خانه » آراء » فهرست موضوعی آراء قضایی و اداری
فهرست موضوعی
فهرست موضوعی

فهرست موضوعی آراء قضایی و اداری

فهرست موضوعی آرای قضایی و اداری با تنظیم الفبایی همراه با متن کامل هر رأی

عناوین اصلی و فهرست موضوعی آراء وحدت رویه هیأت‌های عمومی دیوان عالی کشور و عدالت اداری، شعب دیوان عالی کشور و عدالت اداری، دادگاه‌های تجدیدنظر استان، دادگاه‌های حقوقی و کیفری، قرارهای دادسرا، آراء دادگاه انتظامی قضات، آراء شورای حل اختلاف و سایر مراجع اداری منتشره در قضاوت آنلاین با تنظیم الفبایی تنظیم و آماده استفاده می باشد. برای مشاهده آرای مرتبط با هر موضوع، روی علامت  در نوار خاکستری رنگ آن موضوع کلیک کنید. برای ملاحظه متن هر رأی، کافی است روی عنوان مورد نظر کلیک کنید. برای تفکیک موضوعات مدنی از جزایی، از رنگ‌های آبی و قرمز استفاده شد. موضوعات و آراء دیگر به مرور افزوده خواهدشد. لطفاً در صورت خرابی لینک هر عنوان، مراتب را در بخش «دیدگاه» پست حاضر اعلام تا اصلاح شود.

آیین دادرسی کیفری (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت مراجع کیفری، ادله اثبات جرم، کیفرخواست، ضرروزیان ناشی از جرم، قرارهای نهایی دادسرا، اعتراض به آراء)

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

بازرسی و تفتیش خودرو در جرائم غیرمشهود تنها با اجازه مقام قضایی میسر است (رأی وحدت رویه شماره ۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

صلاحیت مراجع کیفری

رسیدگی توأمان به جرائم درجات هفت و هشت با دیگر درجات جرائم در دادسرا (نمونه قرار منع تعقیب)

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

تجهیزات دریافت از ماهواره جزء کالاهای ممنوع بوده که رسیدگی به اتهام نگهداری آنها در صلاحیت دادسرا عمومی و دادگاه جزایی است (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به اتهام حمل غیرمجاز چوب، هیزم و ذغال سنگ جنگلی (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

دادگاه صالح رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات غیرمجاز (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

دادگاه صالح رسیدگی به اتهام تأسیس و راه اندازی سایت مبتذل و مستهجن (رأی دیوان عالی کشور)

رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است (رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

ادله اثبات جرم

اقرار و اعتراف

اظهارات، اعترافات و اقرار متهمین پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

اظهارات، اعتراف و اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، دلیل اثبات جرم وی نیست (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شهادت

شهادت شهود باید از جهت مصادیق و الفاظ توهین و فحاشی با اظهارات شاکی منطبق باشد (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

تراشیدن ریش صورت با تیغ گناه محسوب و مانع پذیرش شهادت شاهد است

قسامه

قسامه از ادله اثبات قتل و جرح است نه صدمات تغییر رنگ (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

گزارش ضابطین

اظهارت و گزارش مأمورین نیروی های انتظامی اعلام جرم محسوب و دلیل اثبات جرم نیست (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

کیفرخواست

تغییر ماهیت جرم مندرج در کیفرخواست با اصلاح آن جایز نبوده و نیازمند تفهیم اتهام به متهم است (آراء قضایی دادگستری استان تهران)

ضررو زیان ناشی از جرم

حکم به پرداخت خسارت و هزینه های درمانی مازاد بر دیه (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

نوع غرامت قانونی قابل مطالبه توسط اولیاء دم در سوانح هوایی (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

حکم به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر (رأی کمیسیون جبران خسارت استان مازندران)

قرارهای نهایی دادسرا

قرار اناطه

قرار اناطه کیفری در جرم تحصیل متقلبانه گواهی انحصار وراثت

تعلیق تعقیب

فرم درخواست تعليق تعقیب متهم از سوی بازپرس و صدور قرار آن از سوی دادستان

قرار جلب به دادرسی

نمونه تصمیم قضایی دادستان در مخالفت با موافقت دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی بازپرس و کیفرخواست صادره

قرار منع تعقیب

نمونه تصمیم قضایی دادسرای عمومی ویژه نوجوانان برای ارسال پرونده به دادسرای عمومی محل وقوع جرم+نمونه قرار منع تعقیب

اعتراض به آراء

دایره شمول ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

قابلیت فرجام خواهی حکم اعدام در جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

قابلیت فرجامخواهی قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک استان در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم تجاوز به عنف با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۸)

آیین دادرسی مدنی «تشکیلات قضایی، صلاحیت مراجع مدنی، ادله اثبات دعوی مدنی (امارات قضایی، کارشناسی) قرار تأمین خواسته، دعاوی مدنی (دعوای اعسار، خلع ید، الزم به تنظیم سند رسمی)، خسارت تأخیر تأدیه، اعاده دادرسی»

تشکیلات قضایی

زمان حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

صلاحیت مراجع مدنی

آراء وحدت رویه ناظر به صلاحیت ذاتی، نسبی یا محلی محاکم

صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی درخواست اهداء جنین(رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه شخص فاقد شناسنامه (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از واحدهای دولتی متخلف (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما با دادگاه است (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

مناط صلاحیت دادگاه در خواسته مالی، ارزش مجموع خواسته های خواهان از خوانده واحد است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

ادله اثبات دعاوی مدنی

امارات قضایی

شرایط اعتبار و ارزش اثباتی قرینه به عنوان اماره قضایی (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

کارشناسی

صرف اعتراض به نظریه کارشناسی موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان نیست (آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

قرار تأمین خواسته

صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته (رأی دادگاه عمومی حقوقی تهران)

انواع دعاوی مدنی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده، مستلزم طرح دعوی علیه بازداشت کنندگان همان ملک است (رأی دادگاه حقوقی تهران)

دعوای اعسار

طرح دعوی اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوی داین (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه، فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است (أی شعبه ۸ دیوان عالی کشو)

دعوای خلع ید

طرح و اقامه دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت خواهان است؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دعوای متقابل

طرح دعوای متقابل در خارج از مهلت قانونی مانع رسیدگی آن به عنوان دعوای مستقل نیست

در صورت وجود ارتباط میان دعوای متقابل طرح شده در خارج از موعد مقرر قانونی با دعوای اصلی، باید توأمان رسیدگی شوند

خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر پول رایج داخلی است نه ارز خارجی (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو پول است (رأی وحدت رویه شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات قرارداد جعاله توسط بانک ها مشروع و قانونی است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است

اعاده دادرسی

شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

اجاره (روابط مؤجر و مستأجر)

اجرای احکام مدنی

اجرای احکام جزایی

احوال شخصیه

اداری و استخدامی (اجرای دستور، مرخصی زامیان)

اراضی، جنگل ها و مراتع

امور حسبی

(عقد) بیع

بیمه (صندوق تأمین خسارت های بدنی شرکت بیمه ایران)

پزشکی

تجارت (شرکت های تجاری، اسناد تجاری (سفته، چک) ورشکستگی)

شرکت های تجاری

هیأت مدیره شرکت سهامی خاص مکلف به تقسیم سود سالیانه قابل تقسیم بین سهامداران است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

سفته

ضمانت اجراء درج مبلغ بیش از سقف تعیین شده در سفته (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

چک

ممنوعیت صدور مجدد گواهینامه عدم پرداخت چک (رأی وحدت رویه شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

گواهی نامه عدم پرداخت چک به منزله واخواست آن بوده و بابت مسئولیت ظهرنویس می توان به وی مراجعه کرد (رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است

ورشکستگی

عدم پرداخت یک فقره دین دلیل توقف تاجر در پرداخت دیون و ورشکستگی وی نیست (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

حدود اختیارات مدیر تصفیه در اقامه دعوی به قائم مقامی تاجر ورشکسته (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر قانونی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت مانع رسیدگی به دعوی ورشکستگی تاجر علیه دادستان نیست (رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

تعزیرات حکومتی

ثبت احوال (شناسنامه)

ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی

(عقد) جعاله

خانواده (نکاح، ازدواج مجدد، حضانت فرزندان، تمکین، طلاق، مهریه، نحله و دیگر مسائل)

نکاح

سقوط حق فسخ نکاح مستلزم علم به حق فسخ و فوریت اعمال آن است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

فسخ نکاح به علت کتمان بیماری لوپوس (آرای دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)

بیماری لوسمی حاد زوجه، در صورت ایحاد بعد از عقد نکاح با وصف بهبودی، موجب فسخ نکاح نیست (آراء محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)

ازدواج مجدد

برای تجویز ازدواج مجدد زوج با فرض امتناع زوجه از تمکین، نیاز به احراز شرط توانایی زوج در اداره دو همسر نیست (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه سبب سقوط حق وکالت در طلاق زوجه است (رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

حضانت فرزندان

تصمیم قضایی در مورد حضانت فرزندان مشترک مشمول اعتبار امر مختومه نیست (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

تمکین

اگر مقدمات تمکین زوجه فراهم نباشد وی مکلف به تمکین نیست (آرای بدوی و تجدیدنظر محاکم استان تهران)

طلاق

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق زوجه به علت عسر و حرج نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع (رأی اصرار هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)

طلاق زوجه به علت بیماری پارانوئید زوج (رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی دادگاه خانواده در رد دعوای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج

حکم به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به عدم تخلف زوجه است (رأی دیوان عالی کشور)

مهریه

عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در محاسبه مهریه به نرخ روز (رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

بخشش مهریه ای که عین معین نیست، هبه نبوده بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

بخشش مهریه از سوی زوجه به زوج، تبدیل طلب به هبه محسوب و قابل رجوع می باشد (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

سند رسمی صلح مهریه، تا زمانی که باطل نشود، معتبر است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

میزان اعتبار گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف در تقسیط مهریه زوجه برای دادگاه خانواده

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است (رأی دیوان عالی کشور)

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق هم قابل استناد است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است و در زمان طلاق قابل استناد نیست(رأی شعبه دیوان عالی کشور)

نحله

نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

دیگر مسائل

حدود التزام دادگاه خانواده در پذیرش نظریه کارشناسی تعیین میزان نحله ایام زوجیت (رأی دیوان عالی کشور)

اشتغال زوجه به شغل شرافتمندانه و مورد نیاز جامعه مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه نیست (رأی دادگاه عمومی خانواده تهران)

جرائم (فقدان عنصر قانونی، افتراء، تحصیل مال از طریق نامشروع، تغییر کاربری، تصرف عدوانی، تظاهر به وکالت(دخالت در امر وکالت)، تمرد از دستور قضایی، جعل و استفاده از سند مجعول، چک بلامحل، خیانت در امانت، رابطه نامشروع، راهنمایی و رانندگی، رایانه ای ، سگ کشی، سوءاستفاده از ضعف نفس، فعل حرام، قتل، کبوترپرانی، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی، معامله به قصد فرار از دین، معامله معارض، مواد مخدر، نگهداری حیوانات)

فقدان عنصر قانونی(جرم نبودن عمل)

اعلام هویت برخلاف مشخصات مندرج در شناسنامه به مأمورین در مرحله تحقیقات مقداتی، جرم و قابل مجازات نیست (آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

رأی دادگاه در مورد برگزاری جشن مختلط که مصداق فساد و فحشاء نیست

رانندگی مارپیچ با خودرو فاقد عنصر قانونی و مجازات است

تظاهر به روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

روزه خواری از طریق استعمال سیگار در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

خیانت در امانت نسبت به غیر سگ گله و نگهبان جرم و قابل مجازت نیست (آرای کیفری دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

صرف نگهداری بی سیم جرم و قابل مجازات نیست (آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

افتراء

اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل، فاقد عنصر معنوی و سوء نیست افتراء است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

اموال موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال خاص و معینی است (آراء محاکم کیفری استان تهران)

ضمانت اجرای کیفری فروش و نقل و انتقال مال توقیف شده توسط مالک آن (رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور)

تغییر کاربری

ارکان جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها (رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

تصرف عدوانی

مالکیت شاکی نسبت به مال غیرمنقول از شرایط تحقق رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است (رأی دیوان عالی کشور)

تظاهر به وکالت(دخالت در امر وکالت)

مجازات دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت (رأی دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل)

تمرد از دستور قضایی

شرط تحقق جرم تمرد از دستور مقام قضایی منوط آن است که اجرای دستور از وظایف و تکالیف قانونی مجری باشد (رأی دادگاه عالی انتظامی قضات)

جعل و استفاده از سند مجعول

جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل می باشند (رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل می باشند (رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

جرائم جعل سند، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر هریک به عنوان جرائم مستقل قابل مجازات می باشند

جعل سند و معاونت در جعل سند مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مجازات مستقلی ندارد

حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

ارائه سند جعلی به مقام قضایی، استفاده از سند مجعول نیست (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود (آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

جرم استفاده از سند مجعول جرم آنی ولی استمراریافته است (آرای بدون و تجدیدنظر استان تهران)

چک بلامحل

مفهوم چک سفید امضاء و اثر آن در جرم صدور چک بلامحل (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

استفاده دارنده از چک تضمینی، خیانت در امانت نیست (آراء کیفری دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

خیانت در امانت

صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم خیانت در امانت (رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رابطه نامشروع

صرف برقراری تماس های تلفنی و ارسال پیامک های متعدد، جرم رابطه نامشروع نیست (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

راهنمایی و رانندگی

در تصادفات رانندگی، عابر پیاده مقصر مسئولیت کیفری ندارد (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

بی احتیاطی در امر رانندگی و فرار از صحنه تصادف، جرم واحد بوده و تعیین دو مجازات برای آن مغایر قانون است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

رایانه ای 

شرایط جرم نبودن نگهداری و استفاده از طرح، نقاشی، نوار سینما، ویدیوی و سی دی های مبتذل و مستهجن (رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

سگ کشی

رأی دادگاه کیفری در مورد مجازات سگ کشی

سوءاستفاده از ضعف نفس

اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)

اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیازمند علم متهم است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

شهادت کذب

از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب

فعل حرام

صرف ارسال پیامک های متعدد غیر اخلافی و پرینت مکالمات تلفنی میان زن و مرد نامحرم مصداق ارتکاب فعل حرام نیست (آراء دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور)

مجازات کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

مجازات ظاهر شدن مرد در ملاء عام با لباس و آرایش غلیظ زنانه (آراء قضایی استان تهران)

قتل

صدور حکم اعدام مأمور نیروی انتظامی ناقض قانون بکارگیری سلاح توسط مأمور نیروهای مسلح در موارد ضروری

کبوترپرانی

مجازات نگهداری و پرورش کبوتر در پشت‌بام منزل مسکونی بدون پروانه مخصوص (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

کلاهبرداری

مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

ترهین ملک فروخته شده از سوی فروشنده مصداق کلاهبرداری است (آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

مزاحمت تلفنی

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه است (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

محل وقوع جرائم مزاحمت، تهدید و توهین تلفنی محل حدوث نتیجه است (رأی دیوان عالی کشور)

معامله به قصد فرار از دین

انتقال مال پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت دین، مصداق جرم معامله به قصد فرار از دین است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

انتقال مال به قصد فرار از دین باید بعد از صدور حکم محکومیت قطعی مدیون باشد

معامله معارض

تعارض دو سند رسمی معامله مال غیرمنقول با یکدیگر، شرط تحقق جرم معامله معارض است (رأی وحدت رویه شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

مواد مخدر

قطعیت احکام محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر غير از اعدام تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۳ (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

عطف به ماسبق شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تا قبل از صدور حکم قطعی (رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

نگهداری حیوانات

رأی دادگاه کیفری در مورد مجازات نگهداری سگ در محوطه مشاعی

دیه و ارش

دیوان عدالت اداری (صلاحیت، اعتراض به آرآء)

سقوط تعهدات

شورای حل اختلاف

(عقد) صلح

کار، کارگر و کارفرما

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کد رهگیری

مالکیت

مالیات

مجازات ها (آزادی مشروط، درجه مجازات ها، مجازات جایگزین حبس، توبه)

مسئولیت قراردادی و قهری (خسارات قابل مطالبه، خسارات عدم انجام تعهد، وجه التزام، خسارات ناشی از جرم و شبه جرم)

وکالت و مشاوره حقوقی


منبع: قضاوت آنلاین

2+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

همچنین ببینید

نقد و نظر

اجرای مجدد طرح ناموفق هر مسجد یک حقوقدان

سعید باقری رئیس سابق اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز در باره سابق اجرایی ناموفق طرح هر مسجد یک حقوقدان و راهکاری کسب نتیجه مثبت آن می گوید.

۲ نظر

  1. Avatar

    فهرست موضوعی اراء قضایی مهمترین کمک به شکوفایی و اتقان اراء قضایی است.

    3+
  2. Avatar

    با سلام و سپاس از اعلام نظر شما و امید به این که قوه قضاییه دسترسی همگان به آراء مراجع قضایی را بیش از گذشته فراهم نماید.

    1+

پاسخی بگذارید