متون حقوقی
قوانین و مقررات

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور مصوب ۱۴ آذر ۱۳۹۷ و ۲ تیر ۱۳۹۸ هیأت وزیران

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

شماره۵۴۵۹۴/ت۵۵۱۳۲هـ                                                             ۱۳۹۸/۵/۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۷/۹/۱۴ و ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (۱) ماده (۴۸) قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ ـ اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ صندوق توسعه حمل ‌و نقل کشور که از این پس در این اساسنامه « صندوق » نامیده می‌شود، با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل و نقل کالا و مسافر تأسیس و به صورت شرکت دولتی اداره می­شود.

ماده۲ـ موضوع فعالیت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

الف ـ تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در ساخت، توسعه، تجهیز، بهسازی، نوسازی، نگهداری، بهره­برداری زیرساخت­های شبکه ‌و ناوگان حمل ‌و نقل کشور.

ب ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه­گذاری در حوزه حمل و نقل از طریق بانک­های عامل.

پ ـ بررسی بازار و وضعیت فنی، اقتصادی و مالی پروژه­های پیشنهادی متقاضیان استفاده از منابع مالی صندوق.

ت ـ حمایت و تشویق از صنایع و شرکت­های دانش­بنیان مرتبط با حوزه حمل و نقل.

ث ـ بیمه‌ سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل و ارایه تضامین به متقاضیان.

ج ـ حمایت از تهیه و ارایه بسته­های سرمایه­گذاری.

چ ـ ارایه خدمات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) جهت فروش اقساطی ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور نوسازی ناوگان.

ح ـ مشارکت در شرکت‌ پروژه‌های زیرساختی حمل و نقل.

خ ـ همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی به منظور مدیریت بهینه منابع در اختیار از جمله وجوه اداره­شده.

د ـ جلب مشارکت بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی داخلی و خارجی برای ارایه تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی اعم از اوراق بهادار اسلامی برای شرکت پروژه، به نحوی که تعهدات ایجادشده بدهی صندوق محسوب نشود و بازپرداخت آن بر عهده شرکت پروژه باشد.

ماده۳ـ صندوق با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نامحدود تشکیل و با رعایت این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.

ماده۴ـ سـرمایه اولیه صنـدوق به مـیزان یکـصد و نود هزار میلیارد
(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹۰) ریال از طریق سازوکار بودجه سنواتی از محل دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ‌ ها و شرکت ‌ های تابع و وابسته به آن و صد درصد آن متعلق به دولت است، تأمین می‌شود.

ماده۵ ـ مرکز اصلی استقرار صندوق در تهران و حوزه عملیات آن سراسر کشور است.

فصل دوم ـ ارکان صندوق

ماده۶ ـ ارکان صندوق عبارتند از:

الف ـ هیأت امنا.

ب ـ هیأت عامل.

پ ـ حسابرس و بازرس قانونی.

ماده۷ـ ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:

الف ـ وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امنا).

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

پ ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده۸ ـ هیأت امنا به ‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف ـ راهبری و تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی و اولویت­های صندوق.

ب ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد سالانه هیأت عامل و صورت‌های مالی سالانه.

پ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه‌های راهبردی و بودجه سالانه در چهارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور و طرح جامع حمل و نقل.

ت ـ تصویب ساختار، تشکیلات و آیین ­نامه­ های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق به پیشنهاد هیأت عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح.

ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیأت عامل به پیشنهاد رییس هیأت امنا و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تعیین حق‌الزحمه وی.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک­الوصول و لاوصول.

ح ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران.

خ ـ اتخاذ تصمیم برای افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب.

د ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ذ ـ تصویب نظام­نامه اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌ها، مطابق با اهداف و موضوع فعالیت­های صندوق.

ر ـ تعیین ضوابط و مقررات نحوه مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ سایر موارد مندرج در متن اساسنامه و در راستای اهداف صندوق.

ژ ـ سایر وظایفی که مطابق قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) به عهده مجامع شرکت­های سهامی است.

ماده۹ـ رییس هیأت عامل به عنوان دبیر هیأت امنا، مسئول تنظیم دستور کار، تاریخ جلسه و تعیین محل تشکیل جلسات و همچنین پیگیری مصوبات جلسات است و می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت امنا شرکت کند. دعوتنامه جلسات به امضای رییس هیأت امنا و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می‌شود.

تبصره ـ جلسات هیأت امنا با حضور کلیه اعضا و حداقل دو بار در سال تشکیل می­شود و با حداقل دو رأی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده۱۰ـ به‌منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد مورد وثوق، امین و صاحبنظر و باتجربه در امور اقتصادی، بانکی، حمل و نقل و حقوقی با حداقل هفت سال سابقه مدیریتی مرتبط و همچنین حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط، به پیشنهاد رییس هیأت امنا و تصویب هیأت امنا با حکم رییس هیأت امنا منصوب می­شوند و انتخاب مجدد ایشان نیز بلامانع است.

تبصره۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل با تأیید حداقل دو عضو از اعضای هیأت امنا خواهد بود.

تبصره۲ـ اعضای هیأت عامل برای مدت سه سال و به ‌صورت تمام‌وقت منصوب می­شوند که در صورت انقضای مدت تصدی مدیریت هریک از اعضای هیأت عامل تا تعیین اعضای جدید، مسئولیت آنان به قوت خود باقی خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای هیأت عامل بلامانع است.

ماده۱۱ـ هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف ـ اجرای مصوبات هیأت امنا در چهارچوب قوانین و مقررات.

ب ـ تهیه و تنظیم سیاست­های کلی و خط­مشی عمومی صندوق و پیشنهاد به هیأت امنا.

پ ـ تهیه بودجه سالانه و تنظیم گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق برای ارایه به هیأت امنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

ت ـ ارایه گزارش عملکرد فعالیت صندوق به اعضای هیأت امنا هر شش ماه یکبار.

ث ـ تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز براساس پیشنهاد رییس هیأت عامل.

ج ـ تهیه آیین­نامه ‌ های مربوط براساس مفاد اساسنامه و پیشنهاد به هیأت امنا.

چ ـ تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارایه آن به هیأت امنا.

ح ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول صندوق، سرمایه­گذاری، مشارکت در چهارچوب آیین­نامه­های مصوب هیأت امنا.

خ ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل.

د ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام پایش (کنترل) مناسب.

ذ ـ تهیه نظام‌نامه ‌نحوه اعطای تسهیلات و بیمه سرمایه‌گذاری‌ها و ارایه تضامین لازم به بخش خصوصی و پیشنهاد به هیأت امنا.

ر ـ ارایه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به هیأت امنا.

ز ـ پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر داوری به هیأت امنا.

ژ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف، به‌جز آنچه صراحتاً در صلاحیت هیأت امنا یا رییس هیأت عامل است.

س ـ افتتاح یا بستن حساب­های ریالی یا ارزی در حساب­های بانکی داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حساب­های یادشده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ش ـ انعقاد قرارداد مشاوره ‌ ای با شرکت ‌ ها و مؤسسات معتبر در امور سرمایه ‌ گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق.

ص ـ اتخاذ تصمیم راجع ‌به کلیه اموری که توسط رییس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستورکار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

ماده۱۲ـ رییس هیأت عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است که از بین اعضای هیأت عامل و با حکم رییس هیأت امنا انتخاب و منصوب می‌شود و دارای وظایف و اختیاراتی به‌شرح زیر است:

الف ـ اداره کلیه امور صندوق از جمله انجام امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، انجام عملیات موضوع صندوق و اجرای تصمیمات هیأت عامل و مصوبات هیأت امنا.

ب ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و گزارش مشکلات به هیأت عامل.

پ ـ ابلاغ و صدور دستور اجرایی تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن.

ت ـ تنظیم دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل.

ث ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و سایر مراجع با حق تعیین وکیل، تعیین حق‌الوکاله، توکیل به‌غیر برای طرح یا دفاع از دعاوی ‌له و علیه و شکایات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل.

چ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق بر عهده رییس هیأت عامل است.

ماده۱۳ـ اسناد و اوراق مالی با امضای رییس و ذی‌حساب یا مقام مجاز از سوی آنها و مهر صندوق معتبر است و سایر مکاتبات با امضای رییس هیأت عامل خواهد بود.

تبصره ـ اسناد تعهدآور و قراردادهای صندوق با امضای رییس و یکی از اعضای هیأت عامل معتبر است.

ماده۱۴ـ نیروهای انسانی مورد نیاز جهت تشکیل صندوق از نیروهای انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود.

فصل سوم ـ شرایط و مقررات فعالیت

ماده۱۵ـ افزایش یا کاهش سرمایه صندوق با پیشنهاد هیأت امنا به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده۱۶ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانک‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق صورت می‌گیرد.

تبصره ـ صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانک­های طرف قرارداد، سپرده­گذاری کند و اعطای تسهیلات متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانک­های عامل صورت می­پذیرد.

ماده۱۷ـ فعالیت­ های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

ماده۱۸ـ انحلال صندوق به پیشنهاد هیأت امنا و با تصویب هیأت وزیران امکان­پذیر است.

ماده۱۹ـ درصورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌ها پس از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق دارد.

ماده۲۰ـ منابع صندوق عبارتند از:

الف ـ سرمایه اولیه دولت که از طریق بودجه­های سنواتی تأمین می­شود.

ب ـ بخشی از عوارض خودرو، جاده و سوخت که هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می ‌ شود.

پ ـ کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری بهره­برداری و نگهداری از طرح­های دولتی به بخش غیردولتی. 

ت ـ درآمدهای حاصل از پروژه­های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه­ گذاری آن
پایان­ یافته و به دولت منتقل شده است.

ث ـ درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی.

ج ـ کمک‌ها و هدایای اعطایی از سوی نهادهای مختلف و دولت.

تبصره ـ منابع صندوق پس از گردش خزانه صرفاً در جهت تحقق اهداف صندوق و در راستای فعالیت­های موضوع ماده (۲) این اساسنامه مورد بهره­برداری قرار می­گیرد و استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده۲۱ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون توجیه فنی، اقتصادی و مالی ممنوع است.

ماده۲۲ـ قراردادهای عاملیت باید به نحوی تنظیم شود که نافی مسئولیت بانک ‌ های عامل در وصول مطالبات صندوق از متقاضیان نباشد.

ماده۲۳ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است؛ به ‌جز سال اول که از تاریخ تأسیس شروع می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره ۲۱۶۷۳  ویژه نامه شماره ۱۱۸۶، مورخ  یکشنبه۲۰ مرداد ۱۳۹۸

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=69175


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن