کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معروف به مرکز امور مشاوران
کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معروف به مرکز امور مشاوران

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی

الف- تعیین تعداد مشاور حقوقی یا كارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب –  اعطای مجوز كارآموزی مشاوره حقوقی، وكالت، كارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وكالت پایه ۱، ۲ و پروانه كارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مركز.

ج- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.

د – نظارت  و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان موضوع این آیین‌نامه.

هـ- بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و تعیین تكلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذی‌ربط كه رأساً یا حسب درخواست شاكی خصوصی و یا اعلام قضات محاكم دادگستری‌ها صورت می‌گیرد.

ز- انتخاب رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان از قضاتی كه دارای پایه قضایی ۹ به بالا بوده و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه كار قضایی می‌باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور ابلاغ برای مدت ۲ سال.

و- تعیین تكلیف برای سایر موارد ضروری كه در این آیین نامه مسكوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود.

تبصره (الحاقی آبان ۱۳۸۴): كليه تصميمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نيست.

ماده ۳- انجام امور مربوط به اجرای ماده ۱۸۷ به مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه می‌باشد محول می‌گردد كه طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۴- «مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه» جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه به تصمیمات هیأت، در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مركز و عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه تشكیل می‌گردد و وظایف این مركز به شرح ذیل است:

الف-  انجام بررسیهای كارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج –  نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا پایه ۲ كه حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.

د- شناسایی افراد كم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه.

هـ- بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان پروانه وكالت و مشاوره حقوقی و كارشناسی كه عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.

و- نظارت و ارزیابی نحوه كارآموزی عملی و آموزش علمی كارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطای پروانه كارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وكالت پایه ۱، ۲ و كارشناسی.

ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی.

تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرایی موضوع ماده (۲) اعلام نماید.

ب – شرایط متقاضیان

ماده۵- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا كارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند.

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و كارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی، وكالت، كارشناسی و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وكلا.

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسی از دانشكده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وكالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان كارشناسی.

د-  انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

هـ- عدم سوء پیشینه مؤثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و  – عدم اعتیاد به مواد مخدر و سكرآور به تأیید سازمان پزشكی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

ز  – عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی كه شخص به مشاوره حقوقی و وكالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وكالت و مشاوره حقوقی).

ح : نداشتن سوء شهرت.

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.

ی : عدم محكومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وكالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محكومیت به انفصال دایم از شغل كارشناسی برای متقاضیان كارشناسی.

تبصره – مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.

ج- مدارك و نحوه درخواست:

ماده ۶- در هر سال صورت نقاطی كه احتیاج به مشاور حقوقی و وكیل و كارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست‌ سفارشی به نشانی مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان ارسال نمایند.

الف- مشخصات كامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.

ب  – محل اقامت و نشانی پستی.

ج – سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.

د  – تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وكالت و یا كارشناسی.

ماده ۷- درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:

الف- یك برگ تصویر مصدق از كلیه صفحات شناسنامه.

ب – ۶ قطعه عكس ۴×۳

ج – گواهی مدارك تحصیلی

د- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وكالت و یا كارشناسی مناسب معرفی كند.

هـ- گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د – نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.

ماده ۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مركز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشكیل می‌شود، مركز مذكور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعكس و به هیأت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه یا افرادی كه هیأت تعیین می‌كند تسلیم می‌نماید.

ماده ۹- مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان می‌تواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته‌های گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نماید.

ماده۱۰- از كلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان كتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های كثیر‌الانتشار اعلام می‌گردد.

تبصره۱- اعضای هیأت علمی رسمی دانشكده‌های حقوق و سایر رشته‌های كارشناسی در رشته مرتبط با تحصیلات ایشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط با رشته كارشناسی از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كسانی كه دارای مدرك تحصیلی فوق لیسانس بوده به نحوی كه توسط هیأت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه مشخص می‌شود مصاحبه علمی لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲- «داوطلبانی كه دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یكی از رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده و حایز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند، از شركت در آزمون و كارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقی و وكالت اعطا می‌شود.» همچنین در صورتی كه داوطلبان فوق دارای ۵ سال سابقه كار قضایی و شرایط مندرج در ماده ۵ باشند نیز از شركت در آزمون و كارآموزی معاف بوده و پروانه پایه ۱ مشاوره حقوقی و وكالت اعطا می‌شود ولی به مدت ۲ سال از انجام امور وكالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی ممنوع می‌باشند.

تبصره۳- كارمندان دستگاه قضایی كه در محاكم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتی حداقل ۱۵ سال و در صورتی‌ كه حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط ارایه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقی و وكالت پایه (۲) اعطا می‌شود. ولی برای مدت ۳ سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت اداری خود ممنوع می‌باشند.

تبصره ۴- كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارابودن سابقه خدمتی ۲۰ سال و در صورتی‌ كه حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه لیسانس و بالاتر در صورت تأیید صلاحیت علمی، اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذكور جهت پذیرش در رشته‌های امور ثبتی، نقشه‌برداری ثبتی و ارزیابی املاك از شركت در آزمون و كارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسی اعطا می‌شود.

تبصره ۵- «۳۰% از پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی و وكالت و كارشناسی هر حوزه قضایی به ایثارگران (شامل رزمندگانی كه ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (۲۵%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودین و جانبازان (۵۰% به بالا) از ایثارگرانی كه بیشترین نمره را آورده‌اند) اختصاص می‌یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی كه نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد».

ماده ۱۱- مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:

متون فقه در حد تحریر‌الوسیله، آیین دادرسی كیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده ۱۲- مواد امتحانی برای داوطلبان كارشناسی رسمی عبارتند از:

الف – دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب  – قوانین و مقررات مربوط به كارشناسی.

ماده ۱۳- از پذیرفته‌شدگان در امتحان كتبی توسط هیأت یا اشخاصی كه هیأت تعیین می‌كند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

تبصره- افرادی كه اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی كه از طرف هیأت اعلام می‌شود شركت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

ماده ۱۴- چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون كتبی را هیأت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه مشخص می‌كند.

ماده ۱۵- مركز اسامی داوطلبانی را كه صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضایی رییس قوه قضاییه خواهد رسانید. تا با توجه به اختیار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمایند.

ماده ۱۶- اعتبار پروانه مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید می‌باشد. مشاورین حقوقی و وكلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارایه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وكالت این افراد در هیچ یك از مراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر كارشناسی از سوی مراجع ذی‌صلاح به كارشناسی كه پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۷- متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت ۶ ماه دوره كارآموزی علمی و عملی را زیرنظر مركز طی می‌كنند. مركز می‌تواند انجام اقداماتی را در رابطه با كارآموزی پذیرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستریهای استانها موظفند همكاری لازم را بنمایند.

تبصره ۱- هر كارآموز دارای كارنامه مخصوصی خواهد بود در این كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره كارآموزی كارآموزانی كه قادر به كسب نصاب قبولی از كارآموزی علمی و عملی نباشند برای یك نوبت، تجدید خواهد شد.

تبصره ۲- پذیرفته‌شدگانی كه حداقل ۶ ماه سابقه كار قضایی متوالی به تأیید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیأتهای علمی دانشكده‌های حقوق داخل كشور كه دارای مدرك تحصیلی دكتری در یكی از رشته‌های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یك اعطا می‌شود.

تبصره ۳- معاونان و مدیران كل حقوقی و امور مجلس و كارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتی كه از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارایه تأییدیه حسن خدمت از سوی اداره مربوطه از دوره كارآموزی معاف می‌باشند و به آنها پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقی و وكالت داده می‌شود.)

ماده ۱۸- مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه می‌تواند انجام اقداماتی را كه در رابطه با پیشبرد اهداف مركز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی، ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه در سراسر كشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.

ماده ۱۹- پذیرفته‌شدگان كارشناسی رسمی باید به مدت ۶ ماه نزد یكی از كارشناسان رسمی در رشته مربوط كه حداقل ۵ سال سابقه كارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی كه هیأت موضوع ماده ۲ مصلحت بداند كارآموزی نماید. در رشته‌های جدید كارشناسی، شخص پذیرفته شده از كارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن كه هیأت مذكور در ماده ۲ ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده ۲۰- پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می‌نماید.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در این موقع كه می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وكالت) نایل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌كنم كه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی، اداری، همكاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، كینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و كارهایی كه انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است كه یاد كرده و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم در امور كارشناسی كه به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسی به طور كامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

ماده ۲۱- پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشتركاً اقدام به تشكیل مؤسسه می‌نمایند. دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكیلات و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود مگر آنكه هیأت مذكور در ماده (۲) این مدت را حداكثر برای یك بار به مدت ۶ ماه دیگر تمدید نماید. در صورتی كه مؤسسه توسط چندنفر تأسیس شود لازم است یكی از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی معرفی تا مسؤولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره ۱- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستانی انجام می‌شود كه پروانه تأسیس موسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره ۲- ثبت مؤسسات حقوقی موكول به ارایه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی كه در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.

تبصره۳- مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود.

ماده۲۲- مؤسسه مشاوره حقوقی باید در محلی كه در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمركز نمود؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینكه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت هیأت مذكور در ماده ۲ كسب شده باشد.

تبصره – مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاكم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وكیل نمی‌باشد.

ماده ۲۳- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكیل یك مؤسسه می‌باشند؛ ایجاد شعب، مؤسسات فرعی ممنوع، مستوجب تعقیب و تعطیلی دایمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده ۲۴- وظایف و تكالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و كارشناسان موضوع این آیین‌نامه همان است كه در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وكلای دادگستری و كارشناسان رسمی مقرر است.

ماده۲۵- مشاوران حقوقی موضوع این آیین‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقی و وكیل پایه ۲ محسوب می‌شوند و تنها حق شركت در محاكم كیفری كه به جرایم «تعزیری مستوجب حبس كمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده» رسیدگی می‌كنند و نیز در محاكم حقوقی كه به دعاوی با خواسته كمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی، مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‌كنند را دارند. پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه (۱) ارتقاء می‌یابد. دارندگان پروانه پایه (۱) حق شركت در كلیه محاكم اعم از حقوقی، كیفری و غیره را دارند.

تبصره۱- اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارایه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در كلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.

تبصره ۲- پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی، وكالت كارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هیأت و مركز، خدمات حقوقی و كارشناسی لازم را برای متهمان، شاكیان و اصحاب دعوایی كه امكانات مالی لازم را برای استخدام وكیل و كارشناس ندارند به صورت مجانی یا با نرخ‌های كمتر و شرایط سهل انجام دهند.

تبصره ۳- آن دسته از مشاوران حقوقی كه دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد به بالا می‌باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته‌ای كه در آن رشته مدرك تحصیلی خود را اخذ كرده‌اند بنمایند؛ در چنین صورتی حق‌الوكاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌های مرتبط با رشته تخصصی آنان ۲۵% بیش از مبالغ مذكور در ماده ۲۶ خواهد بود.

ماده ۲۶- حق‌الوكاله مشاورین پایه ۲ حداكثر تا ۴۰% تعرفه وكلای پایه یك دادگستری و حق‌الوكاله مشاورین پایه ۱ حداكثر تا ۶۰% آن تعرفه و حق‌الزحمه كارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه تا ۶۰% تعرفه كارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود. میزان حق‌المشاوره توسط هیأت موضوع ماده ۲ همه ساله تعیین خواهد شد.

ماده ۲۷- موارد تخلف و مجازات‌های مشاورین حقوقی و كارشناسان موضوع این آیین‌نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ كتبی بدون درج در پرونده، توبیخ كتبی با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا كارشناسی به طور موقت به مدت ۳ ماه تا ۳ سال و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا كارشناسی به طور دایم.

تبصره- این تبصره به موجب تبصره ۶ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴ تیر ۱۳۸۶ رئیس قوه قضاییه که مقر می دارد: «اجرای احكام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وكلا و كارشناسان خواهدبود…» نسخ ضمنی گردید. از زمان تصویب آیین نامه حاضر تا زمان تصویب دستورالعمل ذکرشده، نحوه کشف و تعقیب و رسیدگی به تخلف مشاور ، وکلا و کارشناس متخلف  به همان نحو مذکور در ماده ۲۷ آیین نامه بود ولی با تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل پیش‌گفته، اقدامات مزبور توسط مراجع انتظامی که مشابه تشکیلات انتظامی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است، صورت می گیرد.
زیرنویس:
تبصره منسوخ- مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز هیأت موضوع ماده (۲) آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۲۸– این آیین نامه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷، مجلس شورای اسلامی در ۲۸ ماده و ۱۸تبصره تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=19578


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۲ دیدگاهها

  1. Avatar photo
    ابراهم رنجبر زاده

    با سلام
    لطفاً لینک نحوه رسیدگی و شکایت از کارشناسان قوه قضاییه را جهت مطالعه و اینکه چند مدت برای شکایت مهلت دارم را ارئه دهید.
    با تشکر