شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

زمان احتساب جزای نقدی و رد مال در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر

حکم به جزای نقدی و رد مال در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر باید به میزان وجه کلاهبرداری و مال انتقال یافته در زمان وقوع جرم باشد

چکیده: تعیین جزای نقدی و رد مال در کلاهبرداری براساس نظریه کارشناسی و به نرخ روز، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه: ۷۶۱
تاریخ صدور: ۲۷/۷/۸۹
مرجع صدور: شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م.ب. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای الف.ب. فرزند ح. با وکالت آقای م.ف. دایر به انتقال مال غیر با این توضیح که،

متهم در تاریخ ۱۵/۸/۷۴ وکالتی [به شماره ۹۲۴۹۶] را جهت فروش قطعه زمینی به پلاک ثبتی ۹۸۳/۷۰ از مالک آن به نام ع. د. که در سرپرستی اموال او به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شده است، تنظیم و متعاقب آن زمین مزبور را به نام خود منتقل می‌کند و سپس در سال ۱۳۷۶ با ساخت آپارتمان یک واحد از آن به پلاک ثبتی …- فرعی از ۷۰ بخش ۱۱ تهـران را به شاکی می فروشد.

نظر به مجعول شناخته شدن سند وکالت شماره ۹۲۴۹۶-۱۵/۸/۷۴ و ابطال معاملات بعدی متهم، شاکی اقدام وی را در فروش آپارتمان، فروش مال غیر دانسته و تقاضای مجازات او را دارد.

دادگاه، نظر به شکایت مطروحه، تحقیقات انجام گرفته توسط ضابطین و دادسرای محترم ناحیه ۶ تهران، مستندات ارائه شده توسط وکیل شاکی که جملگی مؤید ادعاهای شاکی بوده و عدم حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی و دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر وکیل معرفی شده از جانب وی و نیز با توجه به کیفرخواست صادر شده علیه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده؛ دادگاه بزهکاری متهم آقای الف.ب. را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و نیز ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشـاء و اخـتلاس و کلاهـبرداری مـتهم را به تحمل دو سال حبس، پرداخت دو میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و نیز همین مبلغ به شاکی محکوم می‌نماید، با این توضیح که آپارتمان موضوع بحث در سال ۷۶ به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال توسط شاکی خریداری شده لیکن کارشناس منتخب دادگاه، ارزش آن را به نرخ روز دو میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد کرده است.

این رأی حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رای: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۰۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
مرجع صدور: شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. با وکالت آقایان م.ف. و ر.الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۶۱ مورخ ۲۷/۷/۸۹ صادره از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی و به همان میزان در حق تجدیدنظرخوانده آقای م.ب. با وکالت آقای م.الف.؛

با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و توجهاً به اظهارات طرفین و وکلای ایشان، نظر به اینکه در خصوص اصل موضوع انتساب بزه مزبور به تجدیدنظرخواه تردیدی وجود نداشته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل یا مستندی که بتواند موجبی جهت نقض دادنامه اصداری را فراهم آورد ارائه نگردیده است، لیکن با توجه به نص قانون استـنادی در دادنامه بـدوی و این که مبـلغ تعییـن شــده به عنوان جزای نقدی و رد مال به استناد نظریه کارشناس تعیین گردیده که به نظر این دادگاه فاقد وجاهت بوده و میزان جزای نقدی و رد مال می بایستی بر اساس مبلغی باشد که در زمان انجام معامله پرداخت گردیده است و مازاد بر آن به جهت شاخص تورم سالیانه، در صورت مطالبه بایستی تحت عنوان اقامه دعوی حقوقی (و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) به عمل آید.

فلذا با حذف میزان مبلغ اضافی تعیین شده، مبلغ آن را یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین و در خصوص دو سال حبـس تعـزیری نیز با توجـه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و فقدان سابقه کیفری با رعایت ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تناسب نداشتن مدت مذکور یک سال حبس از مدت تعیین شده تخفیف نموده و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاحات به‌عمل آمده ضمن تأیید دادنامه بدوی حکم به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید