شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

اشتغال وکیل به شغل وکالت مانع قبول دعوای اعسار از هزینه دادرسی است

اشتغال به شغل وکالت دلالت بر ملائت وکیل داشته و دعوای اعسار از وکیل دادگستری قابل پذیرش نیست

 

چکیده: اشتغال به شغل وکالت، عرفاً دلالت بر ملائت دارد و بنابراین ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقبول نیست.

شماره دادنامه: ۰۱۰۸۷
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۲/۷
مرجع صدور: شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۲/۸/۹۲ خانم ف.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای ح.م. به خواسته‌ی اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره‌ی ۹۲۰۳۸۲ مورخ ۲۱/۵/۹۲ به میزان دوازده میلیون ریال را تقدیم این دادگاه کرده‌اند.

دادگاه با عنایت به موارد مطروحه در دادخواست تقدیمی و نظر به دفاع به‌عمل‌آمده از ناحیه خوانده دعوی و با توجه به اینکه شغل خواهان وکالت بوده و حسب متعارف اقتضای ملائت وکیل محترم را می‌نماید درعین‌حال اصل بر ملائت اشخاص است و ادعای اعسار مستلزم ارائه ادله‌ی اقناع کننده‌ی قانونی است که صرف استناد به شهادت شهود که غالباً جنبه همگرایی و برخوردار از ملاحظات اخلاقی و اجتماعی است، افادهی مقصوده اثبات ادعا را نمی‌نماید. بر این اساس دادگاه با توجه به اینکه دریافت هزینه‌ی دادرسی در زمرهی درآمدهای دولت مربوط به عموم افراد اجتماع است و معافیت از آن مستلزم اثبات ادعا در جهت عدم پرداخت به نحو موقت می‌باشد که ادلهی ابرازی خواهان مؤید و مثبت این امر نبوده و قناعت وجدانی دادگاه را نداشته و ندارد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۱۵-۱۳۱۸-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد  197-198-503-504-505-506-507-508 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ با عنایت به بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۸۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
مرجع صدور:  شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به‌طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۸۷-۷/۱۲/۹۲ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارالیها به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شمار ۰۳۸۲-۲۱/۵/۹۲ به میزان دوازده میلیون ریال متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است و اظهارات گواهان در پرونده حاضر با توجه به اوضاع‌ واحوال موجود مفید قطع و یقین به عدم توانایی مالی تجدیدنظرخواه در پرداخت هزینه دادرسی تعیین‌شده نمی‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین‌رو به تجویز ماه ۳۵۸ قانونی آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد آن رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبه: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید