شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

تصمیم قضایی در مورد حضانت فرزندان مشترک مشمول اعتبار امر مختومه نیست

موضوع: اعتبار امر مختومه در مورد حضانت

چیکده: اعتبار امر مختومه در مورد حضانت اطفال مصداق ندارد جرا که هر لحظه ممکن است یکی از طرفین شرایط حضانت را از دست بدهد و طرف مقابل حضانت را درخواست کند.

دادنامه شماره: ۱۷۸۰

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۸/۱۹

مرجع صدور: شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران

رأی بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.ر. به‌طرفیت آقای ح.ن. به خواسته حضانت فرزند دختر بنام س. ، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه در خصوص موضوع مطروحه به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ مورخ ۲۲/۸/۹۱ شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران اظهارنظر و مستنداً به نظریه پزشکی قانونی دعوی خواهان را مردود اعلام داشته، علی‌هذا موضوع را امر مختومه تلقی و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره رأی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۱۸

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

مرجع صدور: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. به‌طرفیت آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۹/۸/۹۲ اصداری از شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت طفل به علت امر مختومه قرار عدم استماع دعوی صادرشده است، نظر به اینکه امر مختومه مشمول حضانت اطفال نمی‌شود و هرلحظه ممکن است حضانت به نفع دیگری تغییر نماید، لذا در این مورد اعتراض وارد است، لکن نظر به اینکه حسب نظریه پزشکی قانونی خواهان دچار ضعف قوای هوشی بوده و در حال حاضر نیز دلیلی بر بهبودی وی ارائه نشده، دادگاه به جهت حفظ مصلحت فرزند و عدم ارائه دلیل بر فلج بودن مادر جهت حضانت فرزند، مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه از جهت امر مختومه رأی بر ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید