قانون اساسی کشور اندونزی

اصل ۱
۱. دولت اندونزي يك دولت واحد و داراي شكل جمهوري خواهد بود .
۲. حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد .

اصل ۲
۱. مجلس شوراي خلق مركب از اعضاي مجلس نمايندگان و نمايندگان مناطق محلي و گروه ها ، طبق موازين مقرر در قانون مي باشد .
۲. مجلس شوراي خلق لااقل هر پنج سال يكبار درپايتخت كشور تشكيل جلسه مي دهد .
۳. كليه تصميمات مجلس شوراي خلق با اكثريت آراء اتخاذ مي گردد .

اصل ۳
مجلس شوراي خلق ، قانون اساسي و خطوط سياست كشور را تعيين و مقرر مي نمايد .

اصل ۴
۱. رييس جمهور اندونزي اختيار حكومت را به موجب قانون اساسي عهده دار خواهد بود .
۲. يك معاون ، رييس جمهور را در انجام وظايف خود ياري خواهد كرد .

اصل ۵
۱. رييس جمهور با توافق مجلس شوراي خلق ، اختيار وضع قانون را خواهد داشت .
۲. رييس جمهور مقررات لازم براي اجراي قوانين را تعيين و مقرر خواهد كرد .
اصل ۶
۱. رييس جمهور بايد بومي بوده و در اندونزي متولد شده باشد .
۲. رييس جمهور ومعاون وي با اكثريت رأي مجلس شوراي خلق انتخاب خواهند شد .
اصل ۷
رييس جمهور و معاون رييس جمهور براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي شوند و حق انتخاب مجدد را دارند .

اصل ۸
اگر رييس جمهور فوت كند يا از سمت خود كناره گيري نمايد و يا قادر به انجام وظايف خويش نباشد ، معاون رييس جمهور تا خاتمه دوره رياست جمهوري ، وظايف و اختيارات وي را عهده دار خواهد بود .

اصل ۹
رييس جمهور و معاون رييس جمهور پيش از تصدي مقام خود ، طبق موازين مذهبي سوگند ياد خواهند كرد و يا به شرح زير در برابر مجلس شوراي خلق يا نمايندگان رسماً متعهد خواهند شد .
سوگند رييس جمهور (معاون رييس جمهور) :
در پيشگاه خداوند سوگند ياد مي نمايم كه با تمام توان وظايف رياست جمهوري (معاونت رياست جمهوري) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسي وفادار بمانم و همه قوانين و مقررات را وجداناً اجرا كنم و خود را وقف خدمت به مملكت و ملت نمايم .
تعهد رييس جمهور (معاون رييس جمهور) :
موكداً متعهد مي شوم كه با تمام توان وظايف رياست جمهوري ( معاونت رياست جمهوري ) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم . من نسبت به قانون اساسي وفادار خواهم ماند و همه قوانين و مقررات را وجداناً اجرا و خود را وقف خدمت به مملكت و ملت خواهم نمود .

اصل ۱۰
رييس جمهور بالاترين قدرت را بر ارتش ، نيروي دريايي و نيروي هوايي اعمال خواهد كرد .

اصل ۱۱
رييس جمهور با موافقت مجلس نمايندگان حق اعلان جنگ ، انعقاد صلح و عهدنامه با ساير دولتها را دارد .

اصل ۱۲
رييس جمهور حق اعلام وضعيت اضطراري را دارد . شرايط حاكم بر وضعيت اضطراري و آثار آن به موجب قانون تعيين خواهد شد .

اصل ۱۳
۱. رييس جمهور نمايندگان سياسي و كنسولها را منصوب مي نمايد .
۲. رييس جمهور استوارنامه نمايندگان سياسي ساير دولتها را مي پذيرد .

اصل ۱۴
رييس جمهور حق عفو ، بخشودگي ، لغو و استرداد حقوق را دارا مي باشد .

اصل ۱۵
رييس جمهور حق اعطاي عناوين ، درجات ، نشانها و ساير علائم افتخاري را دارد .

اصل ۱۶
۱. تركيب شوراي عالي مشورتي به موجب قانون تعيين خواهد شد .
۲. اين شورا به موضوعاتي كه توسط رييس جمهور مطرح مي شود ، رسيدگي مي كند و حق ارائه پيشنهاد به دولت را دارد .

اصل ۱۷
۱. وزاري دولت ، رييس جمهور را ياري مي نمايند .
۲. وزرا توسط رييس جمهور منصوب و معزول مي شوند .
۳. اداره و سازماندهي وزارتخانه هاي دولتي بر عهده وزرا مي باشد .

اصل ۱۸
تقسيم قلمرو اندونزي به مناطق كوچك و بزرگ و نيز ساختار اداري آنها را ، قانون با رعايت اصلي مشورت در نظام حكومتي كشور و با رعايت حقوق سنتي در سرزمينهاي ناحيه اي كه داراي ويژگيهاي مخصوص به خود هستند تعيين مي نمايد .

اصل ۱۹
۱. ساختار مجلس نمايندگان به موجب قانون معين خواهد شد .
۲. مجلس نمايندگان لااقل يكبار در سال تشكيل جلسه مي دهد .

اصل ۲۰
۱. كليه قوانين بايد به تصويب مجلس نمايندگان برسد .
۲. اگر يك لايحه قانوني مورد تصويب مجلس نمايندگان قرار گيرد ، نمي توان لايحه مذكور را مجدداً در همان دوره اجلاسيه به مجلس تقديم كرد .

اصل ۲۱
۱. اعضاي مجلس نمايندگان اختيار تهيه و تقديم طرح تقديم طرح قانوني را به مجلس دارند .
۲. چنانچه لوايح مزبور با وجود تصويب مجلس نمايندگان مورد تأييد و تنفيذ رييس جمهور نباشد نمي توان آنها را در آن دوره مجدداً مطرح كرد .

اصل ۲۲
۱. اگر مصلحت ايجاب نمايد ، رييس جمهور اختيار وضع مقررات حكومتي را به جاي قوانين دارد .
۲. مقررات ياد شده بايد در اجلاسيه بعدي مجلس نمايندگان به تصويب برسد .
۳. اگر مقررات مذكور به تصويب مجلس نمايندگان نرسد ، منسوخ خواهند شد .

اصل ۲۳
۱. پيش بيني درآمد و هزينه همه ساله به موجب قانون به عمل مي آيد . اگر مجلس نمايندگان پيش بيني دولت را نپذيرفت ، دولت بر اساس پيش بيني سال قبل عمل خواهد كرد
۲. وضع هر نوع ماليات براي رفع احتياجات كشور بايد به موجب قانون صورت گيرد .
۳. انواع پول و ارزشهاي آن را قانون مقرر مي دارد .
۴. ديگر امور مالي كشور را قانون تنظيم مي نمايد .
۵. به منظور رسيدگي به حسابرسي مالي دولت ، هيأت رسيدگي به امور مالي تشكيل خواهد شد و قواعد ناظر بر آن را قانون تعيين خواهد كرد .
نتايج رسيدگي هيأت مذكور به اطلاع مجلس نمايندگان مي رسد .

اصل ۲۴
۱. اختيارات قضايي توسط يك دادگاه عالي و ساير دادگاه ها مطابق با مقررات قانوني اعمال مي شود .
۲. سازمان و اختيارات دادگاه هاي ياد شده را قانون تعيين مي نمايد .

اصل ۲۵
شرايط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعيين خواهد شد .

اصل ۲۶
۱. اتباع اندونزي اشخاصي هستند كه يا متولد و بومي اندونزي مي باشند و يا اشخاصي از ساير مليتها كه قانون آنها را تبعه شناخته است .
۲. شرايط مربوط به تابعيت را قانون تعيين مي نمايد .

اصل ۲۷
۱. بدون استثناي همه اتباع موضوع و جايگاه برابر در مقابل قانون و حكومت دارند و بايد قانون و دولت را حمايت نمايند .
۲. هر تبعه اي حق كار و حيات شايسته انسان را دارد .

اصل ۲۸
آزادي تشكيل انجمن و اجتماعات و آزادي ابزار عقيده و قلم ونظاير آن به موجب قانون تعيين خواهد شد .

اصل ۲۹
۱. اساس دولت اعتقاد به خداي واحد متعال مي باشد .
۲. دولت آزادي هر كس را به پيروي از دين و مذهب و اجراي مراسم و وظايف مذهبي خود تضمين مي نمايد .

اصل ۳۰
۱. همه اتباع كشور موظف و مكلف به دفاع از كشور مي باشند .
۲. شرايط مربوط به دفاع به موجب قانون تعيين مي شود .

اصل ۳۱
۱. هر تبعه اي حق تحصيل و برخورداري از آموزش را دارد .
۲. دولت مكلف است نظام آموزش همگاني را به موجب موازين قانوني داير نمايد .

اصل ۳۲
دولت جهت رشد و توسعه فرهنگ ملي اندونزي تلاش مي كند .

اصل ۳۳
۱. اقتصاد كشور به عنوان تلاش مشترك بر مبناي اصل نظام خانواده سازمان خواهد يافت .
۲. صنايع توليدي كه براي كشور از اهميت خاصي برخوردار است و در زندگي اكثر مردم تأثير دارد ، از جانب دولت كنترل خواهد شد .
۳. زمين ، آب و ثروتهاي طبيعي توسط دولت كنترل شده وبراي استفاده همه مردم مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .

اصل ۳۴
فقرا واطفال نيازمند بايد تحت مراقبت دولت قرار گيرند .

اصل ۳۵
پرچم كشور اندونزي مزين به رنگهاي سرخ و سفيد است .

اصل ۳۶
زبان كشور ، اندونزي است .

اصل ۳۷
۱. به منظور اصلاح قانون اساسي بايد لا اقل دو سوم كل اعضاي مجلس شوراي خلق حضور داشته باشند .
۲. اخذ تصميم با موافقت لا اقل دو سوم كل اعضاي حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.
بازدیدکننده گرامی! برای مشاهده قوانین اساسی سایر کشورها به زبان فارسی اینجا مراجعه شود.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از معاونت آموزش دادگستری تهران

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=3050


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن