کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی مصوب ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی

ماده۱۱ـ کانون‌های استانی از حیث امور اداری و مالی و تشکیلاتی تحت نظارت و مدیریت کانون مرکز می‌باشند.

ماده۱۲ـ هیئت‌مدیره کانون

کانون به وسیله هیئت‌ مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:

۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رئیس مرکز با تأیید رئیس قوه قضائیه

۲ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضائی به پیشنهاد شورا و تصویب رئیس مرکز با تأیید رئیس قوه قضائیه

۳ـ مدیر یا نماینده تام الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

۵ ـ مدیر عامل کانون

تبصره۱: دوره تصدی اعضای هیئت‌مدیره ۳ سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره۲:تا قبل از تشکیل کانون‌های استانی، اعضای بند ۱ از میان مدیران دفاتر با تأیید رئیس مرکز انتخاب می‌شود

ماده۱۳ـ اعضای هیئت‌مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی یک نفر را با اکثریت آرا به عنوان مدیرعامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده دوازده، یک نفر را به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند کرد

جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیئت‌مدیره با رای اکثریت اعضای هیئت‌مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون، نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای وی و در امور مالی به همراه امضای خزانه دار معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ـ مدیرعامل کانون باید به صورت تمام‌ وقت در کانون حضور داشته و در صورتی که مدیر دفتر خدمات قضایی باشد برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند

تبصره۲ـ در صورتی که هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به هر دلیل اعم از فوت، غیبت، محجوریت، استعفا و غیره در جلسات هیئت‌مدیره به مدت ۳ ماه شرکت ننماید رئیس مرکز فرد جانشین را معرفی خواهد نمود.

ماده۱۴ـ وظایف هیئت‌مدیره:

۱ـ نظارت بر حسن اجرای امور کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی.

۲ـ تدوین و تنظیم گزارش عملکرد کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی و پیشرفت کاری و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.

۳ـ پیشنهاد تشکیل کانون استان‌ها

۴ـ سیاست گذاری در امر آموزش و اجرای آن پس از تصویب اداره کل.

۵ ـ بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر تعرفه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضائی و حق عضویت سالانه و درصدی از درآمدهای دفاتر و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب

۶ ـ بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.

۷ـ تهیه و تنظیم گزارش مالی و ترازنامه سالیانه جهت ارائه به مجمع عالی

۸ ـ تصویب پیشنهادات تشکیلاتی واصله از کانون‌های استانی

۹ـ بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی و گزارش آن به اداره کل و هیأت تخلفات بدوی

۱۰ ـ پیشنهاد و ارائه راهکارهای رویه‌های مشترک (وحدت رویه) بر مبنای چهارچوبهای قانونی به اداره کل.

۱۱ـ تدوین و تنظیم بودجه سالیانه و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عالی.

۱۲ـ ارائه طرحهای فرهنگی، رفاهی و بیمه برای مدیران دفاتر و ابلاغ آن در صورت تصویب مجمع عالی

۱۳ـ رسیدگی و تصویب معاملات و نصاب آن طبق آئین‌نامه مالی و معاملاتی کانونها.

۱۴ـ اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی و یا انصراف از آن در کلیه مراجع قانونی در راستای وظایف کانون.

۱۵ـ تعیین حسابرس قانونی.

۱۶ـ تشکیل هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات بر اساس ضوابط .

۱۷ـ تدوین و تصویب دستورالعملهای داخلی مورد نیاز کانون و یا تغییرات و یا اصلاح آنها

۱۸(الحاقی ۱۳۹۷/۸/۲۳)- کمک مالی به طرح‌هایی که مستقیماً موجبات توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی را فراهم نماید.

تبصره۱: اعضاء هیئت‌مدیره و اعضای خانواده و بستگان درجه یک ایشان حق ندارند شخصاً در معاملاتی که با کانون و یا هر یک از واحدهای زیر مجموعه کانون صورت می‌گیرد به طور مستقیم  و غیر مستقیم  شرکت نموده و یا سهیم شوند.

تبصره۲: جلسات هیئت‌مدیره به طور منظم و با تعیین دستور جلسه تشکیل و مطالب مورد بررسی که به تصویب برسد طی صورتجلسه‌ای مکتوب ثبت و نگهداری خواهد شد.

ماده۱۵ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل:

۱ـ نمایندگی قانونی کانون در اجرای مصوبات هیئت‌مدیره

۲ـ اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور کانونها و دفاتر نمایندگی استان‌ها و حفاظت از اموال و دارائی‌های آن

۳ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه کانونها و تراز مالی و گزارشات مربوطه و ارائه آن به هیئت‌مدیره

۴ـ تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد اهداف و امور کانونها و تسلیم به هیئت‌مدیره جهت تصویب

۵ ـ تقسیم کار بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و عزل و نصب کارکنان بر اساس مقررات مربوطه

۶ ـ اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد کارکنان کانون بر اساس مقررات و دستورالعملهای مصوب هیئت‌مدیره

۷ـ نمایندگی قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره در کلیه مراجع

۸ ـ امضاء کلیه مکاتبات اداری و همچنین امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور مشترکا با خزانه دار کانون

۹ـ تعیین یک نماینده رسمی برای عضویت در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات

ماده۱۶ـ وظایف خزانه دار:

۱ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیتهای مالی کانون

۲ـ ارائه گزارش عملکرد فصلی امور مالی کانون به هیئت‌مدیره

۳ـ کمک در تهیه و تنظیم بودجه سالانه و همچنین تراز مالی فصلی و یا سالیانه

۴ـ همکاری با حسابرس کانون

۵ ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی مشترکاً با مدیرعامل کانون.

ماده۱۷ـ حسابرس قانونی:

هیئت‌مدیره کانون یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی ) را با جلب موافقت اداره کل به عنوان حسابرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید و تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده۱۸ـ حسابرس موظف است کلیه گزارشات مالی و تراز مالی کانون را که در اختیار وی قرار می‌گیرد مورد بررسی قرار داده و به صورت مکتوب در تطابق و یا عدم تطابق آنها با اصول حسابداری و حسابرسی و همچنین در چهارچوب مقررات و دستورالعملهای مصوب و یا وظایف هیئت‌مدیره اظهار نظر و گزارش نماید.

تبصره۱: رئیس کانون و سایر اعضاء هیئت‌مدیره و کلیه کارکنان موظف هستند هر نوع اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز حسابرسی را در اختیار وی قرار دهند.

تبصره۲: حسابرسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که به امور جاری لطمه‌ای وارد نشود.

فصل سوم ـ سرمایه و منابع

ماده۱۹ـ سرمایه و منابع  کانون عبارتست از:

۱ـ وجوه حاصل از حق عضویت

تبصره: حق عضویت، درصدی از درآمد دفاتر خواهد بود.

۲ـ وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری کانون جهت اجرای اهداف کانون با تأیید مجمع عالی.

۳ـ کمک‌ها و هدایا از طرف اشخاص حقوقی یا حقیقی.

۴ـ کمکها و مساعدتهای مرکز

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده۲۰ـ بودجه سالیانه کانون حداکثر باید تا پایان دیماه هر سال از طرف هیئت‌مدیره و رئیس کانون تهیه و برای بررسی و تصویب نهائی به مجمع عالی ارائه شود و مجمع عالی کانون نیز رسیدگی به بودجه را طوری انجام دهد که نهایتا در پایان سال بودجه مصوب به کانون ابلاغ گردد.

ماده۲۱ـ کلیه دفاتر می‌بایستی حق عضویت تعیین شده از درآمد را که با تصویب مجمع عالی تعیین می‌گردد به کانون پرداخت نمایند.

ماده۲۲ـ انحلال کانون

کانون در صورت پیشنهاد مجمع‌ عالی و با تصویب رئیس محترم قوه قضائیه منحل می‌گردد و در این صورت انحلال توسط هیأت منتخب انحلال که توسط رئیس محترم قوه قضائیه تعیین می‌گردد امور انحلال را انجام خواهد داد..

این اساسنامه مشتمل بر ۲۲ ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ به تأیید هیات مدیره کانون رسیده است.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره ۲۱۴۳۰ ، ویژه نامه شماره ۱۰۸۹، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code