کانون وکلای دادگستری

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و زیرنویس مواد

قضاوت آنلاین: در وجه تسمیه ذکر “استقلال” در عنوان لایحه حاضر، باید گفت، با کوشش های بسیار حسن پیرنیا، نخستین مقررات وکالت با عنوان “وکلای دادگستری” به تصویب رسید.

در دوره وزرات عدلیه علی اکبر داور در سال ۱۳۰۹ “کانون وکلای عدلیه” رسماً افتتاح شد و ایشان که مسئولیت وزرات عدلیه را نیز بر عهده داشت، به عنون رئیس کانون وکلاء تأیید شدند. سپس با ابتکار دکتر احمد متین دفتری قانون وکالت در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ به تصویب رسید و برای نخستین بار وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شدند.

در سال ۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق، لایحه ای با عنوان استقلال کانون وکلای دادگستری به امضاء رئیس دولت رسید و در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلس رسید و به این ترتیب کانون وکلاء از وزارت عدلیه استقلال یافت.

مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین که برای اولین در تنقیح قوانین در فضای مجازی مورد استفاده گرفت، تمامی اصلاحات و الحاقات بعد از تصویب در متن لایحه قانونی منقح حاضر لحاظ و متن مواد سابق نیز خط بطلان به رنگ قهوه‌ای روی آن، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق با جدید، امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد. هر گونه تغییر بعدی نیز به همین منوال در آیین نامه اعمال خواهدشد.

علیرضا مرادی- قاضی دادگستری

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی (تنقیح شده)

ماده ۱ ـ كانون وكلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكیل می شود.(۱)
در نقاطی كه تا این تاریخ كانون وكلا وجود ندارد تشكیل كانون مشروط به این است كه در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وكیل دادگستری به شغل وكالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی كه عده وكلا به حدنصاب مزبور نرسیده وكلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلای مركز خواهندبود.(۲)
كانون وكلای دادگستری از قسمتهای ذیل تشكیل می شود :
الف ـ هیات عمومی .
ب ـ هیات مدیره .
ج ـ دادسرای انتظامی وكلا .
د ـ دادگاه انتظامی وكلا .

زیرنویس:

۱- به موجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی ۱۳۵۸ دادگاههای استان منحل شده‌اند ولی با توجه قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی موسوم «قانون احیای دادسراهای عمومی و انقلاب» و نیز قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مجدداً احیاء شدند.
۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی محدوده حوزه هركانون، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص می شود.

ماده ۲ ـ كانون وكلای هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهدشد هیات مدیره كانون وكلای مركز از ۱۱ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل تشكیل می شود و در سایر مراكزدادگاههای استان مركب از ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل خواهدبود .
هیات مدیره عهده دار امور مربوطه به كانون بوده و رییس هیات سمت ریاست كانون را دارد ونماینده قانونی كانون در كلیه مراجع رسمی است رییس كانون كلیه اعمال اداری و حقوقی كانون راانجام خواهدداد .
تبصره ـ بقای عضویت هیات مدیره مشروط بر این است كه محل اقامت وكیل منتخب در تمام مدت عضویت در مركز همان استان باشد.

ماده ۳ ـ هیات عمومی كانون وكلای هر استان از وكلایی كه در آن حوزه اشتغال به وكالت دارند و حایز شرایط زیر باشند تشكیل می شود و هر دو سال یك بار برای انتخاب اعضا هیات مدیره تشكیل جلسه می دهد .
وكلایی كه واجد شرایط زیر باشند می توانند در انتخاب اعضا هیات مدیره كانون شركت نمایند : الف ـ وكلای پایه یك و پایه دو دادگستری مشروط براینكه :
۱ ـ محكومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند .
۲ ـ در حال تعلیق از وكالت نباشند .

ماده ۳ ـ هیات عمومی كانون وكلای هر استان از وكلایی كه در آن حوزه اشتغال به وكالت دارند و حایز شرایط زیر باشند تشكیل می شود و هر دو سال یك بار برای انتخاب اعضا هیات مدیره تشكیل جلسه می دهد .
وكلایی كه واجد شرایط زیر باشند می توانند در انتخاب اعضا هیات مدیره كانون شركت نمایند : الف ـ وكلای پایه یك و پایه دو دادگستری مشروط براینكه :
۱ ـ محكومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند .
۲ ـ در حال تعلیق از وكالت نباشند .

ماده ۴ ـ با توجه به ماده ۴ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی منسوخ است.

زیرنویس:

ماده ۴ مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۲) – اعضاء هیات مدیره كانون وكلاء از بین وكلاء پایه یك هر حوزه كه واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند
الف – لااقل ۳۵ سال داشته باشند .
ب – لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آنكه ۵ سال آن سابقه وكالت پایه یك باشد .
ج – وكلایی كه فاقد دانشنامه لیسانس می باشند در صورتی می توانند انتخاب شوند كه دارای مدت ۲۰ سال سابقه وكالت یا ۲۰ سال سابقه وكالت وقضاوت باشند به شرط آنكه ۵ سال از مدت مزبور سابقه وكالت پایه یك داشته باشند.
د – محكومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند .
ه ـ – سوء شهرت نداشته باشند .
د – محكومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند .
ﻫ- سوء شهرت نداشته باشند.

تبصره ـ رییس و اعضای هیات مدیره كانون وكلا ، روسا و اعضای دادگاههای انتظامی وكلا ودادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وكلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و درصورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را به محرومیت از عضویت هیات مدیره و دادگاه دادسرای انتظامی وكلا محكوم خواهدكرد . دادگاه عالی انتظامی قضات مكلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی كند . رای دادگاه قطعی است

ماده ۵ ـ هیات مدیره كانون وكلای مركز از بین اعضای خود یك نفر رییس و دو نفر نایب رییس ودونفر منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یك سال انتخاب می نماید و در سایر حوزه هاهیات مدیره مركب از یك رییس و یك نایب رییس و یك منشی و یك بازرس خواهدبود .

ماده ۶ ـ وظایف كانون وكلا به قرار زیر است :
الف ـ دادن پروانه وكالت به داوطلبانی كه واجد شرایط قانونی باشند .
ب ـ اداره امور راجع به وكالت دادگستری و نظارت بر اعمال وكلا و كارگشایان .
ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وكلا و كارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا .
د ـ معاضدت قضایی .
ﻫ- فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وكلا.

ماده ۷ ـ از تاریخ اجرای این قانون فقط به كسانی پروانه وكالت داده (۱) می شود كه از دانشكده های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند.
اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل یك سال به كارآموزی(۲) اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وكالت پایه یك داده می شود.(۲)

زیرنویس:

۱) به ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مصوب مجلس شورای اسلامی مراجعه شود.
۲) نظریه ۷/۳۰۲۰ – ۱۲/۸/۱۳۷۰ ا . ح . ق :
سوال – با توجه به اینكه عده ای از نمایندگان قضایی كه سالها به عنوان نماینده در دادگاهها شركت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع كرده و یا اقدام به تقدیم دادخواست نموده اند ، مایل به اخذ پروانه وكالت می باشند آیا نمایندگان قضایی مذكور احتیاج به شركت در دوره كارآموزی دارند یا خیر ؟
نظریه : با توجه به مواد ۷ و ۸ ل . ق . ا . ك . و . افرادی كه بدون كارآموزی قضایی حق دارند پروانه وكالت اخذ كنند احصاءشده اند و نظر به اینكه نماینده قضایی جزء افراد مذكوره در موارد مورد بحث نیست ، بنابراین دلیلی بر معافیت اینگونه افراد از انجام كارآموزی به نظر نمی رسد.

5/5 = (9 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=19268


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت