روسيه
روسيه

قانون اساسی کشور روسیه

ماده پنجم :

۱)فدراسيون روسيه از جمهو ريها قلمروها مناطق شهرهاي داراي اهميت فدرال منطق خود مختار ونواحي خود مختاري كه اعضاي برابر در فدراسيون روسيه هستند تشكيل شده است

۲) جمهوري داراي قانون اساسي و قوا نين خود مي باشد قلمرو منطقه شهرهاي داراي اهميت فدرال منطق خود مختار داراي قانون اساسي و قوانين خود هستند

۳) ساختار فدرال فدراسيون روسيه براساس يكپارچگي دولت وحدت اقتدار دولت توزيع اقتدار و قدرت درميان دستگاههاي دولتي و فدراسيون روسيه و نهادهاي قدرت دولتي اعضاي فدراسيون روسيه برابري و حق تعيين سرنوشت مردم فدراسيون روسيه استوار گرديده است

۴) همه اعضاي فدراسيون در رابطه با نهادهاي فدرال قدرت دولتي يكسان مي باشند

ماده ششم :

۱) شهروندي فدراسيون روسيه د ر سر ا سر قانون فدرال كسب يا قطع مي گردد حقوق شهروندي بدون در نظر داشتن مباني دريافت آن يكسان و برابر است

  ۲) هر شهروند فدراسيون روسيه د ر سراسر قلمرو آن از همه حقوق و آ زادي ها برخوردار است ودربرابر تكاليف مندرج در قانون اساسي فدراسيون روسيه باديگران مسئوليت يكسان دارد

۳) هيچ يك از شهروندان فدراسيون روسيه رانمي توان از حقوق شهر وندي محروم كرد يااورابه تغيير آن مجبور نمود

ماده هفتم :

فدراسيون روسيه يك دولت اجتماعي است كه سياست آن ايجاد شرايط زندگي شرافتمندانه وتوسعه آزاد انساني مي باشد تامين نيازهاي معنوي ومادي انسان باتا مين رفاه او وجا معه دنبال مي شود

۲) در فدراسيون روسيه كار و سلامتي مردم مورد حمايت قراردارند تضمين حداقل دستمزد وحمايت دولت از خانواده والدين اطفال سالمندان و از كار افتادگان تحقق مي يابد نظام خدمات اجتماعي توسعه مي يابد وحقوق بازنشستگي و ديگر تضمين هاي تامين اجتماعي ايجاد مي شود

ماده هشتم :

۱) فدراسيون روسيه يكپارچگي فضاي اقتصادي جريان آزاد كالا خدمات وسرمايه  حمايت از فعاليت هاي رقابتي وآزادي فعاليت هاي اقتصادي راتضمين مي كند

۲) مالكيت خصوصي دولتي اجتماعي (‌تعاوني )‌واشكال ديگر آن مورد تاييد قرار مي گيرد

ماده نهم :

زمين وديگر منابع طبيعي در فدراسيون روسيه به عنوان اساس زندگي وفعاليت مردم ساكن سرزمين هاي آن مورد بهره برداري وحمايت قرار مي گيرد
  
ماده دهم :

۱) قدرت دولتي در فدراسيون روسيه برپايه تفكيك به قواي مقننه مجريه وقضاييه اعمال ميگردد دستگاههاي مقننه ومجريه وقضاييه داراي استقلال هستند

  ماده يازدهم :

۱) حاكميت در فدراسيون روسيه بوسيله رياست جمهوري فدراسيون روسيه مجمع فدرال ( شوراي فدراسيون دوماي كشور ) دولت فدراسيون روسيه ودادگاههاي فدراسيون روسيه اعمال مي شود

 ۲)‌ قدرت دولتي  فدراسيون روسيه بوسيله دستگاههاي دولتي از سوي اعضاي آن ايجاد شده اند اعمال مي گردد

 ۳) تفكيك اختيارات در ميان اختيارات قدرت دولتي در فدراسيون روسيه ودستگاههاي دولتي اعضاي فدراسيون روسيه براساس قانون وپيمان فدراسيون وساير پيمانهايي كه درمورد تفكيك اختيارات است صورت ميگيرد

ماده دوازدهم :

حكومت هاي خود گردان محلي در فدراسيون روسيه مورد تاييد وضمانت قرار مي گيرند

ماده سيزدهم :

۱) در فدراسيون روسيه تنوع ايدئولوژيكك مورد تاييد است

۲) هيچ ايدئولوژي به عنوان ايدئولوژي دولتي ويااجباري نمي تواند وجود داشته باشد

۳) تنوع سياسي ونظام چند حزبي در فدراسيون روسيه مورد شناسايي قرار مي گيرد ۴) اتحاديه هاي عمومي در برابر قانون مساوي هستند

۵) ايجاد وفعاليت تشكل هاي اجتماعي كه هدف آنها دگر گون سازي اجباري اساس نظام قانوني ونقض يكپارچگي فدراسيون روسيه اخلال در امنيت آن ايجاد واحدهاي نظامي تحريك دشمني هاي اجتماعي نژادي ملي ومذهبي باشد ممنوع است

ماده چهاردهم :

۱) فدراسيون روسيه يك دولت غير مذهبي است هيچ مذهبي نمي تواند مذهب دولتي ويااجباري باشد

۲)مجامع دولتي از دولت جداهستند ودربرابر قانون يكسان مي باشند

  ماده پانزدهم :

۱)قانون اساسي فدراسيون روسيه دراراي ظرفيت عالي حقوقي واقدام مستقيم درسراسر قلمروفدراسيون روسيه اعمال مي گردد قوانين واسناد حقوقي درفدراسيون روسيه نبايد درتعارض باقانون اساسي فدراسيون روسيه قرار گيرند

  ۲) دستگاههاي اقتدار دولتي نهادهاي خودگرداني محلي مقامات شهروندان ومجامع آنها موظف مي باشند قانون اساسي فدراسيون روسيه وديگر قوانين آن رارعايت نمايند

۳) قوانين بايد به طور رسمي منتشر شوند قوانين منتشر نشده استفاده نمي شوند اسناد حقوقي مربوط به حقوق وآزادي هاي انساني وتكاليف افراد وشهروندان اگر بطوررسمي براي اگاهي عموم مردم انتشار نيافته باشند قابل اجرا نخواهند بود

۴) هنجارهاي شناخته شده بين المللي حقوق بين الملل وتوافق نامه هاي بين المللي فدراسيون روسيه جزئي از نظام حقوقي آن  مي باشند  اگر يك موافقت نامه بين المللي فدراسيون روسيه غيراز موازين تاييد شده درقانون را مقرر نمايد توافق بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند

ماده شانزدهم :

مفاداين فصل مباني نظام حقوقي فدراسيون روسيه راتشكيل مي دهند وغير از ترتيب مقرر در قانون اساسي تغيير نخواهد يافت

۲) مفا اين قانون اساسي نبايد با مباني نظام حقوقي فدراسيون روسيه تعارض داشته باشد

فصل دوم

حقوق و آزادي هاي انسان وشهروند

ماده هفدهم:

۱) حقوق وآزادي هاي انسان وشهروند در فدراسيون روسيه مورد تاييد وضمانت قرارمي گيرد

۲) حقوق وآزادي هاي بشر غير قابل تفكيك بوده واز روز تولد هر فرد تحقق مي يابد

۳) اعمال حقوق وآزادي هاي انسان وشهر وند نبايد خللي بر حقوق وآزادي هاي ديگران وارد سازد

ماده هيجدهم :

حقوق وازادي هاي انسان وشهر وند به طور مستقيم اعمال مي گردد آنهاسرشت مفهوم ونحوه اجراي قوانين فعاليت هاي قواي مقننه ومجريه دستگاههاي خودگردان محلي راتعيين مي كنند دستگاه قضايي تامين آن راضمانت مي كند

ماده نوزدهم :

۱) همه در برابر قانون ودادگاه مساوي هستند

۲) دولت برابري حقوق وآزادي هارا بدون توجه به جنسيت نژاد مليت زبان مذهب اموال وموقعيت رسمي محل سكونت طرز تلقي از مذهب اعتقادات عضويت درتشكل هاي اجتماعي وديگر شرايط ضمانت مي نمايد همه اشكال محدود سازي حقوقانساني در زمينه هاي اجتماعي نژادي ملي وزباني يامذهبي ممنوع مي باشد

۳) مرد وزن از حقوق وآزادي هاي مساوي وامكانات برابر براي اجراي آن برخوردارند

ماده بيستم :

۱) همه حق زندگي دارند

۲) حكم اعدام مي تواند تاهنگام لغو نهايي به عنوان شيوه سنگين مجازات بويژه براي جنايات عمدي عليه زندگي مردم وارتكاب جرايم سنگين بكار گرفته شود اجراي آن فقط باحكم دادگاه وباحضور هيات منصفه ميسر مي باشد

ماده بيست و يكم :

۱) كرامت انساني تحت حمايت قرار دارد هيچ چيزي نمي تواند دليل تحقير آ» قرار گيرد

۲) هيچ كس رانبايد مورد شكنجه اعمال خشونت واقدامات ديگر راي تحقير ياتنبيه قرار داد هيچ كسرانبايد بدون رضايت داوطلبانه خودش مورد آزمايش هاي طبي وعلمي قرار داد

ماده بيست و دوم:

۱)‌همه حق آزادي ومصونيت شخصي دارند

۲) بازداشت وتوقيف افراد تنهابراساس حكم دادگاه مجاز است بدون حكم دادگاه نمي توان كسي رابيش از ۴۸ساعت در بازداشت نگهداشت

ماده بيست و سوم :

۱)‌همه حق مصونيت زندگي خصوصي اسرار شخصي وخانوادگي وحفاظت از نام نيك وشهرت خود دارند

۲) خصوصي بودن مكاتبات مكالمات تلفني وارتباط پستي وديگر ارتباطات حق همه افراد است محدود كردن اين حقوق تنهابراساس حكم دادگاه مقدور مي باشد

ماده بيست و چهارم :

۱) گردآوري نگهداري استفاده وانتشار در مورد زندگي خصوصي فرد بدون رضايت آنها مجاز نمي باشد

۲) دستگاههاي قدرت دولتي وحكومت هاي خودگردان محلي ومقامات آن نبايد براي همه امكان دسترسي وآشنايي بااسناد وموادي كه به حقوق وآزادي هاي فرد مر بوط مي شوند فراهم نمايند مگر اينكه در قانون نحوه ديگري پيش بيني شده باشد

ماده بيست و پنجم :

مسكن افرا مصونيت دارد هيچ كس حق ورو د به خانه افراد برخلاف ميل ساكنان آن راندارد مگر درمواردي كه در قانون فدرال يابراساس حكم دادگاه مشخص شده باشد

ماده بيست و ششم :

۱)‌همه حق تعيين واعلام مليت خود رادرند هيچ كس رانمي توان به تعيين واعلام مليت خود مجبور كرد

۲) همه حق استفاده از زبان مادري خود .انتخاب آزادانه براي گفتگو تربيت وتحصيل وخلاقيت رادارند

ماده بيست و هفتم:  

۱) هركس بطور قانوني در فدراسيون روسيه بسر مبرد حق جابجايي آزادانه وانتخاب محل اقامت رادارد

۲) همه مي توانند آزادانه از فدراسيون روسيه خارج شوند شهر وندان فدراسيون روسيه ز حق بازگشت آزادانه به فدراسيون روسيه برخوردارند

ماده بيست و هشتم :

آزادي عقيده آزادي مذهب از جمله حق پيروي فردي ياجمعي از مذهب ياعدم اعتقاد به مذهب انتخاب آزاد وداشتن مذهب وتبليغ براي آن وديگر اعتقادات وعمل براساس آن براي همه تضمين گرديده است

ماده بيست و نهم:

۱) براي همه حق آزادي عقيده وبيان تضمين شده است

۲) تبليغات وتهييج براي ايجاد نفرت ودشمني اجتماعي ونژادي ملي ومذهبي يازباني ممنوع است

۳) هيچكس رانمي توان به ابراز نظريات واعتقاداتش مجبور كرد ياناچار از رد آن كرد

۴) همه حق آزادي بررسي دريافت انتقال توليد وانتشار واطلاعات با هر وسيله قانونيرادارند فهرست كامل اطلاعاتي كه اسرار دولتي راتشكيل مي دهد بوسيله قانون فدرال مشخص مي گردد

۵) آزادي رسانه هاي گروهي تضمين مي گردد وسانسور ممنوع است

ماده سي ام :

۱)‌همه حق ايجاد اتحاديه ها واز جمله حق ايجاد اتحاديه هاي كارگري براي حفاظت ازمنافع خود رادارند آزادي فعاليت اتحاديه هاي عمومي تضمين مي شود

۲) هيچ كس رانمي توان براي پيوستن به اتحاديه اي يا باقي ماندن درآن وادار كرد

ماده سي و يكم :

شهروندان فدراسيون روسيه از حق گرد همايي مسالمت آميز وغير مسلحانه برگزاري راهپيمايي ئاجتماعات وتظاهرات ومراقبت از اعتصابات برخوردار مي باشند

ماده سي و دوم :

۱) شهروندان فدراسيون روسيه حق دارند بطور مستقيم ياغير مستقيم از طريق نمايندگان خود دراداره امور دولتي مشاركت نمايند

۲) شهروندان فدراسيون روسيه از حق انتخاب كردن وانتخاب شدن براي دستگاههاي قدرت دولتي وحكومت هاي خودگردان محلي ونيز مشاركت در همه پرسي برخوردار مي باشند

۳)‌شهرونداني كه توسط دادگاه ناصالح تشخيص داده شده اند ونيز شهرونداني كه براساس حكم دادگاه در زندان بسر مي برند از حق انتخاب كردن وانتخاب شدن محروم مي باشند

۴) شهروندان فدراسيون روسيه حق دسترسي مساوي به خدمات دولتي رادارند

۵) شهروندان فدراسيون روسيه از حق مشارمت در داد رسي ها برخوردار مي باشند

ماده سي و سوم :

شهروندان فدراسيون روسيه حق دارند به دستگاههاي دولتي وحكومت هاي خود گردان محلي مراجعه نمايند ويا بطر جمعي يا فردي درخواست هاي خود راارايه نمايند

ماده سي و چهارم :

۱) همه حق بهر مندي از توانايي ها واموال را خود براي  فعاليتت هاي اقتصادي وديگر فعاليت هاي كه در قانون ممنوع نشده است دارند

۲فعاليت هاي اقتصادي براي ايجاد انحصار ورقابت نامشروع مجاز نمي باشد

ماده سي و پنجم :

۱) حق مالكيت خصوصي توسط قانون حمايت مي گردد

۲) همه حق تملك تم.ال بطور خصوصي رادارند ئمي توانند آن رابه طور فردي ياجمعي مورد استفاده قرار دهد

۳) هيچ كس رانمي توان بدون حكم دادگاه از اموالش محروم ساخت مصادره اموال براي نيازهاي دولت تنهابراساس شرايط تاديه بهاي كامل در ابتدا مي تواند صورت گيرد

۴) حق ارث بردن تضمين مي گردد

ماده سي و ششم :

۱) شهروندان واتحاديه هاي آنها حق دارند زمين رادر تملك خصوصي خود داشته باشند

۲)‌تملك بهره برداري واداره اراضي وديگر منابع طبيعي به وسيله مالكان آنها بطور ازآدانه انجام مي شوداگر در جهت تخريب محيط زيست وناقض حقوق ومنافع ديگران نباشد

۳) شرايط مقررات استفاده از اراضي توسط قانون فدرال تعيين مي گردد

ماده سي و هفتم :

۱) كار آزاد است هركس حق دارد آزادانه از تواناييهاي كاري خود بهر ه گيرد ونوع فعاليت خود راانتخاب كند

۲) كاراجباري ممنوع است

۳) هركس حق دارد از تامين امنيت و بهداشت كار دستمزد مساوي وحداقل دستمزد هايي كه توسط قانون فدرال تعيين مي شود ونيز تامين در برابربيكاري برخوردار گردد

۴) حق حل وفصل اختلافات دسته جمعي وفردي وكاري بااستفاده از روشها وراه حل هايي كه در قانون فدرال مشخص شده وجود دارد وحق اعتصاب مورد شناسايي قرار مي گيرد

۵) همه حق بهره مندي از استراحت دارند براي كساني كه طبق قرار داد كار مي كنند مدت كار مرخصي وتعطيلات بادريافت حقوق در قانون فدرال تعيين شده ضمانت مي شود

ماده سي و هشتم :

۱)خانواده مادر وكودك وفرزندان مورد حمايت دولت قرار دارند

۲مراقبت از فرزندان وتربيت انان وظيفه يكسان پدر ومادر است

۳) فرزندان بالاي ۱۸سال بايد از والدين ناتئان خود مراقبت نمايند

ماده سي و نهم :

۱) تامين اجتماعي براي همه افراد درسن كهولت در شرايط بيماري وتز كار افتادگي واز دست دادن توانايي كار براي تربيت فرزندان وديگر مواردي كه در قانون تعيين مي شود ضمانت مي گردد

۲) حقوق  بازنشستگي وكمك هزينه هاي اجتماعي به وسيله قانون تعيين مي شود

۳) بيمه اجتماعي داوطلبانه وايجاد اشكال تكميلي تامين اجتماعي ونيكوكاري توسعه داده مي شود

ماده چهلم :

۱) همه از حق مسكن برخوردار هستند هيچ كس رانمي توان خودسرانه از خانه اش محروم ساخت

۲) دستگاههاي قدرت دولتي وحكومت هاي خود گردان محلي ساختن مسكن راتوسعه مي دهند وشرايط تحقق يافتن حق مسكن راتامين مي نمايند

۳) مردم كم درآمد وشهرونداني كه در قانون به آنها اشاره مي شودمسكن رايگان يااجاره قابل قبول از سوي دولت شهرداريها وديگر منابع تامين مسكن رابراساس ضوابط مندرج در قانون در يافت مي كنند

ماده چهل و يكم :

۱) همه حق بهره مندي از حمايت هاي بهداشتي وخدمات درماني را  دارند خدمات درمان يدرموسسات دولتي وشهري ازطريق بودجه هاي مربوطه پرداخنت هاي بيمه اي ورويه هاي ديگر تامين مي شود وبه طور رايگان به شهروندان ارايه مي گردد

۲) برنامه هاي فدرال مراقبت وتقويت سلامتي مردم فدراسيون روسيه راتامين مي نمايد اقداماتي به منظور توسعه وارتقاي خدمات بهداشتي دولتي شهري وخصوصي صورت مي گيرد فعاليت هايي گسترش مي يابد كه تقويت سلامتي وبهداشت توسعه تربيت بدني وورزش توسعه بهبود سلامتي عمومي رادرپي داشته باشد

۳) اگر مقامات دولتي حقايق وشرايط تهديد آميز عليه زندگي وسلامتي مردم رامخفي نمايد براساس قانون فدرال تحت پيگرد قرار خواهند گرفت

ماده چهل و دوم :

۱) همه حق داشتن محيط زيست مناسب واطلاعات قابل اتكا در مورد شرايط آن رادارند ودر صورت آسيب ديدن سلامتي واموال خود در اثر تخلفات زيست محيطي حق تامين خسارات وارده رادارند

ماده چهل و سوم :

۱) همه حق اموختن وتحصيل دارند

۲دسترسي عمومي ورايگان افراد به تحصيلات پيش دبستاني متوسطه عمومي ومتوسطه تخصصي درموسسات آموزشي دولتي وشهري تضمين مي گردد

۳) همه حق دارند براساس رقابت بطور رايگان به تحصيلات عاليه در موسسات آموزشي دولتي وشهري دسترسي يابند

۴) آموزش عمومي پايه رايگان است والدين وجانشينان آنها دسترسي كودكان به آموزش عمومي پايه راتامين مي كنند

۵)فدراسيون روسيه استاندارد هاي آموزشي دولتي رامعين مي كند واشكال گوناگون آموزش وخود آموزي راحمايت مي كند

5/5 = (1 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=3046


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن