خانه » مقررات » تصویب نامه‌های حقوقی » تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور [هزینه دادرسی]
بودجه
بودجه

تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور [هزینه دادرسی]

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۶ و ۳۳ دقیقه ب.ظ

image_pdfimage_print

هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده در مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف برابر جدول قانون بودجه کل کشور ۱۳۹۷

جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵

تعرفه های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱

تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ مطابق با جدول شماره ۱۶ قانون بودجه کل کشور

هزینه دادرسی در امور حقوقی
عنوان مبلغ ریالی
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ  ۲۰.۰۰۰
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲.۵ درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳.۵ درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی  ۴.۵ درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث  ۵.۵ درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد  ۱.۵۰۰.۰۰۰
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه)  از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۱.۸۰۰.۰۰۰
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور  ۳۰۰.۰۰۰
هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی  ۱۵.۰۰۰
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده ۵۰.۰۰۰
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی  ۵۰.۰۰۰
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد ۳۰۰.۰۰۰
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد  ۱۰۰.۰۰۰
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ۳۰۰.۰۰۰
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری ۳۰۰.۰۰۰
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد ۳۰۰.۰۰۰
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  ۳۰۰.۰۰۰

 

بیشتر بخوانیدقانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به همراه جداول آن 

 

هزینه اجرای احکام مدنی
عنوان مبلغ ریالی
هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی)  ۵ درصد محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه)  از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۱.۸۰۰.۰۰۰
هزینه اجرای  موقت احکام در کلیه مراجع قضایی  ۳۰۰.۰۰۰
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی  ۲۰۰.۰۰۰

 

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری
عنوان مبلغ ریالی
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری  ۲۰۰.۰۰۰
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  ۴۰۰.۰۰۰

 

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف
عنوان مبلغ ریالی
دعاوی مالی  معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
دعاوی کیفری و غیرمالی  معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
صلح و سازی با  تراضی طرفین  رایگان
تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف  برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

 

در ادامه بخوانیدضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب هیأت وزیران

 

هزینه دادرسی در امور کیفری
عنوان مبلغ ریالی
هزینه تقدیم شکایت کیفری

تذکر: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

 ۱۰۰.۰۰۰
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری  ۳۰۰.۰۰۰
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا  ۲۰۰.۰۰۰
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی  کشور  ۵۰۰.۰۰۰
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲   ۳۰۰.۰۰۰
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات  ۳۰۰.۰۰۰
درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مطابق با ماده قانونی مربوطه
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول ۲۰۰.۰۰۰
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه دوم ۱۵۰.۰۰۰

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود

تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال   ۶۰.۰۰۰
نسبت به مازاد تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال   ۳۰۰.۰۰۰
نسبت به مازاد تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  ۴۰۰.۰۰۰
مازاد بر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  یک در هزار

 

جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس
عنوان مبلغ ریالی
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از ۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

تذکر: در نسخه‌ی منتشره لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه مبالغ مزبور از ۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ درج گردید که احتمالاً اشتباه تایپی باشد.

از ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۹.۰۰۰.۰۰۰
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

تذکر: مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری، جزای نقدی مورد حکم وقع شود، هر دو مجازات جزای نقدی جمع خواهدشد.

از ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰

 

در ادامه بخوانیدبخشنامه یکنواخت‎سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
عنوان مبلغ ریالی
پروانه وکالت پایه یک  ۸.۰۰۰.۰۰۰
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد  ۵.۰۰۰.۰۰۰
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها  ۸۵۰.۰۰۰
پروانه وکالت اتفاقی درهر مورد  ۶۰۰.۰۰۰

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 2٫67 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۶ نظر

 1. با سلام خدمت دست اندرکاران محترم سایت وزین قضاوت آنلاین علی الخصوص جناب مرادی عزیز
  در مواردی که ارزش خواسته مشخص و قابل تقویم نیست، در قسمت ارزش خواسته دادخواست معمولاً و طبق رویه چه عنوانی درج می گردد؟
  آیا صرفاً باید حداقل هزینه دادرسی را مدنظر قرار بدهیم و کمترین ارزش را از این جهت قید نمائیم؟
  با تشکر از پاسخگوئی جنابعالی.

 2. با درود و سپاس از قدرشناسی شما
  با توجه به «هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده در مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف برابر جدول قانون بودجه کل کشور ۱۳۹۷» مربوط به جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ و تعرفه های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ و همچنین با لحاظ قسمت دوم بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال هزینه دادرسی اخذ می شود و بقيه آن بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد. به این ترتیب، دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نموده تا خواهان آن را پرداخت نماید.

 3. ضمن تشکر جهت پاسخگوئی جنابعالی
  مقصود بنده بیشتر عنوانی که در قسمت ارزش خواسته درج می گردد بود مثلاَ می توان نوشت نامشخص یا اینکه اصولا چیزی نوشته نمی شود؟

 4. احسنت به استاد مرادی عزیز…
  بنده فکر می کردم که عدم ذکر آن نقص محسوب میشه.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *