نظامنامه
نظامنامه قوانین و مقررات موضوعه کشوری

نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت (تنقیح شده)

نظامنامه راجع به  مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

نمره ۷۰۴۶     15/3/1311
تاریخ ابلاغ :۱۳۱۱/۰۳/۱۶
شماره انتشار: ۱۰۲۹

نظر به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقرر میدارد:

ماده ۱- در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکتهای تجارتی که در آن محل تشکیل میشود باید بموجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردد.

ماده ۲- شرکتهای تحارتی باید در تهران در دایره ثبت شرکتها و در خارج طهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند

تبصره- در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود لیکن شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره با دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

ماده ۳- ثبت شرکت بموجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم میشود بعمل خواهد آمد.

ماده ۴- به تقاضانامه باید اسناد ذیل ضمیمه شود:

الف – در شرکتهای سهامی:

۱- یک نسخه اصل از شرکتنامه

۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

۳- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن

۴- اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی وعده سهام هر یک از آنها.

۵- سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد۱۰ و۴۱ و۴۴ قانون تجارت

ب (اصلاحی ۰۲/۰۵/۱۳۱۱)– در شرکتهای با مسئولیت محدود:

۱- یک نسخه مصدق از شرکتنامه

۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

۳- اسامی شریک یا شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.

۴- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی

ج – در شرکتهای تضامنی:

۱- یک نسخه مصدق شرکتنامه

۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (اگرباشد)

۳- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمتهای غیرنقدی

۴- اسامی شریک با شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند

د- در شرکتهای مختلط غیرسهامی:

۱- یک نسخه از شرکتنامه

۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)

۳- اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند

ه -در شرکتهای مختلط سهامی:

۱- یک نسخه مصدق از شرکتنامه

۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه

۳- اسامی مدیر یا مدیران شرکت

۴- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه .

۵- مواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در موارد ۴۰و ۴۱ و۴۴ [قانون تجارت]

۶- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی باتعیین قیمت حصه های غیر نقدی

و- در شرکتهای نسبی:

۱- یک نسخه مصدق از شرکتنامه

۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)

۳- اسامی مدیر و یا مدیران شرکت

۴- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی

ز- در شرکتهای تعاونی:

۱- یک نسخه مصدق از شرکتنامه

۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

ماده ۵- بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را باقی تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور کرده بتقاضا ننده بدهد این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود.

ماده ۶- در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه ومنضمات آن باید بتوسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشرشود.

تبصره – در نقاطی که اداره ثبت نباشد اجراء این ماده بعهده مقامی است که شرکتنامه در آنجا به ثبت رسیده .

ماده ۷- خلاصه مذکور در مقاده قبل باید متضمن نکات ذیل باشد:

الف – نسبت به شرکتهای از هر قبیل:

۱- نمره و تاریخ شرکت

۲- مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخته شده و مقداری که شرکاء پرداخت آنرا تعهد کرده اند)

۳- اسامی مدیر یا مدیران

۴- تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتیکه برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

ب – در شرکتهای تضامنی و شرکت مختلط اعم ازسهامی و غیرسهامی علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء نیز منتشر شود.

ماده ۸- هر گاه شرکت در چندین حوزه محکمه ابتدائی شعبه داشته باشد انتشارات مذکور فوق باید بنحوی که در ماده ۶ مقرر است در محل وقوع شعبه نیز علیحده بعمل آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا بثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آنرا به ثبت اسناد محل وقوع شبعه یا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.

ماده ۹- در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می‌یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

ماده۱۰(الحاقی ۱۳۹۹/۷/۳۰)ـ تبدیل شرکتهای تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است.نحوه ثبت تبدیل شرکت‌ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌گردد.

داور- مهر وزارت عدلیه اعظم

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=76842


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1753 مطالب
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره سیروس کبیری

سیروس کبیری
دانش آموخته حقوق
تلاشم بر آن است تا دانش حقوقی خود را در حل مشکلات اعضای سایت قضاوت آنلاین و انجمن مشاوره حقوقی آن بکار گیرم.
دیگر نوشته‌های من
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code