تازه های سایت
خانه » نظریات » فهرست موضوعی نظریات مشورتی اداره حقوقی، دادستانی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح
فهرست موضوعی
فهرست موضوعی

فهرست موضوعی نظریات مشورتی اداره حقوقی، دادستانی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح

عناوین اصلی و فهرست موضوعی نظریات مشورتی اداره حقوقی، دادستانی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشره در قضاوت آنلاین با تنظیم الفبایی تهیه و آماده استفاه است. برای مشاهده نظریات مرتبط با هر موضوع، روی علامت  در نوار خاکستری رنگ آن کلیک کنید. برای مطالعه متن هر نظریه کافی است روی عنوان مورد نظر کلیک کنید. برای تفکیک موضوعات مدنی از جزایی، از رنگ آبی و رنگ قرمز استفاده شد. موضوعات و نظریات دیگر به مرور افزوده خواهدشد. لطفاً در صورت خرابی لینک هر عنوان، مراتب را در «دیدگاه» پست حاضر اعلام تا اصلاح شود.

آیین دادرسی کیفری

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مفهوم جرائم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه

مدت اعتبار قرار عدم دسترسی به اوراق و مدارک پرونده (نظریه مشورتی شماره ۷۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

شاکی، شکایت

ضمانت اجرای کیفری فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت (نظریه مشورتی شماره ۷۲۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

شکایت مجدد شاکی قبل از خاتمه رسیدگی به شکایت اول، قابل رسیدگی نیست (نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کننده جرم بوده و نه شاکی خصوصی و حق تجدیدنظرخواهی ندارد (نظریه مشورتی کارگروه دادستانی کل کشور)

صلاحیت

دایره شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

جرائم مستوجب دیه از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است

رسیدگی اولیه به جرم رانندگی بدون گواهی نامه در صلاحیت دادسراست (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

مرجع صالح تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی یا حبس (نظریه مشورتی ۱۴۰۰ کارگروه علمی دادستانی کل کشور)

صرف صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت مجوز عدم رسیدگی دادگاه کیفری صالح نیست (نظریه ۲۴۲۲)

رد دادرس

تأیید قرار نهایی دادسرا از جهات رد دادرس نیست

ادله اثبات دعوای کیفری

کارشناسی

تفاوت کسب نظر متخصص با ارجاع امر به کارشناس (نظریه مشورتی شماره ۳۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

قسامه

اجرای پنجاه قسم در قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد باشد (نظریه مشورتی شماره ۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نیابت قضایی

قانونی بودن نیابت قضایی برای وثیقه معرفی شده (نظریه مشورتی شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

قرار اناطه

اثبات عدم تمکین زوجه نیاز به صدور قرار اناطه کیفری ندارد

قرارهای تأمین کیفری

دایره شمول تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (نظریه مشورتی شماره ۳۱۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

ضوابط صدور قرار تأمین کیفری در خسارت مازاد بر دیه (نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۱ کارگروه دادستان کل کشور)

صدور قرار تأمین کیفری نسبت به شخص حقوقی موضوعیت ندارد

دایره شمول ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

قرارهای نهایی

نوع تصمیم قضایی دادسرا برای ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی، بیت المال و عاقله (نظریه مشورتی شماره ۲۸۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

قرار جلب به دادرسی

با قرار جلب به دادرسی دادگاه نیازی به کیفرخواست نیست

میانجیگری

تفاوت میانجیگری و صلح (نظریه مشورتی شماره ۵۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

اعتراض به آراء

تجدیدنظرخواهی

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کننده جرم بوده و نه شاکی خصوصی و حق تجدیدنظرخواهی ندارد (نظریه مشورتی کارگروه دادستانی کل کشور)

مقصود از رأی اجراء نشده یا در حال اجراء در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (نظریه مشورتی ۱۱۴۶)

هزینه دادرسی

هزینه شکایت شاکیان متعدد علیه یک یا چند متهم بابت یک چند اتهام (نظریه مشورتی شماره ۳۱۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

آیین دادرسی مدنی

ابلاغ

شرایط اعتبار ابلاغ تلفنی

شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی

تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ است (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

اعتبار امر مختومه

شکایت مجدد شخص ثالث اجرایی بعد از قطعیت حکم، اعتبار امر محکوم بها دارد

نیابت قضایی

تشریفات نیابت قضایی بین المللی به کشور خارجی

تأمین خواسته دعوی

درخواست تأمین خواسته نیاز به تقویم خواسته ندارد (نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

تغییر خواسته دعوی

تغییر نحوه دعوی از صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به غیرتضامنی آنان (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

دعوای جلب ثالث

جالب ثالث را نمی توان به جای خوانده اصلی محکوم کرد

دعوای مزاحمت از حق

ممانعت مالک در استفاده از ملک خود مصداق مزاحمت است

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله کیست؟ (نظریه مشورتی شماره ۱۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

دعوای اعسار

طرح دعوی اعسار و تقسیط زوج در هنگام تقدیم دادخواست طلاق

حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به یا دین (نظریات مشورتی شماره های ۱۳۲۱، ۴۵۸۱ و ۱۸۰۲ اداره حقوقی)

دعوای خلع ید

دایره شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خلع ید و اثبات مالکیت (نظریه مشورتی شماره ۷۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

داوری

تعارض قانونی در زمان توقف اجرای رأی داور

مقصود از کلیه قضات، شاغل در محاکم قضایی و محاکم دادگستری در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی (نظریه مشورتی شماره ۲۴۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

دفاع در دعوی

ارسال دادخواست متقابل از طریق پست به دادگاه، دفاع کتبی محسوب می شود (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

خسارت تأخیر تأدیه

جواز خسارت تأخیر تأدیه از اسناد نکول شده

مرور زمان

مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص به قوت خود باقی است

اعتراض به آراء

واخواهی

آثار و احکام جلسه اول دادرسی پس از صدور قرار قبولی واخواهی (نظریه مشورتی شماره ۲۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

دادگاه تجدیدنظر

نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به قرار ابطال دادخواست دادگاه بدوی (نظریه مشورتی شماره ۲۸۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

احوال شخصیه

اجاره

اجرای احکام مدنی

اجراییه

مبداء احتساب مرور زمان اجراییه حکم حقوقی و موانع آن و نقش هریک در وصول حق الاجراء؛ نظریه مشورتی شماره ۳۱۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صلاحیت

مرجع رسیدگی به جرم خودداری کارفرما از اجرای احکام قطعی هیأت های حل اختلاف و تشخیص قانون کار (نظریه مشورتی شماره ۲۶۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

حدود اختیارات قاضی صادر کننده حکم دادگاه، قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه ها و قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف در اعمال تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نظریه مشورتی ۲۱۵۲)

توقیق اموال

نحوه توقیف اموال غیر منقول (نظریه مشورتی)

حق تقدم

تعیین حق تقدم دیون ممتازه طلبکاران محکوم علیه در مرحله اجرای حکم (نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

مزایده

مرجع صدور دستور انتقال سند ملکی کفیل یا وثیقه گذار به نام برنده مزایده

هزینه های اجرایی

مفهوم و مصادیق سایر هزینه های اجرای احکام مدنی (نظریه مشورتی شماره ۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف نیست اما زمان تعلق آن هیجده ماه است (نظریه مشورتی شماره ۸۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

سایر مسائل

طرح دعاوی متعدد علیه اداره سرپرستی یا امور شعب بانک و نحوه اجرای حکم علیه آنها

اجرای احکام کیفری

اداری و استخدامی

اراضی، جنگل ها و مراتع

بانک

بیمه

پزشکی

تجارت

تفسیر آرای قضایی

ثبت احوال

ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی

جرائم (عناصر عمومی و اختصاصی)

جرم نبودن عمل انتسابی / فقدان عنصر قانونی

صرف دانلود، استفاده از فیلترشکن و وی پی ان جرم و قابل مجازات نیست (نظریه های مشورتی شماره ۳۶۷ و ۲۵۴۹ اداره حقوقی)

امتناع از اعلام هویت یا اعلام آن برخلاف واقع در مراحل تحقیقات مقدماتی جرم و قابل مجازات نیست (نظریه مشورتی شماره ۵۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضایی)

حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم نیست اما ضبط می شود (نظریه ۱۸۳۳)

حمل و نگهداری باتوم، دستبند، فشنگ، پوکه و بی سیم به جز تفنگ بادی جرم نیست (نظریه ۷۶۳)

انتقال مال غیر

انتقال مورد اجاره به ورثه مستأجر، انتقال به غیر محسوب نمی شود (نظریه مشورتی شماره ۲۷۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

جعل و استفاده از سند مجعول

حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق شده و غیرمصدق (نظریات اداره حقوقی)

چک بلامحل، به حساب مسدود

صدور چک به حساب مسدود در حکم صدور چک بلامحل است (نظریه مشورتی شماهر ۲۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

سوء استفاده کارفرما از سفید امضاء و سفید مهر کارگر (نظریه مشورتی شماره ۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

غصب عناوین و مشاغل

شرایط استعمال لفظ دکتر برای فارغ التحصیلان دانشگاهی

کلاهبرداری الکترونیکی

کلاهبرداری الکترونیکی از طریق دستگاه خودپرداز بانکی یا ATM

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان (نظريه مشورتی شماره ۳۰۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

معامله به قصد فرار از دین

مفهوم دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ (نظریه مشورتی شماره ۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

مواد مخدر

مقصود از عبارت «مواد مذکور در ماده ۸ قانون قانون مبارزه با مواد مخدر» در بند ت ماده ۴۵ الحاقی این قانون(نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

شرایط اعمال مجازات اعدام برای جرائم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

شرایط شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم اجراء شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ (نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

خانواده

دانشگاه

دیه و ارش

دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کل کشور

شورای اسلامی شهر و روستا

شواری حل اختلاف

قضات

کار، کارگر و کارفرما

مجازات ها

درجه مجازات

درجه مجازات غیر از درجه جرم است (نظریه مشورتی شماره ۲۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

تفاوت درجه جرم با درجه مجازات (نظریه مشورتی شماره ۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

مجازات های تکمیلی و تبعی

سوابق محکومیت کیفری مؤثر و غیرمؤثر اشخاص باید به چه مراجعی اعم از قضایی و غیرقضایی اعلام شود؟ (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

ملاک محاسبه محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی (نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

تخفیف و تبدیل مجازات

مرجع صالح تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی یا حبس (نظریه مشورتی ۱۴۰۰ کارگروه علمی دادستانی کل کشور)

تعدد و تکرار

شرایط تعیین مجازات شلاق تعزیری بیش از ۷۴ ضربه

شرایط و موانع مسئولیت کیفری

موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک در معاینات پزشکی و اعمال جراحی (نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

محازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

تعارض ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی با تبصره ۲ این ماده

سقوط مجازات

توبه

دایره شمول ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (نظریه مشورتی شماره ۲۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

ادله اثبات در امور کیفری

قسامه

اجرای پنجاه قسم در قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد باشد (نظریه مشورتی شماره ۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

شرایط پذیرش سوگند صغیر در اثبات قتل عمدی مستوجب قصاص با قسامه (نظریه مشورتی شماره ۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

وکالت

نسخ قوانین و مقررات

منبع: قضاوت آنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.