آراء دادگاه کیفری
رأی دادگاه کیفری

علم خریدار به سرقتی بودن مال در تحقق جرم خرید و فروش مال مسروقه

از شرایط تحقق جرم تحصیل و خرید و فروش مال مسروقه، علم و اطلاع مرتکب به سرقتی بودن مال می باشد

چکیده: شرط تحقق بزه خرید مال مسروقه، اطلاع خریدار از مسروقه بودن مال است.

شماره دادنامه: ۶۶۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مرجع صدور: شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی تهران) آقایان ۱- ع. ۲- ب. متهم هستند به مشارکت در سرقت‌های مقرون به آزار از الف) کارگاه تولیدی ش. در تاریخ ۰۴/۰۳/۹۰ که مبلغ ۷۰۰۰۰۰ تومان وجه نقد از آقای ح. به سرقت رفته است. ب) کارگاه مخابراتی شرکت ک. در تاریخ ۰۶/۱۲/۸۹ به میزان ۴ عدد قرقره کابل ۰۴/۶۰۰ پیک به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع و یک عدد قرقره کابل ۰۴/۱۲۰۰ پیک به متراژ ۲۵۰ مترمربع متعلق به آقایان ب.ت. و الف. و س. و ج) از آقای ت. از کارگران کارگاه مخابراتی شرکت ک.، مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان وجه نقد و کیف سامسونت و یک دستگاه گوشی تلفن همراه قدیمی به قیمت ۲۰۰۰۰ تومان به سرقت رفته است. د) از آقای الف.م. یکی از کارگران کارگاه مخابراتی یک عدد گوشی تلفن همراه، ه) از آقای ف. که از کارگران کارگاه مخابراتی شرکت ک. بوده یک عدد گوشی تلفن همراه و کفش و ساعت. و) از آقای ح. که از کارگران کارگاه مخابراتی بوده یک عدد گوشی تلفن همراه به سرقت برده‌اند. ز) از مغازه جوشکاری ت. آقای ع. در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۰ به میزان ۵۵۰۰ تن ورق برنج. ح) از مغازه پرس‌کار آقای م.ر. در تاریخ ۰۱/۰۳/۹۰ به میزان ۳۰۰ عدد گروه سماوری (ورقه برنجی بدنه سماور به وزن ۳۰۰ کیلوگرم) و مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی آقایان ح. و ب. و خ. و آقایان ۳- م.ک. ۴- ب.ق. ۵- ر. ۶- ر.ر. متهم هستند به مشارکت در سرقت مقرون به آزار از کارگاه مخابراتی شرکت ک. در تاریخ ۰۶/۱۲/۸۹ به همراه متهمان ردیف اول و دوم که میزان اموال مسروقه در بند ب مرقوم افتاد. مضافاً این‌که نامبردگان متهم هستند به مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی آقایان ح. و ب. و خ. همگی با نام خانوادگی و در خصوص اتهام آقایان ۷ م. ۸- الف.ن. ۹- ص.، دایر بر خرید اموال مسروقه،

دادگاه با توجه به شکایت شکات و شکایت آقای … به وکالت از سه نفر از شکات به اسامی آقایان ب.ت. و س. و الف. و گزارش مرجع انتظامی و صورت‌جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۹۰ نحوه سرقت متهمین از کارگاه تولیدی ش. و متهم دستگیر شده آقای ع. به‌ دروغ خود را آقای ر. کارگر معرفی نموده است و گواهی‌های پزشکی قانونی شکات آقایان ح. و خ. و ب. و اظهارات مطلعین و صورت‌جلسات مواجهه حضوری فی‌مابین متهمین و شکات و صورت‌جلسه مواجهه حضوری فی‌مابین اتهامی ع. و ص. و صورت‌جلسه مورخ ۰۷/۰۴/۹۰ شناسایی متهم ع. توسط کارگر گاراژ مخابراتی به نام آقای ت. صورت‌جلسه کشف ۵۱۰ کیلوگرم ضایعات ورق برنج متعلق به مالباخته آقای ع. از آقای م.ن. که اقرار نموده از م.م. خریداری نموده است و استرداد ۴۵۰ کیلوگرم ضایعات ورق برنج به مال‌باخته آقای ع. و صورت‌جلسه تحقیق و معاینه محلی صورت گرفته از ناحیه نیروی انتظامی به تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۹ از محل سرقت کارگاه مخابراتی و عکس‌های گرفته شده از محل سرقت و خودرو نیسان به شماره پلاک انتظامی … که قرقره‌های سیم کابل‌های مخابراتی مسروقه را بار زده متعلق به متهم الف.ن. می‌باشد و سوابق کیفری متهمین ع. و م.ک. و ب. و ر.ر. و ب.ق. و ص. و صورت‌جلسه مواجهه حضوری فی‌مابین متهمان ر. و الف.ن. و صورت‌جلسه مواجهه حضوری فی‌مابین آقایان ح. و خ. با متهم ب. و صورت‌جلسه کشف ۴۰ کیلوگرم سیم کابل مخابراتی بدون برش و سالم از مغازه متهم الف.ن. و صورت‌جلسه شناسایی متهم ب. توسط شکات آقایان ب.ت. و الف.ح. و صورت‌جلسه مواجهه حضوری متهمان الف.ن. و م.ک. و صورت‌جلسه مواجهه حضوری فی‌مابین شاکی الف. و متهم الف.ن. و دفاعیات بلا وجه متهمین م.م. و م.ک. و الف.ن. و ع. در مورد مشارکت در سرقت کارگاه مخابراتی و دفاعیات غیر مؤثر آقای … به وکالت از متهم آقای م.م. و آقای … به وکالت از متهم آقای الف.ن. و آقای … به وکالت از متهم ع. و اقاریر متهمین ب. و ر. و ص. و ر.ر. و ب.ق. و ع. در مورد مشارکت در بزه‌های کارگاه تولیدی ش. و مغازه آقایان ع. و م.ر. با لحاظ سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده مآلاً بزه‌های انتسابی به متهمین برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستنداً به مواد ۲۷۲ و ۲۷۷ و ۲۹۴ و ۲۹۵ بند ج و ۲۹۷ و ۳۰۲ و ۳۰۴ و ۳۶۷ و۴۸۰ بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴۸۱ و ۴۱۸ و ۴۲۸ و ۴۸۵ و ۴۹۵ و ۶۵۲ و ۶۶۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۲ قانون مارالذکر از حیث شرکت در جرم و مدنظر داشتن ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم و ماده ۱۱ قانون مارالبیان به لحاظ نسخ ضمنی جنبه عمومی بزه ایراد ضرب‌وجرح عمدی ساده موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علی‌هذا در خصوص بزه مشارکت در سرقت‌های تعزیری مقرون به آزار هرکدام از متهمین ردیف اول الی ششم را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و رد بالسویه اموال مسروقه از کارگاه مخابراتی شرکت ک. مندرج در بند ب به مال‌باختگان آقایان ب.ت. و الف.ح. و س. و به مال‌باختگان مندرج در بند ج و دال و ه و واو و رد بالمناصفه اموال مسروقه توسط متهمان ردیف دوم نسبت به مال‌باختگان مندرج در بند الف و ز و ح محکوم می‌نماید.

و متهم ب. را در خصوص اتهام مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی آقایان ح. و ب.ی. و خ. با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی شکات، نظر به این‌که رعایت تساوی در قصاص میسور نیست و شکات نیز خواستار قصاص نشده‌اند، فلذا حکم اولیه قصاص تبدیل به دیه شده و بدین‌وسیله متهم ب. را در مورد صدمات عمدی وارده به آقای ح. در خصوص بریدگی متلاحمه روی ساعد چپ و خراشیدگی حارصه آرنج چپ مجموعاً به پرداخت دوصدم دیه کامل انسان در حق آقای ح. محکوم می‌نماید. و در مورد صدمات عمدی وارده به آقای ب.ی. دادگاه متهم ب. را در خصوص بریدگی دامیه آهیانه راست و جراحت حارصه روی بینی و جراحت دامیه سمت راست صورت مجموعاً به پرداخت ۵ صدم دیه کامل انسان و در مورد جراحات حارصه ناحیه تحتانی بازوی راست و ظرف خارجی بازوی چپ و قدام ساق راست و زیر زانوی چپ جمعاً به پرداخت دوصدم دیه کامل است و در مورد ارش جرح حارصه سمت چپ شکم و خلف تنه مجموعاً به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان در حق آقای ب.ی. محکوم می‌نماید. و در مورد صدمات عمدی وارده به آقای خ. دادگاه متهم ب. را در خصوص بریدگی دامیه خلف ساعد راست و جرح حارصه مچ دست چپ جمعاً به پرداخت ۵/۱ صدم دیه کامل انسان و در مورد ارش تورم خلف ساعد راست به پرداخت سه‌هزارم دیه کامل انسان در حق آقای خ. محکوم می‌نماید. بدیهی است متهم ب. مکلف به پرداخت نصف دیات متعلقه به شکات آقایان ح. و خ. و ب.ی. می‌باشد و مهلت پرداخت دیه ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه مورخ ۰۴/۰۳/۹۰ می‌باشد.

و در خصوص بزه مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی آقایان ح. و ب.ی. و خ. منتسب به متهم آقای ع. با توجه به گذشت منجز و قطعی شکات پرونده و قابل‌گذشت بودن جرم معنونه مستنداً به بند ۲ ماده ۶ و ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به موقوفی تعقیب متهم آقای ع. در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.

و در خصوص متهمان ردیف هفتم و هشتم و نهم آقایان م.م. و الف.ن. و ص. هرکدام از آن‌ها را در مورد اتهام خرید اموال مسروقه به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. بدیهی است ایام بازداشت قبلی متهمین از محکومیت حبس آن‌ها کسر خواهد شد.

هم‌چنین در خصوص اتهام انتسابی به متهم ص. در کیفرخواست صادره دایر بر معاونت در سرقت مقرون به آزار از طریق در اختیار قرار دادن قیچی آهن‌بری به سارقان دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دفاعیات به‌عمل‌آمده از ناحیه متهم ص. نظر به این‌که برای تحقق معاونت در جرم وجود و مدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است درحالی‌که در مانحن‌فیه شرط مذکور ملاحظه نمی‌گردد، علی‌هذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مذکور و تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی با در نظر داشتن اصل ۳۷ قانون اساسی نظر به این‌که دلیل اثباتی مکفی که برای دادگاه اقناع وجدانی حاصل گردد بزه معنونه از ناحیه متهم ارتکاب یافته باشد در پرونده ملاحظه نمی‌گردد، بدین‌وسیله رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.

هم‌چنین در خصوص بزه مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی آقایان ح. و ب.ی. و خ. منتسب به متهمین م.ک. و ب.ق. و ر. و ر.ر. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اظهارات شکات پرونده و دفاعیات متهمین با توجه به این‌که نامبردگان مشارکتی در سرقت کارگاه تولیدی ش. که منجر به ایراد ضرب‌وجرح عمدی آقایان ح. و ب.ی. و خ. گردیده نداشته‌اند و صرفاً در سرقت پنج قرقره کابل مخابراتی متعلق به آقایان ب.ت. و الف.ح. و س. با متهمان ردیف اول و دوم مشارکت داشته‌اند، علی‌هذا به جهت این‌که ادله اثباتی مکفی که افاده قطع و یقین ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه متهمین را بنماید در پرونده ملاحظه نمی‌گردد و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهمین را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید.

در خاتمه به دادسرا تذکر داده می‌شود راجع به شکایت آقای م.ر. علیه متهمین ع. و ب.ک. و م.ک. و ب.ق. و ر. و ر.ر. دایر بر تخریب عمدی شیشه طرف راننده و قفل فرمان و سیم‌کشی و جلوداشبورد ماشین پژو ۴۰۵ مدل روا به شماره پلاک انتظامی … از ناحیه دادسرا نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نهایی صورت نگرفته است و دادسرا مکلف است در این خصوص قرار نهایی صادر نماید.

رأی صاده نسبت به متهم ر. غیابی محسوب می‌گردد و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و در خصوص سایر متهمین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
مرجع صدور: شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- م. ۲ – ع.ق. ۳- م.م. ۴- م.ک. ۵- الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۶۶۲ مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن مشارالیهم در رابطه با اتهامات سرقت و تحصیل اموال مسروقه (موضوع شکایت شاکیان به نحو منعکس در پرونده) به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم گردیده‌اند؛

اولاً نظر به عدم احراز علم و اطلاع متهمین به نامان ۱-الف.ن. ۲-م.م. از مسروقه بودن اموال مورد پرونده و با استظهار از اصل برائت و مستنداً به شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه دادگاه متهمین موصوف را از بزه انتسابی (تحصیل و خریدوفروش اموال مسروقه ) تبرئه می‌نماید.

ثانیاً در خصوص محکومیت متهمین به نامان ۱- ع.ق.۲- م.ک. دادنامه معترض‌عنه از جهت رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال ماهوی مواجه با خدشه‌ای قانونی نبوده، مع‌الوصف نظر به وضعیت خاص متهمین و اخذ رضایت تعدادی از شکات مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس مقرر در مورد محکوم‌علیه آقای ع.ق. به دو سال حبس و مجازات شلاق به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و مجازات حبس مقرر در مورد محکوم‌علیه آقای م.ک. به دو سال حبس تبدیل می‌شود. در سایر موارد محکومیت متهمین موصوف به قوت خود باقی است. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۲ دیدگاه

 1. حقوقدان باسابقه
  حقوقدان باسابقه

  با سلام
  اول- یکی از ارکان هر جرمی، عنصر معنوی است.
  با توجه به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامي –تعزيرات، یکی از شرایط تحقق جرم مورد معامله قراردادن مال مسروقه «علم خریدار به سرقتی بودن آن» است.
  بنابراین و با لحاظ توضیحات بیان شده در سئوال، ظاهراً این علم احراز نشده است که اعلام نظر نسبت صحت آن نیازمند اطلاع از جزئیات پرونده و مطالعه آن است.

  دوم- با توجه به این که نسبت به نوع دعوای حقوقی طرح شده، در سئوال اشاره ای نشده است در این مورد امکان اظهارنظر وجود ندارد.

  سوم- اگر مقصود از دادخواست کیفری، تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم است، با عنایت به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری این دادخواست از زمان تحت تعقیب قرار گرفتن متهم تا قبل از اعلام ختم رسیدگی است که با توجه به اعلام صدور قرار منع تعقیب در پرونده و ظاهراً قطعی شدن آن، دیگر امکان تقدیم آن نیست.

  چهارم- در صورت در اختیار داشتن دلایل وقوع تخلف انتظامی و یا جرم عمومی از سوی قاضی پرونده، امکان طرح هر یک از سه نوع شکایت از ایشان وجود دارد.
  برای اطلاعات بیشتر پست های:
  «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین»
  و همچنین
  «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن»
  و به ویژه دیدگاه های ذیل آن‌ها را مطالعه نمایید.

 2. Avatar

  باسلام و احترام
  بنده از نمایشگاه ماشین خودرویی رو خریداری کردم که سرقتی از آب درآمد.
  پس از شکایت و ارائه مدارک کامل به دادگاه شامل مبایعه نامه با مهر نمایشگاه و … و انجام دادرسی، در حکم نهایی دادگاه حکم منع تعقیب فروشنده خودرو را صادر کرد (بدلیل مطلع نبودن فروشنده از سرقتی بودن خودرو)، در حالی که کلیه مستندات و مدارک به نفع ما بود.
  و ما ناچار به تنظیم دادخواست حقوقی شدیم که حکم جلب فروشنده را صادر نمود که با توجه به متواری بودن فروشنده، دست ما به جایی بند نیست.
  سوالم این است که آیا راهی وجود دارد که ما بتوانیم دادخواست کیفری خود را پیگیری و از قاضی پرونده اول و حکمی که داده اند شکایت کنیم چون پرونده ما کاملاً کیفری است .

دیدگاهتان را بنویسید