پرچم کشور رومانی
پرچم کشور رومانی

قانون اساسی رومانی

اصل ۱ 
روماني يك جمهوري سوياليستي است .
جمهوري سوسياليستي روماني دولتي است حاكم ، مستقل و بسيط و متشكل از مردم ، كارگر ، شهرها و روستاها ، روماني سرزميني است تجزيه ناپذير و غير قابل تقسيم .

اصل ۲ 
در جمهوري سوسياليستي روماني همه قدرت متعلق به مردم است .
مردم آزاد ، و حاكم بر سرنوشت خود ، مي باشند .
قدرت مردم متكي بر اتحاد كارگر و دهقان است . در ميثاق وحدت و يگانگي ، طبقه كارگر ( طبقه پيشرو جامعه ) ، دهقانان ، روشنفكران و طبقات ديگر زحمتكش صرفنظر از مليت خود ، سازنده سيستم سوسياليستي بوده و زمينه انتقال به سوي كمونيسم را بوجود مي آورند .

اصل ۳ 
در جمهوري سوسياليستي روماني ، حزب كمونيست روماني نيروي سياسي رهبري كننده كل جامعه است .

اصل ۴
ملت كه صاحب واقعي قدرت است ، اين قدرت را از طريق مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق ، اعمال مي نمايد . مجمع ملي و شوراهاي خلق سازمانهايي هستند كه با آراء عمومي برابر ، مستقيم و مخفي انتخاب مي شوند .
مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق ، مبناي اساسي سيستم سازماني دولت را تشكيل مي دهد .
مجمع بزرگ ملي ، بالاترين مقام قدرت دولتي است كه تمام سازمانهاي ديگر دولت تحت نظر و راهنمايي آن به فعاليت مي پردازند .

اصل ۵ 
اقتصاد ملي روماني ، يك اقتصاد اشتراكي است كه براساس مالكيت اشتراكي ابزار توليد بنا شده است .
در جمهوري سوسياليستي روماني ، استثمار انسان از انسان براي هميشه ملغي شده است و اصل توزيع سوسياليستي ، برحسب كميت و كيفيت كار به مرحله اجرا در آمده است .كار يك وظيفه شرافتمندانه هر شهروند اين كشور است .

اصل ۶
مالكيت سوسياليستي وسائل توليد يا به صورت مالكيت دولتي است . يعني اموالي كه متعلق به كل جامعه است يا به شكل مالكيت تعاوني است يعني اموالي كه به يك سازمان تعاوني تعلق دارد .

اصل ۷
هرنوع ثروتهاي زير زميني ، معادن ، زمينهاي دولتي ، جنگلها ، آبها ، منابع طبيعي ، نيرو ، كارخانجات ، ماشين آلات ، بانكها ، مزارع دولتي ، ايستگاه هاي كشاورزي و تراكتور ها ، وسائل ارتباطي ، وسائل حمل و نقل دولتي ، وسائل مخابراتي ، ساختمانهاي دولتي ، منازل مسكوني و تأسيسات اساسي اجتماعي فرهنگي دولت ، متعلق به همه مردم ، يعني متعلق بهدولت است .

اصل ۸
تجارت خارجي در انحصار دولت است .

اصل ۹ 
زمين هاي تعاوني توليدي كشاورزي ، حيوانات ، ابزار ، تأسيسات و ساختمانهاي مربوط به آنها در مالكيت تعاوني است .
قطعه زميني كه طبق مقررات تعاوني توليد كشاورزي مورد كشت يك خانواده كشاورز عضو آن تعاوني است در مالكيت تعاوني باقي مي ماند .
منازل مسكوني در مزارع و متفرعات آن ، زميني كه بر روي آن قرار دارند در حدي كه مقررات تعاوني توليد كشاورزي مقرر مي دارد ، احشام و محصولات جزيي كشاورزي و در ملكيت شخصي دهقانان تعاوني مي باشد . ابزار ، ماشين الات ، تأسيسات و ساختمانهاي تعاوني هاي صنايع دستي و تعاوني هاي مصرف ، به ملكيت تعاوني تعلق دارد .

اصل ۱۰
تعاوني هاي توليد كشاورزي ، كه يك شكل سوسياليستي سازمان كشاورزي است ، شرايط لازم را براي كشت گسترده زمين با استفاده از علوم پيشرفته فراهم مي سازند و با افزايش توليد به توسعه اقتصاد ملي و بالابردن سطح زندگي دهقاني و نتيجتا به بالابردن سطح زندگي همه مردم كمك مي كنند .
دولت سازمانهاي تعاوني توليد كشاورزي و دارايي هاي آنها و همچنين سازمانهاي تعاوني ديگر و دارايي هاي آنها را حفظ و حمايت مي نمايد .

اصل ۱۱ 
در صورت تعاوني شدن كشاورزي ، دولت براي دهقاناني كه نتوانند به عضويت شركت هاي تعاوني درآيند ، مالكيت زمين و حيواناتي را كه توسط آنان و خانواده ايشان براي توليد و كار مورد استفاده قرار مي گيرند را تضمين مي كنند .
كساني كه به كار ساخت صنايع دستي اشتغال دارند مالك كارگاه خود مي باشند .

اصل ۱۲
زمين و ساختمان را فقط براي كارهاي عام المنفعه و با پرداخت غرامت عادله مي توان مصادره كرد .

اصل ۱۳
هدف عمده فعاليت هاي كشور جمهوري سوسياليستي روماني ، توسعه سيستم سوسياليستي و بهزيستي ملت ، بالابردن مستمر سطح زندگي و فرهنگي مردم و تأمين آزادي و حيثيت انسان و تقويت شخصيت انساني در تمام ابعاد مي باشد .
جمهوري سوسياليستي روماني ، اقتصاد ملي را سازمان داده و هدايت مي كند و از مالكيت سوسياليستي دفاع نموده و اجراي كامل حقوق شهروندان را تضمين مي كند ، آموزش و پرورش را در تمام سطوح توسعه مي دهد ، شرايط توسعه علوم ، هنر و فرهنگ را فراهم مي كند و برنامه هاي بهداشت عمومي را اجزاء كرده و عهده دار دفاع و امنيت كشور و اداره قواي مسلح مي باشد و روابط با كشورهاي ديگر را تنظيم مي نمايد .

اصل ۱۴
جمهوري سوسياليستي روماني در حفظ و توسعه روابط دوستي و همكاري و برادري با كشورهاي سوسياليستي كوشا مي باشد ، روابط همكاري را با كشورهايي كه داراي نظام هاي اجتماعي سياسي ديگري هستند بهبود داده و در سازمانهاي بين المللي به منظور تأمين صلح و تفاهيم بين ملتها فعاليت مي نمايد .
روابط خارجي جمهوري سوسياليستي روماني بر مبناي احترام به اصول حق حاكميت ، استقلال ملي ، تساوي حقوق و منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر استوار گرديده است .

اصل ۱۵
سرزمين جمهوري سوسياليستي روماني به واحدهاي اداري – منطقه اي زير تقسيم شده است :
استان ، شهرستان ، شهر ، ده .
استانهاي جمهوري سوسياليستي روماني عبارتند از :
آروس – باكائو – بانات – براسو – بخارست – كلوي – كريسانا – ذبرجا – گالاتي – هون دوآرا – جاسي – ماراموس – مورس ماجيار – اتونوموس – التينا – سوكساوانا .
پايتخت جمهوري سوسياليستي روماني ، شهر “ بخارست ” مي باشد .

اصل ۱۶
كسب تابعيت روماني و ترك تابعيت آن را قانون معين مي كند .

اصل ۱۷
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني صرفنظر از مليت ، نژاد ، جنس و مذهب ، داراي حقوق مساوي در تمام زمينه هاي اقتصادي ، سياسي ، قضايي ، اجتماعي و زندگي فرهنگي مي باشند .
حكومت جمهوري سوسياليستي روماني تساوي حقوقي هموطنان را تضمين مي نمايد . محدود كردن اين حقوق و تبعيض در اجراي آنها به خاطر مليت ، نژاد يا مذهب مجاز نيست .
هرگونه اظهاراتي كه هدف آن ايجاد چنين محدوديت هايي باشد و نيز تبليغات افراطي وطن دوستي ، شعله ور ساختن تنفر نژادي يا ملي يا مذهبي ، به موجب قانون مجازات خواهد داشت .

اصل ۱۸
در جمهوري سوسياليستي روماني ، شهروندان حق اشتغال به كار دارند . به هريك از شهروندان بر حسب تجربيات و دانش آنها ، امكان فعاليت در زمينه هاي اقتصادي ، اداري ، اجتماعي و فرهنگي داده خواهد شد و حقوق و مزاياي آنها به فراخور كيفيت و كميت كار آنها مي باشد . براي كار مساوي ، پرداخت مساوي صورت خواهد گرفت .
قانون براي حمايت و ايمني كارگر ضوابط مخصوص دارد ، همچنين به منظور حمايت از كار زنان و افراد خردسال تدابير ويژه اي مقرر مي دارد .

اصل ۱۹
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني حق تعطيلات دارند .
تعطيلات براي آنهايي كه حداكثر ساعات كار روزانه آنها هشت ساعت مي باشد ، يك روز استراحت در هفته و تعطيلات سالانه با پرداخت اجرت برايشان تضمين شده است .
در مورد كارهاي دشوار و خيلي دشوار ، كار روزانه به كمتر از هشت ساعت ، بدون كسر اجرت تقليل پيدا مي كند .

اصل ۲۰
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني حق تأمين مادي در سن كهولت و بيماري و از كار افتادگي را دارا مي باشند .
حق تأمين براي كارگران كارخانجات و كارمندان ادارات از طريق بازنشستگي و كمكهاي پزشكي به وسيله سيستم تأمين اجتماعي دولتي اجرا مي شود و براي كاركنان سازمانهاي تعاوني و ديگر سازمان هاي عمومي به صورت بيمه هايي كه اين سازمان ها ترتيب مي دهند پرداخت خواهد شد .
دولت كمك هاي پزشكي را به وسيله واحدهاي بهداري خود تأمين مي كند .
دولت مرخصي ايام زايمان با پرداخت دستمزد را تضمين مي كند .

اصل ۲۱
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني از حق آموزش و پرورش برخوردارند . حق آموزش از طريق تعليمات عمومي اجباري مي باشد . مجاني بودن آموزش در تمام سطوح و بورس هاي دولتي تأمين مي گردد .

اصل ۲۲ 
جمهوري سوسياليستي روماني ، آزادي استفاده از زبان محلي را براي مليت هايي كه در روماني زندگي مي كنند ، در انتشار كتاب ، مكاتبات يا روزنامه و يا تئاتر و يا تحصيل در كليه سطوح و مراحل به زبان مخصوص خودشان تأمين مي نمايد .
همچنين در نواحي مورد سكناي مردم غير مليت روماني ، مجامع و مؤسسات ، زبان مليت مربوطه را در نوشتن و گفتن به كار خواهند برد و مقامات را از ميان مردم آن محل يا كساني كه زبان آنان و راه و رسم زندگي آنان را مي دانند ، منصوب مي كنند .

اصل ۲۳
حقوق كليه زنان و مردان در جمهوري سوسياليستي روماني يكسان مي باشد ، دولت از ازدواج و خانواده پشتيباني مي كند و از منافع مادر و فرزند دفاع مي نمايد .

اصل ۲۴
دولت جمهوري سوسياليستي روماني ، شرايط لازم را جهت رشد جسماني و معنوي جوانان تأمين مي نمايد .

اصل ۲۵
اتباع جمهوري سوسياليستي روماني ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق را دارا مي باشند .
رأي ، عمومي ، برابر ، مستقيم و مخفي مي باشد .
هريك از اتباع روماني كه به سن هيجده سال تمام نائل شده باشند ، حق رأي دادن را دارا مي باشند .
افرادي كه حق رأي دادن داشته و در ضمن به سن بيست و سه سالگي نيز رسيده باشند ، مي توانند به عنوان نماينده در مجمع بزرگ ملي و شوراي خلق انتخاب شوند .
حق معرفي نامزد به تمام سازمانهاي كارگري ، سازمانهاي حزب كمونيست روماني ، اتحاديه هاي كارگري ، تعاوني ها ، سازمان هاي جوانان و زنان ، انجمن هاي هنري و ساير سازمان هاي توده اي و عمومي داده شده است .
انتخاب كنندگان حق دارند نمايندگان خود را هر زمان كه بخواهند طبق همان روشي كه آنان را انتخاب كرده اند ، بركنار نمايند .
محجورين و محرومين از حقوق اجتماعي و همچنين افرادي كه به موجب رأي دادگاه براي مدتي از مقوق مذكور محروم شده اند ، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را ندارند .

اصل۲۶ 
پيشرفته ترين و آگاه ترين شهروندان از صفوف كارگران ، كشاورزان ، و روشنفكران و ديگر گروه هاي مردم زحمتكش ، در حزب كمونيست كه بالاترين صورت تشكل براي طبقه كارگر و بخش پيش آهنگ آنست  ، گرد آمده اند .
حزب كمونيست روماني بيانگر و در خدمت آرمانها و منافع حياتي مردم بوده و نقش رهبر در تمام زمينه هاي سازندگي سوسياليستي را داشته و سازمان هاي توده اي عمومي و اركان دولتي را رهبري مي نمايد .

اصل ۲۷
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني ، حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري ، تعاوني ها ، سازمان جوانان و زنان و همچنين سازمان هاي هنري و اجتماعي و علمي و فني و ورزشي و سازمان هاي ديگر اجتماعي را دارا مي باشند .
دولت از فعاليت هاي دسته جمعي و سازمان هاي عمومي حمايت كرده و شرايط مناسب را جهت تأمين وسايل لازم اين سازمان ها فراهم نموده و از اموال اين سازمانها صيانت مي نمايد .
سازمانهاي خلقي و عمومي ، مشاركت وسيع توده هاي مردم را درحيات سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري سوسياليستي روماني تأمين مي كند و موجبات نظارت و كنترل عمومي را كه مظهر روح دموكراتيك نظام سوسياليستي است ، فراهم مي آورد .
حزب كمونيست روماني از طريق سازمانهاي خلق و عمومي با كارگران  ، كشاورزان ، روشنفكران . زحمتكشان ارتباط منسجم برقرار كرده و آنها را در پيشبرد و تحقق سوسياليسم بسيج مي نمايد .

اصل ۲۸
آزادي بيان ومطبوعات و تظاهرات و سخنراني براي شهروندان روماني تضمين مي شود .

اصل ۲۹
آزادي بيان و مطبوعات و اجتماعات و سخنراني و تظاهرات نبايد با اهداف خصمانه نسبت به ظاهر سوسياليستي و عليه منافع طبقه كارگر باشد .
هرگونه اجتماع فاشيستي و ضد دموكراتيك ممنوع است ، شركت در اينگونه اجتماعات و تبليغات فاشيستي با ضد دموكراتيك طبق قانون موجب مجازات است .

اصل ۳۰ 
آزادي مذهب براي تمام شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني تضمين مي شود هر كسي در اعتقاد يا عدم به يك عقيده مذهبي آزاد است . آزادي اجراي مراسم ديني تضمين مي شود .
سازمان دادن و انجام مراسم مذهبي آزاد است . نحوه سازمان دادن و عمل كردن به مراسم ديني به وسيله ، قانون معين شده است .
مدرسه از كليسا جدا است ، هيچ فرقه يا گروه مذهبي حق ندارد هيچگونه مدرسه اي به جز مدارس مخصوص ترببيت خادمان كليسا تأسيس نمايد .

اصل ۳۱
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني مصون از تعرض مي باشند . هيچ شخصي را نمي تواند دستگير يا بازداشت كرد . اگر دلايل موجه و شواهدي مبني بر اينكه وي مرتكب عملي شده است كه در قانون براي آن مجازاتي مقرر است ، وجود نداشته باشد ، اعضاي اداره تحقيق مي توانند دستور دستگيري شخص را صرفا براي حداكثر ۲۴ ساعت صادر نمايند هيچ كس رانمي توان بازداشت كرد مگر به موجب حكم دادستان يا دادگاه .

اصل ۳۲
مسكن مصون از تعرض است . هيچكس بدون اجازه نمي تواند وارد مسكن كسي شود مگر در موارد و شرايط مخصوصي كه قانون معين كرده است .

اصل ۳۳
مكاتبات و مكالمات تلفني از تعرض مصون و محرمانه بودن آن تضمين مي گردد .

اصل ۳۴
حق دادخواهي تضمين مي باشد . سازمان هاي مملكت موظف به حل و فصل شكايات شهروندان مربوط به حقوق و منافع خصوصي يا عمومي مي باشند .

اصل ۳۵
كساني كه به وسيله عمل خلاف قانون دستگاه هاي دولتي ، لطمه اي به حقوقشان وارد شود مي توانند از مقامات صلاحيت دار تحت شرايط پيش بيني شده در قانون بطلان آن عمل
وجبران خسارت وارده را مطالبه كنند .

اصل ۳۶
حق مالكيت شخصي مورد حمايت قانون است . موضوع اين حق و پس اندازهاي حاصل از كار ، خانه مسكوني و متعلقات آن و زميني كه روي آن كار مي كنند و اشياء مورد استفاده
شخصي مي تواند باشد .

اصل ۳۷
حق وراثت را قانون حمايت مي نمايد .

اصل ۳۸
جمهوري سوسياليستي روماني به خارجياني كه به علت دفاع از منافع زحمتكشان و شركت در مبارزه براي آزادي ملي يا دفاع از صلح مورد تعقيب و آزاد مي باشند ، حق پناهندگي اعطاء
مي نمايد .

اصل ۳۹ 
هريك از اتباع جمهوري سوسياليستي روماني موظف به رعايت قانون اساسي و قوانين ديگر ، و همچنين دفاع از مالكيت سوسياليستي و شركت در تقويت و توسعه نظام سوسياليستي
مي باشد .

اصل ۴۰
خدمت سربازي در صفوف ارتش دولت جمهوري سوسياليستي روماني اجباري بوده و وظيفه افتخارآميز هر يك از اتباع كشور مي باشد .

اصل ۴۱
دفاع از ميهن ، وظيفه مقدس هر يك از اتباع جمهوري سوسياليستي روماني مي باشد .
نقض سوگند وفاداري ، خيانت به وطن ، فرار از مقابل دشمن ، تضعيف قوه دفاعي دولت ، از بزرگترين جنايات بر عليه ملت بوده و به موجب قانون به شديدترين وجه مجازات خواهد شد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code