خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » شرایط پرداخت قیمت کارشناسی مال موضوع جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

شرایط پرداخت قیمت کارشناسی مال موضوع جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر

در صورت انتقال مال موضوع جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شخص ثالث به جهت عدم امکان رد آن، قیمت کارشناسی ملک به مالک پرداخت می شود

چکیده: درصورتی‌که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال یافته و امکان ردّ آن وجود نداشته، محکومٌ‌علیه جهت جبران خسارت وارده تنها باید قیمت کارشناسی ملک را به نرخ ….پرداخت نماید.

شماره دادنامه: ۰۸۰۵-۹۱۰
تاریخ صدور: ۱۸/۱۰/۹۱
مرجع صدور: شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب. خ. به وکالت از خانم م. ش. با وکالت مع‌الواسطه رسمی سفارت ایران در برزیل از الف.، الف.، الف.ه. و م.ش. به‌طرفیت آقایان ۱- س.ه. ۲- ت.ه. با وکالت آقای ع. ن. به خواسته مطالبه بهای دو دانگ پلاک به نرخ روز و ضرر و زیان از حکم محکومیت کلاهبرداری خواندگان از دو دانگ از شش‌دانگ سهم‌الارث مرحوم ف.ه. از پلاک ثبتی ۲۶۹۳ بخش ده تهران به‌طور علی‌الحساب مقوم به ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی و احتساب کلیه خسارات قانونی وفق مواد ۵۱۵ الی ۵۱۹ قانون آ.د.م. به شرح محتویات پرونده

[دادگاه] توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی، از آنجا که خواندگان به دلالت رأی شماره ۸۹۰۸۶۴-۱۱/۷/۸۹ صادره شعبه ۱۱۲۹ به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری نسبت به پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه محکوم شدند که عیناً به ‌موجب رأی شماره ۱۹۲۲-۱۱/۱۲/۸۹ موضوع کلاسه ۸۹/۴۲/۱۴۴۴ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر تأیید و ابرام گردیده است و متعاقب آن نیز دادگاه محترم تجدیدنظر مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آ.د.ک. با حذف ردّ مال از دادنامه [که معلول انتفاء آن به علت انتقال مال به اشخاص ثالث] شکات را جهت مراجعه به محاکم حقوقی هدایت نمودند،

نظر به اینکه محکومٌ‌علیهم مکلف هستند کلیه خسارتی را که ناشی از جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر نسبت به پلاک موصوف به عمل آوردند جبران خسارت کنند. (موضوع ماده ۹ قانون آ.د.ک) با عنایت به اینکه پلاک موصوف به اشخاص ثالث انتقال و امکان ردّ آن وجود نداشته و رأی دادگاه تجدیدنظر نیز مؤید این ادعا بوده، فلذا دادگاه به جهت تعیین میزان خسارت وارده [موضوع را] به کارشناسی ارجاع و کارشناس در نظریه شماره ۲۴۲۸/۲۸۱-۲۰/۸/۹۱ خود ارزش کل مبلغ شش‌دانگ عرصه قطعه زمین شماره ۲۶۷۲/۱ [را به مبلغ] ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال معادل یک میلیارد و نه‌صد میلیون تومان برآورد و اعلام گردید و علی‌رغم ابلاغ به وکلای طرفین هیچ‌یک از ایشان نسبت به نظریه اعتراضی به عمل نیاوردند که این نظریه مصون از هرگونه ایرادی باقیمانده و با اوضاع‌واحوال قضیه نیز مطابقت دارد،

فلذا دادگاه بنا به‌مراتب، ادعای خواهان محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به‌طور تساوی به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰/۶ ریال (بابت ارزش دو دانگ از پلاک ثبتی موصوف) و پرداخت کلیه خسارات قانونی و دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

شماره رای: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۸۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
مرجع صدور: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- س. ۲- ت. شهرت هردو ه. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱- م.ش. ۲- الف. ۳-الف. شهرت هردو ه. ۴- م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۸۰۵-۹۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت نامبردگان به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰/۶ ریال بابت ارزش دو دانگ پلاک ثبتی ۲۶۹۳ بخش ۱۰ تهران (بالسویه) به انضمام خسارات دادرسی به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد

و با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و توجهاً دادنامه قطعی ۱۹۲۲-۸۹۰ مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شعبه محترم ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مسئولیت قانونی مشارٌالیهما در ردّ مال محرز است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است.

[لذا] این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه


0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

پاسخی بگذارید

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.