تخلفات انتظامی قضات
تخلفات انتظامی قضات

شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

توضیح– با توجه به پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و در پی درخواست های مکرر کاربران سایت قضاوت آنلاین و نیزکانال آن مبنی بر انتشار پستی حاوی شرایط پذیرش شکایت انتظامی از قاضی با لحاظ مقررات فعلی و آثار شکایت در پرونده دادرسی، این موارد تهیه گردید.

شاکیان محترم باید با نظر داشت آنچه به شرح آتی بیان می شود، شکایت خود را تنظیم و به یکی از مراجع ذکرشده تقدیم نمایند./ آخرین بروزرسانی 17 آذر 1398

در صورت تغییر در شرایط فوق، پست حاضر بروزرسانی و موارد تغییر در آن اعمال می گردد.

انجمن مرتبط: تخلفات انتظامی قضات (پرسش از اعضاء و پاسخ از مدیران)

شرایط شکلی شکایت

با توجه به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ و رویه عملی دادسرای انتظامی قضات، شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

1- نام، نام خانودادگی، اقامتگاه (نشانی محل سکونت یا کار)، کد ملی، کد پستی، (در صورت امکان) شماره تماس اعم از ثابت و همراه، شماره دورنگار و پست الکترونیک شخص شاکی انتظامی

2- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی

تذکر: در صورتی که طرح شکایت انتظامی از طرف وکیل شاکی صورت می گیرد، حق شکایت انتظامی وکیل باید در وکالت نامه وی تصریح شده باشد.

3- اعلام کلاسه (شماره) پرونده قضایی مورد شکایت

4- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت

5- مشخص کردن موارد مورد شکایت و مستند قانونی هر یک از آن‌ها

پست مرتبط: فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

شاکی باید ضمن تعیین تخلف یا تخلفات صورت گرفته قاضی از مقررات قانونی، مواد قانونی مربوط به هر تخلف از قوانین موضوعه کشوری را اعم از قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قانون آیین دادرسی مدنی در شکایت خود تصریح کند به نحوی که شکایت کلی باشد.

6- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصاویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه، برگ اجراییه و غیره.

تذکر: سابقاً مطابق با رویه عملی، تصویر مصدق کارت ملی شاکی انتظامی نیز باید پیوست می شد، ولی در اصلاحات اخیر شرایط پذیرش شکایت انتظامی این امر نیاز نیست ولی توصیه می شود که ضمیمه شود.

7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت شاکی.

8- ابطال تمبر مبلغ 300.000 ریال به شکواییه به استناد هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ که قابل تهیه از تمامی دادگستری های سراسر کشور می باشد.

ضمانت اجرای شرایط

1- چنانچه شکایت مطروحه حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.

2- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی قضات موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

طرق ارسال شکایت انتظامی

شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:

1- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات

توجه- در طبقه ذکرشده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن ار کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.

2- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی 1645666565 که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.

3- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.

نحوه پیگیری نتیجه شکایت

1- بعد از وصول شکایت به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت 20 روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.

2- شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفن‌های 38582297 و 38582207 (برای شهرستانی ها) با پیش شماره 021 با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.

پست مرتبط: نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

کیفیت رسیدگی به شکایت

1- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.

2- با توجه به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.

3- دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام، جانبداری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از شوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود

راهنما: شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

آثار سلبی شکایت انتظامی

1- شکایت انتظامی تأثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رأی و تصمیمات اتخاذشده در آن ندارد.

2- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تجویز اعاده دادرسی فوق العاده (خاص) موضوع ماده 477 قانون مزبور محسوب نمی شود.

3- شکایت انتظامی قضات از جهات رد دادرس پرونده موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد آن نمی توان پرونده دادرسی را از یک قاضی اخذ و به قاضی دیگر ارجاع نمود.

بروزرسانی: به درخواست بازدیدکنندگان سایت، نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./1400/3/17

آخرین بروزرسانی: ژوئن 7th, 2021 ساعت: 07:12 ق.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=22547


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

99 دیدگاهها

 1. Avatar photo

  در مورد شکایت از قاضی در صورت اثبات تخلف قاضی در دادگاه عالی قضات می توان ادعای خسارت کرد

 2. Avatar photo

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  بنده سوالی داشتم بدین شرح که : شخصی بر علیه بنده دادخواست داد مبنی بر اینکه ضامن بانکی من بوده است.
  ۲ بنده نیز دادخواست متقابلی دادم مبنی بر اینکه نامبرده صرفا ضامن نبوده بلکه طی یک قرارداد خصوصی شریک نیمی از وام بوده است و قرار بوده هر یک نیمی از وام را پراخت کنیم . و مدعی شدم از بابت اضافه پرداختی خواهان به بانک، یک دستگاه خودرو پژو و یک فقره چک به نامبرده دادم و همچنبن یک فقره حکم قبلی به عنوان له دارم که پرداخت نکرده است و مجموعا با تهاتر بنده طلبکار نیز میشوم.
  ۳ در دادگاه بدوی موضوع شراکت وام ثابت گردید .و خودرو پرداختی و چک داده شده نیز موثر واقع شد اما از بابت یک فقره حکم قبلی به عنوان له ، قاضی عنوان کرد در این پرونده موضوعیت ندارد و بنده ان را مسترد کردم .
  ۴ در حکم صادره دادخواست اصلی خواهان، با استنادبه چک پرداختی و خودرو تحویلی به نامبرده و همچنین اقرار نسبی خواهان نسبت به ان رد گردید . و دادخواست تقابل بنده نیز با توجه استرداد ان باطل گردید و اسناد بنده به عنوان دفاع در پرونده اصلی بایگانی گردید و در رای قاضی مستدل گردید.
  ۵ – حکم بدوی از سوی خواهان پ اصلی اعتراض گردید. در تجدید نظر شراکت مورد قبول دادگاه واقع گردید اما در خصوص سهم پرداختی طرفین به بانک ، موضوع به کارشناس محول گردید .کارشناس مبلغ اصافه پزداختی از سوی خواهان را کمتر از مبلغی اعلام کرد که بنده محاسبه کرده بودم . بنده دفاعیه دادم و نظر کارشناس را پذیرفتم و کتبا به قاضی اعلام کردم یک فقره چک و یک دستگاه خودرو به نامبرده داده ام که در پرونده موجود است و حکم دادگاه بدوی را تاییدی بر ان یاد اور شدم. اما دادگاه تجدید نظر در حکم صادره فقط به اضافه پرداختی خواهان ، طبق نظریه کارسناسی استناد کرده و بنده را محکوم کرد و راجع به پرداختهای اینجانب نه اشاره کرده و نه استنادی کرده است . ضمن اینکه با استناد به شماره پرونده باطل اینجانب رای صادر کرده است .لازم به ذکر است کارشناس شفاها به بنده اعلام کرده بود که فقط دستور دارد موضوع وام را بررسی کند نه موضوع پرداختها بنده را.
  حال سوال : علت عدم محاسبه پرداختهای اینجانب
  ۱ ایا پرونده اینجانب را استرداد تلقی کرده است که اگر اینچنین است بنده با ارایه لایحه به طور ضمنی درخواست رسیدگی کرده بودم .با این توضیح که با بر قراری پرونده اصلی این حق برای بنده محفوظ بوده است ؟؟؟؟
  ۲- ایا بنده حق نداشتم بدون دادن دادخواست تقابل صرفا دفاع نمایم در واقع برای اثبات پرداختها حق داشتم صرفا در مقام دفاع مدارک را ارایه نمایم؟؟؟
  ۳ دادگاه با استناد به شماره پرونده دادخواست تقابل بنده که موضوع ان وام نبوده است ، موضوع وام را بررسی کرده و بنده را محکوم کرده است ایا این موضوع نمیتواند حکایت از بی دقتی زیاد قاضی باشد.
  ایا به نطر جنابعالی قاضی مرتکب تخلف نشده است ؟؟
  با تشکر فراوان منتظر جواب هستم

  • وکیل دادگستری

   با درود
   عبارت «یک فقره حکم قبلی به عنوان له دارم» در سئوال مبهم است.
   اگر دعوایی مسترد شد و قرار صادره قطعی گردید، نمی توان به موجب لایحه ای در دعوای دیگر تقاضای رسیدگی آن را نمود. مضافاً بسته به این که در چه مرحله دعوا مسترد شود، نوع قراری که صادر می شود متفاوت بوده و در یک مورد اعتبار امر مختومه دارد و دعوا قابل طرح مجدد نیست.
   متأسفانه نسبت به سایر سئوالات شما بدون ملاحظه اسناد و مدارک مثبت روابط حقوقی متعدد شما و ضامن از جمله قرارداد تنظیمی ضمانت و نیز احکام صادره نمی توان اعلام نظر کرد.

 3. Avatar photo

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید
  روز سه‌شنبه هفته گذشته 1397/12/07 جلسه دادگاهی داشتم با کارفرمای سابقم که حضور نداشت و لایحه فرستاده بود.
  ساعت 10 و نیم که دق‌الباب نموده و از قاضی اجازه خواستم برای جلسه ساعت مذکور حضور داشته باشم که با سر اجازه فرمودند و ضمن معرفی اجازه نشستن گرفتم.
  بعد از 15 دقیقه که داشت با کامپیوتر و کاغذهای پروند‌ه ای ور می رفت فرمودند که خواندگان دو تا لایحه فرستادند آنها را بخونم و اگر جوابی هم دارم، داخل این برگه بنویسم و بنده هم در کمال خونسردی و احترام تشکر کرده و ضمن خوانده لایحه های خواندگان که نیامده بودند، خدمت قاضی عرض کردم بیشتر دفاعیات بنده شفاهی است و لطفا گوش دهید تا از روی جدولی که سر جلسه برده بودم توضیح دهم که با واکنش تند قاضی روبرو شدم که من گوش نمی دهم و پرونده و خواسته را هم رد می کنم و مطالب شفاهی شما را فراموش خواهم کرد و الکی رفتی پیش رییس دادگستری تا پرونده را به شعبه من ارجاع بده و هر چی لازمه کتبی بنویس و کلی خودش را باسواد قلمداد کردن و بقیه را بی سواد و ….
  تا چند خطی در صورتجلسه نوشتم و مجدد خواستم شفاهی موضوع را باز نمایم و به رای وحدت رویه اخیر 20-17 هیات عمومی اشاره و تقدیمش بکنم که نه تنها تحویل نگرفت و …..
  تا اینکه 1397/012/09 صدور حکم و بطلان دعوی را دریافت نمودم.
  لطفا بزرگواری بفرمایید در این رابطه راهنمایی بفرمائید که تقریبا در این وضعیت معیشتی هم نزدیک 700 هزار تومن پول تمبر پرداخت کردم.

  • وکیل دادگستری

   با درود
   متأسفانه نکته ای که اکثر مراجعین به دادگستری مدنظر قرار نمی دهند این است که فکر می کند اگر شفاها مطالب خود را نزد قاضی شعبه بیان کنند بهتر از نوشتن است؟!
   به نظر بنده آنچه قاضی به شما توصیه در نوشتن نمودند، بهتر از بیان شفاهی بود. حداقل این حسن را دارد که اولاً همواره قابل استنادپذیری دارد و ثانیاً اگر ایشان به نوشته های شما توجه نکردند، مرجع بالاتر توجه می کند اما بیان شفاهی شما قطع نظر از این که با گذشت زمان از ذهن قاضی فراموش می شود، ممکن است نزد مرجع عالی این فرصت فراهم نشود که در این صورت شما متضرر می شوید.
   در هر حال، اعلام نظر نسبت به صحت و سقم تصمیم اتخاذ شده دادگاه، نیازمند مطالعه پرونده است که در شرایط فعلی برای بنده مقدور نیست.
   پیشنهاد می کنم با مراجعه به یکی از وکلای دادگستری حاذق اقدام نمایید.

 4. Avatar photo

  با سلام
  حسب ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر ماده ۲ قانون، تمامی قضات من جمله آزمایشی مشمول قانون هستند یعنی قاضی آزمایشی هم باید جهت لغو ابلاغ و انفکاک از خدمت قضایی از طریق کمیسیون رسیدگی به صلاحیت و نهایتاً دادگاه عالی صلاحیت تعیین تکلبف شود.
  متاسفانه ریاست محترم سابق قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن ماده ۳ آیین نامه اجرایی که خودشان ابلاغ کرده اند و بدون نوجه به ماده ۲ قانون مارالذکر و اصل ۱۶۴ قانون اساسی، تعداد زیادی از قضات آزمایشی را بر خلاف قانون لغو ابلاغ کرده‌اند.
  آیا این تخلف آشکار ریاست سابق قوه قابل پیگیری در دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادسرای انتظامی قضات می باشد؟
  ممنون

 5. Avatar photo

  با سلام
  اینجانب در مورخ 95/7/28 در مزایده برگزار شده از طرف دادگستری در مورد فروش یک قطعه زمین از یک ملک بابت طلبکاری فردی از مالکین زمین مربوطه برنده شده و با انجام مراحل اداری ملک و اجبار به پرداخت معوقات مربوط به زمین مورد مزایده، سند تک برگی با عنوان نوع ملک «خانه مخروبه» و کاربری «مسکونی» دریافت نمودم.
  با توجه به اینکه قاضی پرونده طبق مفاد 137 الی 168 حقوق مدنی و 141 الی 148 قانون ثبت اسناد می بایست قبل از برگزاری مناقصه در مورد بدهی ها و قابلیت تفکیک و افراز ملک از ارگان های مربوط استعلام می نموده است،
  اولاً- طبق شرایط مندرج در اعلامیه مزایده اینجانب موظف به پرداخت بدهی های مورد مزایده نمی باشم.
  ثانیاً- مورد مزایده (همچنان که در موضوع مزایده عنوان شده) زمین می باشد و نه ملک دارای بنا.
  ثالثًا- اکنون شهرداری با عنوان اینکه ملک مشاعی می باشد و قابلیت تفکیک و افراز ندارد، از جداسازی زمین استنکاف می نماید.
  رابعاً- مستند به سوابق ملک، این ملک دارای کاربری «گاراژ حمل و نقل و انبارداری» بوده است.
  خامساً- قاضی بعد از تمام مراحل فوق به دلایل نامعلوم دستور برگزاری مجدد مزایده نموده است.
  سادساً،-مورد مزایده در مجاورت ملک دارای سرقفلی اینجانب بوده است که دارای یک سند مشترک می باشد.
  با توجه به شرح فوق اینجانب چگونه از تخلفات صورت گرفته در پرونده فوق احقاق حق نمایم؟
  با تشکر

 6. Avatar photo

  با سلام
  دادستان دادسرای انتظامی قضات (اردیبهشت ۹۸) کیست و آیا قرار هست ایشون عوض بشن؟
  با تشکر

 7. Avatar photo
  محمد مهدی حسین بیگی

  با سلام
  بنده سال 89 یه منزلی رو به شخصی فروخته به قیمت 90 تومان که 75 تومان آن رو گرفته و قرار شد ما بقیه رو تو محضر به اینجانب در قبال تنظیم سند بدهند و در صورت حاضر نشدن مبلغ روزانه 200 هزار تومان خسارت پرداخت شود به هر طرف که حاضر نشود.
  ولی در تاریخ مذکور خریدار در دفتر خانه حاضر نشده، حتی خریدار 4 روز قبل از تاریخ محضر از اینجانب شکایت می کند جهت تحویل خانه و گرفتن خسارت تادیه که بعد محکوم شدن خریدار در سه رای و شکایت اینجانب از خریدار جهت مابقی ثمن معامله و خسارت تادیه و خسارت عدم حضور طبق قولنامه، دادگاه بدوی رای به نفع ما داده ولی در دادگاه تجدید نظر قاضی به مدت 2 سال نگه داشتن پرونده و عقب انداختن رسیدگی آن، به تعداد 43 بار که توی 10 بار 5 بار تعیین جلسه و 5 بار احضار شهود و بی حقی حسن نیت ما ثابت می شود و مابقی آن 6 ماه 6 ماه وقت دیگر تعیین نموده و در آخر با اعلام نمودن شبه ربا در خسارت احتمالی بدون ذکر پرداخت ما بقیه ثمن معالمه صدور به رای علیه اینجانب نسبت به تحویل خانه می کند، بدون اعلام پرداخت مابقی ثمن معامله و خسارت تادیه که اینجاب در دادخواست خود آورده بودم توجه ای نماید.
  لازم به ذکر است هک قاضی مذکور بعد رای 6 ماه بعد بازنشست گردید.
  آیا می شود از قاضی که بازنشسته شده شکایت نمود.

 8. Avatar photo

  با سلام خسته نباشید که وقت خودتون رو برای ما میذارید.
  ما ۱۵ سال پیش با سرمایه گذاری در یک منطقه دور افتاده از شهر، یک مزرعه پرورش ماهی با گذراندن تمام مجوزات از ادارات، سند و مجوز پرورش ماهی را گرفتیم و در این ۱۵ سال بدون دردسر به کار خود ادامه دادیم.
  یک سال پیش رئیس جدید منابع طبیعی که قبلا کارمند بود و با سر کار آمدن نماینده جدید در سال های اخیر او را در سمت رئیس منابع طبیعی قرار داد، این شخص چون در سال های قبل با ما به علت ندادن رشوه به او غرض شخصی داشت، بعد از سر کار آمدن با همکاری دادستان استان حکم تخریب خانه نگهبانی پرورش ماهی را که جداگانه از بنیاد مسکن برای ساخت آن وام گرفته ایم و شناسنامه ساختمان ان را فرمانداری در آن سال صادر کرد و هنوز وام را پرداخت نکرده ایم را، گرفته و بدون آن که ابلاغیه یا احضاریه ای به ما داده شود، یک روز که ما در آنجا نبودیم، خانه نگهبانی پرورش ماهی که ۱۵ سال از ساخت ان می گذشت را با این ترفند که این ساختمان در محدوده سند واگذاری نیست را، تخریب کردند و ما رفتیم دادگاه استان و فقط از شخص رئیس منابع طبیعی شکایت کردیم و چون قضات با او هم باند و جناح هستند، رای شکایت را هم به نفع او صادر کردند.
  حالا ما بعد از ۱۵ سال در این بیابان تاریک اتاق نداریم و شب ها من و سه پسرم زیر چادر میخوابیم.
  بعدش هر روز مردم رو تشویق می کنند که دنبال ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در شهر و روستای خودتون باشید.
  حالا به نظر شما ما می توانیم از دادستان در تهران شکایت کنیم تا به حقمون برسیم
  خدا هم میداند که در حق ما بی عدالتی شده است.
  هبا

  • وکیل دادگستری

   با درود
   شکی نیست که هر یک از طرفین پرونده می تواند علیه قضات پرونده مربوطه به خود در دادسرای انتظامی قضاوت شکایت نماید اما اعلام نظر نسبت به موضوع حساسی چون وقوع تخلف و یا بعضاً جرم از سوی مقام قضایی و تعیین نوع مسئولیتی احتمالی وی از سوی ما، بدون اطلاع کامل از پرونده امر ممکن نیست.
   بنابراین از آنجایی که دسترسی به مدارک ادعایی شما، به ویژه پرونده امر و تصمیمات قضایی اتخاذشده در آن ممکن نیست، نمی توان مشخصاً اظهارنظری و یا پیشنهادی به شما نمود.
   لطفاً منبعد سئوال خود را در انجمن حقوق قضاوت آنلاین مطرح نمایید تا بتوان بطور مشروح پاسخ داد.

 9. Avatar photo

  خیلی سپاسگزارم از سایت وزین و ارزنده ی شما

 10. آواتار حقوقی قضاوت آنلاین

  سلام
  قاضی پرونده بنده از کارشناسانی در پرونده بنده استفاده کرد که از هییت سه نفره تنها یک نفر صلاحیت موضوع را داشت و علی رغم تذکر کتبی بنده ، تنها لایحه بنده را به کارشناسان مربوطه ابلاغ کرد و تصمیم خاصی نگرفت و در چواب لایحه بنده عنوان کردند که تصمیم در این خصوص به عهده دادگاه تجدید نظر می باشد . و دادگاه تجدید نظر بالاجبار پرونده را به هییت کارشناسی بالاتر فرستاد و داشتن صلاحیت مربوطه را متذکر شد . حالا بنده می توانم علیه این قاضی شکایت کنم یا خیر ؟

 11. Avatar photo

  با سلام و احترام
  من کارمند دادسرا هستم اگر بخواهم از رییس دادسرا (دادستان) به خاطر تخلفاتی که علیه من داشته شکایت کنم، مرجع صالح رسیدگی کجاست و شیوه طرح شکایت چیست؟
  با تشکر.

  • وکیل دادگستری

   با درود
   در سئوال شما به مصادیق تخلفات ارتکابی دادستان اشاره نگردید و به این ترتیب معلوم نیست آیا عمل ارتکابی این مقام صرفاً حاوی تخلف انتظامی است یا علاوه بر آن متضمن وقوع یکی از جرایم جزایی نیز می باشد،.
   بنابراین، در صورتی اعمالی ارتکابی ایشان تنها تخلف انتظامی باشد، می توانید به «دادسرای انتظامی قضاوت» واقع در ساختمان کاخ دادگستری در تهران شکایت کنید ولی چنانچه اعمال ایشان علاوه بر تخلف انتظامی، قابل انطباق با یکی از مواد قوانین جزایی ماهوی نیز باشد، می توانید علاوه بر مرجع ذکر شده به «دادسرای کارکنان دولت در تهران» هم شکایت کنید.

 12. Avatar photo

  سلام وقت بخیر
  چند تا سوال دارم
  پدرمن در مسجد مورد حمله قرارگرفته و کتک خورده، بعد جفتشون از هم شکایت کردن
  حالا پدر من کلی شاهد داره، بعد هیت اُمنا مسجد هم مهر زده یعنی دیده که به پدر من حمله کردن
  حالا دادگاه بدون هیچ مدرکی پدر منو محکوم به دیه کرده، بعد دادستان میگه تو باید پول بدی.
  بعدشم پرونده برای کپی می خواستیم نه دادگاه میده نه دادستان، میگه برو وکیل بگیر پروند تو بدیم بهت الان این یعنی چی؟
  آخه بدون هیچ نوع مدرکی مگه میشه طرفو محکوم کرد!
  الانم حکم جلب پدرمو گرفتن

  • وکیل دادگستری

   با درود
   ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
   نسبت به اصل موضوع و حکم صادره، بدون ملاحظه محتویات پرونده و بررسی حکم نمی توان اعلام نظر کرد.
   ممانعت از کپی پرونده و یا موکل کردن آن به انتخاب وکیل، مغایر قانون بوده که به عنوان تخلف انتظامی قابل تعقیب است.

دیدگاهتان را بنویسید