نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

اقرار قاطع و اقرا غیرقاطع طرفین موجب سقوط حق تجدیدنظرخواهی آنان است

دایره شمول اقرار موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

نشست قضایی مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ قضات دادگستری شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی

موضوع: تفاوت اقرار قاطع و غیر قاطع و تأثیر آن بر حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوا

پرسش

با توجه به بند (۹) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا حکم مستند به اقرار قاطع در دادگاه موجب سقوط حکم، از قابلیت تجدیدنظرخواهی است یا فرقی بین اقـرار قـاطع و غیر قاطع وجود ندارد؟

نظر اکثریت

نظر به اطلاق تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون مزبور و حذف «قاطع» از اقرار، هـر اقـراری موجـب سقوط حق تجدیدنظرخواهی است.

نظر اقلیت

با توجه به سابقه وضع تبصره ذیل ماده مزبور و با عنایت به اینکه قانونگذار در مـواد متعـددی مثل بند (۱) ماده ۳۶۹ قانون مزبور در خصوص سقوط حق فرجامخواهی بین اقرار قاطع و غیر قاطع قایل به تفکیک شده، لذا بـه نظـر مـیرسـد صـرفاً اقـرار قـاطع در دادگـاه مسـقط حـق تجدیدنظرخواهی است.

نظر هیئت عالی

مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی، احکـام مسـتند بـه اقـرار در دادگـاه قابـل درخواست تجدیدنظر نیست لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=33200


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن