روسيه
روسيه

قانون اساسی کشور روسیه

ماده چهل و چهارم :

۱) ازادي فعاليت هاي خلاق ادبي هنري علمي وفني واشكال گوناگون ان ضمانت مي شود

۲) همه از حق مشاركت در زندگي فرهنگي براي دستيابي به ارزش هاي فرهنگي برخوردار مي باشند

۳) همه موظف به مراقبت از ميراث فرهنگب وتاريخي و حمايت از آثار تاريخي وفرهنگي هستند

ماده چهل و پنجم :

۱) حمايت دولت از حقوق وآزادي هاي انسان وشهر وند در فدراسيون روسيه ضمانت مي شود

۲) افراد مي توانند بالهمه ابزارهايي كه در قانون منع نشده از حقوق وآزادي هاي خود دفاع كنند

ماده چهل و ششم :

۱) دفاع قضايي از حقوق وآزادي هاي افراد تضمين مي گردد

۲) تصميمات واقدامات دستگاههاي دولتي رامي توان دردادگاه مورد شكايت قرار داد

۳) هركس حق دارد مطابق توافق نامه هاي بين المللي فدراسيون روسيه به نهادهاي بين المللي دفاع از حقوق وآزادي هاي بشري مراجعه نمايد در صورتيكه ابزارهاي دولتي موجود در داخل براي حمايت قانوني از آن به نتيجه نرسيده باشد

ماده چهل و هفتم :

۱) هيچ كس رانمي توان از حق رسيدگي به پرونده اش در دادگاه وتوسط قاضي آن پرونده در حدود اختيارات اوست محروم نمود

۲) متهم به ارتكاب جرم حق دارد در مواردي كه قانون فدرال پيش بيني مي كند خواستار رسيدگي به پرونده اش در دادگاه توسط هيات منصفه شود

ماده چهل و هشتم :

۱) حق دريافت مشاوره حقوقي تخصصي براي همه دردادگاه تضمين مي گردد اين كمك درمواردي كه توسط  قانون پيش بيني شود رايگان مي باشد

۲) هر فرد توقيف وبازداشت شده ومتهم به ارتكاب جرم حق دارد از كمك حقوقي ومشاوره اي از لحظه اي كه توقيف بازداشت يادر مضان اتهام قرارمي گيرد بهره مند شود

ماده چهل و نهم :

۱) هر متهم به ارتكاب جرم تازماني كه جرم اوبه ترتيب مقررشده در قانون فدرال به اثبات برسد به وسيله حكم دادگاهي كه اعتبار قانوني داشته باشد تاييد شود بي گناه مي باشد

۲) متهم مجبور نيست بي گناهي خود رابه اثبات برساند

۳) ترديد هاي رفع نشدني در مورد جرم متهم به نفع اوتفسير مي گردند

ماده پنجاهم :

۱) هيچ كس دوبار براي يك جرم نبايد محكوم شود

۲)‌شواهد بدست آمده از طريق نقص قوانين فدرال رانمب توان در جريان دادرسي مورد استفاده قرار داد

۳) هرشخصي كه بواسطه ارتكاب جرم محكوم مي شود حق دارد ترتيبي كه در قانون  فدرال پيش بيني شده خواستار تجديد نظر در حكم توسط دادگاه بالاتر شود ويا تقاضاي عفو ياكاهش مجازات داشته باشد

ماده پنجاه و يكم :‌

۱) كسي رانمي توان موظف ساخت تابر عليه خود همسر وبستگان نزديكش ونيز كسان ديگري كه قانون فدرال تعيين مي كند شهادت بدهد

۲)   قانون فدرال موارد ديگر تعليق وظيف شهادت دادنن رامعين مي سازد

ماده پنجاه و دوم :

حقوق آسيب ديدگان از جرايم وسوء استفاده از قدرتراقانون حمايت مي كند دولت براي آنان امكان دسترسي به دادگاه وجبران زيان هاي وارده را فراهم مي آورد

ماده پنجاه و سوم :‌

همه حق بهره مندي از جبران خسارات وارده ناشي از اقدامات غير قانوني ( وياعدم اقدام به موقع ) دستگاههاي دولتي ومسئولان آن رااز سوي دولت دارند

ماده پنجاه و چهارم :

۱) قانوني كه به موقع اجرا گذاشته مي شود ويا موجب تشديد مجازات مي گردد عطف به ماسبق نمي شود

۲) كسي رانمي توان براي انجام عملي كه درهنگام ارتكاب جرم نبوده مجازات نمود اگر پس از ارتكاب جرم مجازات آن تخفيف يلفت يالغوشد قانون جديد مورد استفاده قرار مي گيرد

ماده پنجاه و پنجم :

۱) ذكر حقوق وآزادي هاي اساسي فدراسيون روسيه نبايد به معني نفي ياكاهش ديگر حقوق وآزادي هاي شناخته شده جهاني بشر تفسير گردد

۲) در فدراسيون روسيه نبايد قوانيني وضع شوند كه حقوق وآزادي هاي بشري رانقض كند ياكاهش دهد

۳) حقوق وآزادي هاي انسان وشهروند رانمي توان باقوانين فدرال محدود ساخت ولي تنها براي حدي كه براي حفاظت از مباني نظام قانوني واخلاقي سلامتي حقوق ومنافع قانئني افراد ديگر وتامين دفاع از كشور وامنيت دولت ضروري باشد

ماده پنجاه و ششم :

۱) در وضعيت فوق العاده به منظور تامين امنيت شهروندان وحفاظت از نظام قانوني درانطباق باقانون اساسي فدرال ايجاد محدوديت هاي مشخص  براي حقوق وآزادي هاي انساني باتعيين حدود ومدت اعتبار آن مي تواندد مقرر شود

۲) در صورت وجود شرايط مطابق مقرراتي كه قانون اساسي فدرال مشخص شده مي توان در سراسر فدراسيون روسيه در برخي از نقاط معين وضعيت فوق العاده اعلام كرد

۳)‌حقوق وآزاديهاي مصرح در بخش اول ( ذمواد ۲۰و۲۱و۲۳)‌در بخش اول ( مواد ۲۴ ۲۸ ۳۴ بخش اول ماده ۴۰)‌ومواد ۵۴-۴۶قانون اساسي فدراسيون روسيه قابل محدود كردن نيست

ماده پنجاه و هفتم :‌

همه موظف هستند ماليات وعوارضي كه قانون تعيين كرده پرداخت نمايند قوانين جديد مالياتي يا قوانيني كه وضع ماليات دهندگان رابدتر مي كند عطف به ماسبق نمي شوند

ماده پنجاه و هشتم :

همه موظف هستند از طبيعت ومحيط زيست حفاظت نمايند واز ثروتهاي طبيعي بابا مرقبت بهره بگيرند

ماده پنجاه و نهم :

۱) دفاع از ميهن وظيفه ئتكليف شهروندان فدراسيون روسيه است

۲) هر شهروند بايد مطابق قانون فدرال خدمت نظام راانجام دهد

۳) هر شهروند فدراسيون روسيه كه خدمت نظام بااعتقادات يا باورهاي مذهبي اودرتعارض قرار گيرد ونيز در مواردي كه در قانون فدرال پيش بيني شده حق دارد به جاي آن به خدمت درامور غير نظامي بپردازد

ماده شصتم :

هر شهروند فدراسيون روسيه از سن ۱۸سالگي مي تواند حقوق وتكاليف خود رابطور كامل اجرا نمايد

ماده شصت و يكم :

۱)‌ شهروند فدراسيون روسيه رانمي توان از روسيه نبعيد كرد ويا به كشوري ديگر تحويل داد

۲) فدراسيون روسيه دفاع وحمايت از شهروندان خود ردخارج از كشور ضمانت مي كند

ماده شصت و دوم :

۱) هر شهروند روسه مي تواند تابعيت كشور ديگر ( تابعيت دوگانه )‌براساس قانون فدرال وياقراردادهاي بين المللي فدراسيون روسيه برخوردار باشد

۲) داشتن تابعيت كشورديگر براي شهروندان فدراسيون روسيه حقوق وآزادي هاي او راكاهش نمي دهد ونيزاز انجام وظايف ناشي از تابعيت فدراسيون روسيه آزاد نمي سازد مگر مواردي كه در قانون فدرال ياقراردادهاي بين المللي روسيه پيش بيني باشد

۳)‌ شهروندان خارجي وافراد بدون تابعيت در فدراسيون روسيه از حقوق ووظايف شهر وندان فدراسيون روسيه برخوردارند جز مواردي كه قانون فدرال ياقراردادهاي بين المللي فدراسيون روسيه پيش بيني شده باشد

ماده شصت و سوم :‌

۱)‌ فدراسيون روسيه براساس موازين وهنجارهاي جهاني حقوق بين الملل به اتباع خارجي وافرا فاقد تابعيت پناهندگي سياسي مي مي دهد

۲) استردادافرادي كه براساس جرايم سياسي واعمالي كه در فدراسيون روسيه مجاز نمي باشد استردادافرادي كه متهم به ارتكاب جرم هستند ونيز تحويل محكومين به منظور سپري كردن مدت مجازات است خود دركشورهاي ديگر براساس قانون فدرال وقراردادهاي بين المللي انجام مي شود

ماده شصت و چهارم :

مفاد اين فصل اساس وضع حقوقي افرادرادرفدراسيون روسيه تشكيل مي دهد وجزبراساس ترتيبات مقرر در اين قانون اساسي قابل تغيير نمي باشد

فصل سوم

فدراسيون روسيه  

ماده شصت و پنجم :

فدراسيون روسيه از اعضاي زيزتشكيل شده است

جمهوري آديغه جمهوري اكتاي جمهوري باشقيرستان جمهوريبورياتيا جمهوري داغستان جمهوري اينگوش جمهوري كابارديا بالكار جمهوري كالميك خالم تانگچ جمهوري قره چاي چركسياجمهوري كاولي جمهوري كومي جمهوري ماري ال جمهوري موردويا جمهوري ساخا ( ياكوتيا) جمهوري اوسيتياي شمالي جمهوري تاتارستان جمهوري توفا جمهورب ادموريا جمهوري خاكسيا جمهوري چچن جمهوري چوواش جمهوري چوواشي

نواحي : اكتاي ناحيه كرانسودار ناحيخه كرانسويارسك ناحيه پريمور سكي ناحيه استاور پول ناحيه خاربار وفسك

مناطق منطقه آمور منطقه آرخانگلسك منطقه آستراخان منطقه بلگورود منطقه بريانسك منطقه ولاديمير  منطقه ولگا گراد منطقه منطقه ولوگدا منطقه ورونژ منطقه ايوانف منطقه ايركوتسك منطقه كالنينگراد منطقه كالوگا منطقه كامچاتكا منطقه كمروو منطقه كيرف منطقه كاستر وما منطقه كورگان منطقه كورسك منطقه لنينگراد منطقه ليپتسك منطقه ماگادان منطقه مسكو منطقه مورمانسك منطقه نيژني نووگرود منطقه پنزا منطقه پم منطقه پسكوف منطقه ريازان منطقه سامارا منطقه ساراتوف منطقه ساخالين منطقه سور دلوفسك منطقه ريازان منطقه اسمولنسك منطقه تامبوف منطقه توير منطقه تومسك منطقه تولا منطقه تيومن منطقه اوليا نوفسك منطقه جليا بينسك منطقه چيتا منطقه يارو سلاول

شهرهاي داراي اهميت فدرال : مسكو  سنت پطرز بورگ

منطقه خود مختار يهودي

نواحي خود مختار :

نواحي خود مختار آگينسكي بوريات ناحيه خود مختار كومي پرمياتسكي ناحيه خود مختار كورياك ناحيه خود مختار ننتس ناحيه خود مختار تايمر ( دولگانوننتس) ناحيه خود مختار اوست –اورديان – بوريات ناحيه خود مختار خانتي مانسيسك ناحيه خود مختار چوكوتكا ناحيه خودد مختار اونك ناحيه خود مختار يامالو م

۲) پذيرش درفدراسيون روسيه وتشكيل اعضاي جديد درآن مطابق ترتيبات تعيين شده در قانون اساسي فدرال صورت مي گيرد

ماده شصت و ششم :

۱)‌وضعيت وجايگاه جمهوري ها به وسيله قانون اساسي فدراسيون روسيه وقانون اساسي جمهوري تعيين مي گردد

۲) وضعيت وجايگاه قلمرو منطقه شهر داراي اهميت فدرال منطق خود مختار توسط قانون اساسي فدراسيون روسيه ومقررات قلمرو منطقه  شهرداري اهميت فدرال مناطق خود مختارونواحي مختار وضع مي گردد

۴) روابط ميان نواحي خود مختار در قلمرو مناطق به وسيله قانون فدرال ويا قراردادهاي ميان دستگاههاي قدرت دولتي نواحي خود مختار بادستگاههاي قدرت دولتي در نواحي ومناطق تعيين مي شود

۵) جايگاه اعضاي فدراسيون روسيه براساس توافق هاي دوجانبه فدراسيون روسيه واعضاي فدراسيون روسيه وبراساس قانون اساسي فدرال مي تواند تغيير يابد

ماده شصت و هفتم :

۱)‌قلمرو فدراسيون روسيه شامل قلمرو همه اعضا ي آن آبهاي داخلي ودرياي سرزميني وفضاي برفراز آن مي باشد

۲)‌فدراسيون روسيه داراي حق حاكميت خود است واختيارات خود رادر فلات قاره ومنطقه اقتصادي اعضاي فدراسيون برطبق قانون فدرال وهنجارهاي حقوق بين الملل اعمال مي نمايد

۳)‌ مرزهاي ميان فدراسيون روسيه براساس توافق متقابل آنها قابل تغيير مي باشد

ماده شصت و هشتم :

۱)‌زبان روسي  درسراير فدراسيون روسيه زبان دولتي است

۲)‌جمهوريها حق دارند زبان دولتي خود رامقررنمايند در دستگاههاي قدرت دولتي  در جمهوريها اين زبانها همراه بازبان دولتي فدراسيون روسيه مورد استفاده قرار مي گيرند

۳) فدراسيون روسيه براي همه مردم حق  حفظ زبان مادري خود ايجاد شرايط براي ياد گيري وتوسعه آن راتضمين مي كند

ماده شصت و نهم :

فدراسيون روسيه حق همه مردم بومي كم جمعيت رابراساس اصول وموازين شناخته شده جهاني وهنجارهاي حقوق بين الملل وقراردادهاي بين المللي فدراسيون روسيه ضمانت مي كند

ماده هفتادم :

۱)‌ پرچم آرم و سرود دولتي فدراسيون روسيه توصيف وترتيبات استفاده رسمي آن توسط قانون اساسي فدرال تعيين مي گردد

۲)  مركز فدراسيون روسيه شهر مسكو مي باشد جايگاه مركز راقانون فدرال مشخص مي سازد

ماده هفتاد و يكم :

اختيارات فدراسيون روسيه عبارتند از:

الف ) تصويب واصلاح قانون اساسي فدراسيون روسيه وقوانين فدرال ونظارت براجراي آنها     

  ب تعيين  ساختار فدرال وقلمرو فدراسيون روسيه

پ) تنظيم وحفاظت از حقوق وآزاديها ي انسان وشهروند وتابعيت درفدراسيون روسيه تنظيم وحفاظت از حقوق اقليت هاي ملي

ت) استقرار نظام دستگاههاي فدرال مقننه ومجريه وقضاييه ترتيبات سازماني وفعاليت هاي آنها وتشكيل نهادهاي دولتي فدرال

ث ) مالكيت اموال دولتي فدرال واداره آن

ج )‌تعيين مباني سياست ها وبرنامه هاي فدرال در زمينه توسعه دولتي اقتصادي زيست محيطي اجتماعي فرهنگي ملي فدراسيون روسيه

چ ) تعيين مباني قانوني بازار واحد ترتيبات مالي ارزي اعتباري وگمركي انتشار پول مباني سياست قيمت گذاري خدمات اقتصادي فدرال از جمله بانكك هاي فدرال

ح ) بودجه فدرال ماليات وعوارض فدرال صندوق هاي فدرال براي توسعه منطقه اي

خ )‌ نظام هاي مهندسي قدرت  فدرال مهندسي قدرت هسته اي شكافت مواد حمل ونقل فدرال راه آهن اطلاعات وارتباطات فعاليت هاي فضايي

د )‌ سياست خارجي وروابط بين المللي فدراسيون روسيه قراردادهاي بن المللي روسيه در مورد جنگ وصلح

ذ) روابط اقتصادي خارجي فدراسيون روسيه

ر)  دفاع وامنيت تعيين ترتيب خريد فروش تسليحات مهمات وتجهيزات نظامي توليد مواد شكافنده موادسمي مواد مخدر وروند استفاده ازآنها

ژ) دادگستري دادستاني قوانين جزايي عفووبخشش قوانين مدني رويه هاي مدني رويه هاي داوري تنظيم قانون مالكيت معنوي

س) تعارض قانون فدرال

ش) سرويس هواشناسي استاندارد ها الگوها وسيتم هاي انازه گيري وسنجش زمان زمين شناسي و نقشه برداري اسامي مناطق جغرافيايي امارهاوارزيابي هاي رسمي

ص) نشانهاي دولتي وعناوين افتخاري فدراسيون روسيه

ض ) خدمات دولتي فدرال

ماده هفتاد و دوم :

۱) اختيارات مشترك فدراسيون روسيه وارگانهاي دولتي تابع آن عبارت است از :

الف ) تامين انطباق قوانين اساسي وديگر قوانين ديگر جمهوري ها منشورها قوانين ومقررات وقواعد حقوقي قلمروها مناطق شهرهاي داراي اهميت فدرال مناطق خود مختار ونواحي خود مختار باقانون اساسي فدراسيون روسيه وقوانينن فدرال

ب) حمايت از حقوق وآزادي هاي انسان وشهروند حمايت از حقوق اقليت هاي قومي  تامين قانونيت قانون ونظم امنيت اجتماعي مقررات مناطق مرزي

پ) تعيين تملك استفاده وبهره برداري اززمين منابع معدني آب وساير منابع طبيعي

ت ) تعيين مالكيت دولتي

ث) مديريت منابع طبيعيحفاظت از محيط زيست وامنيت زيست بويژه حمايت ازذخايرطبيعي حمايت از آثار تاريخي وفرهنگي

ج ) مسائل عمومي تربيت آموزش علم فرهنگ تربيت بدني ورزش

چ)  هماهنگي مسائل بهداشتي حمايت از حقوق خانواده مادري پدري فرزندي حمايت اجتماعي از جمله تامين اجتماعي

ح) انجام اقدامات براي مقابله بافاجعه وبلياي طبيعي وشيوع بيماري ها وكاهش پيامدها ي آنها

خ) قوانين ورويه هاي اداري اشتغال خانواده مسكن زمين آب جنگل قوانين منابع طبيعي وحفاظت از محيط زيست

د)‌حمايت از محيط عمومي وراههاي سنتي زندگي جوامع قومي كوچك

ذ )‌ هماهنگي روابط بين الملل خارجي اعضاي فدراسيون روسيه وانطباق آن باقراردادهاي بين المللي فدراسيون روسيه

۲) مفاداين ماده بطور مساوي براي همه جمهوري هاقلمروها مناطق شهرهاي داراي اهميت فدرال مناطق خود مختار ونواحي خود مختار به كار گرفته مي شود

ماده هفتاد و سوم :

همه اختيارات وقدرت دولتي خارج از حدود فدراسيون روسيه توسط اعضاي آن به طور كامل اجرا مي گردد

ماده هفتاد و چهارم :‌

۱) هيچگونه مرز گمركي عوارض گمركي عوارض ياموانع ديگر براي حركت آزادكالا خدمات سرمايه در قلمرو فدراسيون روسيه نمي توان ايجاد كرد

۲) چنانچه براي حفاظت از امنيت مردم زندگي وسلامتي آنها حفاظت از محيط زيست وارزش هاي فرهنگي ضرورت داشته باشد محدوديت باجابجايي كالاوخدمات باقانون فدرال استقرار مي يابد

ماده هفتاد و پنجم :‌

واحد پول فدراسيون روسيه روبل است انتشار پول مسئوليت انحصاري بانك مركزي فدراسيون روسيه است انتشار ارزهاي ديگر درفدراسيون روسيه مجاز نمي باشد

۲)‌حمايت وتثبيت روبل وظيفه اصلي بانك مركزي فدراسيون روسيه است كه مستقل ازدستگاههاي قدرت دولتي آن رااعمال مي نمايد

۳) نظام مالياتي بودجه فدرال اصول كلي گرفتن ماليات وعوارض فدراسيون روسيه باقوانين فدرال ايجاد مي شود

۴) قرضه هاي دولتي مطابق بارويه هايي كه درقوانين فدرال مشخص شده انتشار مي يابد وكاملاداوطلبانه عرضه مي شوند

ماده هفتاد و ششم :

۱)‌در مورد مسايل مربوط به اختيارات فدراسيون روسيه مطابق باقانون اساسي فدرال وقوانين فدرال قوانين بااعتبار مستقيم در سراسر قلمروفدراسيون روسيه تصويب مي شوند

۲)‌ در موردمسايل مربوط به  اختيارات مشترك فدراسيون روسيه واعضاي فدراسيون روسيه قوانين فدرال ومطابق باآن قوانين وسايراسنادحقوقي اعضاي فدراسيون روسيه وضع مي شوند

۳) قوانين فدرال نبايد در تعارض باقوانين اساسي فدرال قرار گيرند

۴) خارج از حدود اختيارات فدراسيون روسيه واختيارات مشترك فدراسيون روسيه واعضاي آن جمهوريهاقلمروها مناطق شهرهاي فدرال مناطق خود مختار ونواحي خودمختار به تنظيمم مستقل مقر رات قانوني ازجمله تصويب قوانين واسناد حقوقي مي پردازد

۵)  قوانين وديگر اسناد حقوقي تنظيم كننده در اعضاي فدراسيون روسيه نبايد ردتعارض باقوانين فدرال كه دربند اول اين ماده مطرح شد قرارگيرند در هنگام تعارض ميان قانون فدرال واسنادحقوقي ديگردرفدراسيون روسيه قانون فدرال بكار گرفته مي شود

۶) هنگام تعارض ميان قانون فدرال واسناد حقوقي تنظيم كننده در اعضاي فدراسيون روسيه كه دراانطباق بابند چهارم اين ماده باشد سند حقوقي عضو فدراسيون روسيه بكار گرفته مي شود

ماده هفتاد و هفتم :

۱) نظام دستگاههاي قدرت دولتي د رجمهوريها قلمروها مناطق شهرهاي داراي اهميت فدرال منطقه خود مختار ونواحي خود مختار به وسيله اعضاي فدراسيون روسيه در انطباق بااصول فدراسيون روسيه واصول كلي سازماندهي دستگاههاي نمايندگي واجرايي كه توسط قانون فدرال معين شده به طور مستقل ايجاد مي گردند

۲) ارگانهاي فدرال قوه مجريه ودستگاههاي قوه مجريه اعضاي فدراسيون روسيه نظام واحد قوه مجريه فدراسيون روسيه رادرحدود اختيارات فدراسيون روسيه واختيارات فدراسيون رووسيه واختيارات مشترك فدراسيون روسيه واعضاي آن تشكيل مي دهند

ماده هفتاد و هشتم :

۱) دستگاههاي فدرال قوه مجريه مي توانند ساختار هاي منطقهاي خود رابراي اجراي اختياراتشان ايجادكنند ومقامات مربوطه رامنصوب نمايند

۲) دستگاههاي فدرال قوه مجريه براساس توافق باارگانهاي قوه مجريه فدراسيون روسيه مي توانند بخشي از اختيارات خود رابه آنهاواگذار نمايند چنانچه اين امردرتعارض باقانون اساسي فدراسيون ويا قانون فدرال قرار نگيرد

۳)‌دستگاههاي قوه مجريه اعضاي  فدراسيون روسيهمي توانند براساس توافق باارگانهاي فدرال قوه مجريه بخشي از قدرت خود رابه آنها واگزار نمايند

۴)  رئيس جمهوري فدراسيون روسيه وحكومتت فدراسون روسيه برپايه قانون اساسي فدراسيون روسيه اختيارات وقدرت دولتي فدرال رادرسراسر قلمرو فدراسيون روسيه اعمال مي كنند

ماده هفتاد و نهم :

فدراسيون روسيه برطبق قراردادهايي مي تواند در اتحاديه هايي بين دولتي شركت كند ودر انطباقباتوافق هاي بين المللي بخشي از قدرتهاي خودرابه آن واگذار نمايد چنانچه اين امر ناقض حقوق وآزادي هاي انسان وشهروند نباشد ودر تضاد بامباني نظام قانوني فدراسيون روسيه قرار نگيرد.

  فصل چهارم

رئيس جمهوري فدراسيون روسيه

ماده هشتادم :

۱)‌رئيس جمهوري فدراسيون روسيه رياست دولت رابرعهده دارد

۲) رئيس جمهوري ضامن قانون اساسي فدراسيون روسيه وحقوق وآزادي هاي انسان وشهر وند مي باشد اوبراساس ترتيبات ورويه هاي مقرردر قانون اساسي  فدراسيون روسيهبراي حمايت از حاكميت فدراسيون روسيه استقلال ويكپارچگي دولتي آن وتامين فعاليت هماهنگ همه دستگاهها ي قدرت دولتي اقدام مي كند

۳) رئيس جمهوري فدراسيون خطوط كلي سياست داخلي وخارجي دولت رادر انطباق باقانون اساسي فدرال روسيه تعيين مي كند

۴) رئيس جمهوري روسيه به عنوان رئيس دولت نمايندگي فدراسيون روسيه رادر داخل وخارج كشور برعهده دارد

ماده هشتادو يكم :

۱)‌ رئيس جمهوري روسيه براي مدت ۴سال از سوي شهر وندان فدراسيون روسيه براساس راي گيري عمومي برابر ومستقيم وباراي گيري مخفي برگزيده مي شود

۲) شهروندان فدراسيون روسيه كه بالاي ۳۵سال وبيش از ده سال لاقامت دايم در روسيه داشته باشند مي توانند به عنوان رئيس جمهور ي برگزيده شوند

۳) هيچ كس نمي تواند بيش از دومرتبه پست رئيس جمهوري راعهده دارگردد

۴)‌ترتيب انتخاب رئيس جمهوري فدراسيون روسيه به وسيله قانون فدرال تعيين مي شود

ماده هشتاد و دوم :

۱) رئيس جمهوري فدراسيون روسيه در مراسم تحليف خود براي مردم اين سوگند راياد مي كند :

«‌  من قسم مي خورم در اجراي وظايف خودبه عنوان رئيس جمهوري فدراسيون روسيه به حقوق وآزاديهاي انسان وشهروند احترام بگذارم وآن رامورد حمايت قرار دهم قانون اساسي فدراسيون روسيه رامورد ملاحظه وحمايت قرار دهم از استقلال وامنيت ويكپارچگي كشور مراقبت كنم وصادقانه به مردم خدمت نمايم   »

۲) مراسم تحليف در فضاي باشكوهي در حضور اعضاي شوراي فدراسيون نمايندگان مجلس دوما وقضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه برگزار خواهد شد

ماده هشتاد و سوم :

رئيس جمهوري فدراسيون روسيه :‌

الف )‌ رئيس دولت فدراسيون روسيه بامواقت دوماي كشور منصوب مي كند

ب)  حق دارد رياست جلسات دولت فدراسيون روسيه برعهده گيرد

پ) درمورد كناره گيري دولت فدراسيون روسيه تصميم گيري مي كند

ت) نامزد بانك مركزي فدراسيون روسيه رابه دوماي دولتي معرفي مي كند

ث) پيشنهاد بركناري رئيس بانك مركزي فدراسيون روسيه ابه دوماي كشور ارائه مي كند

ج ) نصب وعزل معاون رييس دولت فدراسيون روسيه به پيشنهاد رئيس دولت فدراسيون روسيه

چ)‌ معرفي نامزدهاي قضات دادگاه قانون اساسي دادگاه عالي فدراسيون روسيه دادگاه عالي فدراسيون ودادستان كل فدراسيون روسيه به شوراي فدراسيون براي تاييد وانتصاب آنها  پيشنهاد بركناري دادستان كل فدراسيون روسيه از وظايف خود به شوراي فدراسيون  تعيين قضات سايردادگاههاي فدرال

ح)‌ تشكيل ورهبري شوراي امنيت فدراسيون روسيه  كه جايگاه آن باقوانين فدرال مشخص مي شود

خ ) تصويب آيين نظامي روسيه

د)‌ايجاد دفتر رئيس جمهوري

ذ) نصب وعزل نمايندگان تام الاختيار رئيس جمهور ي فدرال روسيه

ر)‌نصب وعزل فرماندهان عالي ونيروهاي مسلح فدراسيون روسيه

ز) نصب وغزل نمايندگان ديپلماتيك روسيه در كشورهاي خارجي وسازمان هاي بين المللي پس از مشورت با كميته ها يا كمسيون هاي مربوطه در مجمع فدرال

 ماده هشتاد و چهارم :

اختيارات فدراسيون روسيه

۱) برگزاري انتخابات دوماي كشور مطابق باقانون اساسي فدراسيون روسيه وقانون فدرال

۲) برگزاري همه پرسي وترتيبي كه درقانون اساسي فدرال تعيين شده است

۳) ارائه پيش نويس قوانين به دوماي كشور

۴)‌امضا وانتشار قوانين فدرال

۵)  ارائه  پيام ‌سالانه به مجمع فدرال در مورد وضعيت كشور براساس جهت گيري هاي  عمده درسياست هاي داخلي وخارجي كشور

ماده هشتاد و پنجم :

۱) رئيس  جمهور فدراسيون روسيه مي تواند از ترتيبات حل وفصل اختلافات دستگاههاي قدرت دولتي فدراسيون روسيه ودستگاههاي قدرت دولتي در اعضاي فدراسيون روسيه ونيز در ميان دستگاههاي قدرت دولتي اعضاي فدراسيون روسيه بهره گيرد چنانچه در مورد هيچ يك از تصميم ها توافق حاصل نشد اومي تواند اين اختلاف رابه دادگاه مربوطه ارائه نمايد

۲) رئيس جمهوري فدراسيون روسيه حق دارد اعتبار اسناد قانوني قوه مجريه اعضاي فدراسيون روسيه رابه حالت تعليق در آورد چنانچه اين اسناد باقانون اساسي فدراسيون روسيه قوانين فدرال تعهدات بين المللي فدراسيون روسيه ويا حقوق وآزاديهاي انسان وشهروند متناقض باشد در اين صورت رئس جمهوري مي تواند تخلف رابه دادگاه مربوطه ارجاع نمايد

ماده هشتادوششم :

رئيس جمهوري فدراسيون روسيه

الف ) سيرپرستي وهدايت سياست خارجي فدراسيون

ب)‌رهبري مذاكرات وامضاي معاهدات بين المللي فدراسيون روسيه

پ)‌امضاي توافق نامه ها

ت )‌پذيرش استوارنامه ها وفراخوانده هاي نمايندگان ديپلماتيك رابرعهده دارد

ماده هشتادوهفتم :

۱)‌ رئيس جمهور فدراسيون روسيه فرمانده كل نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه است  

۲)‌درهنگام تجاوز به فدراسيون روسيه ياتهديد فوري عليه آن رئيس جمهور ي درسراسر قلمروكشورويامنطق مشخص حكومت نظامي اعلام كرده بيدرنگ تصميم خود رابه اطلاع شوراي فدراسيون ودوماي كشور مي رساند

ماده هشتاد و هشتم :

رئيس جمهور فدراسيون روسيه تحت شرايط وترتيباتي كه درقانون اساسي فدرال مشخص شده وضعيت فوق العاده رادر كشور اعلام مي كند اوبايد بدون درنگ اين امررابه اطلاع شوراي فدراسيون و دوماي كشور برساند

ماده هشتاد و نهم :

رئيس جمهوري فدراسيون روسيه

۱)‌ مسائل شهروندان روسيه واعطاي پناهندگي راحل وفصل مي كند  

۲) نشان هاي دولتي وعناوين افتخار آميزدرجات عالي نظامي وعناوين عالي ويژه فدراسيون روسيه رااعطامي كند

۳) عفو وبخشش برعهده اوست

ماده نودم :

رئيس جمهوري فدراسيون روسيه فرمان هاودستورات اجرايي راصادر مي كند   

۲)‌ فرمان هاواحكام فدراسيون روسيه در سراسر قلمرو روسيه لازم الاجرا مي باشد

۳) فرمان هاواحكام رئيس جمهوري روسيه نبايد در تعارض با قانون اساسي فدراسيون روسيه وقوانين فدرال قرار گيرد

ماده نود و يكم :

 رئيس جمهوري فدراسيون روسيه دراري مصونيت مي باشد

ماده نود و دوم :

الف )‌ رئيس جمهوري فدراسيون روسيه از زمان اداي سوگند اختيارات خود رامي پذيرد واعمال اين اختيارات از هنگامي كه رئيس جمهوري جديد فدراسيون روسيه سوگند يادمي كند پايان مي يابد

ب) اختيارات رئيس جمهوري فدراسيون روسيه چنانچه كناره گيزي نمايد ياادامه عدم توانايي در انجام وظايف خود به دليل بيماري ويابركناري قبل از موعد پايان مي يابد در چنين مواردي انتخابات رياست جمهوري فدراسيون روسيه بايد ظرف مدت سه ماه پس از قطع اختيارات رياست جمهوري برگزاز مي شود

پ) در همه مواردي كه رئيس فدراسيون روسه قادر به انجام وظايف خود نباشد به طور موقت رئيس دولت فدراسيون وظايف اوراانجام مي دهد كفيل رئيس جمهوري فدراسيون روسيه حق احلال دستگاههاي دولتي برگزاري همه پرسي ونيز پيشنهاداصلاح موادقانون اساسي  فدراسيون روسيه راندارد

ماده نود و سوم :

۱ ) رئيس جمهوري فدراسيون روسيه را مي توان براساس طرح اتهام از طرف دوماي كشور در مورد خيانت به كشور ياجرايم سنگينن ديگر كه دادگاهعالي فدراسيون روسيه براساس شواهد دراعمال رئيس جمهوري تاييد كرده باشد توسط شوراي عالي فدراسيون ركنار ساخت

۲) تصميم دوماي كشور درمورد ارائه اتهامات وتصميم شوراي فدراسيون براي بركناري رئيس جمهوري بايد با اكثريت آراي دوسوم از نمايندگان هريك از مجالس وبراساس نظر كمسيون ويژه دوماي كشور گرفته شود

۳)‌ تصميم شوراي فدراسيون در مورد بركناري رئيس جمهوري فدراسيون روسيه بايددرمدت سه ماه پس از ارائه اتهام عليه وي از سوي دوماي كشور عليه وي گرفته شود اگر طي اين مدت تصميم گرفته نشود اتهامها عليه رئيس جمهوري ردمي شوند

فصل پنجم

مجلس فدرال

ماده نود و چهارم :

مجمع فدرال (‌پارلمان فدراسيون روسيه)‌ارگان عالي نمايندگي وقانونگذاري فدراسيون روسيه است

ماده نود وپ نجم :

الف) مجمع فدرال از دو مجلس تشكيل شده است : شوراي فدراسيون ودوماي كشور

ب)‌دونماينده از هرعضوفدراسيون روسيه به عضويت شوراي فدراسيون در مي آيند:‌يكي از دستگاههاي نمايندگي وديگري از دستگاههاي اجراييقدرت دولتي

پ) دوماي كشور از ۴۵۰نماينده تشكيل مي شود

ماده نود و ششم :‌

الف ) نمايندگان دوماي كشور براي مدت ۴سال انتخاب مي شوند

ب)‌ترتيبات تشكيل فدراسيون ورويه انتخاب نمايندگان دوماي كشور توسط قوانين فدرال تعيين مي شود

ماده نود و هفتم :‌

۱)‌ همه شهروندان فدراسيون روسيه با۲۱سال سن حق شركت در انتخابات رادراند ومي توانند به نمايندگي در دوماي كشور بر گز يد ه شوند

۲)‌ يك نفر مي تواند هم زمان نماينده شوراي فدراسيون ومجلس دوماباشدنماينده دوما نمي تواند در ديگر دستگاههاي نمايندگي قدرت دولتي ويا دستگاههاي خودگردان محلي عضويت داشته باشد

۳) نمايندگان دوماي كشور به طور حرفه اي وتمام وقت كار خواهند كرد نمايندگان دوماي كشور درخدمات اجتماعي وهرگونه فعاليتي كه درآمد داشته باشد غيراز فعاليتهاي آموزشي تحقيقاتي وخلاق نمي توانند اشتغال داشته باشند

ماده نود و هشتم :

نمايندگان شوراي فدراسيون ودوماي كشور دردوره خدمتشان از مصونيت برخوردارند نمايندهرانمي توان توقيف وبازداشت كرد مگراينكه درمحل وقوع جرم دستگير شده باشد ويا اين امر مطابق باقانون وبراي تامين امنيت ديگران باشد

ماده نود و نهم :

۱) مجمع فدرال يك نهاد دائمي است

۲) دو ماي كشور نخستين اجلاسيه خو در اسي روز پس از انتخابات تشكيل مي دهد

رئيس جمهور فدراسيون روسيه قبل از آن جلسه دوماي كشور راتشكيل دهد

۳) نخستين جلسه دو ماي كشور به وسيله مسن تر ين نماينده افتتاح مي شود

۴)‌ از شروع كار دوماي جديد قدرت دوماي كششور پيشين قطع مي شود

ماده صدم :

۱)‌شوراي فدراسيون ودوماي كشور جداگانه جلسه تشكيل مي دهند

۲)‌جلسات شوراي فدراسيون ودوماي كشور علني است هريك ازآنهادرموارد پيش بيني شده مي توانند جلسه غيرعلني داشته باشند

۳‌) دومجلس مي توانند جلسه مشترك داشته باشند تاپيلم هاي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه پيام هاي دادگاه قانون اساي فدراسيون روسيه وسخنان رهبران كشورهاي خارجي گوش دهند

ماده صدويكم :

الف )‌شوراي فدراسيون از ميان نمايندگان خود رئيس ومعاونان اورا انتخاب مي كند رياست دوماي كشور و معاونان امنيز از ميان نمايندگان دوماي كشور برگزيده مي شوند

ب) روئساي شوراي فدراسيون ودوماي كشور ومعاونان آنها جلسات رااداره مي كنند ومقررات داخلي آنها رامورد كنترل قرار مي دهند

پ)‌شوراي فدراسيون ودوماي كشور كميته هاوكميسيون هايي تشكيل مي دهند ودرحدود اختيارات خود برنظارت پارلمان رااعمال مي نمايند وجلسه بررسي هاي پارلماني رابرگزار مي نمايند

ت)‌هريك از دومجلس مقررات خود رادارد ومسائل وامور سازماني خود راحل و فصل مي كند

ث) شوراي فدراسيون ودوماي كشور براي كنترل بودجه فدرال اتاق محاسبات تشكيل مي دهند وعضويت وقواعد فعاليت آن به وسيله قانون فدرال مشخص مي شود

ماده صد و دوم :

۱)‌اختيارات شوراي عالي عبارت است از :

الف ) تصويب تغييرات مرزي ميان اعضاي فدراسيون روسيه

ب) تاييدفرمان رئيس جمهوري فدراسيون روسيه درمورد برقراري حكومت نظامي

پ)‌تاييد فرمان رئيس جمهوري فدراسيون روسيه در مورد آغاز وضعيت فوق العاده

ت ) دعوت به برگزاري انتخابات رياست جمهوري فدراسيون روسيه

ث) بركناري رئيس جمهوري فدراسيون روسيه

ج ) انتصاب قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ودادگاه عالي فدراسيون روسيه ودادگاه عالي داوري فدراسيون روسيه

چ ) نصب وعزل رئيس ونيمي از اعضاي اتاق محاسبات

۲) شوراي فدراسيون درحدود اختيارات خود مصوباتي راصادر مي كند

۳) فرمان هاي شوراي فدراسيون بايد مورد تصويب اكثريت نمايندگان شوراي فدراسيون قرار گيرد مگر اينكه درقانون اساسي فدراسيون روسيه نحوه ديگري در نظرگرفته شده باشد

ماده صد و سوم :

۱)‌ اختيارات دوماي كشور عبارت است از :

الف )‌اعلام موافقت باانتصاب رئيس دولت فدراسيون روسيه از سوي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه

ب) تصميم راي اعتماد به  دولت  فدراسيون روسيه

پ) نصب وعزل رئيس بانك مركزي فدراسيون روسيه

ت ) نصب وعزل رئيس اتاق محاسبات ونيم ي از اعضاي آن

ث) نصب وغزل نماينده تام الاختيار در مورد حقوق بشر درانطباق باقانون اساسي فدرال

ج ) اعلام عفو

چ )‌ارائه اتهامات برعليه رئيس جمهوري فدراسيون روسيهبراي بركناري او

۲)‌دوماي كشور درمواردي كه مطابق قانون اساسي جز اختيارات آن است مصوباتي صادرمي كند

۳)‌مصوبات دوماي كشور بايد مورد تصويب اكثريت اعضاي آن قرار گيرد مگر آنكه قانون اساسي نحوه ديگري در نظر گرفته باشد

ماده صد و چهارم :  

۱) رئيس جمهور شوراي فدراسيون نمايندگان شوراي فدراسيون نمايندگان دوماي كشور دولت وفدراسيون روسيه ودستگاههاي قانونگذاري ( نمايندگي ) اعضاي فدراسيون روسيه حق ابتكار قانونگذاري دارند دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه دادگاه عالي فدراسيون روسيه دادگاه عالي داوري فدراسيون روسيه در محدوده اختيارات خود اين حق رادارند

۲) پيش نويس قوانين به دوماي كشور تسليم مي شود

۳) پيش نويس قوانين درمورد ايجاد يالغوماليات ومعافيت از پرداخت آن وام هاي دولتي تغييرات در تعهدات مالي دولتي وساير پيش نويس هاي قوانين كه به هزينه هاي بودجه اي دولتي مربوط است تنهابا مصوبه دولت فدارسيون روسيه به دوماي كشور داده مي شوند

ماده صد و پنجم :

۱) قوانين فدرال دردوماي كشور به تصويب مي رسند

۲) قوانين فدرال بايد كورد تصويب انتخاب نمايندگان دوماي كشور قرار گيرد مگر آنكه قانون اساسي نحوه ديگري رادر نظر گرفته باشد

۳) قوانين پذيرفته شده دردوماي كشور ظرف ۵ روز به شوراي فدراسيون ارائه مي شود

۴) اگر ظرف ۱۴روز پس از ارائه قانون فدرال به شوراي فدراسيون اين نهاد نظر خود راابراز نكند يا به تصويب نيمي از نمايندگان شوراي فدراسيون برسد اين قانون مصوب شوراي فدراسيون به شمار مي آيد هنگامي كه شوراي فدراسيون قانون فدرال رارد كند دو مجلس مي توانند يك كميسيون تفاهم براي رفع اختلافات تشكيل دهند سپس قانون يادشده دوباره به دوماي كشور براي يررسي برگردانده مي شود

۵) هنگامي كه دوماي كشور باتصميم شوراي فدراسيون موافق نباشد اگر قانون فدرال اگردرراي گيري مجدد موردتصويب دوسوم نمايندگان دوماي كشور قرار گيردمصوب تلقي مي شود

ماده صد و ششم :

قوانين فدرال كه دردوماي كشور تصويب شده اند اگر درزمينه هاي ذيل باشند در شوراي فدراسيون مورد بررسي قرار مي گيرند

۱) بودجه فدرال

۲) ماليات وعوارض دولتي

۳) مقررات مالي پولي اعتباري گمركي وانتشار پول

۴) تصويب ولغو قرار دادهاي بين المللي فدراسيون روسيه

۵) وضعيت وحفاظت از مرزهاي دولتي فدراسيون روسيه

۶) جنگ وصلح

ماده صد و هفتم :

۱) قانون اساسي فدرال پذيرفته شده ظرف پنج روز براي امضاوانتشار براي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه ارسال مي گردد

۲)‌رئيس جمهوري فدراسيون روسيه بايد ظرف ۱۴روز قانون فدرال راامضاومنتشر كند

۳)‌اگر رئيس جمهوري ظرف ۱۴روز پس از دريافت قانون آن راردكرد دوماي كشور وشوراي فدراسيون براساس ترتيباتي كه در قانون اساسي فدراسيون روسيه مشخص شده مجددا آن رابررسي خواهند كرد اگر در بررسي مجدددوسوم نمايندگان شوراي فدراسيون ودوماي كشور آن رابه همان شكل اوليه تصويب كنند ظرف مدت ۷روز بايد از سوي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه امضا ومنتشر شود

ماده صد و نهم :

۱) رئيس جمهوري مي تواند دوماي كشور رادر مواردي كه در ماده هاي ۱۱۱و۱۱۷قانون اساسي فدراسيون روسيه پيش بيني شده منحل سازد

۲)‌در صورت انحلال دوماي كشور رئيس جمهوري فدراسيون روسيه تاريخخ برگزاري رابه گونه اي تعيين مي كند كه دوماي جديد ظرف ۴ماه پس ازانحلال آن تشكيل جلسه دهد

۳) دوماي كشور راظرف يكسال پس از انتخاب آن بدليل قيد شده در ماده ۱۱۷قانون اساسي فدراسيون روسيه نمي توان منحل كرد

۴)‌دوماي كشور رانمي توان اززمان ارائه اتهامات برعليه رئيس جمهوري فدراسيون روسيه تازمان تصميم گيري شوراي فدراسيون روسيه در اين مورد منحل ساخت

۵)‌دوماي كشور رانمي توان در هنگام وضعيت اضطراري و يا حكومت نظامي در سراسر قلمرو فدراسيون روسيه ونيز ۶ماه تا پايان دوره رياست جمهوري فدراسيون روسيه منحل كرد  

فصل ششم

دولت فدراسيون روسيه

ماده صد و دهم :

۱) دولت فدراسيون روسيه قوه مجريه رادر فدراسيون روسيه اعمال مي كند

۲) دولت فدراسيون روسيه ومعاونان او ووزراي فدرال تشكيل شده است

ماده صد و يازدهم :‌

۱) رئيس دولت فدراسيون روسيه از سوي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه با موافقت دوماي كشور منصوب مي شود

۲) پيشنهاد رئيس دولت فدراسيون روسيه بايد كمتر از دوهفته پس ازآغاز كاررئيس جمهوري جديد ياپس از كناره گيري دولت فدراسيون روسيه وياظرف يك هفته پس از رد نامزد دولت از سوي دوما از جانب رئيس جمهوري ارائه شود

۳)‌دوماي كشور بايد ظرف يك هفته پس از معرفي نامزد رياست دولت از سوي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه اورامورد بررسي قراردهد

۴) پس از آنكه دوماي كشور سه بار نامزد پيشنهادي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه براي رياست دولت رارد كرد رئيس جمهوري رئيس دولت فدراسيون روسيه رامنصوب مي كند ودوماي كشور رامنحل كرده انتخابات جديد رااعلام مي كند

ماده صد و دوازدهم :

۱) رئيس دولت فدراسيون روسيه درمدت كمتر از يك هفته پس از منصوب شدن پيشنهاد خودرادر مورد ساختار دستگاههاي فدرال قوه مجريه به رئيس جمهوري فدراسيون روسيه تسليم مي كند رئيس دولت فدرذاسيون روسيه نامزدهاي معاون رئيس دولت ووزراي فدراسيون روسيه رابه رئيس جمهوري پيشنهاد مي كند

ماده صد و سيزدهم :‌

رئيس دولت فدراسيون روسيه در انطباق با قانون اساسي فدراسيون روسيه قوانين فدرال وفرمان رياست جمهوري روسيه هدايت دولت فدراسيون روسيه وتنظيم فعاليت هاي آن راعهده دارخواهد گرديد

ماده صد وچهاردهم :

الف ) بودجه فدرال راتنظيم وبه دوماي كشور آرائه مي كند واجراي آن را تامين مي نمايد وبه دوماي كشور گزارش اجراي آن راارائه مي نمايد

ب) سياست مالي واعتباري وپولي در فدراسيون روسيه راتامين مي كند

پ) اقداماتي براي تامين قانونيت حقوق وآزادي هاي شهر وندان حمايت از اموال وحقوق نظم عمومي وكنترل جرايم انجام مي دهد

ث) همه قدرت هاي ديگري رادرقانون اساسي  فدراسيون روسيه قوانين فدرال وفرمانهاي رياست جمهوري به آن داده شده اعمال مي كند

۲) فعاليت هاي دولت فدراسيون روسيه به وسيله قانون اساسي فدرال تنظيم مي شود

ماده صد وپانزدهم :

۱)‌دولت فدراسيون روسيه براساس پيگيري قانون اساسي فدرايون روسيه قوانين فدرال ودستور العملهاي رئيس جمهوري فدراسيون دستورات وفرمانهايي صادر واجراي آن راتامين مي كند

۲) فرمانها ودستورالعمل هاي دولت فدراسيون روسيه در سراسر فدراسيون روسيه لازم الجراهستند

۳) فرمان ها ودستورالعمل هاي دولت فدراسيون روسيه اگر در تعارض با قانون اساسي فدراسيون روسيه قوانين فدرال وفرمان هاي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه كه در انطباق باقانون اساسي است قرار گيرند جمهوري روسيه مي تواند آنهارالغو نمايد

ماده صدوشانزدهم :

دولت فدراسيون روسيه قدرت خود رابه رئيس جمهوري جديد فدراسيون روسيه واگذار مي كند

ماده صدوهفدهم :

۱)‌دولت فدراسيون روسيه مي تواند استعفانمايد رئيس جمهوري فدراسيون روسيه مي تواند آ رابپذيرد يارد كند

۲) رئيس جمهوري فدراسيون روسيه مي تواند در مورد بركناري دولت فدراسيون روسيه تصميم گيري نمايد

۳) دوماي كشور مي تواند به دولت فدراسيون روسيه راي عدم اعتماد بدهد راي عدم اعتماد بااكثريت آراي نمايندگان تصويب مي شود هنگامي كه دوماي كشور ظرف سه ماه مجددا عدم اعتماد خود رابه دولت فدراسيون روسيه اعلام كند رئيس جمهوري فدراسيون روسيه مي تواند دولت رابركنار نمايد يادوماي كشور رامنحل سازد

۴) رئيس دولت فدراسيون روسيه مي تواند از دوماي كشور براي دولت در هواست راي اعتماد كند اگر دوماي كشور راي عدم  اعتمادبدهد رئيس جمهور ي مي تواند ظرف ۷روز در مورد بركناري دولت وياانحلال دوما وبرگزاري انتخابات جيد آن تصميم بگيرد

۵)‌ اگردولت فدراسيون روسيه استعفا كند ويا ازاعمال اختياراتش خودداري كند بايد تحت هدايت رئيس جمهوري فدراسيون روسيه تاتشكيل دولت جديد فدراسيون روسيه به كار خود ادامه دهد

فصل هفتم

 قوه قضائيه

ماده صدوهيجدهم :

  قضاوت درفدراسيون روسيه تنهابه وسيله دادگاه هاي قانوني انجام مي شود

۲) قوه قضائيه از طريق قانون اساسي قانون مدني اداري وجزايي اعمال مي گردد

۳) نظام قضايي فدراسيون روسيه به وسيله قانون اساسي فدراسيون قوانين اساسيفدرال ايجاد مي شود بوجود آوردن دادگاههاي فوق العاده ممنوع مي باشد

ماده صدونوزدهم :

شهروندان فدراسيون روسيه كه بالاي ۲۵سال سن دارند داراي تحصيلات حقوقي ودستكم ۵سال سابقه كار حقوقي هستند مي توانند قاضي شوند شرايط تكملي براي قضاوت در دادگاههاي فدراسيون روسيه راقانون فدرال  مي تواند مشخص كند

ماده صدوبيستم :

۱) قضات مستقل وتنها تابع قانون اساسي فدراسيون روسيه وقانون فدرال هستند

۲) اگردردادگاه مغايرت يك سند دولتي يادستگاههاي ديگر با قانون مشخص شود مطابق قانون حكم صادرخواهد شد

ماده صدوبيست ويكم :

۱) قاضي قابل تغيير وجابجايي نيست

۲) اختيارات قاضي جز با ترتيبات مقررشده در قانون فدرال قطع نمي شود وبه حالتتعليق در نمي آيد

ماده صدوبيست ودوم :

۱) قضات داراي مصونيت مي باشند

۲) قاضي راتنهاباشرايط تعيين شده در قانون فدرال مي توان تحت پيگرد جزايي قرار داد

ماده صدوبيست وسوم :

۱) همه محاكمات دردادگاههاي قانوني علني خواهد بود در مواردي  كه قانون فدرال تعيين كرده مي توان جلسه غيرعلني تشكيل داد

۲) پرونده هاي جنايي جز در ماردي كه در قانون فدرال مقررشده است بدون حضور متهم بررسي نخواهد شد

۳) محاكمه براساس رويه هاي مبتني برمجادله وبرابري طرفين دعوا برگزار مي شوند

۴) درماردي كه درقانون فدرال مشخص شده محاكمه باحضور هيات منصفه صورت مي گيرد

ماده صدوبيست وچهارم :

هزينه هاي دادگاههاي قانوني تنهااز طريق بودجه دولتي تامين مي شود واين امر به گونه اي است كه اداره مستقل آنها در انطباق با قوانين فدرال دربرداشته باشد

ماده صدو بيست وپنجم :

۱) دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه از ۱۹ قاضي تشكيل مي شود

۲) دادگاه قانون اساسي فدراسون روسيه به درخواست رئيس جمهوري فدراسيون روسيه يك پنجم نمايندگان شوراي فدراسيون يانمايندگان دوماي كشور دولت فدراسيون روسيه دستگاههاي قانون گذاري واجرايي اعضاي فدراسيون روسيه انطباق موارد ذيل راب اقانون اساسي فدراسيون روسيه تعيين مي كند :

الف )‌قوانين فدرال آيين نامه هاي اجرايي رئيس جمهور ي فدراسيون روسيه دوماي كشور ودولت فدراسيون روسيه

ب)‌قانون اساسي ومنشورهاي جمهوريها ونيز قوانين وآيين نامه هاي اجرايي اعضاي فدراسيون روسيه مربوط به دستگاههاي قضايي قدرت دولتي فدراسيون روسيه واختيارات مشترك دستگاههاي دولتي فدراسيون روسيه

پ) موافقت نامه هاي نهادهاي مختلف قدرت دولتي در فدراسيون روسيه ونهادهاي قدرت دولتي دراعضاي    فدراسيون  روسيه

ت )‌قراردادهاي بين المللي فدراسيون روسيه كه به اجرادرنيامده باشد

۳) دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در مورد اختلافات زير اقدام خواهد كرد :

الف )‌دستگاههاي دولتي فدرال

ب) دستگاههاي دولتي فدرال روسيه ودستگاههاي دولتي اعضاي آن

۴) دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه براساس ترتيبات مقرر در قانون فدرال شكايت نقض حقوق وآزاديهاي مبتني بر قانون اساسي ودر خواست دادگاههادر مورد مطابقت قانوني  كه بايد در پرونده ها بكار گرفته شود با قانون اساسي را مورد بررسي قرار مي دهد

۵) داد گاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به درخواست رئيس جمهوري فدراسيون روسيه وشوراي فدراسيون دوماي كشور دولت فدراسيون روسيه و دستگاههاي مقننه اعضاي فدراسيون روسيه به تفسير قانون اساسي مي پردازد

۶)‌ اسناد حقوقي وموادي از آنها كه در تعارض با قانون اساسي شناخته شوند اعتبار خود رااز دست مي دهند اگر توافق هاي بين المللي فدراسيون روسيه مغاير با قانون اساسي باشند نبايد به كار گرفته واجرا شوند

۷)‌دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به درخواست شوراي فدراسيون حكم خودرا مورد رعايت ترتيب مقرر براي ارائه اتهامات برعليه رئيس جمهوري فدراسيون روسيهه به خيانت به كشور ياارتكاب جرائم سنگين ديگر صادر مي كند

ماده صدو بيست وششم :‌

دادگاههاي فدراسيون روسيه بالاترين نهاد قضايي مورد مسائل مدني جزايي اداري وامور دير ي است كه درصلاحيت عمومي دادگاهها قرار مي گيرد ونظارت خود رابر فعاليت هاي آنها به ترتيبي كه در رويه هاي عملي فدرال تعيين شده اعمال مي كند در مورد مسائل واقدامات حقوقي وتوضيحات لازم راارائه مي كند

ماده صدوبيست وهفتم :

دادگاه عالي داوري فدراسيون روسيه نهاد عالي قضايي براي حل وفصل دعاوي اقتصادي واختلافات ديگري است كه به آن ارجاع مي شود ودر انطباق با رويه هاي مقرر شده در قانون فدرال برفعاليت هاي دادگاهها نظارت مي كند ودر مورد مسائل آ»ها به ارائه توضيحات مي پردازد

ماده صدو بيست وهشتم :

۱)‌قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قضات داد گاه عالي فدراسيون روسيه قضات دادگاه عالي فدراسيون روسيه پس از معرفي از سوي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه مورد تصويب شوراي فدراسيون روسيه قرار مي گيرند

۲) قضات ديگردادگاههاي فدرال براساس ترتيبات مقرر در قانون فدرال از سوي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه منصوب مي شوند

۳)‌ اختيارات ترتيب تشكيل فعاليتهاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قضات دادگاه عالي فدراسيون روسيه ودادگاهه عالي داوري فدراسيون روسيه ودادگاههاي فدرال در قانون اساسي فدرال مشخص مي شود

ماده صدوبيست ونهم :

۱)‌دادستاني كل روسيه يك نظام متمركز واحد درفدراسيون روسيه است كه دادستانهاي پايين تر تابع دادستان هاي بالاتر ودادستان كل فدراسيون روسيه هستند دادستان كل فدراسيون روسيه باپيشنهاد رئيس جمهوري توسط شوراي فدراسيون نصب وعزل مي گردد

۲)‌دادستان هاي اعضاي فدراسيون روسيه از سوي دادستان كل فدراسيون روسيه در انطباق با نظرات اعضاي شوراي فدراسيون روسيه منصوب مي شوند

۳)‌ دادستان هاي ديگر بوسيله دادستان كل فدراسيون روسيه منصوب مي شوند

۴)‌ اختيارات سازمان وشيوه فعاليت دادستاني فدراسيون روسيه بوسيله قانون فدرال مشخص مي گردد

  فصل هشتم

خود گرداني محلي

ماده صدو سي ام :

۱)‌خودگرداني محلي در فدراسيون روسيه حل وفصل مستقل مسائل مردم مناطق مالكيت استفاده وبهره برداري از مالكيت توسط شهر وندان راتامين مي كند

۲) خود گرداني هاي محلي توسط شهروندان به اشكال مختلف همه پرسي انتخابات واشكال ديگر ابراز خواسته ها از طريق نهادهاي انتخابي ودستگاههاي خود گرداني اعمال مي شود

ماده صدوسي ويكم :

۱)‌خودگرداني محلي در شهرهانواحي روستايي ونقاط ديگر باتوجه به سنت هاي تاريخي ومنطقه اي اجرا مي شود ساختار دستگاههاي خود گرداني به طور مستقل از سوي خود مردم تعيين مي شود

۲) تغييرات درمحدوده مناطق خودگرداني محلي تنهاباموافقت مردم آن مناطق صورت مي گيرد

ماده صد وسي دوم :

۱)‌دستگاههاي خودگرداني محلي به طور مستقل اموال محلي رااداره مي كنند بود جه هاي محلي را تصويب واجرا مي نمايند ماليات وعوارض محلي راوضع مي كنند نظم وقانون راتامين نموده مسائل محلي ديگرراحل وفصل مي كنند

۲) دستگاههاي خودگرداني محلي به مي توانند بوسيله قانون از برخي اختيارات دولتي امكانات واموال ضروري براي اجراي آن برخوردارشوند دولت برانتقال اين اختيارات نظارت خواهد داشت

ماده صدوسي وسوم :

خودگرداني محلي در فدراسيون روسيه با حق حمايت حقوقي وجبران هرگونه افزايش هزينه هايي كه درنتيجه تصميمات دستگاههاي دولتي ايجاد شده ومنع تهديد حقوق خود گرداني محلي كه در قانون اساسي فدراسيون روسيه وقانون فدرال معين شده تضمين مي شود

فصل نهم

اصلاحات وبازنگري در قانون اساسي

ماده صدوسي چهارم :

پيشنهاد اصلاحات وبازنگري در قانون اساسي از سوي رئيس جمهور فدراسيون روسيه دشوراي فدراسيون  دوماي كشور دولت فدراسيون روسيه نهادهاي نمايندگي اعضاي فدراسيون روسيه ونيز گروههايي از نمايندگان كه كمتر از يك پنجم نمايندگان شوراي فدراسيون ومجلس دوما نباشند قابل ارائه مي باشد

ماده صدوسي وپنجم :

۱) مواد ۲و۹در فصل اول قانون اساسي روسيه قابل بازنگري نيست

۲) در شرايطي كه پيشنهاد بازنگري مواد۲و۹در فصل اول قانون اساسي فدراسيون روسيه ازسوي سه پنجم كل نمايندگان شوراي فدراسيون ودوماي كشور مطرح شود مجمع قانون اساسي در انطباق با قانون اساسي فدرال تشكيل مي شود  

۳) مجمع قانون اساسي ياتغيير ناپذيري قانون اساسي فدراسيون روسيه راتاييد مي كند ياپيش نويس جديد قانون اساسي فدراسيون روسيه راتنظيم مي كند بايد دوسوم كل نمايندگان مجمع قانون اساسي آنراتاييد كنندويابراي همه پرسي عرضه گردد قانون اساسي بايد مورد تاييدبيش از نيمي از كساني كه درراي گيري شركت كرده اند قرار گيرد ودراين صورت تصويب شده تلقي مي شود

ماده سي وششم :‌

اصلاحات در فصل هاي ۳تا۸قانون اساسي فدراسيون روسيه درانطباق باترتيبات پيش بيني شده براي پذيرش قانون اساسي فدرال انجام مي گيرد وباتصويب بيش از دوسوم از اعضاي فدراسيون روسيه به مورد اجراگذاشته مي شود

ماده سي وهفتم :‌

۱) تغييرا درماده ۶۵قانون اساسي فدراسيون روسيه كه تركيب فدراسيون روسيه رامعين مي نمايد برپايه قانون اساسي فدرال مورد پذيرش وايجاد عضو جديد در فدراسيون ونيز در مورد تغيير وضعيت حقوقي عضو فدراسيون روسيه انجام مي گيرد

۲) درصورت تغيير نام جمهوري قلمرو منطقه شهرهاي داراي اهميت فدرال منطقه خود مختار نام عضو جديد فدراسيون روسيه بايد درماده ۶۵قانون اساسي فدراسيون روسيه قيد شود

بخش دوم

مواد پاياني وانتقالي

۱) قانون اساسي فدراسيون روسيه از روز انتشار رسمي آن براساس نتايج همه پرسي به مورد اجرا گذاشته مي شود روز همه پرسي ۱۲دسامبر ۱۹۹۳روز تصويب قانون اساسي فدراسيون روسيه شمرده مي شود همزمان با آن قانون اساسي فدراسيون روسيه ( مصوب ۱۲آوريل ۱۹۷۸بااصلاحات ومتممهاي بعدي) از اعتبار ساقط مي شود درصورت مغايرت در ميان قانون اساسي فدراسيون روسيه وپيمان فدرال توافق درمورد تفكيك اختيارات ميان قدرت فدرال روسيه ونهادهاي قدرت جمهوريهاي مستقل تشكيل دهنده آن در مورد تفكيك اختيارات در ميان قدرت مدني فدراسيون روسيه ونهادهاي قدرت دولتي در قلمرو ها مناطق شهرهاي موسكو سنت پترزبورگودرمورد تفكيك اختيارات ميان نهادهاي قدرت دولتي فدراسيون روسيه ونهاد هاي قدرت دولتي در مناطق خود مختار ونواحي خود مختار فدراسيون روسيه رابه وجود آورده اند مواد قانون اساسي فدراسيون روسيه بكار گرفته مي شود

۲) قوانين وسايراسناد قانوني در قلمرو فدراسيون روسيه تا زمان به موقع اجراگذاردن اين قانون اساسي اعتبار داشته اعتبار شان تاآن حد است كه بااين قانوناساسي در مغايرت قرار نگيرد

۳) رئيس جمهوري فدراسيون روسيه درانطباق باقانون اساسي فدراسيون روسيهانتخاب شده از هنگام اجراي اين قانون اساسي اختيارات خودراتاپاياندورهرياستخود اعمال مي كند

۴) شوراي وزيران فدراسيون روسيه از روزي كه اين قانون اساسي به اجرادرآيد از حقوق وظايف ومسئوليت هاي خود كه مطابق قانون اساسي مي باشدبرخوردار شده دولت فدراسيون روسيه شمرده مي شود

۵) دادگاههاي فدراسيون روسيه حق اداره امر قضايي راكه در انطباق با اين قانون اساسي مشخص نشود اعمال مي كنند پس ازبه اجرا گذاشته شدن قانون اساسي قضات همه دادگاههاي فدراسيون روسيه اختيارات خود راتازماني كه براي آنها در نظر گرفته شده است اعمال مي كنند

۶)تازمان تصويب قانون فدرال كه رويه محاكمات باحضور اعضاي هيات منصفه رامشخص سازدمطابق قانون اساسي ترتيبات پيشين دستگيري بازداشت وبازپرسي از متهمان حفظ مي شود

۷) نمايندگان شوراي فدراسيون ودوماي كشور در نخستين دور براي مدت ۲سال انتخاب مي شوند

۸) شوراي فدراسيون در سي امين روز انتخاب خود تشكيل جلسه مي دهد نخستين جلسه آن توسط رئيس جمهور افتتاح مي شود

۹) نماينده دوماي كشور كه اعضاي دولت فدراسيون روسيه نيز مي باشد نمايندگان دوماي كشور كه اعضاي دولت فدراسيون روسيه هم هست طبق مواداين قانون اساسي از پيگرد به واسطه تخلفات مربوط به فعاليت خود در زمينه وظايف رسمي شان (ياعدم اجراي آن )مصونيت ندارند نمايندگان شوراي فدراسيون در نخستين دوره آن مي توانند به طور موقت كار كنند.

منبع: قضاوت آنلاین

5/5 = (1 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=3046


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن