تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

چکیده: سند مکتوم موضوع درخواست اعاده دادرسی باید دارای سه ویژگی باشد که عبارتند از: ۱- وجود خارجی داشتن سند در زمان دادرسی ۲- دلالت بر حقانیت داشتن متقاضی اعاده دادرسی و ۳- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به سند در جریان دادرسی.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۳۳۰۰۱۰۳
تاریخ صدور: ۱۰/۲/۱۳۹۳ 
مرجع صدور: شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح. ت. با وکالت آقای ف. د. و… به طرفیت خواندگان ع. ن. و… به خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال آن و رفع توقیف و سپس الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۱۰۶۰۳/۳ بخش ۱۲ تهران مضبوط در پرونده‌های کلاسه ۸۹۰۲۷۶ و ۸۹۰۲۷۵ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی و دو فقره دادنامه و وکالتنامه، نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ صادره از همین شعبه منجر به صدور رأی گردیده است و سپس به موجب دادنامه شماره ۱۸۶۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدیدنظر قرار رد دعوی نسبت به قسمتی از خواسته مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن و رفع توقیف را عیناً تأیید نموده است و در خصوص خواسته دیگر خواهان مینی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی موصوف، با توجه به نقض دادنامه به شماره ۰۴۵۳ مورخ ۱۹/۴/۹۲ توسط دادگاه محترم شعبه ۳۳ تجدیدنظر به شماره دادنامه ۱۰۲۸ مورخ ۳۰/۷/۹۲ که مالکیت خواهان را نپذیرفته و مالک را خوانده ردیف اول قلمداد نموده است لذا به عبارتی مالکیت برای خواهان متصور نمی‌باشد که بتواند در خواستی به شرح خواسته داشته باشد لذا دادگاه ضمن غیر ثابت تشخیص دادن دعوی خواهان مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران-دریانوش

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶
تاریخ صدور: ۲۳/۶/۱۳۹۳
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن. با وکالت آقای ف. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۳۳۰۰۱۰۳-۱۰/۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۱۰۶۰۳/۳ واقع در بخش ۱۲ تهران صادر شده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه  امانی شلمزاری-کریمی

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۹۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰       
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رأی تجدید نظر

خواسته خواهان آقای ح.ت. با وکالت آقای ف.د. به طرفیت پ. ق. و… نسبت به دادنامه قطعی صادره از این شعبه به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ به استناد بند هفتم ماده ۴۲۶ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می‌دارد اولاً بند هفتم ماده قانون مرقوم ناظر به مواردی می‌باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی، اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد و مدارک دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت گردد که آن اسناد در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور منوط به تحقق سه شرط ۱- وجود خارجی داشتن اسناد در زمان دادرسی ۲- دلالت بر حقانیت داشتن مستدعی اعاده دادرسی ۳- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به آن اسناد می‌باشد که در پرونده مطمح نظر آنچه به عنوان سند مکتوم از ناحیه خواهان ارائه شده است مشتمل بر صورتجلسات بازجویی در مرحله دادسرا و شکوائیه‌ها و لوایح تقدیمی به آن مرجع بود که اسناد مذکور در طول دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی ارائه گردیده است و در پرونده اصلی موجود می‌باشد، بنابراین عنوان مکتوم را ندارد و [ثانیاً] دلیل دیگر مشارالیه شهادت شهود و اقرارنامه احد از خواندگان به نام ع. ت. بوده که شهادت شهود و اقرار از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که یکی دیگر از ادله اثبات دعوی بوده متفاوت می‌باشد و شهادت همانا بیان مطالب از ناحیه اشخاص ثالث در جهت اثبات ادعای مدعی بوده و اقرار نیز اخبار به حقی به نفع دیگری و به زبان خود است که عنوان سند بر آن اطلاق نمی‌گردد و فاقد وصف مکتوم می‌باشد، از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون مرقوم قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه  امانی شلمزاری-کریمی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۶ نظر

 1. سلام در جریان دادرسی بعد از صدور رأی دادگاه متوجه شدم چندین برگه از پرونده گم شده، به مدیر دفتر اطلاع دادم که جای خودش بگذارم بعد که آوردم دیدم تا آنجایی که میشده شماره را عوض کردن و ترتیب دیگری درست شده، البته هنوزم بعضیش جاش خالیه! سپس درخواست تجدیدنظر دادم و علیرغمی که در درخواستم بود که مدارک جدید و مفقودی را میخام تا جلسه فراهم و ارائه بدم، بدون اینکه از سوی سامانه ثنا حتی پیامی بهم جهت تعیین شعبه برسه و یا در سامانه بیاد یدفعه پیام اومدکه رأی صادرشده، ضمنا قاضی کپی قولنامه ای که بشهود نشان داده، در حالی که اصل هم در پرونده است، قولنامه ای بوده که امضا شهود در آن نبوده و اصلا چنین برگه ای در کل پرونده موجود نیست و برابر اصل قولنامه هم که به دادگاه ارائه کردم و امضا همه شهود در آن بود، مفقود شده است.
  ممنون میشم اگه جواب بدید؟ دقیقا این اتفاق که افتاده قابل اعاده دادرسی هست، چکار باید بکنم؟؟؟

 2. با سلام

  هرچند که در سئوال مشخص ننمودبد پرونده شما از نوع کیفری است یا حقوقی و نیز معلوم نیست که مراد از اعاده دادرسی، نوع عادی آن منظور است یا فوق‌العاده؛ اما با تلقی این که اعاده دادرسی از نوع عادی در پرونده حقوقی موضوع سئوال است، پاسخ ما به شرح زیر می‌باشد:
  ۱. جابجا کردن شماره اوراق پرونده به ویژه در فرضی که در متن صورتجلسه ها یا احکام دادگاه یا لوایح طرفین به آن صفحات استناد شده است، مطابق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تخلف اداری کارمند محسوب شده و قابل تعقیب است.
  ۲. در آوردن عمدی اوراق از پرونده توسط کارمندان دفتری، علاوه بر این که تخلف اداری بوده، از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب و قابل تعقیب جزایی است. با اثبات آن در مرجع قضایی صالحه و اخذ حکم محکومیت کارمند متخلف و تحت شرایطی می توان درخواست اعاده دادرسی نیز نمود.
  ۳. عدم توجه قاضی به لایحه استنادی و دلایل آن اگر سهوی باشد، با توجه به قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضایی قضات و آیین نامه اجرایی آن نوعی تخلف انتظامی قاضی است و تحت شرایطی می تواند از موارد جهات اعاده دادرسی عادی ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و یا اعاده دادرسی فوق العاده ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
  ۴. نشان دادن کپی سند فاقد امضاء شهود استنادی به آنان، در حالی که کپی مصدق آن دارای امضای شهود بوده و این سند در دسترس قضات تجدیدنظر قرار داشته، مصداق بارز تحصیل دلیل به نفع یک طرف دعوی جهت صدور حکم بر ضرر طرف مقابل و مصداق غرض ورزی در رسیدگی است و این عمل علاوه بر این که تخلف انتظامی قاضی است، مطابق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم و قابل تعقیب کیفری خواهدبود. با اثبات آن در مرجع قضایی صالحه و اخذ حکم محکومیت آنان، تحت شرایطی می توان درخواست اعاده دادرسی هم نمود.

 3. باسلام و ضمن تشکر از جواب بسیار جامع کارشناسان محترمتان
  نمیدونم چجوری باید از زحمات شما قدرددانی و جبران زحمات بکنم. خدا عوض خیر بهتون بده.
  سپاسگزارم

 4. با سلام و تشکر از قدرشناسی شما
  تلاش اعضای گروه قضاوت آنلاین آن است که در حد بضاعت علمی و تجربیات قضایی، به سئوالات کاربران پاسخ کامل ارائه دهند.
  مایه مسرت و دلگرمی گروه است که پاسخ بیان شده رضایت شما را همراه داشته است.

 5. باسلام
  ببخشید فراموش کردم، پرونده قبلی کیفری هست.
  یک سؤال آیا شکایت در دادسرای انتظامی قضات از موارد اعاده دادرسی هست؟
  متشکرم

 6. با سلام
  ۱- جهات اعاده دادرسی عادی در امور کیفری به شرح مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است. به نظر می رسد که با توجه به سئوال اولیه شما، باید شرایط بندهای «ث» و «ج» ماده مزبور را با پرونده خود بررسی نمایید.
  ۲- شرایط اعاده دادرسی فوق‌العاده در پرونده های حقوقی و کیفری در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی بیان شده است. پیشنهاد می شود که پست های «مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» و همچنین پست «شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» را مطالعه کنید. ضمن این که مطالعه دیدگاه‌های پست «آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی» که به سئوالاتی در ارتباط با اعاده دادرسی پاسخ داده شد، هم مفید خواهدبود. 
  ۳- برای ملاحظه پاسخ تأثیر یا عدم تأثیر شکایت انتظامی در پرونده دادرسی پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه نمایید.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *