نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

عنصر قانونی جرم معاونت در قتل عمدی

با نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات عنصر قانونی جرم معاونت در قتل عمدی بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی است

کد نشست ۱۴۰۰-۷۷۴۱

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ قضات شهر استهبان در استان فارس

موضوع: نسخ [تبصره] ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ توسط ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

پرسش

مجازات معاونت در قتل مستوجب تعزیر (تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) به موجب ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ گردیده است یا خیر؟

نظر اکثریت

تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵نسخ گردیده است و مشمول بند ت ماده ۱۲۷ [قانون مجازات اسلامی] می باشد چون در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ مقرر گردیده که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نگردد مشمول بند ت می گردد. از طرفی اعمال بند ت ماده ۱۲۷ که مجازات معاون را یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی دانسته است که حسب ماده ۱۹ ناظر بر ماده ۶۱۲ مجازات معاون درجه ۵ یا ۶ می باشد که نسبت به تبصره ماده ۶۱۲ به نفع متهم می باشد با لحاظ آنکه قانون جدید (ماده ۲۷) مساعد تر به حال متهم می باشد در این حالت بایستی بر اساس ماده ۱۲۷ اقدام گردد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد «چنانچه در قانون یا شرع مجازات دیگری تعیین نشده باشد» ماده ۶۱۲ که خاص مقدم است به موجب قانون عام موخر نسخ نگردیده است و معاونت در قتل مشمول ماده ۶۱۲ می باشد، زیرا به صراحت مجازات معاونت در یک بزه معین (قتل) را تعیین نموده است و بند ت ماده ۱۲۷ در مواردی قابل اجرا است که در قوانین مجازاتی برای معاونت در یک جرم تعیین نشده باشد.

نظر هیئت عالی

مستفاد از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹، تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات منسوخ است و عنصر قانونی معاونت در قتل عمدی بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می باشد.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=82666


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره سیروس کبیری

آقای حقوق
دانش آموخته حقوق
تلاشم بر آن است تا دانش حقوقی خود را در حل مشکلات اعضای سایت قضاوت آنلاین و انجمن مشاوره حقوقی آن بکار گیرم.
دیگر نوشته‌های من
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن