مستند قانوني آن چيست؟

در این خصوص دو نظر قضایی وجود داردکه ما ضمن بیان این دیدگاهها، در مقام نتیجه گیری به بیان دیدگاه خود به عنوان پاسخ نهایی به پرسش مزبور، بحث را به پایان می بریم.

الف- موافقان

عده ای از همکاران قضایی که جزء اقلیت نیز می باشند، عقیده دارند که هرچند نص صريحي در اين خصوص نيست اما با جمع موادي از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه قانونگذار چنين عملي را جرم تلقي و براي آن مجازات در نظر گرفته است. چه آن که:

اولاً: مطابق ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي، براي تاسيس و استفاده از ايستگاه بي‌سيم اختصاصي، پروانه ايستگاه لازم است و ايستگاه بي‌سيم اختصاصي مطابق ماده ۱ آيين‌نامه مذكور حتي يك دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي را شامل شود.

ثانيا: مطابق بند ۵ ماده ۱۱ قانون مذكور، تخلف از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه جرم تلقي و قابل مجازات دانسته شده است. بنابراين با توجه به اينكه يك دستگاه بي‌سيم، يك دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي به حساب مي‌آيد و نياز به اخذ پروانه ايستگاه دارد لذا عدم اخذ چنين مجوزي به منزله تخلف از مشخصات و شرايط … مندرج در پروانه ايستگاه محسوب گردیده و جرم تلقي شده و مطابق بند ۵ ماده ۱۱ قانون فوق‌الذكر قابل مجازات است.

این نظر از این حیث قابل انتفاد است که، با توجه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری،اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به ویژه با لحاظ بند «ز» از تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که قانونگذا عالمانه تنها برای جرائم موضوع ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، مجازات جزای نقدی را تشدید نموده است، جرم انگاری نمودن عمل حمل یا نگهداری بی سیم های غیرمجاز علاوه بر ضبط آن، خلاف اصول فوق و مراد قانونگذار است.

ضمناً در بررسی که در بانک اطلاعات قضایی خود داشتم به رأی از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزای تهران برخورد نمودم که از طرفداران نظریه فوق بوده که بجا است عیناً نقل شود.

شماره دادنامه: ۸۹۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۸۳۸
شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۲۱۴۳۴۰۰۵۴۱
شماره بایگانی: ۸۹۰۵۸۶
تاریخ تنظیم: ۶/۹/۱۳۸۹
مرجع: شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی (وقت) مجتمع قضای شهید قدوسی تهران
شاکی: گزارش …
متهم: محمد …به نشانی..
اتهام: نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. با توجه به اوراق و محتویان پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد…فرزند نادر ۲۱ ساله دایر بر حمل و نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، استعلام های به عمل آمده از مرجع ذیربط قانونی، کیفرخواست تقدیمی نماینده دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته، مستفاد از بند ۵ از ماده ۱۱ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای با رعایت بند ۱۴ از ماده واحده قانون بودجه کل کشور مصوب ۱/۱۲/۱۳۸۶ حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید. راجع به بی سیم مکشوفه نیز در اجرای ماده ۱۰ [۲۱۵ فعلی] قانون مجازات اسلامی حکم بر ضبط آن به نفع وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جهت اقدام قانونی لازم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عخمومی جرازی تهران

انتفادی که به رأی فوق وارد است این که اولاً: در بند ۵ ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی آمده: «هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.» و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران آمده : «پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد.» لذا فردی که مبادرت به حمل و نگهداری بی سیم نموده اصلاً پروانه ای نداشته تا از مفاد آن تخلف نماید و استناد دادگاه به بند ۵ منطبق با حکم صادر نیست و نمی تواند مستند آن قرار گیرد. به عبارت دیگر خروجی موضوع از آن دارد. ثانیاً: همچنانگه پیشتر بیان شد در قانون بودجه متستند حکم، بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور داریم که جزای نقدی مقرر در این ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی را بدین شرح تشدید نموده است «در سال ۱۳۸۶غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بي سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال و از بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال به شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح مي‌شود.» با مراجعه ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر مشخص می شود که این ماده تعداد نه عمل را جرم و قابل مجازات دانسته که عبارتند از:
۱ – هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
۲ – هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديويي انجام دهد.
۳ – هر كس از طول موجهاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.
۴ – هر كس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديويي غير حرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهي‌نامه ارتباط راديويي بگيرد و يا به ‌اشخاص بدون گواهي‌نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.
۵ – هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.
۶ – هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را‌در دفتر ثبت ننمايد.
۷ – هر كس پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.
۸ – هر كس با علامت شناسايي مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفي نمايد.
۹ – هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهي‌نامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.
بنا به مراتب، مشخص می گردد که قانونگذار عمل حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز را به عنوان عمل مجزمانه در این ماده جرم انگاری ننموده است و در نتیجه استناد دادگاه به این بند هم غیرموجه است. نتیجه این که مجازات متهم به کیفیت منعکسه در رأی مخالف اصول سابق الذکر به ویژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

ب-مخالفان
غالب همکاران قضایی نظر دارند، با توجه به اينكه هيچ نص صريحي در اين خصوص در قوانين جزايي نداريم و قانونگذار صرفاً استفاده از بي‌سيم بدون مجوز را جرم تلقي كرده است و نه نگهداري از آن را، مضافا اين كه ماده ۷ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي در خصوص بي‌سيم‌هاي بدون پروانه، تنها مقرر كرده است كه براي جلوگيري از كار چنين بي‌سيم‌هايي وزارت پست و تلگراف و تلفن آنها را ممهور به سرب خواهد كرد و تبصره يك ماده ۲۵ آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي نيز كه راجع به نگهداري كريستال‌هاي توليد فركانس بدون مجوز است، تنها اشاره به ممنوعيت آن كرده است و نه جرم بودن آن، بنابراين حمل بي‌سيم بدون مجوز جرم نبوده و با هيچ‌يك از عناوين جزايي منطبق نيست.

نتیجه گیری:
به نظر می رسد که با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل تفسیر قانون جزایی به نفع متهم و این که تشدید جزای نقدی در بند «ز» از تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که تنها برای جرائم موضوع ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی می باشد و با توجه به ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در تعریف اقلام و مواد تحت کنترل[۱] و با عنایت به بند ع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران که بی سیم های نظامی را جزء تجهیزات نظامی[۲] احصاء نموده است، گرچه نگهداری و حمل بی سیم های نظامی برابر ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی جرم و قایل مجازات اما در این ماده اقلام و مواد تحت كنترل فاقد مجازات است و تنها در ماده ۱۸ آن[۳] مجازات ضبط تعیین گردیده، می توان نتیجه گرفت که، عمل حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز عادی یا نظامی تنها موجب ضبط آن بوده و فاقد مجازات جزای نقدی یا حبس برای حامل یا نگهدارنده آن است به همین دلیل در پیش نویس قانون ارتباطات بی سیم[۴] آمده است که در اختیار داشتن دستگاههای ارتباطات بیسیم بدون دریافت مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه، موجب  توقیف دستگاهها و جریمه از ده تا پانصد واحد یا حبس از یک تا شش ماه یا هردو است. البته در صورت اعلام نظر کارشناسی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اصلاح ناپذیر بودن بی سیم باید در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی دستور معدومیت آن را صادر نمود.

زیرنویس:
[۱]-اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.
[۲]– تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت های نظامی از قبیل دوربین های حرارتی و دید در شب، بی سیم های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.
[۳]– كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف‌شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.
[۴]-حسب اعلام معاون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در همایش ارتباطات رادیویی در جمع خبرنگاران، قانون مربوط به استفاده از تجهیزات بی سیم قدیمی و نیازمند به بازنگری است و برای تصویب قانون جدید به مجلس رفته است. اجرایی شدن قانون جدید استفاده از تجهیزات بی سیم و رادیویی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و در حال حاضر طرح جدید ارائه شده که در حال طی کردن مراحل قانونی است.

منابع تحقیق:
۱- قانون ارتباطات بي سيم (نسخه پیش نویس)
۲- ‌قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی
۳- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
۴- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲
۵- قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
۶- آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران
۷- آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران
۸- آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۳
۹- آیین نامه تاکسی بی سیم
۱۰- بخشنامه شماره ۲۸-۱۴۰-۵/۱۷۴۲ مورح ۱۹/۶/۱۳۹۰ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ –معاونت فناوری اطلاعاتوارتباطات
۱۱-دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۸۳۸ مورخ ۶/۹/۱۳۸۹ شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران
۱۲- نشست قضایی مورخه ۷/۱۰/۱۳۸۸ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران،منتشره در ماهنامه قضاوت، سال نهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹، شماره ۶۳، ص۳۷
۱۳-نظریات کارشناسی شماره ۲۷۱۹/۱۱۱ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ و ۲۴۲۳/۱۱۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۹ اداره کل تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی منطقه شمال تهران
۱۴-نظریه کارشناسی شماره ۶-۱۲۳-۵/۱۷۴۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب
۱۵-نامه شماره ۵۴۳۸/۲۲۹/۵۰۹/ب/۲/۱۷۱۴ مورخ ۲/۹/۱۳۸۵ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ-پلیس امنیت عمومی
۱۶- وب سایت سازمان تنظیم و مقررات رادیویی
۱۷- وب سایت شرکت صبا فام کیش
۱۸- ویکی پدیای فارسی
۱۹- بانک اطلاعات قضایی شخصی نگارنده

سایر قسمت ها:

قسمت اول – آشنایی با بی سیم، کاربردهای بی سیم، انواع بی سیم، مدیریت فرکانس رادیویی، ضرورت برخورد قانونی با بی سیم های غیرمجاز و فروشندگان و استفاده کنندگان از آن و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ارتباطات رادیویی

قسمت دوم – قوانین و مقررات قانونی حاکم بر بی سیم های غیرمجاز

قسمت سوم – نحوه برخورد ضابطان دادگستری و مقام های قضایی با بی سیم های غیرمجاز مکشوفه

در صورت هرگونه پرسش، می‌توانید در بخش دیدگاه هر یک از پست های فوق مطرح تا پاسخ داده شود.

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (7 رأی, میانگین: 3٫29 از5)
Loading...

۲۲ نظر

 1. Avatar

  سلام و خسته نباشید خدمت حضرت عالی. بنده قصد خرید دو عدد بیسیم واکی تاکی با قدرت تقریبی ۵ وات را دارم. که برد این دستگاه در مناطق شهری ۵۰۰ تا ۷۰۰ متر و در خارج از شهر از ۵ تا ۱۰ کیلومتر میباشد. آیا بنده مجاز به خرید و استفاده از این دستگاه هستم یا حتما میبایست برای آن مجور تهیه کنم؟

  0
 2. علیرضا مرادی

  با سلام
  با توجه به این که واکی تاکی نوعی از بی سیم دستی است که با فشار دادن دکمه (push to talk) جهت مکالمه آماده می‌شود.ضمن این که فرکانس کاری دستگاه‌های بی سیم هم متفاوت بوده، برد هریک از آنها به قدرت خروجی شان بستگی دارد، عوامل محیطی نیز بر آن تاثیرگذار است. قضات تخصصی در تعیین فرکانس کاری و سنجش برد بی سیم ها ندارند و در صورت نیاز از مراجعی که در مقاله بیان شد، نظر کارشناسی اخد می کنند.
  بنابراین، پیشنهاد می شود که در خصوص واکی تاکی های موضوع سئوال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کسب نظر نمایید تا چنانچه نیاز به مجوز قانونی دارد، اعلام نماید.

  0
 3. Avatar
  امیرعباس

  سلام استفاده و خرید و فروش باتوم مثل تونفا جرم است یا نه؟
  و اگر جرمه مجازات آن چیست؟

  0
 4. علیرضا مرادی

  با درود

  با توجه به ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز در احصاء مصادیق اقلام و مواد تحت کنترل و بند «غ» ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف و ذکر تمثیلی مصادیق تجهیزات انتظامی و ماده ۴ قانون فوق در جرم و قابل مجازات دانستن برخی اعمال نسبت به اقلام و مواد تحت كنترل و ماده ۱۸ همین قانون، نگهداری، حمل، استفاده و معامله دستبند، باتوم، تونفا تنها موجب ضبط آن‌ها بوده و مجازات دیگری ندارد.

  0
 5. Avatar

  با عرض سلام
  جناب واکی تاکی که برد شهری آن ٢٠٠ و در فضای آزاد و بیرون شهر ۴٠٠ متر میباشد آیا نیاز به اخذ مجوز دارد؟
  آیا خرید خرید و فروش واکی تاکی که در بالا گفته شد غیر قانونی بوده و محکومیت در پی دارد؟
  ممنون از وقتی که میذارید

  0
 6. علیرضا مرادی

  با درود
  در ارتباط با قسمت اول پرسش پیشنهاد می شود که با ذکر مشخصات واکی تاکی های موضوع سئوال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کسب نظر نمایید تا چنانچه نیاز به مجوز قانونی دارد، اعلام نماید.
  در خصوص بخش دوم سئوال، اگر بی سیم از نوع غیرمجاز باشد، ضبط می شود اما اگر از غیرمجاز مخرب تشخیص داده شود، ضبط و معدوم می گردد.

  0
 7. Avatar

  متشکر از جوابتان.

  در خصوص پاسخ بخش دوم، آیا برای خود شخص محکومیتی در پی دارد؟ چون بیسیم هایی که بنده ذکر کردم از اسباب بازی فروشی ها تهیه کردم و فقط کمی برد آنرا افزایش دادم( در حدود ٢ برابر افزایش برد و ارتقا به تقریبا ۴٠٠ متر)

  1+
 8. علیرضا مرادی

  با درود
  خیر، اگر دارای ویژگی های بیان شده باشد، صرفاً‌موجب ضبط بی سیم و عنداللزوم معدومیت آن می شود.

  1+
 9. Avatar

  سلام جناب مرادی وقت بخیر
  سوالی از خدمتتان دارم ممنون میشم راهنمایی کنید

  من گاها از اسباب بازی فروشی ها بیسیم با برد ١٠٠متر میخرم و اینارو با تعویض آنتن بردشون رو در فضای باز به حدودا ٣۵٠ یا ۴٠٠ متر میرسونم و به کسانی که در کوهنوردی یا باغو باغچه نیاز داشته باشند میفروشم

  حال دوتا سوال داشتم
  اول اینکه ایا اینکار از لحاظ قانونی(افزایش برد )ممنوع و پیگرد قانونی دارد؟ با توجه به اینکه این بیسیم هارو اسباب بازی فروشی ها میفروشند!

  دوم اینکه چند روز پیش بعد از اینکه بیسیم هارو به مشتری فروختم متوجه شدم که ایشان یجورایی خلاف کار هستند و بیسیم ها برای اینکار میخواستن و به دروغ به بنده گفتن که برای باغ لازم دارند. آیا از این لحاظ خطری(از لحاظ قانونی) متوجه بنده هست؟ چون با فریب بنده از من خرید کردند!

  0
 10. علیرضا مرادی

  با درود
  اول– در ارتباط با مجاز یا غیرمجاز بودن تغییر برد بی سیم های اسباب بازی، پیشنهاد می شود که از مرجع متولی تشخیص این امر یعنی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شهرستان محل اقامت خود استعلام کنید. لازم است نمونه های اولیه و تغییر برد داده شده را همراه خود داشته تا مرجع فوق با آزمایش آن ها اعلام نظر کند.

  دوم– اگر سازمان مزبور، بی سیم های شما را غیرمجاز و مخرب تشخیص دهد، بابت فروش بی سیم های غیرمجاز تحت تعقیب قرارگرفته که مجازات آن ضبط بی سیم خواهد بود. برای مشاهده قوانین و مقررات مربوطه قسمت دوم مقاله را مطالعه کنید.
  همچنین اگر ثابت شود که فروش بی سیم از سوی شما به قصد کمک به خریدار در ارتکاب جرم مورد نظرش بوده است، به عنوان معاون جرم ارتکابی وی نیز مجازات خواهید شد که در این ارتباط می توانید مواد ۱۲۶ الی ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی را مطالعه نمایید. در صورت عدم اطلاع شما از قصد و نیت خریدار -به نحوی که در سئوال بیان کردید- مجازات نخواهید شد.

  0

 11. Avatar
  Senior:.Prof,Dr.Mohammad Shakibi Nehad

  گرچه مقاله سرانجام بحکم انجامید لیکن بدلیل صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی بکلیه احکام خاص و ویژه کیفر و کیفری تجاری و بین الملل با گردشکار و توضیحات بتصدی و ریاست ممضی کننده جناب آقای علیرضا مرادی موضوع قانون قاچاق و نگهداری اسلحه و مهمات با قانون و آیین نامه ارتباطات رادیویی و زیرساخت جمع من‌الحیث الاتخاذ و ناقض همدیگر هستند و نمی‌شود هر دو قانون یک کاسه نمود مگر آنکه بگویم بی سیم قاچاق غیر آماتوری حفاظتی اطلاعاتی و جنگی والا بهتر است که نصح صریحی ولو تلویحی ندارد و علی هذا در آخر جمع‌بندی پیکر مقاله و بهتر حکم مثبت بر دادنامه خود موضوع استناد به قانون اخیر استنادی بدلیل وجود قوانین خاص نگهداری حمل و استفاده بیسیم به همان دلیل نقض غرض و نوعاً بدلیل انکه بیسیم نوعاً از اسلحه و مهمات و جنگ افزار ولو حرفه جدا است و نمی توان با هم در یک ترازو قرار داد و در این باب بمانند آنکه استفاده از لباس افسران و نظامیان را با قانون استفاده از همان قانون اسنتادی محملی از استبعاد قانونی و شرعیه ندارد و بدلیل عدم جمع نشدن و نافی را نفی خود کافیست در قسم آخر نقص و حکم قاطع برابرام الباقی موارد و تصحیح موضوع مانحن فیه قلمی و اصدار می نماید.
  ریاست هیت هیات ممیزه کمیسیون تلفیق عالی ماده دهم قضایی قوه قضاییه ج.ا.ا.

  0
 12. علیرضا مرادی

  جناب آقای دکتر شکیبی نژاد
  با درود فراوان
  ضمن سپاس از نقد ارزشمند جنابعالی و جمع‌بندی به‌عمل‌آمده، موجب مزید سپاسگزاری است در صورت امکان به فرازهایی از تعارض «قانون قاچاق و نگهداری اسلحه و مهمات با قانون و آیین نامه ارتباطات رادیویی و زیرساخت» نیز اشاره فرمایید.
  مانا باشید

  0
 13. دکترمحمدشکیبی نژاد
  دکترمحمدشکیبی نژاد

  بسم الله نور
  جناب آقای علیرضا مرادی
  دوست و همکار ارجمند
  اندیشمند فرهیخته و صبور و متفکر
  نیک میدانم که هدف جنابعالی از طرح و تقاضاء جنابعالی نشان دادن راه صحیح تا نقطه و قسم آخر نقص است و گرچه خواسته جنابعالی علی‌القاعده بمانند یک نکته ظریف گرفتن از فدوی است و با امعان نظر قرار دادن کلیه جوارج و اجزاء مانحن فیه و مداقه که در مقاله چهار بلند بسیار پرقوت خود اشاره وکلا و جزا بعد چندین بار فقط متوجه نکته قسم آخر از بند آخر مقاله شده و نقض و الباقی به قدر کفایت کامل بود و با توجه به آن که دو موضوع که من الحیث المجوع قیاس مع الفارق از باب آن است زیرا آن قانون اول منقسم به سلاح و انواع و اقسام و موارد نگهداری در مرزنشینان و افراد ذیصلاح و ثانیا مجازات و موارد ویژه آن‌را بررسی و موضوع دوم که از آن مشخص است مربوط به موارد ارتباطات و ارسال و گیرنده‌های از طریق دستگاه‌های مختلف آن من باب نامه HTTP/PTS/SSLP/HTPS و FIDERR-ATOM1-2/RRS است و ارتباط فی‌مابین نیست و بیان به شرح فوق‌الاشعار گردید که قانون مهمات و سلاح و نگهداری و مجازات‌های منقسم مربوط به قسم آخر که بیان نموده اید نمی‌شود و مثال ولو اظهر من الشمس بسادگی آورده شده..
  بدین جهت عرض تقصیر مرا در این باب وفق ماده ۲۹ ق.آ.د.م بپذیرید و اگر موضوعی است که مورد پژوهشخواهی به نحو واخواه است که حقانیت همان قسم آخر نقض را احقاق و باز ستانید، لطفاً بفرمایید تا بنده نیز متوجه و کسب فیض و اطلاعات والا نمایم.
  با احترام بر شخصیت هوش ذکاوت محبت صبر اندیشه زلال جنابعالی و کلیه هیت محترم تحریریه.

  0
 14. علیرضا مرادی

  جناب آقای دکتر شکیبی نژاد
  با درود و سپاس از شرح تکمیلی جنابعالی که رافع هرگوع ابهام و مانع هر نوع واخواهی است.
  مانا باشید.

  0
 15. Avatar
  انجمن دوستان حقوق تهران

  با سلام
  آقای مرادی من و چند نفر از دوستانم که جزء کانون وکلا دادگستری هستیم البته کوچک شما و جناب استاد دکتر شکیبی نژاد هستیم و در حال تحصیل در رشته حقوق خصوصی تهران عولم تحقیقات هستیم.
  گرچه دروس حقوقی خوانده ایم اما از احکام استاد آقای دکتر شکیبی نژاد که اسم ایشان سالهاست با اسم بسیاری از چهرهای موفق حقوق و علوم عقلی گره خورده و اساتید با ذکر خیر از ایشان یاد و مقالات ایشان را سرلوحه دروس و تدریس خود در کنار کتب قرار می دهند و همچنین پاسخ های متواضعانه اما بسیار تطبیقی و پیچیده و قدرتمند واقعیت من و چند نفر از دوستانم را شگفت زده و تواضع ایشان و شما را ستایس می کنیم.
  خدا به شما و استاد توفیق دهند.

  0
 16. علیرضا مرادی

  درود بر تمامی اعضای انجمن دوستان حقوق تهران
  بی تردید جناب آقای دکتر محمد شکیبی نژاد از چهره های شاخص محسوب می شوند.
  انشاء الله که شاهد انتشار مقالات اعضای انجمن که به تألیفات استاد نیز مزین شده، در سایت باشیم.
  با آروزی موفقیت شما در عرصه وکالت و تحصیلات تکمیلی شما عزیران

  0
 17. Avatar

  باسلام و عرض ادب خدمت شما ببخشید یک سوال داشتم اونم من یک جفت بیسیم خریدم با برد ۳۰ کیلو متر ایا از نظر قانون خلاف بوده و جرم محسوب میشود
  سوال کردم کفتم واکی تاکی هم نیست

  0
 18. علیرضا مرادی

  با درود
  هرچند که در سئوال شما مشخص نیست اولاً از چه مرجعی پرسش نمودید و ثانیاً مقصود شما از این که واکی تاکی هم نیست آیا این است که برد آن را نیز ندارد یا اساساً در زمره واکی تاکی محسوب نمی گردد؛ در هر حال پیشنهاد می شود مراتب را مجاز یا غیرمجاز بودن بی سیم خریداری شده را از «تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» سئوال نمایید.

  0
 19. Avatar

  سلام
  بنده قصد خرید بیسیم واکی تاکی دارم که بردش در فضای شهری ۱ تا ۲ کیلو متره و در فضای باز تا ۲۵ متر.
  لطف بفرمایید که برای چنین بیسم ها نیاز به مجوز است یا نه و در ضمن برای استفاده دریا میخوام که بردش باید خیلی زیاد باشه.

  0
 20. Avatar

  با سلام
  من درجایی دیدم که طبق قانون، بی سیم های غیرمجازی که اصلاح پذیر هستند رو نمیشه توقیف کرد و سازمان تنظیم مقررات موظفه اونها رو اصلاح کنه و به صاحبش برگردونه.
  لطفا بفرمایید کدام ماده قانونی به این موضوع اشاره داره.
  با تشکر

  0
 21. علیرضا مرادی

  با درود
  در قوانینی که مبنای تدوین مقاله چهار قسمتی «مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز» قرارگرفت، اشاره به این موضوع نگردید
  ممکن است در قوانین داخلی «سازمان تتظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» چنین امری پیش بینی شده باشد.
  پیشنهاد می شود با مراجعه به این مرجع مراتب را پیگیری نمایید.
  خوشحال خواهیم شد که نتیجه را در همین بخش با دیگران به اشتراک بگذارید.

  0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.