پرچم کشور رومانی
پرچم کشور رومانی

قانون اساسی رومانی

اصل ۴۲
مجمع بزرگ ملي كه بالاترين مرجع قدرت كشور است ، يگانه دستگاه قانونگذاري دولت جمهوري سوسياليستي روماني مي باشند .

اصل ۴۳
مجمع بزرگ ملي داراي اختيارات اساسي ذيل مي باشد :
۱-تصويب و اصلاح قانون اساسي جمهوري سوسياليستي روماني
۲- تنظيم و تصويب مقررات مربوط به سيستم انتخاباتي .
۳- تصويب برنامه اقتصادملي ، بودجه دولت ، وتصويب صورت حساب نهايي عملكرد بودجه .
۴- تشكيل شوراي وزيران و وزارتخانه ها و ساير اركان مركزي اداري دولت .
۵-تنظيم تشكيلات محاكم و دفاتر دادستاني .
۶- تصويب مقررات براي تشكيل و نحوه عمل شوراهاي خلق .
۷- تصويب تشكيلات و سازمان هاي اداري مملكتي .
۸- اعطاي عفو و بخشودگي
۹- تصويب و رد معاهدات بين المللي كه احتياج به تغيير قانون داشته باشد.
۱۰-انتخاب و عزل شوراي دولتي .
۱۱-انتخاب و عزل شوراي  وزيران
۱۲-انتخاب و انحلال ديوان عالي كشور و همچنين ، انتخاب و عزل دادستاني كل .
۱۳-اعمال نظارت كلي بر اجراي قانون اساسي . اخذ تصميم در مورد مطابقت قوانين با قانون اساسي فقط به عهده مجمع بزرگ ملي مي باشد .
۱۴-اعمال نظارت بر فعاليت شوراي دولتي
۱۵-اعمال نظارت بر فعاليت شوراي  وزيران و وزراء و سازمان هاي مركزي دولتي .
۱۶-استماع گزارش هاي مربوط به فعاليت هاي ديوان عالي و اعمال نظارت بر رويه هاي قضايي ديوان مذكور .
۱۷-اعمال نظارت بر فعاليت هاي دفتر دادستاني .
۱۸-اعمال نظارت كلي بر فعاليت هاي شوراهاي خلق .
۱۹-تعيين خط مشي كلي سياست خارجي .
۲۰-اعلام وضعيت اضطراري در هريك از مناطق يا در سراسر كشور ، به منظور دفاع يا برقراري نظم و امنيت ملي .
۲۱-اعلام بسيج در يك ناحيه يا در سراسر كشور ( بسيج عمومي ) .
۲۲-اعلان جنگ به عهده مجمع بزرگ ملي مي باشد ، وضعيت جنگ فقط مي تواند در صورتي اعلام شود كه تجاوز نظامي مستقيم ، بر عليه جمهوري سوسياليستي روماني و يا برعليه كشورهاي ديگري كه جمهوري سوسياليستي روماني ، به موجب تعهدات بين المللي وظيفه دفاع از آنها را دارد ، صورت گرفته باشد .
۲۳-عزل و نصب فرماندهان نظامي

اصل ۴۴
نمايندگان مجمع بزرگ ملي از حوزه هاي انتخاباتي با سكنه مساوي انتخاب مي شوند ، اين حوزه ها به موجب فرامين شوراي دولتي معين مي گردد .
هر حوزه داراي يك نماينده بوده و مجمع بزرگ ملي از چهار صد و شصت وپنج نماينده تشكيل مي گردد .

اصل ۴۵
مجمع بزرگ ملي براي مدت چهار سال انتخاب و از تاريخ پايان دوره قبلي رسميت مي بابد .
مجمع بزرگ ملي قبل از پايان مدتي كه براي آن انتخاب شده نمي تواند پايان پذيرد . در صورت وقوع وضعيتي خاص و عدم امكان انتخابات جديد ، مجمع بزرگ ملي ، در مورد ادامه نمايندگي خود براي مدتي كه وضع مذكور ادامه دارد تصميم مي گيرد .

اصل ۴۶
رأي گيري براي مجمع بزرگ ملي در يك روز تعطيل ، در آخرين ماه هر دوره قانونگذاري انجام مي شود .
تاريخ انتخابات حداقل شصت روز قبل از انجام انتخابات تعيين مي شود . مجمع بزرگ ملي جديد ، ظرف سه ماه از تاريخ پايان دوره نمايندگي پيشين تشكيل مي شود .

اصل ۴۷
مجمع بزرگ ملي ، آيين نامه داخلي خود را تنظيم و تصويب مي نمايد .

اصل ۴۹
مجمع بزرگ ملي بودجه ساليانه خود را كه جزيي از بودجه كل كشور است تنظيم و تصويب مي كند .

اصل۵۰
مجمع بزرگ ملي براي هردوه قانونگذاري ، هيأت رئيسه خود را كه مركب از يك رئيس و چهار نايب رئيس مي باشد انتخاب مي نمايد .

اصل ۵۱
رئيس مجمع بزرگ ملي جلسات مجمع بزرگ ملي را اداره مي نمايد . رئيس مجمع بزرگ ملي ، مي تواند هر يك از نايب رئيس ها را عهده دار برخي از وظايف خود نمايد .
اصل ۵۲
مجمع بزرگ ملي كميسيون هاي دائمي متشكل از نمايندگان را انتخاب مي نمايد .
كميسيون هاي متشكله در مورد لوايح قانوني و موضوعات مهمي كه براي مطالعه به وسيله ، رئيس مجمع بزرگ ملي و بر طبق صلاحيت آنها ارسل مي گردد ، اظهار نظر كرده يا گزارشي تهيه مي نمايد . به تقاضاي شوراي دولتي ، كميسيون هاي دائمي نظريات خود را در مورد طرح فراميني كه قوت قانوني دارند اعلام مي نمايد .
هر كميسيون دائمي برحسب صلاحيتش مي تواند اطلاعات عرضه شده توسط رؤساي سازمان هاي دولتي ودفتر دادستاني و دادگاه عالي را در موردفعاليت هاي اين سازمان ها استماع نمايد . كميسيون دائمي استنتاجات و پيشنهادات خودرا به مجمع بزرگ ملي تقديم مي نمايد .
مجمع بزرگ ملي مي تواند كميسيون هاي موقتي براي هر مسئله يا فعاليت خاصي تشكيل داده و اختيارات و نحوه فعاليت هريك از كميسيون ها را مقرر نمايد .
كليه سازمانهاي دولتي و رسمي ، ملزم مي باشند تا مدارك و اطلاعات مورد درخواست كميسيون ها مذكور را دراختيار آنان قرار دهند .

اصل ۵۳
براي نظارت برانطباق قوانين با قانون اساسي ، مجمع بزرگ ملي كميسيوني به نام كميسيون قانون اساسي براي همان دوره قانونگذاري انتخاب مي نمايد . كميسيون قانون اساسي مي تواند از بين كارشناساني كه نماينده نباشند ، افرادي را كه تعداد آنها از يك سوم مجموع اعضاي كميسيون قانون اساسي تجاوز ننمايد انتخاب نمايند . كميسيون مذكور گزارشات و نظريات خود و نيز گزارشات واصله از سوي سازمان هاي مقرر در آيين نامه داخلي مجمع را به مجمع بزرگ ملي تقديم مي نمايد .

اصل ۵۴
مجمع بزرگ ملي ، داراي اجلاسيه هاي عادي خواهد بود كه دوبار در سال تشكيل مي شود . مجمع بزرگ ملي هرزمان كه لازم باشد ، اجلاسيه فوق العاده تشكيل مي دهد . اجلاس فوق العاده ، بنا به درخواست شوراي دولتي يا حداقل يك سوم كليه ، نمايندگان تشكيل مي گردد .

اصل ۵۵
مجمع بزرگ ملي ، فقط در صورتي تشكيل جلسه مي دهد كه حداقل نصف به اضافه يك نفر از تمامي نمايندگان حضور داشته باشند .

اصل ۵۶
مجمع بزرگ ملي قوانين و احكام را تصويب مي نمايد .
قوانين و احكامي كه در مجمع بزرگ ملي به تصويب مي رسد بايد به موجب اكثريت آراء نمايندگان انجام گيرد .
اصلاح و تصويب قانون اساسي ، با رأي حداقل دو سوم تمامي اعضاي نمايندگان مجمع بزرگ ملي صورت مي پذيرد .
قوانين مصوب و احكام اتخاذ شده توسط مجمع بزرگ ملي ، بايد به امضاي رئيس يا معاون وي كه جلسه را اداره كرده است ، برسد .

اصل ۵۷
قوانين بايد حداكثر ظرف ده روز پس از تصويب در مجمع بزرگ ملي ، توسط رئيس شوراي دولتي امضاء شده و همچنين در روزنامه رسمي جمهوري سوسياليستي روماني درج و منتشر گردد .

اصل ۵۸
هريك از اعضاي مجمع بزرگ ملي مي تواند شوراي وزيران يا هريك از اعضاي آن را به طور شفاهي يا كتبي مورد سؤال قرار دهد .
در راستاي نظارتي كه مجمع بزرگ ملي انجام مي دهد هر يك از نمايندگان اين مجمع مي توانند رئيس ديوان عالي و يا دادستان كل را به صورت كتبي و يا شفاهي مورد سؤال قرار دهند .
شخصي كه بدين ترتيب مورد سؤال قرار گرفته است موظف است كه پاسخ سؤال مطرح شده را حداكثر ظرف مدت سه روز و در نهايت در ظرف همان اجلاسيه بدهد.

اصل ۵۹
به منظور آماده نمودن بحث در مجمع بزرگ ملي و يا پاسخگوي ، نمايندگان حق دارند كه اطلاعات مورد لزوم خود را از طريق دبيرخانه خانه مجمع بزرگ ملي خواستار گردند .

اصل ۶۰
هرنماينده موظف است متناوبا ، گزارش فعاليت خود در مجمع بزرگ ملي را به انتخاب كنندگان خود عرضه نمايد .

اصل ۶۱
هيچ يك از نمايندگان مجمع بزرگ ملي را نمي توان بدون رضايت قبلي مجمع بزرگ ملي در ايامي كه مجمع مذكور در حال اجلاس مي باشد ،و يا بدون رضايت شوراي دولتي ، در فواصل بين دو اجلاسيه مجمع بازداشت و يا برا ي محاكمه احضار كرد .

اصل ۶۲
شوراي دولتي جمهوري سوسياليستي روماني ركن عالي قدرت دولتي است كه به طور دائم انجام وظيفه مي كند و تابع مجمع بزرگ ملي مي باشد .

اصل ۶۳
شوراي دولتي به طور دائم وظايف مهم زير را عهده دار مي باشد :
۱- تعيين تاريخ انتخابات مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق .
۲- نصب و عزل رؤساي سازمان هاي مركزي اداري دولتي كه در هيأت وزراء سمتي ندارند .
۳- تعيين درجات نظامي ، اعطاي درجات ژنرالي و درياداري و سپهبدي .
۴- تعيين و اعطاي مدالها و عناوين افتخاري ، اجازه نصب و استفاده از مدالهاي اعطايي به وسيله دولت هاي ديگر .
۵- اعطاي عفو و بخشودگي
۶- اعطاي تابعيت ، تصويب انصراف از تابعيت و بازپس گرفتن تابعيت روماني .
۷- اعطاي حق پناهندگي
۸- تصويب و رد معاهدات بين المللي ، به استثناي معاهداتي كه تأييد و رد آن در صلاحيت مجمع بزرگ ملي مي باشد .
۹- تعيين رتبه هاي مأموران سياسي ، نصب و عزل نمايندگان سياسي جمهوري سوسياليستي روماني
۱۰- پذيرش اعتبارنامه و احضار نامه هاي نمايندگان سياسي دول خارجي .
۱۱- در روابط بين المللي ، رئيس شوراي دولتي به عنوان نماينده جمهوري سوسياليستي روماني مي باشد .

اصل ۶۴
شوراي دولتي بين دوره هاي مجمع بزرگ ملي ، وظايف ذيل را به عهده دارد :
۱- تشكيل اجلاسيه مجمع بزرگ ملي .
۲- تصويب قواعد و مقرراتي كه با قانون اساسي مغاير نباشد و تقديم آن به مجمع بزرگ ملي طبق آيين نامه داخلي براي تصويب قوانين .
در صورتي كه مجمع بزرگ ملي به علت شرايط استثنايي نتواند تشكيل جلسه دهد ، شوراي دولتي مي تواند برنامه اقتصادي دولت ، بودجه دولت ، همچنين لايحه تفريغ بودجه را به تصويب برساند .
۳- نصب و عزل شوراي وزيران ، ديوان عالي و دادستان كل . در صورتي كه در شرايط استثنايي ، مجمع بزرگ ملي نتواند تشكيل جلسه دهد.
۴- انتصاب و بركناري اعضاي شوراي وزيران ، به پيشنهاد رئيس شوراي وزيران .
۵- نصب و عزل رئيس و اعضاي ديوان عالي .
۶- تفسير الزام آور قوانين .
۷- اعطاي عفو و بخشودگي .
۸- نظارت در اجراي قوانين و مصوبات مجمع بزرگ ملي ، نظارت بركار شوراي وزيران ، وزرا ، و ساير اركان مركزي سازمان هاي دولتي ، و نيز بردفاتر دادستاني ها ، استماع گزارش هاي ديوان عالي و نظارت بر رويه هاي آن و تصميمات شوراهاي خلق .
۹- اعلام وضعيت فوق العاده براي دفاع از جمهوري سوسياليستي روماني و تأمين نظم عمومي و امنيت در تمام يا برخي مناطق كشور .
۱۰- فرمان بسيج كلي يا جزئي در حالت اضطراري .
۱۱- اعلان حالت جنگ در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد . حالت جنگ فقط در مواقعي مي تواند اعلام شود كه حمله مسلحانه عليه جمهوري سوسياليستي روماني يا عليه كشور ديگري كه جمهوري سوسياليستي روماني طبق عهد نامه هاي بين المللي در برابر آن داراي تعهد دفاع متقابل است ، صورت گرفته باشد . مگر اين كه از عهدنامه چنين استنباط شود كه تعهد اعلام حالت جنگي ، قوت اجرايي خود را از دست داده است .
۱۲- نصب و عزل فرمانده كل قوا .

اصل ۶۵
شوراي دولتي را مجمع بزرگ ملي در اولين نشست از ميان اعضاي خود براي طول دوره قانونگذاري انتخاب مي نمايد .

اصل ۶۶
شوراي دولتي متشكل است از رئيس و سه نفر قائم مقام و پانزده عضو . شوراي مذكور از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد .

اصل ۶۷
شوراي دولتي وظايف خود را برمبناي اصل رهبري جمعي انجام مي دهد .

اصل ۶۸
شوراي دولتي به صدور فرامين واخذ تصميمات مبادرت مي ورزد .
فرامين و تصميمات متخذه ، توسط رييس شوراي دولتي امضاء مي شود . فراميني كه داراي اعتبار قانوني هستند در روزنامه رسمي جمهوري سوسياليستي روماني طبع و منتشر مي گردد .

اصل ۶۹
شوراي دولتي در مورد اموري كه در صلاحيت او ميباشد و همچنين در مورد رعايت و اجراي قوانين و تصميمات توسط سازمان هاي دولتي به مجمع بزرگ ملي گزارش مي دهد .

اصل ۷۰
شوراي وزيران مقام عالي اداري كشور است .
شوراي وزيران فعاليت هاي كلي اجرايي را درتمام كشور هدايت مي نمايد و وظايف عمده ذيل را نيز به عهده دارد :
۱- اتخاذ تدابير كلي براي اجراي سياست هاي داخلي و خارجي دولت .
۲- تأمين اجراي قوانين .
۳- راهنمايي و هماهنگي و نظارت بر فعاليت هاي وزراء و ساير مراكز اداري كشور .
۴- اتخاذ تدابيري به منظور تأمين نظر عمومي و دفاع از منافع و حقوق شهروندان .
۵- تهيه طرح تفضيلي برنامه و بودجه دولت و تنظيم صورت حساب نهايي عملكرد بودجه .
۶- تصويب تدابير لازم براي اجراي برنامه و بودجه دولت .
۷- ايجاد كارخانجات ، سازمانهاي اقتصادي و مؤسساتي در جهت منافع جمهوري .
۸- تعيين سهميه ساليانه احضار به خدمت وظيفه عمومي شهروندان و اتخاذ تدابير براي سازماندهي كل نيروهاي مسلح
۹- اداره كل روابط با كشورهاي ديگر و اتخاذ تدابير براي انعقاد موافقتنامه هاي بين المللي .
۱۰- تعليق تصميمات شوراهاي خلق كه با قانون مطابقت ندارد .
۱۱- اعمال راهنمايي . هدايت و نظارت كلي بر فعاليتهاي كميته هاي اجرايي شوراهاي خلق .

اصل ۷۱
شوراي وزيران ، به وسيله مجمع بزرگ ملي ، براي طول دوره قانونگذاري در اولين اجلاسيه مجمع انتخاب مي شود . شوراي وزيران تا تعيين هيأت وزراي جديد از سوي نمايندگان جديد ، به كار خود ادامه مي دهند.

اصل ۷۲
شوراي وزيران در ايفاء وظايفش ، تصميمات خود را به منظور اجراي قوانين و منطبق با قوانين اتخاذ مي كند .
تصميماتي كه موجب برقراري ضوابط و قواعد مي گردد ، در روزنامه رسمي جمهوري سوسياليستي روماني منتشر مي شود .

اصل ۷۳
شوراي وزيران از رئيس شوراي وزيران و معاونين شوراي وزيران كه از ميان آنها يك نفر يا بيشتر مي تواند معاون اول رئيس شوراي وزيران باشد ، و وزراء و رؤساي سازمان هاي مركزي دولت تشكيل مي شود .
رئيس معاون اول و ساير معاونين ، دبيرخانه ( دفتر ) دائمي شوراي وزيران را تشكيل مي دهند .

اصل ۷۴
شوراي وزيران در انجام فعاليت هايش بر طبق اصل “ رهبري جمعي ” كه تأمين كننده ، وحدت عمل سياسي و اداري وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي مركزي دولتي است ، عمل مي كنند .

اصل ۷۵
شوراي وزيران چه به صورت جمعي و چه به صورت فردي در مقابل مجمع بزرگ ملي مسئوليت دارند . هر يك از وزراي شوراي وزيران ، براي فعاليت هاي اختصاصي خود و نيز براي كل فعاليت هاي شوراي وزيران ، در مقابل شوراي دولتي مسئول خواهند بود .

اصل ۷۶
وزراء و ساير اركان مركزي اداري كشور ، سياست دولت را در زمينه هايي كه براي آن منصوب شده اند ، به مرحله اجرا در مي آورند .

اصل ۷۷
وزراء و رؤساي سازمان هاي اداري مركزي بر مبنا و دراجراي قوانين و تصويب نامه هاي شوراي وزيران اقدام به صدور دستورالعمل و بخشنامه مي كنند . آن دسته از مصوبات كه وضع كننده قواعد است در روزنامه رسمي جمهوري سوسياليستي روماني منتشر مي شود .

اصل ۷۸
وزراء و رؤساي اركان مركزي اداري در مورد فعاليتها و سازماني كه سرپرستي مي نمايند در مقابل شوراي وزيران مسئوليت دارند .

اصل ۷۹
شوراهاي خلق ، اركان محلي قدرت دولتي در استانها و نواحي و شهرها ، روستاها مي باشند .
شوراهاي خلق ، فعاليتهاي محلي را به عهده دارد و موجبات توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و اداري واحدهاي منطقه اي ـ اداري را كه در آن انتخاب شده اند ، فراهم مي آورند و حافظ نظم عمومي و مشروعيت سوسياليستي و حمايت از حقوق شهروندان مي باشند .
شوراهاي خلق ، مشاركت مردم را درحل مسائل عمومي و دولتي در سطح محلي فراهم مي كنند .

اصل ۸۰
شوراهاي خلق وظايف مهم ذيل را به عهده دارند :
۱- تصويب بودجه و برنامه اقتصاد محلي و مفاصا حساب عملكرد آن .
۲- انتخاب و عزل كميته اجراي شوراي خلق .

۳- ايجاد بنگاه هاي توليدي و اقتصادي ، و تشكيل سازمان هاي دولتي در سطح محلي .
۴- راهنمايي و جهت دادن ونظارت بر فعاليت كميته اجرايي و بخش هاي تخصصي اداري محلي سازمان هاي اقتصادي تابعه
۵- نظارت بر تصميمات شوراهاي خلق پايين تر ، برحسب سلسله مراتب .

اصل ۸۱
شوراهاي خلق تشكيل مي شوند از نمايندگان حوزه انتخابيه مربوط . از هر حوزه انتخابيه يك نماينده انتخاب مي شود . هرحوزه انتخابيه براي انتخاب نمايندگان شوراهاي خلق برحسب تعداد ساكنين مساوي تعيين مي شود .
مدت نمايندگي شوراي خلق چهار سال است ، به استثناي شوراي خلق ده ، كه مدت آن دوسال مي باشد . مدت نمايندگي ازتاريخ خاتمه مدت نمايندگي شوراي خلق قبلي محاسبه مي شود . انتخاب مجدد در يكي از روزهاي تعطيل آخرين ماه دوره نمايندگي شوراي خلق صورت مي پذيرد .

اصل ۸۲ 
شوراهاي خلق نمايندگاني از بين خود براي تشكيل كميسيون هاي دائمي كه در انجام وظايفشان به آنها كمك مي كنند ، انتخاب مي نمايند .

اصل ۸۳ 
شوراهاي خلق داراي اجلاسيه خواهند بود . تشكيل اجلاسيه ها ، توسط كميته اجرايي شوراي خلق انجام مي شود .
اجلاسيه هاي ويژه به ابتكار كميته دائمي يا به درخواست دست كم يك سوم تعداد نمايندگان تشكيل مي شود .

اصل ۸۴
جلسات شوراهاي خلق ، با حضور حداقل نصف به اضافه يك از مجموع نمايندگان رسميت پيدا مي كند . در هرنشست ، شوراي خلق يك رئيس براي اداره جلسه انتخاب مي نمايد .

اصل ۸۵
هريك از نمايندگان موظفند به طور ادواري گزارشهايي از فعاليتهاي خود در شوراي خلق را به اطلاع حوزه انتخابيه خود برسانند .

اصل ۸۶
تصميمات شوراي خلق زماني معتبر مي باشد كه اكثريت نمايندگان شوراي مذكور به آن رأي مثبت داده باشند .
تصميماتي كه جنبه قانوني دارد به طريقي كه قانون معين نموده است به اطلاع مردم مي رسد .

اصل ۸۷
كميته اجرايي شوراي خلق ، ركن محلي اداره دولتي با صلاحيت عام ، د رواحد منطقه اي – اداري كه شوراي خلق در آن انتخاب شده است ، مي باشد .

اصل ۸۸
كميته اجراي شوراي خلق ، داراي وظايف مهم ذيل مي باشد :
۱- اجراي قوانين ، فرامين و تصويب نامه هاي هيأت وزراء و ديگر مصوبات اركان هاي بالاتر .
۲- اجراي تصميمات شوراي خلق كه آن كميته اجرايي را برگزيده است .
۳- تنظيم طرح بودجه محلي و برنامه اقتصادي و تشريح صورت حساب نهايي عملكرد بودجه .
۴- اجراي بودجه و برنامه ، اقتصادي محلي .
۵- هدايت و كنترل فعاليت هاي بخش هاي ويژه اداره دولتي و مؤسسات و سازمان هاي اقتصادي تابعه .
۶- هدايت و كنترل فعاليت كميته هاي اجرايي شوراهاي خلق كه در مرتبه پايين تري قرار دارند .
۷- تعليق تصميمات شوراهاي خلق پايين تر كه مغاير با تصميمات شوراي خلقي كه آن را انتخاب كرده است مي باشد

اصل ۸۹
اعضاي كميته اجرايي به وسيله شوراي خلق از بين نمايندگان شوراي مذكور در اولين نشست پس ار انتخابات براي طول دوره شوراي خلق انتخاب مي شوند .
پس از پايان دوره مأموريت شوراي خلق ، كميته اجرايي ، تا انتخابات كميته اجرايي جديد به وظايف خود ادامه مي دهد .

اصل ۹۰
كميته اجرايي شوراي خلق از يك رئيس و يك نايب رئيس و از تعدادي عضو كه قانون مقرر داشته تشكيل مي شود . كميته اجرايي فعاليت خود را طبق اصل مسئوليت مشترك و رهبري جمعي ادامه مي دهد .

اصل ۹۱
كميته اجرايي شوراي خلق در اجراي وظايفش اقدام به صدور تصميمات بر مبنا و در اجراي قانون مي نمايد . تصميماتي كه واضع قواعد و مقررات است به طريقي كه قانون معين مي كند به اطلاع مردم مي رسد .

اصل ۹۲
كميته اجرايي در مورد فعاليت هاي خود در مقابل شوراي خلق منتخب خود ، مسئول خواهد بود . كميته اجرايي همچنين در مقابل كميته هاي اجرايي بالاتر از خود مسئوليت دارد و بايد پاسخگو باشد .
كميته هاي اجرايي شوراهاي خلق ايالتي در مقابل شوراي وزيران پاسخگو مي باشد .

اصل ۹۳
شوراهاي خلق ناحيه ، بخش و شهر همراه با كميته هاي اجرايي آنها ، بخش هاي تخصصي سازمان اداري دولتي را تشكيل مي دهد .

اصل ۹۴
در جمهوري سوسياليستي روماني قانون ، به وسيله ديوان عالي ، دادگاه هاي ايالتي ، دادگاه هاي خلق و دادگاهها ي نظامي كه طبق قانون تشكيل مي شود ، به مرحله اجراء در مي آيد .

اصل ۹۵
دادگاه ها با انجام فعاليت قضايي خود ، از نظام سوسياليستي و حقوق اشخاص دفاع كرده ، و روح احترام به قوانين را به شهروندان آموزش مي دهد .
هدف دادگاه ها از مجازات ، اصلاح و آموزش متخلفين و پيشگيري از ارتكاب جرائم جديد مي باشد .

اصل ۹۶
دادگاه ها دعاوي كيفري و مدني و هر دعوي ديگر ي را كه در صلاحيتشان باشد رسيدگي و محاكمه مي كنند .
در موارد پيش بيني شده در قانون دادگاه ها بر تصميمات سازمان هاي اداري يا عمومي كنترل و نظارت مي نمايند .
دادگاه ها به تقاضاي اشخاصي كه از اعمال اداري به حقوق آنان صدماتي وارد شده رسيدگي مي نمايند . و مي توانند نظريات خود را در مورد قانوني بودن احكام و تصميمات اداري اعلام نمايند .

اصل ۹۷
دادگاه عالي ، برفعاليت قضايي تمام محاكم نظارت دارد .
نحوه اجراي اين نظارت را قانون مقرر مي كند . به منظور اتخاذ رويه هاي قانوني واحد در امور قضايي دادگاه عالي در جلسه هيأت عمومي به اتخاذ رويه هاي قضايي اقدام مي نمايد .

اصل ۹۸
دادگاه عالي ، در نخستين اجلاسيه مجمع بزرگ ملي ، براي طول دوره قانونگذاري انتخاب مي شود .
دادگاه عالي تا انتخابات دادگاه عالي جديد در دوره قانونگذاري بعد به فعاليت خود ادامه مي دهد .

اصل ۹۹
دادگاه عالي در مقابل مجمع بزرگ ملي در مورد فعاليت هاي خود مسئول مي باشد و در فاصله ، جلسات مجمع بزرگ ملي در مقابل شوراي دولتي مسئول است .

اصل ۱۰۰
تشكيلات محاكم ، صلاحيت و آيين دادرسي قضايي به وسيله قانون معين مي شود .
دعاوي كه در مراحل بدوي در دادگاه هاي خلق و دادگاه هاي ايالتي و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود با حضور هيأت منصفه انجام مي گيرد .

اصل ۱۰۱
قضات و هيأت منصفه بر طبق و به طريقي كه قانون مقرر داشته انتخاب مي شوند .

اصل ۱۰۲
در جمهوري سوسياليستي روماني جريان دادرسي به زبان روماني است ودر ايالات و بخشهايي كه محل سكونت مردمي غير از مليت روماني است استفاده از زبان مادري مردم محل ضروريست .

اصل ۱۰۳
محاكمات به صورت علني است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري پيش بيني كرده باشد .

اصل ۱۰۴
قضات و هيأت منصفه در فعاليتهاي قضايي شان مستقل بوده و فقط تحت امر قانون هستند .

اصل ۱۰۵
دفتر دادستاني جمهوري سوسياليستي روماني بر رعايت و اجراي قانون توسط وزارتخانه ها و سازمان هاي مركزي اداري كشور و سازمان هاي اداري ايالات و سازمان هاي تعقيب كيفري و محاكم و مأموران شهروندان ديگر ، نظارت مي نمايد .

اصل ۱۰۶
دفتر دادستاني به وسيله دادستان كل هدايت و رهبري مي شود . سازمان هاي دادستاني عبارتند از : دفتر دادستاني كل ، دادستاني استان و دادستاني ناحيه و بخش و دفاتر دادستاني نظامي .
سازمان هاي دفتر دادستاني به طريق سلسله مراتب اداره مي شوند .

اصل ۱۰۷
دادستان كل در نخستين اجلاس مجمع بزرگ ملي براي يك دوره ، قانونگذاري انتخاب مي شود وتا انتخاب دادستان كل جديد در اولين اجلاس دوره ، قانونگذاري بعدي ، در سمت خود باقي است . دادستانها توسط دادستان كل منصوب مي شوند.

اصل ۱۰۸
دادستان كل در مورد فعاليت هاي دفاتر دادستاني در برابر مجمع بزرگ ملي مسئول مي باشد . و در فاصله بين اجلاسيه ها در مقابل شوراي دولتي مسئوليت دارد .

اصل ۱۰۹
آرم جمهوري سوسياليستي روماني نشان دهنده كوه هاي مشجري است كه خورشيد بر بالاي آن طلوع كرده است . در قسمت چپ يك دكل چاه نفت است . آرم با حلقه اي از خوشه هاي گندم احاطه شده است و بالاي آرم يك ستاره پنج پر است قاعده آرم در يك نوار سه رنگ كه روي آن كلمات جمهوري سوسياليستي روماني “ مي باشد چيده شده است . ”

اصل ۱۱۰
مهر دولتي حاوي آرم كشور است كه اطراف آن كلمات جمهوري سوسياليستي روماني حك شده است .

اصل ۱۱۱
پرچم جمهوري سوسياليستي روماني حاوي رنگ قرمز ، زرد و آبي است كه عمودي قرار گرفته و رنگ آبي بعد از چوب پرچم است و آرم جمهوري سوسياليستي روماني در مركز آن قرار دارد .

اصل ۱۱۲
سرود ملي جمهوري سوسياليستي روماني را مجمع بزرگ ملي تصويب مي كند .

اصل ۱۱۳
قانون اساسي حاضر از تاريخ تصويب قابل اجرا است .

اصل ۱۱۴

قانون اساسي ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۲ و هرگونه مقررات ديگري اعم از قوانين ، فرامين و مصوبات قانوني كه مغاير با قانون اساسي حاضر باشد از اين تاريخ منسوخه مي باشد .

به نقل از معاونت آموزش دادگستری تهران

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=3031


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن