اثر انگشت
اثر انگشت

آیین نامه سجل کیفری مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

ماده۴ـ سامانه باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:

۱‌ـ امور کیفری

الف ‌ـ کلیه محکومیت‌های کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها به‌عهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری؛

ب ـ احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آن‌ها؛

پ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت ؛

ت ‌ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛

ث‌ ـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده ؛

ج ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.

تبصره۱ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده ۸ این آیین‌نامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.

تبصره۲ـ تشخیص مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک با دادستان است.

۲‌ـ امور حقوقی

الف ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛

ب ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی؛

پ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛

ت ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛

۳‌ـ امور اداری

الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛

ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند؛

پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.

ماده۵ ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به‌روزآمدنمودن مستمر داده‌های ثبت‌شده در شبکه اقدام نماید، به‌نحوی‌که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده برسد.

تبصره ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت می‌شود و به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط می‌رسد.

ماده۶ ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر می‌باشد:

الف ‌ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و‌ شوراهای حل اختلاف؛

ب ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیون‌ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی؛

پ ـ دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه به شرح مذکور در ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛

ت ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره ‌ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده۷ـ کلیه دادسراها و دادگاه‌ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به‌روزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه‌ی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.

ماده۸ ـ اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر می‌باشد:

۱‌ـ در مورد اشخاص حقیقی

الف ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیت‌های مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به‌صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است.

ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب،‌ شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛

پ ـ تاریخ (روز‌‌ـ ماه ـ‌ـ سال) و محل تولد؛

ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت؛

ث ـ نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی؛

ج ‌ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛

چ ـ وضعیت اشتغال؛

ح ـ تابعیت؛

خ ـ ویژگی‌های ظاهری؛

د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛

ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛

ر ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی؛

ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.

۲‌ـ در مورد اشخاص حقوقی

الف ـ شناسه ملی؛

ب ـ شماره ثبت؛

پ ـ تاریخ تأسیس؛

ت ـ نوع شخصیت حقوقی؛

ث ـ نام شخصیت حقوقی؛

ج ـ استان محل ثبت؛

چ ـ واحد محل ثبت؛

ح ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛

خ ـ کد پستی دفتر مرکزی؛

د ـ پست الکترونیکی؛

ذ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی.

۳‌ـ اطلاعات مشترک

الف ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛

ب ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛

‌پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛

ت ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم؛

ث ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛

ج ـ نوع و میزان محکومیت؛

چ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛

ح ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره ‌ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.

ماده۹ـ نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخه‌ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال می‌کند.

ماده۱۰ـ در صورت تقاضای محکوم‌علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می‌باشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده می‌شود.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.

تبصره۲ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام می‌شود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.

تبصره۳ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.

ماده۱۱ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می‌باشند . ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره۱ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواست‌های موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه می‌شود.

تبصره۲ـ محکوم‌علیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه می‌توانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به‌پیگیری موضوع می‌باشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.

ماده۱۲ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد :

الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در‌صورت‌ امکان پست الکترونیکی؛

ب ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (۲) ماده (۸) این آیین‌نامه؛

پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.

ماده۱۳ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری،‌ گواهی عدم سوءپیشینه صادر می‌شود.

تبصره۱ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ سابقه کیفری غیر‌مؤثر فقط ‌در صورتی اعلام می‌شود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.

ماده۱۴ـ سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آیین‌نامه ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده۱۵ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پرونده‌ها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه‌دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرد.

ماده۱۶ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور می‌باشد.

ماده۱۷ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.

ماده۱۸ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۱۵ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲ و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملغی است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره ۲۱۷۳۱، ویژه نامه شماره ۱۲۱۵، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=50299


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۲ دیدگاهها

 1. Avatar photo

  سلام
  من سال ۹۶ به جرم جرح عمدی با چاقو هفت روز با قرار موقت زندان رفتم و حکم قطعی هشتاد میلیون دیه و یکسال حبس تعزیری بوده است.
  بعد از گرفتن رضایت شاکی، حبس تبدیل به جریمه شد .
  بعد از چه مدت برای من گواهی عدم سو پیشینه صادر میشه؟

  • وکیل دادگستری

   با درود
   ۱- محکومیت به سه دسته از مجازات های موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ این قانون می شود و تا انقضاء مهلت های معینه شده در ماده نخست، محکوم علیه نمی توان اعاده حیثیت نماید و آثار تبعی حکم هم از سابقه وی زایل نمی شود، حتی اگر مرتکب جرم قابل گذشتی شده باشد که با رضایت شاکی اجرای مجازات موقوف شود.
   قابل ذکر است که رفع آثار تبعی محکومیت از سابقه محکوم علیه نسبت بندهای الف، ب و پ ماده ۲۶ قانون فوق، به جهت دائمی بودن، ممکن نیست.
   ۲- صدور گواهی سوءپیشنیه کیفری نسبت به جرایم فوق و در مدت زمان محرومیت، با ذکر آن و نسبت به سایر جرایم، بدون ذکر آن در گواهی صادره صورت می گیرد.
   در مورد اخیر، تنها در صورتی در گواهی ذکر می شود که برای مراجع قضایی در هنگام تعیین مجازات محکوم علیه ضروری باشد ولی محکومیت در پیشینه کیفری محکوم ثبت نمی شود.
   ۳- از آنجایی که محکومیت شما مشمول هیچ یک از بندهای سه گانه ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نمی باشد، گواهی سوء پیشینه بدون ذکر جرم ارتکابی محکومیت یافته برای شما صادر خواهدشد.