تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: ملاک و مبنای تعیین نوع و میزان مهریه مالی است که در سند رسمی ازدواج درج می شود مگر خلاف آن ثابت شود. براین اساس اگر در عقدنامه عادی مهریه مال غیر منقولی درج شود که عقد ازدواج نیز بر مبنای آن واقع گردیده ولی طرفین در هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج توافقی خلاف آن نمایند، همین توافق ملاک عمل خواهد بود.

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۲۷
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقای ح. م. به‌طرفیت همسرش خانم ر. الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ به‌موجب عقدنامه پیوست پرونده عقد ازدواج دائم با خوانده منعقد کرده‌ایم و اکنون در عقد بسر می‌بریم به لحاظ اختلافات فی‌مابین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم، حقوق زوجه را پرداخت می‌نمایم. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۲/۷/۹۱ که با حضور زوجین و والد هر یک از آنان تشکیل گردیده، زوج خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. خوانده اظهار داشت من قصدم زندگی بوده و هست، چون ایشان نمی‌خواهد حق ‌و حقوقم را بدهد ضمناً در عقد هستیم و باکره می‌باشم. در ضمن طرفین توافق نمودند که بابت نفقه معوقه مبلغ هشت میلیون ریال از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و جزء نفقه و مهریه حقوق مالی دیگری نسبت به یکدیگر نداریم. پدر زوج اظهار داشت مهریه خوانده بر عهده من است ولی توان پرداخت ندارم ضمن اینکه به پسرم خواهان پرونده گفته‌ام که خودش باید مهریه را بدهد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده و مرکز پزشکی قانونی گناباد به شرح برگ ۲۷ پرونده اعلام نموده که پرده بکارت زوجه سالم است. داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده و چون داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه نداده از طرف دادگاه از سمت داوری عزل و برای زوجه داور منصوب گردیده و داور منصوب زوجه هم به شرح برگ ۵۱ پرونده نظریه خود را که حاکی از عدم سازش طرفین بوده تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه شماره ۷ـ۹۲ مورخ ۶/۱/۹۲ با توجه به درخواست زوج و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد قانونی منعکس در آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله صادر و مقرر داشته که زوج قبل از طلاق نصف مهریه ما فی‌القباله و هم‌چنین مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه معوقه در حق زوجه پرداخت نماید. در ضمن با توجه به اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند، پرداخت نحله منتفی است و به علاوه زوجه اموالی از زوج معرفی ننموده لذا موضوع تنصیف دارایی زوج منتفی است. دادنامه صادره در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴/۳/۹۲ پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

مستنداً به بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبـول دادخواست فرجامی زوجـه فرجام‌خواه نسبـت به دادنامه شماره ۷ـ۹۲ مورخ ۶/۱/۹۲ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده، اعتراضات فرجام‌خواه نسبت به دادنامه مرقوم وارد و موجه نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده، زوج فرجام‌خوانده به ‌شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نبوده و اختیار مطلق زوج را در طلاق همسرش زایل یا تحدید نمی‌سازد، النهایه زوج فرجام‌خوانده در اجرای تبصره ۳ ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به‌صورت نقد در حق زوجه تأدیه نماید که در مانحن‌فیه کلیه حقوق استحقاقی زوجه فرجام‌خواه شامل نصف مهریه ما فی‌القباله مندرج در سند رسمی نکاحیه به لحاظ باکره بودن زوجه و هم‌چنین نفقه معوقه زوجه به مبلغ هشت میلیون ریال در دادنامه فرجام‌خواسته مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است. عمده اعتراض فرجام‌خواه راجع به اقلام غیرمنقول موضوع مهریه مندرج در قباله نکاحیه عادی می‌باشد. اگرچه در عقدنامه عادی مورخ ۱۶/۴/۹۰ بابت قسمتی از مهریه زوجه فرجام‌خواه تعدادی اقلام غیرمنقول که قیمت هر یک از آن‌ها هم تقدیم گردیده، تعیین‌شده و عقد نکاح هم بر مبنای آن منعقد گردیده است ولی چون طرفین متعاقباً به هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج به جای اقلام غیرمنقول قیمت تقویم شده هر یک از آن‌ها را که مجموعاً به مبلغ یک‌صد و پنج میلیون ریال بوده بابت مهریه قید و مورد توافق قرار داده‌اند لذا مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج بین طرفین ملاک قانونی بوده و استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به اقلام غیرمنقول بابت مهریه معینه در قباله نکاحیه عادی منتفی خواهد بود. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت که متضمّن این معنا بوده و هم‌چنین در سایر قـسمت با توجه به اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خواسته با قید به اینکه وجه نقد موضوع مهریه بایستی به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با توجه به شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و نصف آن و هم‌چنین نصف سایر اقلام مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج از طرف زوج به زوجه پرداخت گردد دادنامه فرجام‌خواسته با رعایت تذکر مذکور ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون    عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

منبع : قضاوت آنلاین به نقل از مرکز داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۴ نظر

 1. سلام وقتتون بخیر سال نو مبارک
  یه سوال خیلی حیاتی دارم
  من شش ماه هست که عقد کردم الان به مشکل خوردم و میخوام مهریه رو بزارم اجرا …الان که سند رو خوندم متوجه شدم که مهریه رو به طور کامل قید نکردن …مدرک هم دارم ..هم صورت جلسه شب بله برون و هم زمان عقد فیلم گرفته شده که عاقد مهریه رو کامل بیان کرده و چهار بار هم تکرار کرده …میخوام ببینم حکمش چیه ؟؟؟؟

 2. با درود و تبریک نوروز۱۳۹۷
  هرچند که عدم ذکر مهریه ادعایی شما در سند رسمی ازدواج جای تأمل داشته و باید با بررسی ادله، چرایی آن مشخص شود، اما با مفروض دانستن آنچه که شما در سئوال بیان کردید، می توان گفت:
  اگر در خصوص میزان مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج با آنچه که در صورتجلسه قید گردیده، میان شما و همسرتان اختلافی وجود ندارد، با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند ازدواج، درخواست کنید تا مابقی مهریه مورد توافق را در سند مزبور درج کرده و در بخش توضیجات سند نیز علت آن را قید کند.
  در صورتی که میان شما اختلاف وجود داشته باشد، هم می توانید طی دادخواستی از دادگاه درخواست تعیین مهریه کامل و الزام سر دفتر ازدواج به درج آن در سند را نمایید و برای اثبات دعوی هم به صورتجلسه شب بله و برون، فیلم های گرفته شده، شهادت شخص عاقد و سایر افراد حاضر در آن مجلس و حتی مطلعین استناد کنید و هم می توانید دعوای مطالبه مهریه به استناد سند رسمی ازدواج و صورتجلسه اشاره شده را در دادگاه مطرح کنید. در صورت انکار همسر شما نسبت به مهریه مندرج در سند عادی، دلایل اثباتی ذکرشده را ارائه نمایید تا دادگاه در صورت احراز صحت، نسبت به تمامی مهریه حکم صادر کند.

 3. ممنون بابت پاسخ گویی شما ..و وقتی که گذاشتید 🌹🌹🌹

 4. سپاس از قدرشناسی شما.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *