آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آئین نامه قانون ثبت املاك مصوب ۱۳۱۷ وزیر دادگستری (تنقیح شده)

توضیح: اولین بار «نظامنامه نمره ۵۵۱۶ مورخه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ وزیر دادگستری» تصویب و در شماره ۴۲ مجله رسمي منتشر شد.

بدنبال وضع و لازم‌اجراء‌شدن «قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت عدليه» و در نظر به مواد مواد ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۴ ، ۱۶، ۲۶ ، ۲۷ و ۲۸ این قانون، «نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۱ وزیر دادگستری» وضع و لازم الاجراء گردید و نظامنامه سابق بطور صریح نسخ شد.

متعاقب آن، «آئین نامه قانون ثبت املاك مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷ وزیر دادگستری» تصویب شد و نظامنامه سابق نسخ صریح گردید.

در حال حاضر آیین نامه مزبور مجری است ولی در سنوات ۱۳۲۲، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۴، ۱۳۲۴/۷/۱۷، ۱۳۲۴/۷/۲۵، ۱۳۲۵، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۴/۱۱/۹، ۱۳۳۷/۶/۴، ۱۳۴۸، ۱۳۵۱/۷/۲۹، ۱۳۵۳/۱۰/۷، ۱۳۵۴، ۱۳۷۷/۹/۷، ۱۳۷۸/۸/۵ ، ۱۳۸۰/۱۱/۲ و  ۱۳۸۰/۱۱/۸ اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفت.

مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین در تنقیح قوانین در فضای مجازی، تمامی تغییرات پیش گفته در متن آیین نامه منقح لحاظ و متن مواد سابق نیز با خط بطلان به رنگ قهره ای روی آن، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج  تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق و جدید، امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد. هر گونه تغییر بعدی نیز به همین منوال در آیین نامه اعمال خواهدشد.

[/box]

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت منقح

نظر بمواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاك مورخه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت دادگستری مقرر میدارد:

فصل اول – دفاتر ثبت اسناد و املاك

ماده۱(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)– اداره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود:

۱-دفتر املاك

۲-دفتر نماینده املاك

۳-دفتر املاك توقیف شده

۴-دفتر ثبت موقوفات

۵-دفتر گواه امضاء

۶-دفتر سپرده ها

۷-دفتر توزیع اظهار نامه

۸-دفتر املاك مجهول المالك

۹-دفتر ثبت شركتها

۱۰-دفتر اسناد رسمی

۱۱-دفتر ثبت قنوات

۱۲-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

زیرنویس:

ماده ۱(مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- هر اداره یا دائره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود.

۱- دفتر املاك

۲- دفتر نماینده املاك

۳- دفتر املاك توقیف شده

۴- دفتر ثبت و موقوفات

۵- دفترگواهی نمونه (امضاء)

۶- دفتر سپرده ها

۷- دفتر توزیع اظهارنامه ها

۸- دفتر املاك مجهول المالك

۹- دفتر ثبت شركتها

۱۰- دفتر اسناد رسمی

۱۱- دفتر آمار

۱۲- دفترثبت قنوات

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)– دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كلیه شهرستانها یك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مذكور میكروفیلم و یا اسكن تهیه و به مركز ارسال می گردد.

زیرنویس:

تبصره (مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز یك نسخه و در ولایات نسختین خواهد بود و برای دفاتر اسناد رسمی آئین نامه جداگانه مقرر و دفتر ثبت شركتها نیز مقررات علیحده دارد.

 ماده ۲(اصلاحی ۱۳۲۳)- كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء كرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

زیرنویس:

ماده ۲(مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- – كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و باستثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك و دفتر آمار بقیه دفاتر باید تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذاشته و نمونه (امضاء) كرده و بمهر پاركه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

ماده۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاك مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذكور خواهد شد.

زیرنویس:

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۷)- برای نسخه دفتر املاك شهرستانها كه بمركز ارسا ل میشود منظور نمودن سه صفحه سفید و ثبت انتقالا ت بعدی ضروری نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاك كه در اداره باقی خواهد ماند املاك بطور مسلسل ثبت میگردد

ماده ۳(مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا” سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعی علاوه بر گنجایش مدارك ثبت لااقل ۳ صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۸/۸/۵)– در صورتی كه یك دفتر املاك برای یك بخش كافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر كل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخش مذكور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یك دفتر املاك تخصیص می یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر كل و رئیس ثبت محل قید می گردد.

زیرنویس:

ماده ۳(مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعی علاوه بر گنجایش مدارك ثبت لااقل ۳ صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

ماده۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)– دفاتر نامبرده در ماده یك مادام كه صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید.

زیرنویس:

ماده ۴ (مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- دفاتر نامبرده در ماده ۱ مادام كه صفحه سفید دارد و مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته نمونه (امضاء) نماید در مورد دفتر املاك و قنوات بعد از بسته شدن دفتر یك نسخه در اداره ثبت محل و نسخه دیگر به اداره كل ثبت فرستاده میشود:

فصل دوم – در شماره گذاری املاك و توزیع اظهار نامه

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۲۳)- در موقعی كه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه و برای نمونه امضاء و انتشار به اداره كل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده ۱۰ در محل و تهیه پلاك از مركز و غیره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده و تاخیری در كار پلاك كوبی و توزیع اظهار نامه نشود.

ماده ۶- در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالكین را مطلع و با اطلاع كد خدا و ریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی كه حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالك و ملك را در كتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع كند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً مراقبت كند كه اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذكر كاملاً تطبیق نموده و در صورت مزبور كلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالكین كه معرفی می شوند و حدود اربعه آن ذكر گردد و شماره و نوع املاك و اسامی مالكین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز كه به مالكین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا كدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالك و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه (امضاء) نماینده مربوطه برسد .

ماده ۷- در املاك شهری و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی كه مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری و توزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جار و صورت‌مجلس كه مخصوص مزروعی خورده مالك است بعمل خواهد آمد.

ماده ۸- در مستغلات برای هر ملك یك شماره و در املاك مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یك شماره اصلی منظور می شود و در صورتی كه مزروعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد برای هر قسمت یك شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه پس از شماره گذاری املاك هر قطعه یا بخشی معلوم شود كه ملكی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملكی پس از شماره گذاری مفروضاً به قطعاتی تقسیم شد برای هریك از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره ۵ اصلی: پنج یکم   پنج دوم   پنج سوم

ماده ۱۰- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی كوچك انتخاب شود.

ماده ۱۱- در مورد كاروانسرا و امثال آن كه دارای حجرات متعدده است در صورتی كه متعلق به یك نفر یا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد یك شماره و در صورتی كه حجرات مالك جداگانه داشته باشد برای هر یك شماره مستقلی منظور خواهد شد .

ماده ۱۲- هر بخشی كه به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاك برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و در دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی ها نیز شماره و اسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود.

هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید