شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

دعوی وضع ید شریک مشاعی علیه شریک دیگر قبل از افراز ملک مشاع مسموع نیست

دعوی وضع ید شریک مشاعی علیه شریک دیگر قبل از افراز ملک موجب تسلط یافتن وی بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین مشاعی شده و قابل استماع نیست

چکیده: دعوای وضع ید یکی از شرکای مشاعی بر مال مشاع به دلیل این که در عین حال وضع ید بر حقوق دیگر مالکین نیز هست و باعث قلع ماده نزاع نمی‌شود و ممکن است موجب نزاع جدید شود، مسموع نیست.

شماره دادنامه: ۱۲۵۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
مرجع صدور: شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ط. با وکالت آقایان دکتر ف.ط. و الف.ط. به طرفیت آقای الف.س. به خواسته وضع ید در یک باب مغازه شماره ۱۰ واقع در طبقه همکف پاساژ… جزء پلاک ثبتی ۳/۵۹۶ الی ۷/۵۹۶ واقع در بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه

اولاً حق مالکیت هر شریک در مال مشاع منتشر در همه اجزاء مال و مخلوط با حقوق سایر شرکاء می‌باشد، بنابراین پیش از افراز سهام، هیچ شریکی حق استفاده از مال مشاع را بدون اذن سایر شریکان ندارد و در مانحن‌فیه در فرض پذیرش دعوی وضع ید، مسلط نمودن شریک (خواهان) بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین است.

ثانیاً هدف از دادرسی فصل خصومت و قلع ماده نزاع است، در حالی‌که در مانحن‌فیه در فرض پذیرش دعوی نه تنها فصل خصومت صورت نمی‌گیرد بلکه تنازع جدیدی محتمل است،

لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۷/۱۵
مرجع صدور: شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۲۵۹-۲۴/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته وضع ید در یک باب مغازه [به] شماره ده واقع در طبقه همکف پاساژ… جزء پلاک ثبتی ۳/۵۹۶ الی ۷/۵۹۶ بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد،

مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست.

بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص [و] به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

رأی دادگــاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عنوان دوم

سئوال:

متن سئوال

نظریه مشورتی سال ۱۳۹۶ کارگروه علمی دادستانی کل کشور

متن نظریه

1.5/5 = (2 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=53732


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن