شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه

مهریه ای که در سند عادی ازدواج درج و عقد بر مبنای آن واقع می شود ولی در هنگام ثبت رسمی ازدواج تغییر می کند، ملاک مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج است

قضاوت آنلاین: ملاک و مبنای تعیین نوع و میزان مهریه مالی است که در سند رسمی ازدواج درج می شود مگر خلاف آن ثابت شود. براین اساس، اگر در عقدنامه عادی مهریه مال غیر منقولی درج شود که عقد ازدواج نیز بر مبنای آن واقع گردد ولی طرفین در هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج، توافقی خلاف آن نمایند، همین توافق ملاک عمل خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

آقای ح. م. به ‌طرفیت همسرش خانم ر. الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۹۰/۴/۲۵ به ‌موجب عقدنامه پیوست پرونده، عقد ازدواج دائم با خوانده منعقد کرده‌ایم و اکنون در عقد بسر می‌بریم به لحاظ اختلافات فی‌مابین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم، حقوق زوجه را پرداخت می‌نمایم.

دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۲/۷/۹۱ که با حضور زوجین و والد هر یک از آنان تشکیل گردیده، زوج خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.

خوانده اظهار داشت من قصدم زندگی بوده و هست، چون ایشان نمی‌خواهد حق ‌و حقوقم را بدهد. ضمناً در عقد هستیم و باکره می‌باشم. در ضمن طرفین توافق نمودند که بابت نفقه معوقه مبلغ هشت میلیون ریال از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و جزء نفقه و مهریه حقوق مالی دیگری نسبت به یکدیگر نداریم.

پدر زوج اظهار داشت مهریه خوانده بر عهده من است ولی توان پرداخت ندارم ضمن اینکه به پسرم خواهان پرونده گفته‌ام که خودش باید مهریه را بدهد.

سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده و مرکز پزشکی قانونی گناباد به شرح برگ ۲۷ پرونده اعلام نموده که پرده بکارت زوجه سالم است.

داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده و چون داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه نداده از طرف دادگاه از سمت داوری عزل و برای زوجه داور منصوب گردیده و داور منصوب زوجه هم به شرح برگ ۵۱ پرونده نظریه خود را که حاکی از عدم سازش طرفین بوده تقدیم نموده است.

سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌ موجب دادنامه شماره ۷ـ۹۲ مورخ ۹۲/۱/۶ با توجه به درخواست زوج و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد قانونی منعکس در آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله صادر و مقرر داشته که زوج قبل از طلاق نصف مهریه ما فی‌القباله و هم‌چنین مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه معوقه در حق زوجه پرداخت نماید.

در ضمن با توجه به اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند، پرداخت نحله منتفی است و به علاوه زوجه اموالی از زوج معرفی ننموده لذا موضوع تنصیف دارایی زوج منتفی است.

دادنامه صادره در تاریخ ۹۲/۲/۱۱ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۹۲/۳/۱۴ پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌ عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۲۷
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور

رأی دیوان عالی کشور

مستنداً به بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبـول دادخواست فرجامی زوجـه فرجام‌خواه نسبـت به دادنامه شماره ۷ـ۹۲ مورخ ۹۲/۱/۶ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده، اعتراضات فرجام‌خواه نسبت به دادنامه مرقوم وارد و موجه نیست زیرا

به دلالت محتویات پرونده، زوج فرجام‌خوانده به ‌شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نبوده و اختیار مطلق زوج را در طلاق همسرش زایل یا تحدید نمی‌سازد، النهایه زوج فرجام‌خوانده در اجرای تبصره ۳ ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به‌صورت نقد در حق زوجه تأدیه نماید که در مانحن‌فیه کلیه حقوق استحقاقی زوجه فرجام‌خواه شامل نصف مهریه ما فی‌القباله مندرج در سند رسمی نکاحیه به لحاظ باکره بودن زوجه و هم‌چنین نفقه معوقه زوجه به مبلغ هشت میلیون ریال در دادنامه فرجام‌خواسته مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است.

عمده اعتراض فرجام‌خواه راجع به اقلام غیرمنقول موضوع مهریه مندرج در قباله نکاحیه عادی می‌باشد. اگرچه در عقدنامه عادی مورخ ۹۰/۶/۱۴ بابت قسمتی از مهریه زوجه فرجام‌خواه تعدادی اقلام غیرمنقول که قیمت هر یک از آن‌ها هم تقدیم گردیده، تعیین‌شده و عقد نکاح هم بر مبنای آن منعقد گردیده است ولی چون طرفین متعاقباً به هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج به جای اقلام غیرمنقول، قیمت تقویم شده هر یک از آن‌ها را که مجموعاً به مبلغ یک‌صد و پنج میلیون ریال بوده بابت مهریه قید و مورد توافق قرار داده‌اند لذا مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج بین طرفین ملاک قانونی بوده و استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به اقلام غیرمنقول بابت مهریه معینه در قباله نکاحیه عادی منتفی خواهد بود.

بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت که متضمّن این معنا بوده و هم‌چنین در سایر قـسمت با توجه به اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خواسته با قید به اینکه وجه نقد موضوع مهریه بایستی به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با توجه به شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و نصف آن و هم‌چنین نصف سایر اقلام مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج از طرف زوج به زوجه پرداخت گردد دادنامه فرجام‌خواسته با رعایت تذکر مذکور ابرام می‌گردد.

رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه ۸ دیوان‌ عالی کشور

منبع : بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

2.9/5 = (9 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=23810


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۶ دیدگاهها

 1. Avatar photo

  سلام وقتتون بخیر سال نو مبارک
  یه سوال خیلی حیاتی دارم
  من شش ماه هست که عقد کردم الان به مشکل خوردم و میخوام مهریه رو بزارم اجرا …الان که سند رو خوندم متوجه شدم که مهریه رو به طور کامل قید نکردن …مدرک هم دارم ..هم صورت جلسه شب بله برون و هم زمان عقد فیلم گرفته شده که عاقد مهریه رو کامل بیان کرده و چهار بار هم تکرار کرده …میخوام ببینم حکمش چیه ؟؟؟؟

  • وکیل دادگستری

   با درود و تبریک نوروز۱۳۹۷
   هرچند که عدم ذکر مهریه ادعایی شما در سند رسمی ازدواج جای تأمل داشته و باید با بررسی ادله، چرایی آن مشخص شود، اما با مفروض دانستن آنچه که شما در سئوال بیان کردید، می توان گفت:
   اگر در خصوص میزان مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج با آنچه که در صورتجلسه قید گردیده، میان شما و همسرتان اختلافی وجود ندارد، با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند ازدواج، درخواست کنید تا مابقی مهریه مورد توافق را در سند مزبور درج کرده و در بخش توضیجات سند نیز علت آن را قید کند.
   در صورتی که میان شما اختلاف وجود داشته باشد، هم می توانید طی دادخواستی از دادگاه درخواست تعیین مهریه کامل و الزام سر دفتر ازدواج به درج آن در سند را نمایید و برای اثبات دعوی هم به صورتجلسه شب بله و برون، فیلم های گرفته شده، شهادت شخص عاقد و سایر افراد حاضر در آن مجلس و حتی مطلعین استناد کنید و هم می توانید دعوای مطالبه مهریه به استناد سند رسمی ازدواج و صورتجلسه اشاره شده را در دادگاه مطرح کنید. در صورت انکار همسر شما نسبت به مهریه مندرج در سند عادی، دلایل اثباتی ذکرشده را ارائه نمایید تا دادگاه در صورت احراز صحت، نسبت به تمامی مهریه حکم صادر کند.

 2. Avatar photo

  ممنون بابت پاسخ گویی شما ..و وقتی که گذاشتید ???

 3. Avatar photo

  با سلام
  سوالی در خصوص تعارض سند عادی و رسمی ازدواج در خصوص مهریه داشتم، ممنون میشم پاسخ دهید.
  در صورتجلسه بله برون ازدواج، مهریه‌ی تعیین شده شامل سکه و طلا و یک دانگ از خانه پدری داماد ذکر شده که به امضای حضار آن جلسه و خود زوج و پدر زوج، رسیده اما درسند رسمی ازدواج، فقط اموال منقول شامل طلا و سکه بر ذمه زوج عنوان شده است.
  در حال حاضر به دلایل مشکلات مالی از پدر شوهرم تقاضای دادن سهم تعیین شده را دارم اما ایشان می گویند اگر درخواستی دارید، شکایت کنید و من فقط از طریق دادگاه اگر حقی بر گردنم باشد، پرداخت می کنم.
  در ضمن، در پی درخواست من از ایشان، وی سند ۶ دانگ خانه‌ی مذکور را به یکی دیگر از فرزندانشان واگذار کردند.
  سوال بنده این است که، از ازدواج ما ۲۰ سال می گذرد و در آن زمان اطلاع نداشتم که حتماً باید کل صورتجلسه در سند رسمی عنوان شود تا رسمیت پیدا کند.
  با این اوصاف، اگر بنده از پدر شوهرم شکایت کنم، می توانم به همان صورت جلسه شب بله برون استناد کنم؟