آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ وزیر دادگستری

قضاوت آنلاین: آیین نامه امور خلافی که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۴ دی و ۷ بهمن ۱۳۰۴ که مقرر کرد: «‌نسبت به كلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صَحِیِّه [بهداشتی] همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و‌ نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشكه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و فحاشی و‌ استعمال الفاظ ركیكه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی كه به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یك روز حبس و سه قران غرامت كمتر و از یك هفته‌ حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.» و ماده ۱۱ قانون اصلاح مواد ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۷۳ – ۲۷۳ – قانون کیفر عمومی مصوب ۴ مرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی که بیان کرد: «مجازات خلاف از قرار ذیل است: ۱ – حبس تکدیری از دو روز تا ده روز. ۲ – غرامت تا دویست ریال.» تصویب شد.

با توجه به تحولات قانونی صورت گرفته در قوانین جزایی ماهوی بعد از انقلاب و لحاظ این که برخی اعمال موضوع آیین نامه در قوانین دیگری مانند نظام صنفی ، شهرداری ، تعزیرات حکومتی ، مجازات اسلامی تعزیرات و غیره جرم انگاری شده است ، مطابق همان قوانین اقدام خواهد شد. بند ب ماده ۴ آیین در همین ارتباط تصریح می دارد: «كیفرهای مقرر در این آئین نامه هنگامی ملاك اعتبار خواهد بود كه برای مرتكب جرم مطابق قوانین و آئین نامه های دیگر كیفر شدیدتری تعیین نشده باشد وگرنه مرتكب مطابق آن قوانین و نظامات بكیفر شدیدتر محكوم خواهد گردید» ، اما از آنجایی که تکلیف دیگر اعمال مندرج در این آیین نامه در قوانین دیگر مشخص نشده است، سبب شد تا در نسخ کامل این آیین نامه و یا بقاء موادی از آن ، اختلاف نظر ایجاد شود. عده ای عقیده به نسخ کامل آن دارند اما برخی دیگر را نظر بر آن است که موادی از آن همچنان باقی و قابل استناد است. اینان علاون بر استناد به بند ب پیش گفته ، استدلال می کنند که بعضی اعمالی که در آیین نامه ذکر گردید ، در هیچ متن جزایی دیگری نیامده است و چون تاکنون آیین نامه صریحاً نسخ نشده است ، پس قابل استناد است ، خاصه آن که فاقد ضمانت اجراء دانستن این اعمال می تواند تالی فاسد نیز در پی داشته باشد مثلاً دید زدن به خانه همسایه که لاجرم باید مطابق این آیین نامه عمل را جرم و قابل مجازات دانست.

در پست حاضر ، متن کامل آیین نامه که شامل چهار ماده با بندهای متعدد است را از مجموعه قوانین سال ۱۳۲۴ تهیه و منتشر می کنیم که به جهت منبع اقتباسی ، فاقد اشتباهات تایپی متعدد آیین نامه منتشره در سایت های حقوقی موجود در اینترنت است. همچنین معانی برخی لغات مانند تِجِیر در علامت [ ] بیان گردید. در چند پست آتی نیز به انتشار نظریه اداره حقوقی ، نشست قضایی و مقاله تحقیقی در خصوص اعتبار آیین نامه مزبور اقدام خواهیم کرد تا خوانندگان بتوانند با مطالعه هریک به جمع بندی قابل قبولی در حدود اعتبار آیین حاضر دست یایند.

 (اصلاحیه) آیین نامه امور خلافی مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۲۴ وزیر دادگستری

نظر بماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی ماده ۱۱ اصلاحی قانون كیفری عمومی مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۲۲ ، آئین نامه امور خلافی بشرح زیر اصلاح میشود:

ماده یكم – اشخاص زیر بدو روز تا پنج روز حبس تكدیری و بتادیه ده ریال تا پنجاه ریال غرامت محكوم میگردند:

۱- كسانیكه با اخطارهای مامورین عبور و مرور و یا پاسبانان از اینكه در پیاده رو عبور نمایند ترتیب اثر ندهند و یا اخطارهای دیگر مامورین مزبو را كه مربوط بتامین انتظامات معابر عمومی است مورد بی اعتنائی قرار دهند.

۲- مدیران مهمانخانه ها و كاروانسراها و كسان دیگریكه بموجب نظامات عمومی مكلف بروشن كردن چراغ بوده و در ادای تكلیف خود اهمال نمایند.

۳- اشخاصیكه در پیاده روها و معابر بدون اجازه شهرداری اشیائی بگذارند یا حیواناتی نگاهدارند كه مزاحم عبور و مرورشده یا بهرنحوی از انحاء تمام پیاده رو و معبر یا قسمتی ازآنرا اشغال نمایند.

۴- كسانیكه در ایوان یا جلو منازل خود یا در نقاطی كه مشرف بمعابر است اشیائی بگذارند كه در صورت سقوط احتمال خطر برای عابرین متصور باشد.

۵- كسانیكه دیوارهای معابر عمومی و امكنه خصوصی و منازل اشخاص را مُخَطَّط [خط خط شده، خط دار] نمایند و یا از صورت نظافت خارج كنند (و یا در آن بعنوان آگهی و غیره چیز بنویسند.)

۶- اشخاصی كه با منع صاحب منزل اصرار در توقف درب منزل یا نشستن روی سكوی منزل غیر نمایند.

۷- كسیكه از باغهای فلاحتی یا اراضی دیگران كه كشت شده یا برای كشت حاضر گردیده بدون مجوز قانونی پیاده یا با اتومبیل و یا با مال یا با سایر وسائل نقلیه عبور نماید یا از عبور مالهای خود جلوگیری ننماید.

۸- كسانیكه هر گونه ابزار و آلات و ادواتیكه ممكن است وسیله استفاده مجرمین گردد در معابر بگذارند.

۹- اشخاصی كه همهمه و غوغا و صداهای ناهنجار (ولو برای فروش متاع خود) بر پا كرده یا شركت در همهمه و غوغا و صداهای ناهنجار دیگران و همچنین كسانی كه در شوارع و معابر عمومی عربده بكشند و یا تظاهرات مستانه نمایند.

۱۰- هر كس در جاهائی كه معمولاً باید بلیط تحصیل نمود از قبیل راه آهن – نمایشگاه و غیره بدون بلیط داخل شود و همچنین اشخاصی كه با خالی نبودن جای نشستن در محلهای مزبور یا در وسائط نقلیه عمومی بخواهند باصرار داخل شوند.

۱۱- كسانیكه مسئول حفظ و مراقبت اطفال نابالغ میباشند و در ادای تكلیف خود اهمال نموده و بدین جهت اطفال بواسطه جنجال و هیاهو و یا بنحوی از انحاء موجب سلب آسایس و استراحت دیگران بشوند و یا مرتكب جرمی گردند و یا آنكه اعمالی از آنها سربزند كه برای خودشان یا برای دیگران احتمال خطر یا صدمه بدنی یا مالی باشد.

۱۲- كسانیكه پرندگان یا دامهای زنده را آویزان حمل كنند یا بطور آویزان نگاهدارند.

۱۳- كسانیكه برخلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی بمردگان در ملاء عام ناسزا گفته یا اهانت نمایند.

۱۴- كسانیكه با زیرشلواری یا لُنگ یا لباس خانه (بدون عذر موجه ) در معابر عمومی تردد یا توقف نمایند.

۱۵- كسانیكه بر خلاف آئین نامه اماكن عمومی و باغهای ملی رفتار نمایند.

۱۶- كسانیكه بوسیله جاری ساختن آب بمزرعه یا خانه یا معابر برای اشخاص تولید زحمت كنند.

۱۷- كسانی كه بوسیله شلاق یا چیز دیگر دامهای زنده را ببازارند بطوریكه موجب ایراد جرح یا صدمه بدنی آنها گردد.

۱۸- كسانی كه جلوی دكان خود تِجِیر [پرده بزرگ] و امثال آن (مگر برای احداث بنای جدید كه با اجازه شهرداری خواهد بود) بكشند.

۱۹- كسانی كه از معابر ممنوع گذر كنند.

۲۰- پیشه ورانی كه بدون اطلاع شهرداری بدون عذرموجه در نتیجه تبانی كارخود را تعطیل كنند و یا برخلاف مقررات مربوط بتعطیل عمومی اقدام نمایند.

۲۱- كسانی كه پارچه های كثیف و زننده و بد منظره را در گذرها و خیابانها سایه بان دكان و مغازه خود قراردهند.

۲۲- كسانی كه در گذرها و خیابانها و پیاده روها و كویها خشت بزنند.

۲۳- كسانیكه در خیابان و گذرها و پیاده روها و اماكن عمومی – ادارات و بیمارستانها- اتوبوسها- بنگاهها و پزشكخانه ها آب دهان با آب بینی بیاندازند.

۲۴- كسانی كه بار شاخه یا درخت یا نی یا پوش خرما و امثال آنها را بهر وسیله حمل نمایند بطوری كه بزمین كشیده شو و تولید گرد و خاك كند.

۲۵- كسانیكه كود و كثافات را با دوش حمل كرده و یا آنها را در داخل شهر خشك نمایند یا جوال [کيسه‌ي بزرگ حمل] آنها را در گذرها و معابر عمومی تكان بدهند.

۲۶- كسانیكه در وسائل نقلیه دربست بدون اجازه راكب سوار شوند.

۲۷- كسانیكه مال سواری یا باری را در شوراع و معابر عمومی و امثال آن بتازند.

۲۸- كسانیكه سگ یا هر حیوان مؤذی را بر دیگری تحریص نموده بدون آنكه آسیبی بشخص یا اشخاص برسد.

۲۹- كسانیكه مسئول حفاظت مجانین و یا حیوانات سبع بوده و آنها را رها نمایند.

۳۰- اشخاصی كه از قبول پول راجع مملكت بدون علت و برخلاف مقررات امتناع نمایند.

۳۱- فروشندگان روزنامه ها و لوایح و آگهی ها و اوراق ممنوعه چه حاوی عبارات ممنوع باشد چه شامل تصویر و اشكال قبیحه (ماده ۲۵ قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم ۱۳۲۶قمری )

۳۲- اشخاصی كه بدون داشتن اجازه رسمی از معابر عمومی یا اراضی دولتی یا عمومی چیزی از قبیل سنگ و خاك و مصالح و غیره بردارند مگر آنچه را كه عرف و عادت عمومی استثناء میكند.

۳۳- كسانیكه بدواً بدیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را بهتاكی مطالبه نند یا بهر نحوی از انحاء بدیگری اهانت و هتك حرمت نمایند.

۳۴- كسانیكه كبوتر پرانی و بادبادك بازی یا در معابر و خیابانها الك‌دولك بازی كنند.

۳۵- كسبه و دكاندارها كه باصرار و یا خارج از نزاكت مشتری دعوت نمایند و یا بدون رعایت ادب و نزاكت با مشتری رفتار و سخن بگویند.

۳۶- كسانیكه در معابر و شوراع بیكدیگر گلاویز شده یا با الفاظ قبیحه متكلم شوند با صداهای كریه نمایند.

۳۷- كسانیكه در معابر و امكنه عمومی یا یكدیگر شوخیهای ركیك و خارج از نزاكت نمایند.

۳۸- مرتكبین اعمال زیر:

الف – مباشرت در تهیه و نگاهداری نوشتجات و طرحها و گراور و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عكسها و فیلم های سینما و سایر اشیائی كه مستهجن است برای تجارت یا توزیع و یا نشان دادن علنی آنها.

ب – وارد كردن و حمل و خارج كردن یا سبب شدن ورود و حمل و خروج نوشتجات و ترسیمات و گراورها و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عكسها و یا فیلمهای سینما و یا سایر اشیائی كه مستهجن است برای مقاصد مذكور فوق و همچنین نشر آنها بهر نحوی كه باشد.

ج – معامله اشیاء مذكور ولو بطور غیرعلنی و هر قسم عملیات دیگری كه راجع به آنها و توزیع و نشان دادن علنی و حرفه قرار دادن و كرایه آنها.

د- اعلان یا اعلام بهر وسیله كه فلان شخصی فاعل یكی از اعمال ممنوعه فوق میباشد تا بدین وسیله انتشار و معامله آن امور تشویق شود همچنین اعلان یا اعلام باینكه چگونه بوسیله چه اشخاصی نوشتجات و طرحها و گراور و نقاشی و مطبوات و تصاویر اعلانات و علائم و عكسها و فیلمهای سینما و سایر اشیائی را كه مستهجن است میتوان مستقیماً یا غیر مستقیم بدست آورد (مقررا بین المللی ژنو مصوب ۴و۱۴ و ۸/۳۰۹)

۳۹- كسانیكه در محوطه ایستگاههای اتوبوسها و اتومبیلهای سواری دستفروشی نمایند.

۴۰- صاحبان ساختمانهائیكه ناودان غیر لوله نصب نمایند و بسبب ریزش آب برای عابرین تولید زحمت كند.

۴۱- اشخاصی كه لوله بخاری منزل یا مغازه را بطرف خیابان و معابر عمومی نصب نمایند.

۴۲- اشخاصی كه اوزان و مقادیر غیر قانونی را استعمال نمایند.

ماده دوم- اشخاص زیر به ۵ تا ۷ روز حبس تكدیری و از۵۰ تا ۱۰۰ ریال غرامت محكوم میگردند.

۱- كسانیكه در معابر حفر چاه و امثال آن نموده و یا بدون اجازه كتبی شهرداری سرچاه و قنات و امثال آنرا باز نمایند و علامت جالب توجه عابرین از قبیل چراغ و نرده در آنجا نصب نكنند.

۲- كسانیكه مكلف بپوشانیدن روی چاله های مجاری آب یا آب انبارهای واقعه در معابر هستند و در انجام وظیفه خود اهمال مینمایند مامورین شهرداری و ادارات مربوطه دولتی مشمول این ماده نبوده و طبق مقررات اداری مجازات خواهند شد.

۳- كسانكیه بدون مجوز قانونی از درختهای معبار و باغهای عمومی میوه بچینند یا بالا بروند و یا شاخه های آنرا قطع و یا زخمی نمایند.

۴- كسانیكه از نصف شب ببعد باعمالی اشتغال ورزند كه موجب سلب آسایش و استراحت دیگران شود یا تشكیل هر نوع اجتماع و ساز و آواز و كنسرت بدون اجازه شهرداری بدهند باستثنای آنچه كه در آداب و شعایر اسلامی یا ملی است.

۵- كسانیكه در شهرستانها آغل دامها و دوابهای خود را در خانه یا محل كسب خود قرار دهند.

۶- كسانیكه آوار ساختمان را بدون پروانه شهرداری در گذرها یا معابر ریخته و یا با داشتن پروانه در نقل آنها با وجود اخطار شهرداری اهمال ورزند اقدام ننمایند.

۷- كسانیكه بنوبه آب دیگری تخطی نموده و یا آب متعلق بشهر را هدر دهند.

۸- كسانیكه در عرض خیابان یا كوی عمومی بدون اجازه شهرداری تیر چوب یا هر شیئی دیگری بگذارد یا نصب كند كه سد راه عابرین گردد.

۹- كسانیكه با اخطار کتبی شهرداری در انجام مقررات وضع شده از طرف انجمن شهر راجع بزیبائی شهر تخلف نمایند.

۱۰- كسانیكه از روی بام یا دیوار یا پنجره عمارت و امثال آن آب یا خاشاك یا خاكروبه یا آتش یا هر شیئی دیگر بمعابر پرتاب كنند.

۱۱- كسانیكه از دستور شهرداری در گذاردن برچسب حاكی از نرخ اجناس خودداری نمایند.

۱۲- كسانیكه در خانه خود یا محل كسب خویش كه در شهر واقع است چیزهای بدبو از قبیل لاستیك یا استخوان یا امثال آنها بسوزانند و یا زباله و خاكروبه و مانند آنها را نگهدارند كه عفونت آن بخارج سرایت كند.

۱۳- كسانیكه در موقع آب پاشی یا تنظیف گذرهای عمومی یا پیاده روها و كویه مراقبت نكرده و لباس یا اشیاء دیگر آنرا كثیف و آلوده نمایند.

۱۴- كسانكیه در گذرها و كویها و خیابانها و امثال آن فرش تكان دهند یا بدون آب پاشی جارو كنند كه گرد و غبار بلندشود.

۱۵- كسانیكه در داخله شهر در دكان یا خانه خود بشغل دباغی روده سازی و امثال آن اشتغال ورزند.

۱۶- كسانیكه در داخل شهر كود انبار كنند كه تولید عفونت نماید.

۱۷- بلیط فروش سینما- ترن – اتوبوس و امثال آن كه بدون پروانه بهداری مبادرت بكار كنند.

۱۸- دوافروشی كه كشیك شبانه خود را تعطیل نماید.

۱۹- قناد- طباخ و امثال آنها كه ظروف مربوط بكار خود را سفید نكرده و تمیز نگاه ندارند.

۲۰- كسانیكه در گذرها بهر عنوان معركه گیری نمایند.

۲۱- كسانیكه سنگ یا چیزهای كثیف یا اجسام ثقیله بابنیه یا منازل یا پنجره یا باغات یا اراضی محصور دیگری پرتاب نمایند و هرگاه از عمل آنها جرمی واقع شود مجازات همان جرم را خواهد دید.

۲۲- اشخاصی كه اجسام ثقلیه و چیزهای كثیف و مایعات بدیگری بیندازند یا بپاشند.

۲۳- اشخاصی كه موجب اتلاف یا مجروح شدن حیوانات غیر شوند.

۲۴- كسانیكه در محلهای غیر مجاز از قبیل حریم یا درب خانه و دكاكین و امكنه عمومی خاكروبه و زباله و لج و امثال آن بریزند.

۲۵- كسانیكه با اسب و امثال آن بطور كلی سواره از پیاده رو خیابان عبور نمایند (عبور با دوچرخه پائی در پیاده رو تابع آئین نامه دوچرخه پائی مصوب ۱۳۱۸میباشد)

۲۶- كسانیكه برف بام و خانه خود را بدون مجوز قانونی بخانه همسایه بریزند.

۲۷- كسانیكه بدون پروانه شهرداری و یا شهربانی اشتغال به كسبی ورزند كه احتیاج به پروانه دارد.

۲۸- صاحبان گرمابه ها و نانوائیها و شیرینی پزیها و اماكن عمومی دیگری كه وجود آن در شهر مجاز باشد مطابق دستور شهرداری نصب دودكش ننمایند.

۲۹- كسانیكه در معابر عمومی حائل موقت مقابل قسمتی كه مشغول ساختمان میباشد نصب ننمایند.

۳۰- كسانیكه بدون رعایت اصول آئین نامه ساختمانی و اجازه شهرداری در اراضی خود ایجاد كوچه یا گذر عمومی نمایند.

ماده سوم – اشخاص زیر به ۷ روز تا ده روز حبس تكدیری و از ۱۰۰ تا دویست ریال غرامت محكوم میگردند:

۱- كسانیكه به جعبه تلفن یا چراغ برق یا سیمهای تلفن و تلگراف و لامپهای برق معابر و میدانها و سایر امنه بمنظور تخریب یا تولید خطر دست بزنند یا كلید برق را بدون اجازه مقامات صلاحیتدار باز نمایند.

۲- كسانیكه پلمپ انبار چرخهای آبكش را باز كرده و یا غیر از آبیكه برای شرب عمومی از طرف شهرداری تعیین شده آب دیگری بفروش برسانند.

۳- كسانیكه علائم مهندسی و نقشه برداری شهرداری – اداره ثبت – اداره راه امثال آنها را برداشته یا در آنها دخل و تصرف نمایند

۴- پیشه ورانیكه در انبار كردن بوته یا هیزم و امثال آنها در محل كسب خود دقت و مراقبت نكنند و بر اثر غفلت آنها حریق تولید شود.

۵- كسانیكه بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام بساختمان نمایند كه مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد.

۶- كسانیكه بدون تحصیل پروانه از شهرداری در خانه یا باغ یا دكان و امثال آن روی قنوات پوشیده عمومی را (بمنظور استفاده از آب) باز یا پاكنه احداث نمایند و یا از مجرای عمومی شق نهر كند

۷- صاحبان مغازه – دكان كاروانسرا- گرمابه و امثال آنكه در تمیز نگهداشتن نقاط نامبرده و اثاثیه آن كه برای پذیرائی مشتریها تهیه شده است كوتاهی نمایند.

۸- پیشه ورانی كه از مقررات بهداری برای معاینه و گرفتن گواهینامه آن تخلف نمایند.

۹- متصدیان فروش خواروبار – میوه – سبزی – ماست – شیر – روغن گوشت – شیره و امثال آنها که مقررات بهداری را رعایت ننمایند و اجناس خود را نظیف نگه ندارند.

۱۰- سلمانیهائی كه چراغ الكل و غیره برای ضدعفونی كردن اسباب كار خود استعمال نكرده و یا دكان خود را تمیز نگاه نداشته و روپوش سفید تمیز نپوشند و یا حوله و پنبه استعمال شده كثیف را بكار برند یا شاگردی كه برگه معاینه بهداری ندارد استخدام نمایند.

۱۱- كسانیكه طبق ماده ۲۷۳ اصلاحی قانون كیفر عمومی ولگرد محسوب شوند.

۱۲- كسانیكه منجلاب مستراح یا آب گلخن حمام یا حوض را در گذرهای عمومی یا مجاری آب یا قنوات سر بدهند و یا در معابر وی مجاری آنها را ادار نمایند.

۱۳- كسانیكه مجاری فاضل آب حمام یا مستراح را بطرف گذر قرار دهند.

۱۴- كسانیكه در انهار و مجاری آبها و قنوات چاهها – چشمه ها – آب انبارها و بركه هائی كه آب آنها مورد استفاده اشخاص است ظرف یا رخت یا فرش یا نخ یا پارچه یا حیوانات یا وسائل نقلیه و امثال آنها را بشویند یا خود را شتشو دهند و یا آنكه در آنها آشغال و كثافت بریزند.

۱۵- متصدیان یخچالهائیكه مطابق دستور شهرداری آب بندی نكرده و یا از مقررات دیگر شهرداری و بهداری سرپیچی نمایند و یا در یخ گیری تعلل كنند.

۱۶- شیرینی فروشی كه در شیرینی و شربت و امثال آنها ساخارین و یا جوهریات مضر استعمال كند.

۱۷- كسانیكه از روی بام دیوار و امثال آنها بخانه دیگری عمداً سركشی و نگاه كنند.

۱۸- كسانیكه رمالی – جَفْر [علمي که به کمک آن امور پنهاني و آينده را بازگويند]- تعبیرخواب – كف بینی – افسونگری – جادوگری – جن گیری – فالگیری – پیش گوئی ، چله نشینی – بخت گشائی و امثال آنها را وسیله معركه یا دوره گری قرار داده یا باز كردن دكان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله كسب و استفاده خود قرار دهند.

۱۹- كسانی كه دخترها – پسرها – زنها را مصراً تعقیب نمایند.

۲۰- كسانیكه در نقاط و معابر عمومی آتشبازی كنند و همچنین اشخاصی كه در اماكن خصوصی بدون اجازه رسمی آتشبازی و یا در نقاط ممنوعه تیراندازی نمایند.

۲۱- كسانیكه با اخطار ادارات مربوطه راجع به خراب كردن یا تعمیر بناهائی كه مشرف بانهدام و موجب خطر است از اقدام لازم كوتاهی نمایند.

۲۲- دوافروشان و عطاران و كسانیكه ادویه و ماكولات و مشروبات فاسد را بفروشند یا در دكان و مغازه خود نگهداشته و مطابق مقررات بهداری و شهرداری آنها را نسوزانند و یا از بین نبرند.

۲۳- دست فروشان و سمساران كه اشیائی از اشخاص مجهول الهویه بدون اخذ ضامن معتبر یا از اطفال غیر ممیز ابتیاع نمایند.

۲۴- اشخاصی كه بدون داشتن پروانه و دفتر بشغل سمساری یا امانت فروشی اشتغال ورزند.

۲۵- اشخاصی كه به هرنحوی از انحاء وضعیت معابر و امكنه عمومی را بدون اجازه مقامات صالحه تغییر دهند.

۲۶- كسانیكه با وجود قدرت و استطاعت (جسمانی) تكدی یا كلاشی را پیشه خود قرار داده و از اینراه زندگانی نمایند.

۲۷- كسانی كه بقصد ایذاء مرتكب عملی شوند که وسیله نقلیه از حركت موقت باز بماند.

۲۸- كسانیكه در نقاط محصور یا غیرمحصور بر خلاف مقررات شهرداری زباله و آشغال بریزن یا شوارع و معابر عمومی را بواسطه ریختن مدفوعات یا مانعات و یا اشیاء متعفن و گندیده كثیف نمایند یا در خیابانها و گذرها نقاط عمومی چیزی بخورند و پوست و آشغال آنها را در آنجا بریزند.

۲۹- مسئولین و مباشرین مسلخ ها و غسالخانه ها و قبرستانها كه از دستورهای مقرر بهداشتی تخلف نمایند.

۳۰- كسانكیه بدون حق قانونی بهر نحوی از انحاء مجاری آب كوچه ها و خیابانها را سد نمایند.

۳۱- حمامی هائیكه بدون اجازه شهرداری خزینه احداث یا درب خزینه های بسته شده را بگشایند.

۳۲- كوره پزیكه قالب آجر را مخالف ابعادی كه شهرداری تعیین نموده بكاربرد.

۳۳- كسانیكه در مجاور قنات یا مجاری كه آب دائم جاری است مخالف بهداشت عمومی مستراح بنا نمایند.

ماده ۴- الف- منظور از عبارت تا پنج روز و (تا پنجاه ریال) در ماده یكم و (تا هفت روز) و (تا یكصد ریال) در ماده دوم و (تا ده روز) و (تا دویست ریال) در ماده سوم این آئین نامه این است كه حداكثر مجازات حبس و غرامت در ماده یكم پنج روز پنجاه ریال و در ماده دوم هفت روز یكصد ریال و در ماده سوم ده روز و دویست ریال خواهد بود.

ب – كیفرهای مقرر در این آئین نامه هنگامی ملاك اعتبار خواهد بود كه برای مرتكب جرم مطابق قوانین و آئین نامه های دیگر كیفر شدیدتری تعیین نشده باشد وگرنه مرتكب مطابق آن قوانین و نظامات بكیفر شدیدتر محكوم خواهد گردید.

وزیر دادگستری

نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۲۴، صفحات ۳۲۸ الی ۳۳۷

4.2/5 = (4 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=25168


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن