آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آئین نامه قانون ثبت املاك مصوب ۱۳۱۷ وزیر دادگستری (تنقیح شده)

توضیح: اولین بار «نظامنامه نمره ۵۵۱۶ مورخه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ وزیر دادگستری» تصویب و در شماره ۴۲ مجله رسمي منتشر شد.

بدنبال وضع و لازم‌اجراء‌شدن «قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت عدليه» و در نظر به مواد مواد ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۴ ، ۱۶، ۲۶ ، ۲۷ و ۲۸ این قانون، «نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۱ وزیر دادگستری» وضع و لازم الاجراء گردید و نظامنامه سابق بطور صریح نسخ شد.

متعاقب آن، «آئین نامه قانون ثبت املاك مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷ وزیر دادگستری» تصویب شد و نظامنامه سابق نسخ صریح گردید.

در حال حاضر آیین نامه مزبور مجری است ولی در سنوات ۱۳۲۲، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۴، ۱۳۲۴/۷/۱۷، ۱۳۲۴/۷/۲۵، ۱۳۲۵، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۴/۱۱/۹، ۱۳۳۷/۶/۴، ۱۳۴۸، ۱۳۵۱/۷/۲۹، ۱۳۵۳/۱۰/۷، ۱۳۵۴، ۱۳۷۷/۹/۷، ۱۳۷۸/۸/۵ ، ۱۳۸۰/۱۱/۲ و  ۱۳۸۰/۱۱/۸ اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفت.

مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین در تنقیح قوانین در فضای مجازی، تمامی تغییرات پیش گفته در متن آیین نامه منقح لحاظ و متن مواد سابق نیز با خط بطلان به رنگ قهره ای روی آن، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج  تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق و جدید، امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد. هر گونه تغییر بعدی نیز به همین منوال در آیین نامه اعمال خواهدشد.

[/box]

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت منقح

نظر بمواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاك مورخه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت دادگستری مقرر میدارد:

فصل اول – دفاتر ثبت اسناد و املاك

ماده۱(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)– اداره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود:

۱-دفتر املاك

۲-دفتر نماینده املاك

۳-دفتر املاك توقیف شده

۴-دفتر ثبت موقوفات

۵-دفتر گواه امضاء

۶-دفتر سپرده ها

۷-دفتر توزیع اظهار نامه

۸-دفتر املاك مجهول المالك

۹-دفتر ثبت شركتها

۱۰-دفتر اسناد رسمی

۱۱-دفتر ثبت قنوات

۱۲-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

زیرنویس:

ماده ۱(مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- هر اداره یا دائره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود.

۱- دفتر املاك

۲- دفتر نماینده املاك

۳- دفتر املاك توقیف شده

۴- دفتر ثبت و موقوفات

۵- دفترگواهی نمونه (امضاء)

۶- دفتر سپرده ها

۷- دفتر توزیع اظهارنامه ها

۸- دفتر املاك مجهول المالك

۹- دفتر ثبت شركتها

۱۰- دفتر اسناد رسمی

۱۱- دفتر آمار

۱۲- دفترثبت قنوات

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)– دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كلیه شهرستانها یك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مذكور میكروفیلم و یا اسكن تهیه و به مركز ارسال می گردد.

زیرنویس:

تبصره (مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز یك نسخه و در ولایات نسختین خواهد بود و برای دفاتر اسناد رسمی آئین نامه جداگانه مقرر و دفتر ثبت شركتها نیز مقررات علیحده دارد.

 ماده ۲(اصلاحی ۱۳۲۳)- كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء كرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

زیرنویس:

ماده ۲(مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- – كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و باستثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك و دفتر آمار بقیه دفاتر باید تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذاشته و نمونه (امضاء) كرده و بمهر پاركه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

ماده۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاك مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذكور خواهد شد.

زیرنویس:

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۷)- برای نسخه دفتر املاك شهرستانها كه بمركز ارسا ل میشود منظور نمودن سه صفحه سفید و ثبت انتقالا ت بعدی ضروری نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاك كه در اداره باقی خواهد ماند املاك بطور مسلسل ثبت میگردد

ماده ۳(مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا” سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعی علاوه بر گنجایش مدارك ثبت لااقل ۳ صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۸/۸/۵)– در صورتی كه یك دفتر املاك برای یك بخش كافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر كل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخش مذكور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یك دفتر املاك تخصیص می یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر كل و رئیس ثبت محل قید می گردد.

زیرنویس:

ماده ۳(مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعی علاوه بر گنجایش مدارك ثبت لااقل ۳ صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

ماده۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)– دفاتر نامبرده در ماده یك مادام كه صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید.

زیرنویس:

ماده ۴ (مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷)- دفاتر نامبرده در ماده ۱ مادام كه صفحه سفید دارد و مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته نمونه (امضاء) نماید در مورد دفتر املاك و قنوات بعد از بسته شدن دفتر یك نسخه در اداره ثبت محل و نسخه دیگر به اداره كل ثبت فرستاده میشود:

فصل دوم – در شماره گذاری املاك و توزیع اظهار نامه

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۲۳)- در موقعی كه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه و برای نمونه امضاء و انتشار به اداره كل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده ۱۰ در محل و تهیه پلاك از مركز و غیره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده و تاخیری در كار پلاك كوبی و توزیع اظهار نامه نشود.

ماده ۶- در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالكین را مطلع و با اطلاع كد خدا و ریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی كه حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالك و ملك را در كتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع كند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً مراقبت كند كه اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذكر كاملاً تطبیق نموده و در صورت مزبور كلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالكین كه معرفی می شوند و حدود اربعه آن ذكر گردد و شماره و نوع املاك و اسامی مالكین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز كه به مالكین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا كدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالك و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه (امضاء) نماینده مربوطه برسد .

ماده ۷- در املاك شهری و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی كه مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری و توزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جار و صورت‌مجلس كه مخصوص مزروعی خورده مالك است بعمل خواهد آمد.

ماده ۸- در مستغلات برای هر ملك یك شماره و در املاك مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یك شماره اصلی منظور می شود و در صورتی كه مزروعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد برای هر قسمت یك شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه پس از شماره گذاری املاك هر قطعه یا بخشی معلوم شود كه ملكی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملكی پس از شماره گذاری مفروضاً به قطعاتی تقسیم شد برای هریك از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره ۵ اصلی: پنج یکم   پنج دوم   پنج سوم

ماده ۱۰- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی كوچك انتخاب شود.

ماده ۱۱- در مورد كاروانسرا و امثال آن كه دارای حجرات متعدده است در صورتی كه متعلق به یك نفر یا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد یك شماره و در صورتی كه حجرات مالك جداگانه داشته باشد برای هر یك شماره مستقلی منظور خواهد شد .

ماده ۱۲- هر بخشی كه به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاك برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و در دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی ها نیز شماره و اسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود.

هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.

4.5/5 = (2 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=46302


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۴ دیدگاهها

 1. Avatar photo
  غلامرضا اردلانی

  سلام علیکم
  با توجه به مطالعه سیر تحولات تاریخی قانون ثبت را آغاز کرده ام و نیاز مبرم به قانون ثبت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و همچنین متن اصلی آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ دارم.
  خواهشمند است در صورتی که متن اصلی قوانین ثبتی را در دسترس دارید به اینجانب ارسال فرمایید. (عمده قوانین منتشر شده اخرین اصلاحات را منتشر کرده اند.)
  در صورتی که هزینه دارد لطفا مبلغ ان را اعلام فرمایید تا در حد وسع دانشجویی واریز کنم.

 2. Avatar photo
  قاسم رسول نیا

  با سلام
  به نظر بنده وقت آن رسیده که آیین نامه ثبت بازبینی شود و تحولات جدید ثبتی در آن لحاظ گردد.

 3. Avatar photo

  با سلام
  بابت تهیه آیین نامه تنقیح شده قانون ثبت املاك که زحمت زیادی داشته، بسیار از سپاسگزارم.