خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان عالی » بخشش مهریه از سوی زوجه به زوج، تبدیل طلب به هبه محسوب و قابل رجوع می باشد (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

بخشش مهریه از سوی زوجه به زوج، تبدیل طلب به هبه محسوب و قابل رجوع می باشد (رأی شعبه دیوان عالی کشور)


قضاوت آنلاین: هرگاه مهریه تعداد معینی از سکه های طلا به نحو اطلاق و بدون تعیین مصداق آن در خارج باشد، در این که حق زوجه نسبت به آن حق عینی است یا دینی و اگر زوچه تمام یا تعدادی از آن ها را به زوج ببخشد، ماهیت این بخشش، هبه است یا ابراء، نظر قضایی واحدی وجود ندارد، برخی آن را حق عینی و در نتیجه، بخشش را ماهیتاً هبه می دانند که زوجه تحت شرایطی حق رجوع خواهد داشت اما بعضی دیگر آن را حق دینی دانسته و در صورت بخشش، ماهیت آن را ابراء تلقی و حق رجوعی برای زوجه قایل نیستند. رأی حاضر از شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مثبت رویه قضایی ناظر به نظر نحست است. برای ملاحظه رأی شعبه ۴۱ دیوان عالی که مؤید نظر دوم است به اینجا مراجعه کنید.

چکیده: هبه مهریه از طرف زوجه به زوج حتی اگر دین کلی باشد، قابل رجوع است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۳۰۸

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲

مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

آقای س.خ. فرزند الف. دادخواستی به‌طرفیت خانم م.م. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق به دادگستری شهرستان ساری تقدیم داشته، ابتدا به شورای حل اختلاف واحد ۱۲ ساری ارجاع گردیده است خواهان توضیح داده است که خوانده دعوی به استناد سند ازدواج شماره ۵۷۴۶ دفترخانه رسمی شماره . . . حوزه ثبت ساری به تاریخ ۹/۵/۱۳۸۷ رسماً‌ به عقد اینجانب درآمده است از آنجائی که نامبرده به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت و حالت پرخاشگری دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با چنین زنی نمی‌باشم. از آنجایی‌که خوانده در خصوص مهریه خویش در انتهای سند ازدواج به اینجانب هبه نموده، اکنون از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم طلاق دارم. شورای حل اختلاف پس از تشکیل جلسه به تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۹ در وقت مقرر به علت عدم امکان سازش بین طرفین پرونده را به محاکم اعاده و به شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع گردیده است ملاحظه می‌شود که آقای م.ش. وکیل دعاوی از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل خوانده معرفی نموده است. شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۷/۳/۱۳۹۰ جلسه دادگاه را تشکیل داده و طرفین حضور ندارند، وکیل خوانده حضور دارد اظهار داشت موکله تلاش بسیار در راستای تداوم زندگی دارد و از هر جهت حاضر به تمکین از زوج (خواهان) می‌باشد به خاطر اصلاح ذات‌البین و ادامه زندگی مشترک خواستار تجدید جلسه رسیدگی و نهایتاً صلح و سازش دارم شایان‌ذکر است در صورتی زوج اصرار بر طلاق داشته باشد خواستار تعیین و تکلیف امور مالی زوجه می‌باشم. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی مجدد به تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل داده، خود خوانده حضور ندارد خواهان گفت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده اظهار داشت اظهارات خواهان جز تهمت و افترا و نشر اکاذیب حاوی مطلب دیگری نمی‌باشد مع‌الوصف از آنجاکه قانون‌گذار حق طلاق را برای مرد دانسته اینجانب نمی‌توانم دفاع داشته باشم دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه نیز تصمیم بگیرد و دیگر اینکه مهریه و نفقه زوجه در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد و شکایت ترک انفاق زوجه علیه زوج نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌باشد و طرح ابطال هبه نامه نیز در شعبه هفتم به کلاسه ۶۱۹/۹۰ مطرح و در حال رسیدگی می‌باشد که زوج می‌بایست به آن‌ها پاسخگو باشد. خواهان گفت سال ۱۳۸۷ با خوانده عقد ازدواج منعقد کردیم ولی عروسی نکردیم و با همدیگر زندگی مشترک را شروع نکردیم به‌اصطلاح عرفی نامزد می‌باشیم و در مورد حقوق مالی زوجه در جواب دادگاه گفت (زوجه) مهریه را به من بخشیده است در سند ازدواج قید گردیده است. در مورد شکایت وی نسبت به نفقه حکم برائت من صادرشده است سپس دادگاه دستور داده پرونده در وقت نظارت باشد و پرونده استنادی کلاسه ۹۰/۶۱۹ که از شعبه هفتم حقوقی جهت ملاحظه مطالبه شود. سپس به تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ دادگاه جلسه را در وقت فوق‌العاده تشکیل داده و پرونده استنادی کلاسه فوق مورد ملاحظه و بررسی قرارگرفته است. خلاصه آن در صورت‌جلسه منعکس گردیده است مبنی بر اینکه خانم م.م. (فرجام‌خوانده) با وکالت آقای م.ش. دعوی ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . ساری به شماره ۱۹۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ به‌طرفیت شوهرش آقای س.خ. مطرح نموده است و در حال رسیدگی است. لذا دادگاه خطاب به ریاست دادگستری ساری طی شرحی اعلام کرده است به اینکه: با توجه به وحدت اصحاب دعوی، هر دو پرونده و ارتباط آن‌ها با همدیگر، شایسته است در یک شعبه به‌صورت توأمان رسیدگی شود. پرونده به نظر رئیس دادگستری رسیده و در ذیل صفحه ۴۸ پـرونده دستور داده پرونده کلاسه ۹۰/۶۱۹ از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اخذ و جهت رسیدگی توأمان به شعبه ۹ دادگاه حقوقی ساری ارجاع گردد. شعبه اخیرالذکر پس از وصول پرونده کلاسه فوق با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ در وقت مقرر جلسه را با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل داده و هر دو طرف لایحه تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد. دادگاه خطاب به خواهان و وکیل وی نسبت به خواسته ابطال سند رسمی چنانچه مطلبی دارید بیان نمایید وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و به شرح لایحه پیوستی می‌باشد زوج نیز گفت دادخواستی با همین مضمون در شعبه دهم مطرح گردیده دفاعیات موجه وکیل اینجانب موجب سقوط دعوی گردیده که عیناً‌ به دادگاه محترم عرضه می‌دارم دادگاه خطاب به زوج: با توجه به اینکه در شعبه دهم قرار ردّ دعوی صادرشده است و در ماهیت موضوع اتخاذ تصمیم گردیده است لذا چنانچه راجع به دفاعیات زوجه مبنی بر اکراه و اجبار در اخذ سند مذکور (مبنی بر هبه مهریه به زوج) مطلبی دارید بیان کنید در جواب گفت: بنده اکراه و اجبار را قبول ندارم دروغ است همسرم مشتاقانه با اصرار خود به دفترخانه آمده و امضاء کرده است و سند مذکور سند رسمی است و همسرم اصرار به طلاق داشته است. سؤال چرا همسر شما مشتاقانه به دفترخانه آمده و مهریه خود را هبه کرده است، جواب نمی‌دانم شاید می‌خواهد طلاق بگیرد دادگاه از وکیل خواهان در مورد پرونده موجود در شعبه ۱۰۳ و ۱۰۸ توضیح خواسته و وکیل مذکور اظهار داشت در شعبه ۱۰۳ پرونده داریم شماره کلاسه را اعلام می‌دارم موضوع تهدید و ضرب و شتم و محکومیت کیفری زوج می‌باشد و در شعبه ۱۰۸ نیز موضوع تهدید و تخریب و فحاشی و ارعاب نسبت به خانواده زوجه و خودش می‌باشد که حکم صادرشده است. دادگاه از خواهان ابطال (زوجه) در مورد اکراه و اجبار به هبه کردن مهریه سؤال کرد در جواب گفت شوهرم بارها مرا تهدید کرده که اگر مهریه‌ات را نبخشی من همه‌جا منتشر می‌کنم که ارتباط نامشروع با دیگران داشتی و من فرهنگی هستم و از ترس آبروی خود رفتم دفترخانه امضاء کردم چون ایشان گفته باید مهریه را ببخشی. سؤال آیا شما باکسی ارتباط داشتید که از تهدید ترسیدید گفت من هرگز ارتباطی نداشته‌ام ولی از آبروی خود ترسیدم زوج اظهار داشت شما اصرار به طلاق توافقی داشتید و در شعبه هفتم ساری مطرح گردیده است چرا با طلاق موافق بودید در شعبه مربوط مورد تهدید قرار گرفتید؟ و در همان شعبه بذل مهریه نمودید چه می‌گویید در جواب گفت من نزد قاضی ناچار شدم حق‌وحقوق خود را بذل کنم ولی بعداً‌ منصرف شده و استرداد کردم (ص ۶۸) ملاحظه می‌شود که آقای غ.س. وکیل پایه‌یک دادگستری از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل زوج معرفی کرده است دادگاه طی تصمیمی قرار ارجاع امر به کارشناسی در مورد نفقه‌ ایام گذشته و نفقه‌ ایام عده زوجه صادر و خانم م.ت. با قید قرعه به‌عنوان کارشناس انتخاب گردیده و در همین جلسه قرار ارجاع امر به داوری نیز صادر نموده است آقای م.ص. از طرف خواهان به‌عنوان داور معرفی و نامبرده نظریه خودش را تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد دادگاه به تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ در وقت فوق‌العاده جلسه را تشکیل داده و با توجه به اینکه از ناحیه زوجه داور معرفی نشده لذا دادگاه طی تصمیمی دستور داده به وکیل خواهان ابلاغ شود هزینه داوری زوجه را پرداخت نماید سپس خوانده خانم م.م. خانم ف.خ. را به‌عنوان داور معرفی می‌نماید و کارشناس نیز طی شرحی نظریه خودش را اعلام و نفقه معوقه خوانده را جمعاً‌ مبلغ۰۰۰/۳۲۸۰/۱۱ ریال و نفقه‌ ایام عده وی را مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳ ریال تعیین نموده است. ملاحظه می‌شود داور زوجه نیز نظریه خودش را تقدیم نموده و ضمیمه پرونده می‌باشد آقای ق.ف. وکیل پایه‌یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل خوانده خانم م.م. معرفی نموده است وکیل مذکور به شرح لایحه از حقوق موکل خود دفاع کرده است. اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران به شرح شماره ۲۲۷۱۴/م/۱۳-۶/۱/۱۳۹۱ اعلام کرده خانم م.م. در حال حاضر حامله نمی‌باشد. دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۳۰-۲۸/۲/۱۳۹۱ مبادرت به صدور رأی می‌نماید و استدلال کرده است به اینکه دادگاه ضمن قبول خواسته خواهان مستنداً به ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می‌نماید زوج می‌تواند ضمن مراجعه به یکی از دفاتر ثبت واقعه طلاق بعد از پرداخت نفقه زوجه (معوقه و ایام عده براساس نظریه کارشناس) در حق زوجه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید و با توجه بر اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند اجرت‌المثل به زوجه تعلق نمی‌گیرد و در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقایان م.ش. و ق.ف. به‌طرفیت آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. به خواسته ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . حوزه ثبت ساری به شماره ۱۶۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ استدلال کرده است به اینکه با عنایت به محتویات، پرونده نظر به اینکه مفاد سند مذکور حاکی است که زوجه مهریه خود را که ۳۱۳ عدد سکه تمام بهار آزادی بوده به زوج بذل نموده است و در سند مذکور مرقوم گردیده که زوجه (خانم م.م.) بدون هیچ‌گونه اکراه و اجبار سیصد و سیزده عدد سکه از مهریه خود را به همسرش س.خ. هبه نموده است با توجه به‌مراتب فوق و دفاعیات وکیل خوانده و نظر به اینکه هرچند در سند مذکور از لفظ هبه استفاده گردیده ولی نظر دادگاه عمل حقوقی مذکور ابراء بوده که دائن (زوجه) از حق دین خود که از زوج داشته به اختیار صرف‌نظر نموده است و اقدام به اسقاط حق با میل و رغبت نموده است و دلیلی که حاکی از اکراه و اجبار زوجه در تنظیم سند مذکور باشد ارائه نگردیده است . . . بنابراین قابل عدول نمی‌باشد وکلای خواهان دلیلی برای ابطال سند مذکور ارائه ننموده‌اند و برخلاف استدلال وکلای خواهان که سعی داشتند موضوع را هبه و قابل عدول اعلام نمایند و خارج از ماده ۸۰۶ قانون مدنی بدانند ولی به نظر دادگاه با توجه به شرایط هبه که عقد است نه ایقاع، موضوع مذکور هبه تلقی نمی‌گردد و بلکه ایقاع است و ابراء تلقی می‌گردد برفرض پذیرش هبه بودن موضوع بخشش مهریه موضوع مشمول ماده ۸۰۶ (قانون مدنی) می‌باشد که بازهم زوجه حق رجوع ندارد لذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌گردد و با توجه به اسقاط حق از سوی زوجه مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد و راجع به نفقه لازم به ذکر است که وکیل خواهان طلاق (زوج) اعتراض مؤثری نسبت به نظریه کارشناس به عمل نیاورده و نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق قضیه مغایرتی ندارد و عمده اعتراض وکیل زوج راجع به عدم تمکین زوجه بوده نه به نظریه کارشناس . . . زوجه طبق گواهی پزشکی قانونی فاقد حمل می‌باشد و مدت عده سه طهر می‌باشد و نوع طلاق رجعی است و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بعد از ابلاغ حکم قطعی سه ماه می‌باشد.

پس از ابلاغ دادنامه آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. و همچنین خانم م.م. با وکالت آقای ق.ف. طی دادخواست جداگانه نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کردند و پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع گردیده است شعبه مذکور به تاریخ ۸/۶/۱۳۹۱ در وقت فوق‌العاده با استدلال به اینکه زوجه راجع به سند رسمی که در آن مهریه خود را به همسرش بذل کرده ادعای اجبار و اکراه نموده لذا دستور داده با تعیین وقت رسیدگی طرفین و وکلای آنان دعوت شوند و شعبه مذکور به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل داده و زوجه اظهار داشت مطالب به شرح لایحه تقدیمی است و شهود خود را ظرف ۷۲ ساعت معرفی می‌نمایم وکلای زوجه اظهار داشته‌اند ۱- با ملاحظه در سند مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ -۱۹۵۵۷۰ دفترخانه . . . ساری درمی‌یابیم نوع سند هبه نامه می‌باشد ۲- آنـچه که طرفین اراده نموده‌اند عقد هبه می‌باشد و حتی تجدیدنظر خوانده در کلیه مراحل رسیدگی بیان نموده‌اند مهریه بر من هبه شده است ازاین‌رو خواست طرفین انشاء عقد هبه می‌باشد و بنا به دلایل ذیل حکم دادگاه منطبق با موازین قانونی و شرعی نبوده و قانوناً‌ موکله حق رجوع دارد الف: شرط تحقق هبه این است که . . . دارای دو عنصر مادی و ارادی است و تنها با جمع شدن این دو عنصر است که عقد هبه تحقق می‌یابد هبه و ابراء دو نهاد حقوقی مستقل با احکام خاص هستند هبه را قانون‌گذار عقد و ابراء را ایقاع می‌داند ب ـ در عقد هبه اصل بر قابل رجوع بودن آن است به‌جز در مواردی که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی پیش‌بینی گردیده است اما در ابراء تحت هیچ شرایطی قابلیت رجوع ندارد عقد هبه همیشه نسبت به واهب عقد جایز و نسبت متهب پس از قبول و قبض آن عقد لازم محسوب می‌گردد و همان‌گونه که می‌دانیم در عقد اصل بر برهم زدن عقد و رجوع از آن است زوج به‌عنوان دفاع گفت کلیه اتهامات زوجه کذب محض می‌باشد هرگز اتفاقاتی که در دادگاه عنوان‌شده نیفتاده است همسرم به جهت شرایط سنی تقاضای فرزند دار شدن را داشت لکن به دلیل رفتار و کردار پرخاشگرانه حاضر به عملی نمودن این تقاضا نبودم همسرم با من زندگی نمی‌کرد وکیل نامبرده نیز گفت هرچند تجدیدنظرخواه (زوجه) فاقد دلیل اثباتی در مقوله ادعا بوده که ادعای فاقد دلیل لازم به پاسخ نبوده است مستند موکل سند رسمی بوده و حسب محتویات و مندرجات آن زوجه بدون اکره و اجبار به دفترخانه مربوط مراجعه و ذمه موکل را ابراء و بذل نموده است مستفاد از مواد ۲۲-۷۰ و۷۳ قانون ثبت‌اسناد رسمی لازم‌الاتباع بوده هر ادعایی نسبت به آن قابلیت استماع نداشته و ندارد در خصوص مقوله هبه و ابراء نظر به اینکه هبه دین و ابراء دین هر دو بلاعوض و منتهی به یک نتیجه که عبارت است از برائت ذمه مدیون یا مالکیت بلاعوض متهب است سپس دادگاه طی تصمیمی قرار استماع شهادت شهود را صادر و به دفتر دستور داده با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و در اخطاریه زوجه قید شود شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید. به تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و طرفین و وکلای آنان و شهود حضور دارند طرفین طی لایحه اظهار نمودند قصد اصلاح و سازش دارند درخواست مهلت کردند سپس به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ در وقت مقرر جلسه تشکیل داده و به علت عدم حضور تعداد از اصحاب دعوی و شهود وقت رسیدگی تجدید و پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکلای آنان و شهود تعرفه شده تشکیل و ابتدا ‌از شهود معرفی‌شده بنام ۱- خانم ح. ۲- آقای م.ر. ۳- آقای ن.م. ۴- آقای ع.م. تحقیق و نامبردگان نسبت به فحاشی و ایراد ضرب‌وجرح توسط زوج نسبت به خانم م.م. شهادت داده‌اند سپس آقای س.خ. اظهار داشت اولاً‌ در مورد محکومیت به پرداخت نفقه مبلغ آن زیاد است درخواست تقلیل دارم اما در مورد مهریه که ۳۱۳ عدد سکه بوده خانم م.م. بذل کرده است در مورد درگیری که گواهان شهادت داده‌اند من دادخواست تمکین داده بودم رفتم منزل پدرش تا یک سری مشکلات را حل کنم و هبه نامه از روی اجبار و اکراه نبوده است خانم م.م. (زوجه) اظهار داشت ایشان (زوج) به من گفت اگر مرا دوست داری مهریه‌ات را بذل کن تا با شما زندگی کنم من هم او را دوست داشتم و هبه نامه را امضاء کردم وکیل مشارٌالیها اظهار داشت گواهان نیز گواهی دادند موکل در اثر اجبار و کتک‌کاری و ضرب‌وجرح مهریه خود را بخشیده است و می‌دانیم هیچ زنی در شرایط عادی اقدام به بخشش مهریه خود نمی‌کند. شعبه مذکور پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ به تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ چنین رأی می‌دهد:

تجدیدنظرخواهی آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. به‌طرفیت خانم م.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۳۰-۲۸/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی ساری که متضمن محکومیت وی بر پرداخت نفقه همسر می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش نیست زیر با بررسی‌های به‌عمل‌آمده اعتراض وارده با توجه به درخواست طلاق از سوی وی به نحوی نیست که براساس و ارکان دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد نماید تجدیدنظر خوانده تمایل به ادامه زندگی داشته و ناشزه محسوب نمی‌گردد علی‌هذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید و استوار می‌گردد و اما اعتراض خانم م.م. با وکالت آقایان ق.ف. و م.ش. به‌طرفیت آقای س.خ. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق‌الذکر که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته ابطال سند تنظیمی شماره ۱۹۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ دفترخانه رسمی . . . ساری (هبه نامه) ‌می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش است زیرا در سند تنظیمی آمده است زوجه تمامی مهریه خود که ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی است در حق شوهرش هبه نموده است اولاً کمتر کسی از جامعه نسوان حاضر می‌شود که در شرایط عادی تمامی مهریه خود را بذل و هبه نماید و برفرض بذل یا بخشش و یا هبه حسب ماده ۸۰۳ قانون مدنی واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید ثانیاً حسب محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مؤدای گواهی گواهان هبه نامه مورد ادعا در شرایط عادی تنظیم شده [علی‌الظاهر منظور تنظیم‌نشده است) و علت تنظیم آن اجبار و اکراه بوده است ثالثاً تنظیم اقرارنامه ناشی از اختلافات فی‌مابین بوده سوابق موجود در پرونده و تشکیل پرونده‌های متعدد مؤید این موضوع می‌باشد با توجه به شرحی که مذکور افتاد این قسمت از دادنامه برخلاف موازین قانونی صادرشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر ابطال سند تنظیمی فوق‌الذکر (هبه نامه) صادر و اعلام می‌گردد و اما اعتراض خانم م.م. نسبت به قسمت دیگر دادنامه مذکور که متضمن صدور حکم طلاق می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش نیست زیرا اعتراض وارده به نحوی نیست که براساس و ارکان دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد نماید و این (قسمت) دادنامه صحیحاً صادرشده و از نظر اصول و تشریفات آیین دادرسی فاقد ایراد و اشکال می‌باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض نامبرده این قسمت از دادنامه تأیید و استوار می‌گردد . . . دادنامه به تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به آقای غ.س. وکیل آقای س.خ. ابلاغ نامبرده طی دادخواست به وکالت از آقای س.خ. و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده به پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید جعفر مصطفوی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظر به مندرجات سند رسمی شماره ۳۳۷۵۷۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره . . . حوزه ثبتی ساری که به‌ صراحت در آن قیدشده (زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌نماید و متعاقب آن طرفین در دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی ساری حضور یافته و مفاد سند مذکور را به‌ عنوان هبه در توضیحات درج نمودند و با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات گواهان و اختلاف ممتد زوجین به شرح انعکاس یافته در پرونده و تبدیل عنوان طلب به هبه و اینکه هبه یادشده معوض نبوده و تغییراتی در آن حاصل نشده و براساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید و زوجین مشمول بندهای ۱-۲-۳-۴ ماده مذکور نبوده و فرض قانون‌گذار این است که هر مالک از وضع مال خود و متصرف آن آگاهی داشته و زوجه براساس مندرجات پرونده از هبه خود رجوع نموده و سند رسمی مورد استناد زوج بر مبنای مذکور طبق رأی دادگاه ابطال‌شده است لذا اعتراض فرجام‌خواه بنا به جهات مراتب و دلایل منعکس در رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد با اصلاح رأی شماره ۳۳۱- ۱۹/۳/۱۳۹۲ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر اینکه زوج مکلف است به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر تأدیه سایر حقوق زوجه، مطابق رأی دادگاه نخستین، مهریه زوجه نقداً به وی تسلیم نماید، مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام‌خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً‌ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار طیبی ـ مصطفوی

منبع: قضاوت آنلاین، بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

2+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (4 رأی, میانگین: 3٫25 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علیرضا مرادی

Avatar
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره حقوقی در سایت و تلگرام و قبول وکالت پرونده‌ها

۱۰ نظر

 1. Avatar

  سلام
  من و همسرم طلاق توافقی از نوع خلعی گرفتیم که، با پرداخت ۵۰ میلیون به ایشان، طلاق خوانده شد ولی بعداز یک ماه، به ما بذل خود رجوع کرد و از محضر نامه به من فرستاده شد.
  سوال من این است که، همسر با ارسال این نامه از محضر خواهان ما بذل مهریه خود است. می تواند دادخواست خود را بعد از اتمام دوره عده‌اش به دادگاه بدهد؟؟ (که در این صورت امکان رجوع من به زوجیت فراهم نیست)

  0
 2. Avatar

  با سلام و تشکر از سئوال بسیار کاربردی شما
  در خصوص ماهیت حقوقی بذل مهریه از سوی زوجه، امکان حق رجوع وی به مابذل و این که رجوه موجب تغییر ماهیت حقوقی طلاق می شود یا خیر، نظر واحد قضایی وجود ندارد. به همین دلیل برخی از قضات رجوع را پذیرفته و بعضی خیر.
  با وجود اختلاف فوق، رویه غالب قضایی به این سو گرایش دارد که، چنانچه زوجه به جهت طلاق خلع، تمام یا بخشی از مهریه را بذل نماید، دادگاه حکم بر طلاق خلع صادر می نماید و رجوع زوجه به مابذل، حق است و این حق توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل ‌تغییر یا اسقاط نباشد.
  بنابراین در صورتی که زوجه به آنچه که بذل نموده رجوع نماید، طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می شود و در مقابل این رجوع، زوجه نیز می تواند به طلاق اخیر رجوع کند و اگر فرصت رجوع نباشد، رجوع زن صحیح نخواهدبود.
  مطالبه مهریه توسط زوجه پس از رجوع به مابذل، منوط به طرح دعوی با خواسته «اثبات رجوع به مابذل در ایام عده» و ابلاغ صحیح آن در فرصت مناسب به زوج است برای اعمال حق وی است.
  در هر حال، توجه داشت باشید که در صورت طرح مزبور از سوی همسر شما، ممکن است قاضی شبعه از طرفداران نظریه اقلیت که مغایر فوق است.

  0
 3. Avatar

  سلام، ببخشید
  من خواهرم یک ساله ازدواج کرده ولی خانواده من به جز پدرم و خود خواهرم همگی مخالف بودیم با ازدواج ولی خانواده پسر خواهان بودن.
  ما از همون دوران عقد متوجه علائم هشدار دهنده رفتاری داماد و زندگی خارج از عرف خواهرم شدیم و قبل ازدواج و بعد از عقد و عروسی همواره به خواهرم هشدار دادیم.
  به نظر ما دامادمون گاهی دست بزن داره و تندخو و موذی بوده و خواهرم رو از ما دور می‌کنه، رفت و آمد خواهرم بیرون خونه محدود می کنه و اجازه سر کار رفتن نمی‌ده و بد دله، روز چندین بار بهش زنگ میزنه و بعد از هر تماس هم نمیدونم چی میگه که خواهرم عصبی و تند میشه.
  حالا مشکل ما اینه که خواهرم قبول نداره که زندگیش غیر عادیه و مشکلی وجود داره، با ما گارد گرفته، حرفی در این باره بشه تند برخورد میکنه. کم کم از ما دور شده، ما چا کار کنیم زندگی برای هممون تلخ شده؟
  نمیخوایم عمر و جوونیش تباه بشه.
  دامادمون حدود یک ماه سند ازدواج را به بهانه تعویض شناسنامه برد، حالا من شک دارم که شاید خواهرم را به این بهانه مجبور به بخشیدن مهریه کرده باشد.
  چطور میشه فهمید مهریه رو بخشیده یا نه؟

  1+
 4. Avatar

  با سلام
  هرچند ظاهراً هدف از طرح مشکل بدرفتاری داماد در قسمت اول، قصد طرح سئوالی بوده اما بطور مشخص این سئوال معین نیست.
  در ارتباط با بخشش مهریه از سوی خواهر شما، اگر به موجب سند عادی صورت گرفته باشد، تنها زوجین و شهود امضاء کننده ذیل سند و احتمالاً مطلعین دیگر آگاهی دارند اما اگر به موجب سند رسمی ازدواج باشد، با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند ازدواج خواهر و دامادتان و ارائه مشخصات سند رسمی ازدواج، می توانید از آن مطلع شوید.

  0
 5. Avatar

  با سلام
  اگر مردی با تهدید و کتک همسر خود را مجبور به نوشتن بخشش مهریه کند با امضا و اثر انگشت
  و حتی زن بالاجبار (منظور تهدید با سلاح سرد و گرم ) بنویسد «حق هرگونه شکایت در مراجع قضایی را از خود سلب می نمایم» آیا می تواند در موقع لزوم در آینده اثبات کند که این بخشش از روی اجبار و ترس بوده، چون فعلاً باید بسوزد و بسازد!!
  و با توجه به اینکه حداکثر تغییر را در دست خط خود داده و تغییر کوچکی هم در امضا!
  آیا اصلا چنین نوشته ای در منزل بدون شهود قابل استناد می باشد دارای اعتبار است ؟

  0
 6. Avatar

  با درود
  مشخص نکردید که چه الفاظی در رفع تکلیف همسر شما برای نپرداختن مهریه در سند تنظیمی عادی بکار رفته است، زیرا افرادی عادی هر نوع عدم پرداخت مهریه را بخشش آن از سوی زوجه می دانند در حالی که از نظر حقوقی ممکن است عمل ابراء ذمه باشد که آثار آن با بخشش مهریه متفاوت است. به همین جهت است که، به اعتقاد برخی قضات، در بخشش مهریه زوجه حق رجوع دارد خاصه اگر سند بخشش عادی باشد ولی در ابراء ذمه شوهر خیر.
  در صورت اثبات تهدید با سلاح سرد و گرم، اجبار و ضرب و شتم همسر، عمل ایشان به موجب ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي-تعزيرات جرم و قابل مجازات است. با اثبات جرم، سند بخشش فاقد اعتبار محسوب و قابل ابطال است.
  هرچند شهادت شهود از دلایل اثبات دعوی است اما فقدان آن الزاماً به معنای عدم اثبات دعوی نیست چرا می توان با دلایل دیگر نیز آن را به اثبات رساند.
  با توجه به این که نوشته های افراد در حالت عادی متفاوت از نوشتن در شرایط تهدید قرار گرفتن است، به ویژه آن که فرد ترسیده و با دست لرزان متن را نوشته باشد، کارشناسان خط و امضاء و اثر انگشت با تبحری که دارند می توانند از همین ویژگی پی به شرایط روانی نویسنده ببرند. مضافاً این که اصولا بخشش مهریه و یا ابراء ذمه شوهر نسبت به مهریه نیازمند انگیزه مهم زوجه است و افراد بدون آن اقدام به این امر نمی کنند. به دلیل جلوگیری از بخشش های صورت گرفته از روی اجبار و یا احساسات آنی است که سردفتران تنظیم سند بخشش مهریه را موکول به حضور پدر زوجه می کنند.

  0
 7. Avatar

  با سلام و تشکر از پاسخگویی شما
  تا جایی که یادم می آید چون در شرایط نرمال روحی نبودم و چند ماه گذشته، ولی به این صورت بود:
  ” اینجانب…. فرزند… ش ش … کد ملی …. در صحت کامل عقل و روان کلیه مهریه خود را که ۵۰۰ سکه میباشد و همینطور یک باب منزل مسکونی بنامم به آدرس….. به همسرم …. فرزند… کد ملی …. میبخشم و حق هر گونه شکایت در محاکم قضایی را از خود سلب می نمایم”
  البته بسیار متفاوت با خط خودم نوشتم ولی اثر انگشت را نمیشد کاری کرد و امضا هم فقط یک خط اضافه کردم تا نفهمد چون تهدید و ارعابش بسیار وحشتناک بود برای یک خانم جوان و ضمناً مشکل و دعوای ما سر مسائل خدای نکرده خیانت و… نبوده فقط انگار دنبال فرصتی بوده برای چنین تعرضی به حقوق من!
  و آیا جمله آخر که حق شکایت را سلب میکنم، یعنی درصورت نظر قاضی رجوع هم غیر ممکن میباشد؟!
  ممکن است هیچ وقت مشکلی بینمان پیش نیاید ولی درصورت نیاز در آینده، آیا قابل اثبات و ابطال می باشد ضمن اینکه هیچ شاهدی وجود ندارد؟!

  0
 8. Avatar

  با درود
  این که چه نوع روابطی میان شما حاکم بوده و هست را، شاید تنها شما دو نفر می دانید اما این که انگیزه اصلی همسرتان چه بوده و قصد دارد در آینده از آن چه بهره‌برداری کند، ظاهراً نامشخص است ولی قدر مسلم آن است که وی انگیزه قوی برای این کار داشته است که یقیناً خودتان حدس و گمان هایی در این باره دارید.
  موضوعات بخشش صورت گرفته، دلایل غیرعادی بودن آن را بیش‌تر آشکار می کند زیرا در شرایط عادی کمتر زوجه ای حاضر به بخشش تمام مهریه و حتی منزل مسکونی خود به همسرش می شود، بدون این انگیزه ای خاص در این خصوص داشته باشد.
  هرچند عبارت «… درصورت نظر قاضی رجوع هم غیر ممکن میباشد…» مبهم است ولی صرف نوشتن «سلب حق هرگونه شکایت در محاکم قضایی» مانع از آن نیست تا با توجه به پاسخ قبلی، بتوانید شکایت کنید اما باید توجه داشته باشید که چون جرم ارتکابی همسر شما از جرائم قابل گذشت است، با توجه به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، تنها یک سال فرصت طرح دارید حق شکایت شما ساقط می شود جرم مشمول مرور زمان می شود.
  انشاء الله که همسر شما با انگیزه ترس از این که شما مهریه تان را به اجراء بگذارید و منجر به بازداشت وی شود، اقدام به آن نموده و در نتیجه هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد اما در صورت بروز مشکل، پاسخ قسمت اخیر سئوال همان است که در پاسخ قبل بیان شد.

  0
 9. Avatar

  سلام

  من و همسرم با طلاق خلع که بذل مهریه بود از یکدیگر جدا شدیم در دادنامه دادگاه و در دفترچه طلاق خانم حق رجوع به ما بذل را ساقط گردانید و ذکر گردید که بذل بلارجوع می‌باشد. حدود ۱۸ روز پس از طلاق خانم به من اظهار نامه فرستادند که به مابذل رجوع می‌کنم و در دفترخانه ثبت اسناد اقدام به نوشتن اقرارنامه مبنی بر رجوع به مهریه کرد سپس به دفتر طلاق اظهارنامه فرستاده که می‌خواهد به بذل رجوع کند. دفترخانه طلاق گفته رجوع ثبت نمی‌شود و تابع رای دادگاه است.
  سپس خانم حدود ۴۸ روز بعد از طلاق اقدام به طرح دادخواست علیه من مبنی بر رجوع به ما بذل گردید. وقت رسیدگی به این دعوا حدود ۳ تیر می‌باشد که آن موقع تقریبا ایام عده تمام می‌شود. بخاطر اینکه وقت رسیدگی به این موضوع در اواخر ایام عده است اگر دادگاه به هر طریقی رای به رجوع بدهد من از حق خویش نسبت به رجوع به زوجیت محروم می‌شود چون برای رجوع باید ببینم نظر دادگاه چه خواهد بود. بنظرتان چکار کنم؟

  البته از خانم، دست نوشته با خط، امضا و اثر انگشت ایشان در مورد ابراء مهریه دارم که حتی گواهی امضا نیز از دفترخانه ثبت گرفتیم که بعدا انکار نشود.

  0
 10. Avatar

  با درود
  سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
  برای مشاهده پاسخ به تاپیک «رجوع زوجه از بذل مهریه در طلاق خلع» مراجعه کنید.
  ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.

  0

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)